ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rider

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rider*, -rider-

rider ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rider (n.) คนที่ขี่ม้าหรือยานพาหนะ See also: ผู้ขี่
rider (n.) ข้อความเพิ่มเติม See also: ความเห็นเพิ่มเติม Syn. additional clause, additional comment
ridership (n.) จำนวนคนโดยสารโดยประมาณ
English-Thai: HOPE Dictionary
rider(ไร'เดอะ) n. ผู้ขี่,ผู้ขับ,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม,ส่วนที่ปรับปรุง
English-Thai: Nontri Dictionary
rider(n) ผู้ขับ,ผู้ขี่,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
riderข้อกำหนดต่อท้าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ้อนท้าย (v.) sit behind the bicycle rider See also: ride on a pillion Syn. นั่งซ้อนท้าย
นั่งซ้อนท้าย (v.) sit behind the bicycle rider See also: ride on a pillion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She groaned, her breath catching as he suddenly yanked her hair like a rider pulling on a horse 's mane.เธอร้องคราง ลมหายใจของเธอเสียงดัง... ...และทันใดนั้นเขาก็ดึงผมเธอ เหมือนยามที่นักขี่ม้าดึงบังเหียน
Of course, Caroline's a much better rider than I, of course.แน่นอนว่าแคโรไลน์ขี่เก่งกว่าผม
"Royal Rider headcoach, Hans""หัวหน้ากองทหารม้าหลวง, ฮานส์"
THE CONTRACT RIDER FOR SHAKIRA'S PHOTO SHOOTคนทำสัญญาของ ชากีร่่าที่จะมาถ่ายปก
If you ask me that, I say I will Dutch Rider you for the rest of our lives.ถ้านายถามฉันอย่างนั้น ฉันจะทำ Durch Rider ให้นายตลอดชีวิตเลย
How come Easy Rider meeting' me face to face?ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ ขับมาเจอกับฉันซึ่งๆหน้า
The Rider Battle!ศึกครั้งสุดท้ายเริ่มขึ้น,สงครามไรเดอร์
And the strongest Rider will be decided.เพื่อตัดสินหาไรเดอร์ที่แข็งแกร่งที่สุด
The Wild Rider Amazon!ไรเดอร์แห่งป่าอเมซอน
In each world a Rider is bornในโลกที่เหล่าไรเดอร์ถือกำเนิดขึ้น
The strongest Rider determines it.ให้ไรเดอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นผู้ตัดสิน
Explosive Rider Battlesมาระเบิดความมันส์กันต่อกับ Rider Battles

rider ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骑马者[qí mǎ zhě, ㄑㄧˊ ㄇㄚˇ ㄓㄜˇ, 骑马者 / 騎馬者] horseman; rider; mounted soldier

rider ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲馬師[きょくばし, kyokubashi] (n) circus stunt rider
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in
先駆[せんく, senku] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; pioneer; precursor; (2) herald; (3) (See 前駆) outrider; pilot car; (P)
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation
名乗り出る[なのりでる, nanorideru] (v1,vi) to introduce oneself; to announce oneself (e.g. as the person sought); to come forward (e.g. as a witness, with a claim, etc.); (P)
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (1) (See おまえ・2) presence (of a nobleman, the emperor, etc.); (2) (See 前駆・1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); (n,n-suf) (3) My Lord; My Lady
水澄まし;水澄し;水澄;水すまし[みずすまし;ミズスマシ, mizusumashi ; mizusumashi] (n) (1) (uk) whirligig beetle (any insect of family Gyrinidae, esp. the Japanese whirligig beetle, Gyrinus japonicus); (2) (See 水馬・あめんぼ) pond skater; water strider
水黽;水馬;飴坊[あめんぼ;あめんぼう;アメンボ;アメンボウ, amenbo ; amenbou ; amenbo ; amenbou] (n) (uk) pond skater (any insect of family Gerridae); water strider
縁切り寺[えんきりでら, enkiridera] (n) (historic) a temple in which women seeking release from marriage could take refuge
罷り出る[まかりでる, makarideru] (v1,vi) to leave; to withdraw; to appear before
躍り出る;おどり出る[おどりでる, odorideru] (v1,vi) to jump (e.g. to first place); to spring out
迸しり出る;ほとばしり出る[ほとばしりでる, hotobashirideru] (v1) to gush out; to gush forth; to effuse
露払い[つゆはらい, tsuyuharai] (n) (1) outrider; herald; (2) (sumo) rikishi who leads the yokozuna to the ring prior to his ring-entering ceremony
馬が合う[うまがあう, umagaau] (exp,v5u) (See 気が合う) to get on well (with a person); to be a good match with one's horse (e.g. of a rider)

rider ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อกำหนดต่อท้าย[n. exp.] (khøkamnot t) EN: rider FR:
ข้อความเพิ่มเติม[n. exp.] (khøkhwām ph) EN: additional clause ; additional comment ; rider ; addition FR: ajout [m]
ข้อต่อท้าย[n. exp.] (khø tøthāi) EN: codicil ; appendix ; appendix clause ; appended clause ; rider FR: appendice [m]
เสือนอนกิน[n. exp.] (seūa nøn ki) EN: free rider ; someone who makes an easy living FR:
ย่น[v.] (yon) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle FR: rider ; froisser
จิงโจ้[n.] (jingjō) EN: Water Striders ; Pond Skaters FR:
จิงโจ้น้ำ[n.] (jingjōnām) EN: Water Striders ; Pond Skaters FR:
เลดี้แซป[n. exp.] (lēdī saēp) EN: girls on pillion riders FR:
ผู้โดยสารรถไฟฟ้า[n. exp.] (phūdōisān r) EN: Skytrain riders FR:
สก๊อย[n. exp.] (sakøi) EN: girls on pillion riders FR:
สาวสก๊อย[n. exp.] (sāo sakøi) EN: girls on pillion riders FR:
หย่อนอารมณ์[v.] (yǿn ārom) EN: FR: se relaxer ; se dérider

rider ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zirkusreiter {m}circus rider
Soziusfahrer {m}pillion rider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rider
Back to top