ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สาร*, -สาร-

สาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาร (n.) matter
สาร (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, กเรณู, คช, คชสาร, คชา, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำรี, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, หัตถี, หัสดิน, หัสดี, ไอยรา
สาร (n.) elephant Syn. ช้าง, กริน, กรี, กเรณู, คช, คชสาร, คชา, คชาชาติ, เจ่ง, ดมไร, ดำรี, ดำไร, ทวิรท, ทวิป, มาตังค์, สาง, หัตถี, หัสดิน, หัสดี, ไอยรา
สารกันบูด (n.) preservative Syn. สารกันเสีย, ยากันบูด
สารกันเสีย (n.) preservative Syn. ยากันบูด
สารกึ่งตัวนำ (n.) semiconductor
สารคดี (n.) non-fiction Ops. บันเทิงคดี
สารคดี (n.) feature See also: documentary
สารฆ่าแมลงดีดีที (n.) DDT See also: Dichloro Diphenyl Trichloroethane
สารซักฟอก (n.) detergent
สารดูดความชื้น (n.) power dry
สารตกค้าง (n.) residue
สารตรา (n.) official document
สารตะกั่ว (n.) lead
สารตะกั่ว (n.) lead
สารตัวนำยิ่งยวด (n.) superconductor
สารถี (n.) driver See also: rider Syn. คนขับรถ
สาร (n.) festival See also: religious festival at the tenth lunar month
สารทิศ (adv.) everywhere See also: all directions, all sides Syn. ทุกที่
สารทุกข์สุกดิบ (n.) all sufferings and happiness Syn. ทุกข์สุข, สุขทุกข์
สารทุกข์สุขดิบ (n.) all happiness and sufferings Syn. ทุกข์สุข, สุขทุกข์
สารนิเทศ (n.) general information
สารบบ (n.) table of contents See also: content Syn. สารบับ, สารบัญ, สารบาญ
สารบรรณ (n.) document See also: archives
สารบัญ (n.) table of contents See also: content, index Syn. สารบาญ
สารบับ (n.) table of contents See also: content Syn. สารบัญ, สารบาญ
สารบาญ (n.) table of contents See also: content Syn. สารบัญ
สารบาญชี (n.) conscription
สารปนเปื้อน (n.) contaminant Syn. สารเจือปน, สิ่งเจือปน, วัตถุเจือปน
สารประกอบ (n.) compound See also: chemical compound
สารประกอบ (n.) compound See also: chemical compound
สารประกอบอินทรีย์ (n.) TNT See also: trinitrotoluene, trinitrotoluol
สารประโยชน์ (n.) actual benefit Syn. สารัตถประโยชน์
สารพลาสติกพีวีซี (n.) PVC See also: Polyvinyl chloride
สารพัด (adj.) various See also: assorted Syn. สารพัน, สารพัดสารพัน
สารพัดประโยชน์ (adj.) multi-purpose
สารพัดสารพัน (adj.) various See also: assorted Syn. สารพัน
สารพัน (adj.) all kinds of See also: every, all, entire, whole, total Syn. สารพัด, ทั้งปวง, ทั้งหมด
สารพางค์ (n.) body as a whole Syn. สรรพางค์, สรรพางค์กาย, สารพางค์กาย
สารพางค์กาย (n.) whole body See also: body Syn. สารพางค์, สรรพางค์กาย
English-Thai: HOPE Dictionary
acesodyneสารบรรเทาความปวด
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
amideสารประกอบที่ได้จากแอมโมเนีย โดยการแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนด้วย acyl radical หรือจาก acid จาก OH เป็น NH2
amineสารประกอบอินทรีย์สารที่มีไนโตรเจน
current directoryสารบบปัจจุบัน สารบบที่กำลังใช้อยู่ หมายถึงสารบบ (directory) ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะใดขณะหนึ่งจะมี สารบบปัจจุบันได้เพียงสารบบเดียว ในระบบดอสการย้ายเข้า/ออกจากสารบบปัจจุบัน ใช้คำสั่ง CD..... ดู cd
file directoryสารบบแฟ้มหมายถึง รายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์
root directoryสารบบรากหมายถึง สารบบแรกสุด ซึ่งโดยปกติจะเป็นสารบบเดียวเท่านั้นที่มีอยู่ในจานบันทึกข้อมูล ในระบบปฏิบัติการดอส จะแยกระหว่างสารบบและสารบบย่อยด้วยเครื่องหมาย \ (back slash) จากตัวอย่างข้างล่างนี้ C จะเป็นสารบบราก C:\windows\pict\tartan.bmp
semiconductorสารกึ่งตัวนำหมายถึง สารชนิดหนึ่งที่เป็นสื่อนำก็ไม่ดี เป็นฉนวนก็ไม่ดี แต่ก็เป็นได้ทั้งสื่อนำและฉนวนกั้นกระแสไฟในตัว สารกึ่งตัวนำนี้ใช้ทำทรานซิสเตอร์ หรือวงจรรวม (integrated circuit) สารชนิดที่รู้จักกันดีในการนำมาทำเป็นสารกึ่งตัวนำในปัจจุบัน นี้คือ ซิลิคอน (silicon) และเจอมาเนียม (germanium)
