ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งกระตุ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งกระตุ้น*, -สิ่งกระตุ้น-

สิ่งกระตุ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งกระตุ้น (n.) stimulant See also: stimulus, incentive Syn. สิ่งจูงใจ, แรงกระตุ้น, สิ่งเร้า
English-Thai: HOPE Dictionary
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
hypersensitiveadj. ซึ่งมีความรู้สึกไวเกินไป,ไวผิดธรรมดาที่มีต่อสิ่งกระตุ้นใด ๆ, See also: hypersensitivity n.
impeller(อิมเพล' เลอะ) n. ผู้กระตุ้น, ผู้ผลักดัน, สิ่งกระตุ้น, ลูกบิด, ลูกหมุน, เครื่องผลักดัน
incentive(อินเซน' ทิฟช) n. สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม., See also: incentively adv., Syn. stimulating, provocative)
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation
irritant(เออ'ริเทินทฺ) adj. ซึ่งระคายเคือง,ไวต่อการกระตุ้น,ซึ่งทำให้ระคายเคือง. n. สิ่งที่ทำให้ระคายเคืองหรือฉุนเฉียว,สิ่งกระตุ้น,สิ่งรบกวน., See also: irritancy n., Syn. provoking
motivation(โมทะเว'เชิน) n. การกระตุ้น,เหตุจูงใจ,สิ่งกระตุ้น,สิ่งดลใจ,แรงดลใจ
prompter(พรอมพฺ'เทอะ) n. ผู้บอกบทการแสดง,ผู้ส่งเสริม,ผู้กระตุ้น,สิ่งกระตุ้น
reflex(รี'เฟลคซฺ) n.,adj. ปฏิกิริยาโต้ตอบที่ไม่เจตนาต่อสิ่งกระตุ้น,การสะท้อนกลับ,ภาพสะท้อน,สิ่งที่สะท้อนกลับ vt. (รีเฟลคซฺ) ทำให้สะท้อนกลับ,หันกลับ,หมุนกลับ,พับกลับ, See also: reflexly adv., Syn. reponse,
sensible(เซน'ซะเบิล) adj. มีเหตุผล,มีไหวพริบ,มีสติสัมปชัญญะ,ฉลาด,มากมาย,สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น., See also: sensibleness n. sensibly adv., Syn. intelligent,wise
sensitise(เซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไว,ทำให้ไวต่อสิ่งกระตุ้น,ทำให้เกิดภูมิแพ้ (โรค) ,ทำให้รับการกระตุ้นได้ง่าย., See also: sensitisation n. sensitization n. sensitiser n. sensitizer n., Syn. render sensitive
sensitive(เซน'ซิทิฟว) adj. ไวต่อสิ่งกระตุ้น,รับความรู้สึกได้ง่าย,รู้สึกไว,ประสาทไว,รับอิทธิ-พลภายนอกได้ง่าย,ไวต่อแสง,มีเล่ห์นัยยิ่ง,เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส., See also: sensitiveness n., Syn. susceptible,predisposed,receptive,respons
sensitivity(เซนซิทิฟ'วิที) n. ความรู้สึกไว,ความไวต่อสิ่งกระตุ้น,ประสาทไว,ระดับของความไวต่อสิ่งกระตุ้น,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ,อารมณ์,ความสามารถรับการกระตุ้นจากภายนอก, Syn. responsiveness
sensitize(เซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไว,ทำให้ไวต่อสิ่งกระตุ้น,ทำให้เกิดภูมิแพ้ (โรค) ,ทำให้รับการกระตุ้นได้ง่าย., See also: sensitisation n. sensitization n. sensitiser n. sensitizer n., Syn. render sensitive
sensor(เซน'เซอะ) n. เครื่องส่งสัญญาณชนิดหนึ่งที่ไวต่อแสง อุณหภูมิระดับรังสี,สิ่งที่รู้สึก,ตัวที่รับความรู้สึกหรือมีปฎิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหว
spur(สเพอร์) n. เดือยส้นรองเท้า,เดือยไก่,สิ่งกระตุ้น,สิ่งปลุกเร้า,เนินแหลม,ทิวเขาแหลม,กิ่งไม้,กิ่งสั้น,ประตัก,ส่วนที่ยื่นโผล่, -Phr. (on the spur,of the moment ฉับพลัน ชั่ววูบ) . vt. กระตุ้นม้าด้วยเดือยรองเท้า,กระตุ้น,เร่ง,ลงประตัก, (ไก่ชน) ตีด้วยเดือยไก่ vi. ห้