subdirectoryสารบบย่อยหมายถึง สารบบย่อยในสารบบหนึ่ง ๆ ในระบบดอสนั้น เราสามารถสร้างสารบบ และในแต่ละสารบบ เราอาจสร้างสารบบย่อยลงไปอีกก็ได้ ทั้งนี้เพื่อจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ ดู directory ประกอบ
uric acidสารประกอบชนิดหนึ่ง ที่พบในปัสสาวะและพบเป็นรูปเกลือในข้อต่อของคนที่เป็นโรคเก๊าท์
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abradant(อะเบรด' ดันท) n. สารขัดถู
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
acetal(แอส' ซิทัล) n. สารประกอบแอลกอฮอลกับ aldehyde
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
acetate(แอส' ซิเทท) n. เกลือหรือ ester ของ acetic acid, เส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากสารประกอบ acetic ester ของเซลลูโลส
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
acetum(อะซี' ทัม) n. สารที่ผสม acetic acid
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want)
achromic(อะโคร' มิค) adj. ไร้สี, ไร้สารสี, Syn. achromous
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acridine(แอค' ริดีน) สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมและยา
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
adsorbate(แอดซอร์' เบท) สารที่ถูกดูดเข้า
aeronaut(แอ' โรนอท) n. นักขับขี่บอลลูนหรือเรือบิน (เบากว่าอากาศ) , ผู้โดยสารบอลลูนหรือเรือบิน
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
agglutinant(อะกูล' ทินันทฺ) adj. ซึ่งเกาะตัว, ซึ่งรวมตัว, ซึ่งทำให้ติดกัน. -n. สารที่ทำให้ติดกัน. -agglutinability n.
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
airliner(n) เครื่องบินโดยสาร
alum(n) สารส้ม
ammonia(n) สารแอมโมเนีย
archives(n) เอกสารสำคัญ,บันทึกสำคัญ,ห้องเก็บเอกสาร
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
carfare(n) ค่าโดยสาร,ค่ารถ
jargon(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาร
arsenic(n) สารหนู
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ
beast(n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์
bibliography(n) บรรณานุกรม,รายชื่อเอกสารอ้างอิง
BILLET-billet-doux(n) จดหมายรัก,สารรัก
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
bosh(n) ความไร้สาระ,ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล,เรื่องไร้สาร
brat(n) เด็กสารเลว,เด็กเหลือขอ
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว
bus(n) รถเมล์,รถบัส,รถโดยสารประจำทาง
cabin(n) กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องคนโดยสารในเรือ,ห้องขับเครื่องบิน
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
carbohydrate(n) สารคาร์โบไฮเดรต
cautery(n) เหล็กร้อน,สารกัดกร่อน,สิ่งที่ทำให้ไหม้
chancery(n) ศาล,ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารของทางราชการ
charioteer(n) คนขับรถม้า,สารถี
chatter(n) การพูดพล่อย,การพูดไร้สาระ,การพูดเหลวไหล
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด
chemical(adj) ทางเคมี,เกี่ยวกับสารเคมี
chloride(n) สารคลอไรด์
chlorine(n) สารคลอรีน
chlorophyll(n) สารคลอโรฟีลล์
precis(n) การย่อความ,การสรุปความ,สาระสำคัญ
cyclopaedia(n) สารานุกรม
coach(n) รถม้า,รถโดยสาร,รถไฟ,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว,โค้ช
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร,ไม่ปรานี,ไม่มีความรู้สึก,ไร้ความเมตตา
colonnade(n) เสาระเบียงใหญ่,แนวต้นไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abrasiveสารขัดถู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additiveสารเติมแต่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
antagonistสารต้าน, ตัวต้าน, ปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antibodyสารภูมิต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anticoagulantสารกันเลือดเป็นลิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antifreezeสารกันเยือกแข็ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
antigenสารก่อภูมิต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antihistamineสารต้านฮิสทามีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antiknock compoundสารกันน็อก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
antisepticสารระงับเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atopenสารก่อภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillicideสารฆ่าแบคทีเรียทรงแท่ง, สารฆ่าบาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bactericideสารฆ่าแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinogenสารก่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desiccantสารดูดความชื้น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
detergentสารชะล้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
directoryสารบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disinfectantสารฆ่าเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emollientสารทำให้นุ่มและชุ่มชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encyclical, papalสารสันตะปาปา (ใช้ในวงการศาสนา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
encyclopedia; encyclopaediaสารานุกรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
essenceสาระ, สารัตถะ, แก่นสาร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
file directoryสารบบแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fungicideสารฆ่าเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
germicideสารฆ่าเชื้อ(โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gravamenสาระสำคัญ (ของคำร้องทุกข์, คำกล่าวโทษ, คำฟ้อง ฯลฯ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hallucinogenสารก่อประสาทหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbicideสารฆ่าวัชพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humor; humourสารน้ำ [ศัพท์ที่มีคำ humor ประกอบ ดูที่ humour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humour, aqueousสารน้ำในลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
insecticideสารฆ่าแมลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lubricantสารหล่อลื่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
macronutrient; macroelementสารอาหารหลัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
messageสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
microbicideสารฆ่าจุลชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minimal artสารัตถศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixtureสารผสม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
neurotransmitterสารส่งผ่านประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-fictionสารคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abstractสาระสังเขป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acaricidesสารพิษกำจัดเห็บไร, ยาฆ่าแมงมุมแดง [การแพทย์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Adhesiveสารยึดติด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adsorbate สารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Allergen Extractsสารสกัดภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergenic Extractสารสกัดก่อภูมิแพ้ [การแพทย์]
Aloe Extractsสารสะกัดอะโล [การแพทย์]
Alumสารส้ม [TU Subject Heading]
Ammonic Solutionสารละลายแอมโมเนีย [การแพทย์]
Analoguesสารที่มีโครงสร้างคล้ายอินสุลิน, สารคล้ายคลึง [การแพทย์]
Anilineสารอนิลีน [การแพทย์]
antibodyสารภูมิต้านทาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
Antifungal agentsสารต้านเชื้อรา [TU Subject Heading]
Antioxidantสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา ของออกซิเจนในอากาศกับยาง (ที่มีพันธะคู่) หรือทำให้ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาแตกตัวต่อไปเป็นส่วนที่ ไม่เป็นอันตรายต่อการเสื่อมสภาพของยาง ทำให้ยางมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Antitoxinสารต้านพิษ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Arsenicสารหนู [TU Subject Heading]
Attractantsสารล่อ, สารล่อแมลง [การแพทย์]