stimulative(สทิม'มิวเลทิฟว) adj. ซึ่งกระตุ้น,ซึ่งเร้าใจ,เป็นยาชูกำลัง. n. สิ่งกระตุ้น,สิ่งเร้าใจ,ยาชูกำลัง
stimulus(สทิม'มิวลัส) n. สิ่งกระตุ้น,ตัวกระตุ้น,ยาชูกำลัง, Syn. bracer,stimulant
stress(สเทรส) n. ความตึงเครียด,ความบังคับ,การบีบคั้น,ความฉุกละหุก,เสียงหนัก,การกด,การดัน,แรงกดดัน,ตัวกระตุ้น,สิ่งกระตุ้น. vt. เน้นเสียง,เน้นหนัก,ออกเสียงหนัก, See also: stressness n., Syn. emphasis
trigger(ทริก'เกอะ) n. ไกปืน,นกสับ,อุปกรณ์นกสับ,สิ่งกระตุ้น vt. ลั่นไกปืน,ยิง,ระเบิด. -Phr. (quick on the trigger ว่องไว ปราดเปรียว คล่องแคล่ว) ., Syn. cause,elicit
upper(อัพ'เพอะ) adj. เหนือกว่า,สูงกว่า,ยุคหลังเก่า. n. ส่วนที่เหนือส้นรองเท้าขึ้นไป,ที่นอนชั้นบนของตู้รถไฟ,สภาสูง,ผ้ารัดขา,ฟันบน,สิ่งกระตุ้น,สายคาดเอว,เข็มขัด
English-Thai: Nontri Dictionary
booster(n) ผู้ยก,ผู้สนับสนุน,ผู้ดัน,สิ่งกระตุ้น
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stimulant๑. -กระตุ้น๒. ยากระตุ้น, สารกระตุ้น, สิ่งกระตุ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appetizersสิ่งกระตุ้นความอยากอาหาร [การแพทย์]
Excitabilityถูกกระตุ้น,การรับรู้ต่อสิ่งเร้า,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ภาวะที่ไวต่อการเร่งเร้าหรือถูกกระตุ้น,สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น,การไวต่อการกระตุ้น,ตื่นเต้นตกใจง่าย,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ความไว,การแสดงอาการโต้ตอบสิ่งเร้า,การไวต่อการกระตุ้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bonus (n.) สิ่งกระตุ้น See also: เครื่องกระตุ้น
fillip (n.) สิ่งกระตุ้น See also: ตัวกระตุ้น Syn. goad, incentive, spur
incentive (n.) สิ่งกระตุ้น See also: สิ่งเร้า Syn. encouragement, inducement
shot in the arm (idm.) สิ่งกระตุ้น See also: กำลังใจ
spur (n.) สิ่งกระตุ้น See also: สิ่งปลุกเร้า Syn. inducement, motive, stimulus
stimulant (n.) สิ่งกระตุ้น See also: สารกระตุ้น Syn. stimulation
what makes someone tick (idm.) สิ่งกระตุ้น See also: สิ่งที่จูงใจ
exhortation (n.) สิ่งกระตุ้น (คำทางการ) See also: คำพูดที่กระตุ้น Syn. persuasion, urging
urging (n.) สิ่งกระตุ้น (คำทางการ) See also: คำพูดที่กระตุ้น Syn. persuasion
enthusiasm (n.) สิ่งกระตุ้นความสนใจ See also: สิ่งที่ทำให้เกิดความสนใจ Syn. craze, fad, passion
refresher (n.) สิ่งกระตุ้นจิตใจให้ดีขึ้น See also: สิ่งย้อมใจ Syn. sitimulant
sitimulant (n.) สิ่งกระตุ้นจิตใจให้ดีขึ้น See also: สิ่งย้อมใจ Syn. refresher
tonic (n.) สิ่งกระตุ้นจิตใจให้ดีขึ้น See also: สิ่งย้อมใจ Syn. sitimulant, refresher
encouraging (adj.) ที่เป็นสิ่งกระตุ้น See also: ที่ปลุกเร้า Syn. motivating
incentive (adj.) ที่เป็นสิ่งกระตุ้น See also: ที่ปลุกเร้า Syn. encouraging, motivating
motivating (adj.) ที่เป็นสิ่งกระตุ้น See also: ที่ปลุกเร้า Syn. encouraging
sensibility (n.) การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น See also: การรับความรู้สึก
sensible (adj.) ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น Syn. detectable Ops. indetectable