Bactericide สารกำจัดแบคทีเรีย สารที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดแบคทีเรีย ได้แก่ สเตรปโตมัยซิน (Streptomicin) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Bindersสารยึดเกาะ,สารยึดเหนี่ยว [การแพทย์]
Carcinogen สารก่อมะเร็ง สารซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็ง หรือสิ่งใดก็ตามไม่ว่าเป็นสารเคมี สิ่งไม่มีชีวิต (physical agent) หรือสิ่งมีชีวิตซึ่งกระทำต่อเนื้อเยื่อ ของสิ่งมีชีวิตแล้วก่อให้เกิดเนื้องอกชนิดร้ายแรง เช่น สารหนู(arsenic) แคดเมียม(cadmium) และ โครเมียม(chromium) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Chelantsสารคีแลนต์ [การแพทย์]
Chelate Compoundsสารประกอบคีเลต [การแพทย์]
Chemicalsสารเคมี [TU Subject Heading]
Coagulant สารสร้างตะกอน สารประกอบที่ทำให้เกิดตะกอน หรือสำหรับจับอนุภาคขนาดเล็ก ให้ตกตะกอนต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Coatingสารเคลือบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Colorantsสารแต่งสี [การแพทย์]
Colorsสารแต่งสี [การแพทย์]
Competitorsสารแข่งขัน [การแพทย์]
Contaminant สารปนเปื้อน สิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือสารมลพิษที่ปรากฏอยู่ ในน้ำ อากาศหรือ ดินมักใช้กับมลพิษเสี่ยงอันตรายหรือสารกัมมันตรังสี [สิ่งแวดล้อม]
Contraceptive agentsสารคุมกำเนิด [TU Subject Heading]
Cotransmittersสารส่งต่อร่วมกัน [การแพทย์]
Desiccantsสารดูดความชื้น,สารที่ดูดน้ำ,ตัวดูดความชื้น [การแพทย์]
detergentสารซักฟอก, สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Detoxifying Substanceสารล้างพิษ [การแพทย์]
developerสารทำให้เกิดภาพ, สารละลายที่ทำให้เกิดภาพบนฟิล์มถ่ายรูปที่บันทึกภาพแล้วหรือบนกระดาษอัดรูป  เช่น เมื่อนำฟิล์มขาวดำที่บันทึกภาพแล้วมาแช่ในสารละลายนี้ บริเวณที่ถูกแสงจะปรากฏเป็นสีดำมากน้อยตามปริมาณแสงที่ได้รับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Diluent สารทำให้เจือจาง [สิ่งแวดล้อม]
Disinfectant สารทำลายเชื้อ สารที่ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรค เช่น คลอรีน โอโซน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
content (n.) สาร See also: ความหมายที่ต้องการสื่อ Syn. message, subject matter
matter (n.) สาร See also: เนื้อหาสาระ, สาระสำคัญ, ใจความ, จุดสำคัญ, เรื่อง, เรื่องราว Syn. topic, argument, focus
orpiment (n.) สาร Arsenic trisulfide ซึ่งมีสีเหลือง
nitrite (n.) สาร nitrate
promoter (n.) สารกระตุ้นฤทธิ์ทางเคมี
stabilizer (n.) สารกันบูด Syn. preservative
brimstone (n.) สารกำมะถัน
abrasive (n.) สารขัด See also: ผงขัด Syn. polisher, grinder
polisher (n.) สารขัด See also: ผงขัด Syn. grinder
varnisher (n.) สารขัดเงา
petrolatum (n.) สารขี้ผึ้ง
feature (n.) สารคดีพิเศษ See also: บทความพิเศษ Syn. article, column, editorial, letters to the editor
letters to the editor (n.) สารคดีพิเศษ See also: บทความพิเศษ Syn. article, column, editorial
napalm (n.) สารคล้ายวุ้นซึ่งติดไฟง่าย (มักใช้ในการทำระเบิดเพลิง) See also: ระเบิดเพลิง, ระเบิดนาปาล์ม
CFC (n.) สารชนิดหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น ผลิตโฟม (คำย่อของ chlorofluorocarbon)
carotene (n.) สารชนิดหนึ่งมีสีแดงหรือส้มพบมาในแครอทและผักอื่นๆ
urea (n.) สารชนิดหนึ่งในน้ำปัสสาวะ
styptic pencil (n.) สารช่วยห้ามเลือด
histamine (n.) สารชีวเคมีในร่างกายที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร See also: ฮิสตามีน
monosodium glutamate (n.) สารชูรส (คำย่อคือ MSG) See also: ผงชูรส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a confession to makeฉันมีอะไรจะสารภาพ
I want to write about things that matterฉันอยากจะเขียนอะไรที่มีสาระบ้าง
That lesson was absolute rubbishบทเรียนนั่นไร้สาระอย่างสิ้นเชิง
I think he is nonsenseฉันคิดว่าเขาไร้สาร
What he told was all a fish storyเรื่องที่เขาบอกล้วนแต่เป็นเรื่องไร้สาร
It's stupid to discuss with that guyไร้สาระที่จะมาถกเถียงกับคนอย่างนั้น
Has everybody got a sheet?ทุกคนได้เอกสารแล้วหรือยัง?
Would you be able to join me for dinner next Saturday?คุณจะมาทานอาหารค่ำกับฉันเสาร์หน้าได้ไหม?
How much is the fare?ค่าโดยสารเท่าไหร่หรือ?
You say you come with information? Something new?คุณบอกว่าคุณมีข่าวสารมาด้วย มีอะไรใหม่หรือ?
The staff and I will remain here as we attempt to communicateทีมงานและฉันจะยังคงอยู่ที่นี่เนื่องจากเราต้องพยายามติดต่อสื่อสาร
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseแค่ออกไปข้างนอก สนุกสนานกับตัวเอง และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้เสีย
I don't want you poisoned their brains with this nonsenseฉันไม่อยากให้คุณล้างสมองพวกเขาด้วยเรื่องไร้สาระนี่
What is this nonsense you are talking about?นี่นายกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่?
Wake up! Don't dream nonsense again!ตื่นได้แล้ว เลิกเพ้อฝันไร้สาระอีก
You're talking nonsenseนายพูดอะไรไร้สาระ เลิกหลอกตัวเองซะที
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseก็แค่ออกไปข้างนอก ทำตัวให้สนุกสนาน และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่เสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When humans are in an excited state usually, large amounts of dopamine are excreted in the brain because of that, you don't feel hunger.เมื่อมนุษย์อยู่ในภาวะตื่นตระหนก... ...ปกติแล้ว สาร dopamine จำนวนมากในสมองก็จะถูกกระตุ้น... ...เพราะอย่างนั้น เธอไม่น่าจะรู้สึกหิวหรอก
Martin and I pioneered nano materials for anti-matter containment...มาร์ติน และ ฉัน เป็นผู็ค้นพบ สาร นาโน สำหรับ สร้างที่จัดเก็บ ปฏิสสาร
So the coroner said that there was no abnormalities in the killers' brains and that blood levels from modified ephedrine were way below anything that could cause psychotic behaviour.ฝ่ายชันสูตร แจ้งเพิ่มเติม มาว่า ไม่พบ สิ่งผิดปกติ ในสมอง ของ ฆาตกร ทั้งสองคน และ ในเลือดด้วย และ สาร อดีนาลีน ก็อยู่ใน ระดับปกติ
The treatments are not working.สารกระตุ้น ไม่ได้ ผล
The mutagen is unstable when added to my original formula...สารก่อการกลายพันธุ์ไม่แน่นอนเมื่อเข้ามาอยู่ในสูตรเดิมของฉัน ...
You do have a mild allergy to peanuts.สารก่อภูมิแพ้ระดับอ่อนของคุณคือ ถั่วพีนัท
And a lot of other satisfying carcinogensสารก่อมะเร็งก็เพียบ เหมือนกัน
All personnel clear.สารกัดกร่อน เป็นพิษต่อระบบหายใจ
The radioactive agent was... thallium-201.สารกัมมันตภาพรังสีคือ... แธลเลี่ยม-201
Contamination radius of over five miles.สารกัมมันตรังสีจะแ่ผ่ขยายไปในรัศมี 5 ไมล์
Its substance is propelled across the vastness to be stirred by starlight and gathered up by gravity.สารของมันขับเคลื่อนทั่วกว้างใหญ่ ที่จะกวนโดยแสงดาว
Your note will send your mistress riding for Brineved while the king is travelling in the opposite direction.สารของเจ้าจะทำให้นายหญิงของเจ้าไปที่บริเนเวด ในขณะที่กษัตริย์เดินทางในทิศตรงข้าม ทหาร
What an amazing documentary, huh?สารคดีนี่เจ๋งสุด ๆ ไปเลย
Okay, so while we were going out, how often would you pretend to like things just to have sex with me?สารคดีเขื่อน 3 ชม.เหรอ? ไม่ ไม่มีผู้หญิงคนไหนนอนหรอก
This documentary examines the nature, evolution, impacts and possible futures of the modern business corporation.สารคดีเรื่องนี้จะตรวจสอบถึงเนื้อแท้ วิวัฒนาการ, ผลกระทบและอนาคตข้างหน้า ของบรรษัทธุรกิจสมัยใหม่
We begin our inquiry as scandals threaten to trigger a wide debate about the lack of public control over big corporations.สารคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่มีเรื่องอื้อฉาว ที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการที่สังคมไม่สามารถควบคุมบรรษัทใหญ่ ๆ ได้
I'm about to come into possession of a very large amount of a certain controlled substance.สารควบคุมชนิดหนึ่ง ปริมาณมหาศาล
Controlled metabolisms, computer-enhanced brains cybernetic bodies.สารควบคุมต่างๆ, สมองคอมพิวเตอร์...