sensitive (adj.) ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น See also: ซึ่งรู้สึกไว, ซึ่งตอบสนองได้ง่าย Syn. responsive, sympathetic Ops. insensitive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nelson, is anyone developing a treatment for Meniere's ataxia?สิ่งกระตุ้น ก็คือเงิน เนลสัน มีใครกำลังพัฒนา ยารักษาโรคเมนิแยร์ หรือเปล่า
The second trigger seems to be gunpowder.สิ่งกระตุ้นอย่างที่สองเหมือนจะเป็นดินปืน
There's an incentive... specially as we don't get pizza till 2 a.m.มันเป็นเหมือนสิ่งกระตุ้น คล้ายๆกับเราไม่ได้กินพิซซ่าเลยจนถึงตี2น่ะ
So maybe it's the over-stimulated times... that we live in that causes young men to stick their... instruments in such odd places.บางทีสิ่งกระตุ้นทั้งหลายกำลังหมดไป จนเราเติบโต แต่เพราะเด็กหนุ่มกลัดมันติดกับ เครื่องดนตรีในที่แบบนี้
Of some sensitive trials here.ในการทดลองบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นที่นี่น่ะ
Now, I would imagine that working for me will be difficult for you to accept.นี่มันอะไร ก็สิ่งกระตุ้นเล็กๆน้อยๆน่ะ
THESE SITES ALLOW HIM TO SET UP THE CONFRONTATION.แต่ถ้าจะให้พลาดอีกครั้ง เขาต้องการสิ่งกระตุ้น
AND THE EMASCULATING TRIGGER OF THE FIRST ATTACK ALL TELL US THIS IS AN UNSUB SUFFERINGไม่ใช่ จูดี้ แอนนิตี้ เป็นแค่สิ่งกระตุ้น
Find the stressor.หาสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียด
Has anyone found a stressor?มีใครเจอสิ่งกระตุ้นความเครียดรึยัง?
You will associate these urgesเธอก็จะเชื่อมโยงสิ่งกระตุ้นเหล่านั้น
And these urges, these urges, that he's had, he's controlled them for a while.และสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้เขาจะต้อง... เขาคงจะควบคุมมันเอาไว้ได้ชั่วขณะ
Usually there's a trigger when somebody starts abusing alcohol out of the blue.มันเป็นสิ่งกระตุ้น ตอนที่คนเริ่มดื่มแอลกอฮอล์\ เพื่อหลุดจากความเศร้า
That commission was a onetime incentive.ค่าคอมมิชชั่นเป็นสิ่งกระตุ้นได้แค่ครั้งเดียว
Maybe rejection's his hot button.บางทีการโดนปฏิเสธฃNอาจเป็นสิ่งกระตุ้นเขา
Obviously, he wasn't given convincing incentive.ก่อนจะให้การเท็จ เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้รับ สิ่งกระตุ้นที่ดีพอ
Avoid excitement.หลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นทั้งหลาย
You mentioned something about an incentive.คุณกล่าวถึงบางสิ่ง ที่เกี่ยวกับสิ่งกระตุ้น
Phase two either evolves into long-term attachment or, much more frequently, fails, and the search begins for another phase one stimulation with... a new lover.และจะเริ่มหาสิ่งกระตุ้นเ ฟสหนึ่งใหม่อีกครั้ง กับ... คนรักใหม่
It had sensitive chemical components.มันมีส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อสิ่งกระตุ้น
They have motive, Clive. Motive and means.พวกเค้ามีสิ่งกระตุ้น ไคลฟ์ แรงกระตุ้นและอยากจะทำ
I'm not sure what triggers it.ฉันไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งกระตุ้นมัน
And boy did I need something to bring the old Vincent Swan mojo back.ผมต้องใช้สิ่งกระตุ้นเพื่อให้ วินเซนต์ สวอน ขี้ยาคนเก่ากลับมาสินะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งกระตุ้น
Back to top