Nate says Clay's on the South Side. (CAR DOOR OPENS)สารคัดหลั่ง ฤดูผสมพันธุ์น่ะ
It's a message from the founders.สารจากกลุ่มผู้ก่อตั้ง
From the government of Tibet... to Your Holiness, the fourteenth Dalai Lama... we ask you to rule your people... as the spiritual and temporal leader of Tibet.สารจากรัฐบาลทิเบต... ถึงองค์เหนือหัว องค์ทะไลลามะที่ 14 ขอให้ท่านทรงปกครองประชาชน
Word from Riverrun and Winterfell.สารจากริเวอร์รัน และวินเทอร์เฟล
This is for the King from Lord Stark.สารจากลอร์ดสตาร์ค ให้กษัตริย์
He's around, and i am not going to expose this batch to the open air and contamination.สารชุดนี้เมื่อเปิดออกแล้วมันจะปนเปื้อน
Quell, a medical-grade disinfectant.สารดับไฟ เป็นประเภทยาฆ่าเชื้อโรค
Lead-- in doses that suggest it could not have been accidental.สารตะกั่ว--ด้วยปริมาณที่ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่
Where's the juice?สารตั้งต้นอยู่ไหนล่ะ
New preservative?สารถนอมอาหรตัวใหม่หรอ
Well, my ride drove off in a cloud of dust,สารถีฉันก็หายเข้ากองฝุ่นไปแล้ว
A message for you, from Cersei Lannister.สารถึงเจ้า จากเซอร์ซี แลนนิสเตอร์
I'd just like your guarantee that a substitute would replace our need for a human supply, sir.สารทดแทนนั่นจะเข้ามา แทนการใช้มนุษย์เป็นแหล่งเลือด
Help you how?สารทดแทนเลือด มันเป็นทางออกแต่ไม่ใช่ทางรักษา
The majority of the population will be content with a blood substitute, yes.สารทดแทนเลือด แ่น่ ๆ แต่คงจะมีพวกที่ ยินดีจะจ่ายเงิน
The neurotoxin was Percy's plan.สารทำลายประสาทเป็นแผนของเพอร์ซี่
H., the debris on the edge of the shovel is silica and quartz.สารที่พบที่ปลายพลั่ว คือซิลิก้าและควอทซ์
SO WE'RE ABLE TO MEASURE THEIR SHAPES VERY ACCURATELY,สารที่มองไม่เห็น ที่ดูเหมือนว่าจะในรูปแบบ
Precious substance in all the land.สารที่มีค่าที่สุดในดินแดนนี้
The stuff he was doused in, huh? Mm-hmm.สารที่ราดตัวเขาสิ อือ ฮึมม์
The vibranium atoms aren't just compatible with the tissue cells, they're binding them.สารที่สามารถปรับสภาพได้ดีที่สุดในโลก แต่กลับเอาไปใช้เป็นจานร่อน
It could have been a disaster.สารที่สามารถแยกตัวผ่าเหล่าในยีน ที่เป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติเหล่านี้

สาร ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)
前書き[まえがき, maegaki] Thai: บทนำในบทความ หนังสือ เอกสาร English: preface
投稿[とうこう, toukou] Thai: การส่งเรื่องไปลงหนังสือพิมพ์หรือวารสาร English: submission
料金[りょうきん, ryoukin] Thai: ค่าโดยสาร English: fare
新米[しんまい, shinmai] Thai: ข้าวสารใหม่ English: new rice
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: น่าสงสาร น่าสมเพช English: pitiful (an)
目次[もくじ, mokuji] Thai: สารบัญ English: table of contents
転送[てんそう, tensou] Thai: ส่งสารที่ได้รับไปให้ผู้อื่นต่อ English: to forward
送信[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อสื่อสาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สาร
Back to top