ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล้าสมัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล้าสมัย*, -ล้าสมัย-

ล้าสมัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้าสมัย (adj.) out-of-date See also: obsolete, old-fashioned, out-moded, outdated Syn. โบราณ, เชย Ops. ทันสมัย
ล้าสมัย (v.) be out-of-date See also: be obsolete, be old-fashioned, be outdated Syn. โบราณ, เชย Ops. ทันสมัย
English-Thai: HOPE Dictionary
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)
antiquate(แอน' ทีเควท) vt. ทำให้ล้าสมัยโดยการนำสิ่งใหม่หรือดีกว่าเข้ามา-antiquation n., Syn. make obsolete)
antiquated(แอน' ทีเควเทด) adj. ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา, อดีต. -antiquatedness, Syn. obsolete, antique ###A. current, new)
bygone(บาย'กอน) adj. อดีต,แต่ก่อน,ล้าสมัย n.bygones สิ่งที่เป็นอดีต -Id. (letbygonesbebygones เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป), Syn. past ###A. present
corny(คอร์'นี) adj. ล้าสมัย,ซ้ำซาก,เปิ่น,เป็นตาปลา
date(เดท) {dated,dating,dates} n. วันที่,วันเดือนปี,วันนัด,การนัด,ผู้ถูกนัดหมาย (เพศตรงข้าม) ,อายุ,ยุคสมัย v. ระบุวันที่,เป็นของยุคสมัย,นัดหมาย,ล้าสมัย,ออกไปพบตามนัด,ผลอินผลัม,date palm (ดู), See also: datable adj. ดูdate dateable adj. ดูdate data
demode(เดมอเด') adj.,Fr. ล้าสมัย,หมดอายุ,แบบเก่า
dowdy(เดา'ดี) adj. มอมแมม,ล้าสมัย,ไม่สวยงาม. n. หญิงที่แต่งตัวมอมแมมล้าสมัย., See also: dowdily adv. ดูdowdy dowdiness n. ดูdowdy -S.seedy
effete(อีฟิท') adj. อ่อนเปลี้ยเพลียแรง,ขาดกำลังวังชา,เป็นหมัน,ไร้สมรรถภาพ,ล้าสมัย,ไม่สามารถทำให้เกิดผล.
fashion(แฟช'เชิน) n. แฟชั่น,รูปแบบ,วิธีการ,สิ่งที่กำลังนิยมกัน,แบบสมัยนิยม,คนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม,ความนิยมกัน. -Phr. (in fashion ตามสมัย) . -Phr. (out fashion ล้าสมัย), Syn. make,style,mode,shape,form
fossil(ฟอส'เซิล) n.,adj. ซากหิน,ซากสัตว์หรือพืชที่เป็นหิน,สิ่งที่ล้าสมัย,คนที่ล้าสมัย,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย,เก่า,ดื้อรั้น, Syn. antiquated
fusty(ฟัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,เก่าแก่,ล้าสมัย,คร่ำครึ,หัวโบราณ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: fustily adv. fustiness n., Syn. moldy,must
granny(แกรน'นี่) n. ย่า,ยาย,หญิงชรา,คนที่จู้จี้,พยาบาล,ผดุงครรภ์ adj. เกี่ยวกับหญิงชรา,ล้าสมัย,หัวโบราณ., Syn. grannie
hercules graphic cardแผ่นวงจรเฮอคิวลิสหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เป็นตัวปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แสดงภาพได้ ไม่กี่ปีมานี้เอง เมื่อซื้อ ไมโครคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจรเฮอร์คิวลิสเป็นของที่ผู้ซื้อจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเอาเอง แต่ในปัจจุบัน กลับกลายเป็นของล้าสมัย ไม่ต้องใช้อีกต่อไป
hollerith, dr. hermanเป็นชาวอเมริกัน เกิด ค.ศ.1860 ตาย ค.ศ.1929 เป็นผู้คิดเอาวิธีนำเอาระบบบัตรเจาะรูมาใช้ในการบันทึกข้อมูลลงในบัตร โดยเลียนแบบจากบัตรของแจ็กการ์ด (Jacquard) ซึ่งเคยใช้วิธีการนี้ควบคุมการให้ลายและพิมพ์สีลงบนผ้า ฮอลเลอริทได้สร้างรหัสสำหรับบัตรเจาะรูขึ้น แล้วจึงนำข้อมูลถ่ายลงบนบัตรเพื่อนำไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่าน เครื่องมือประดิษฐ์ของฮอลเลอริทนี้ได้นำมาใช้ในงาประมวลผลและรายงานผลสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1890 ซึ่งทำให้ทราบผลลัพธ์เร็วขึ้นมาก โดยสามารถทำเสร็จภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ในปัจจุบัน การเจาะบัตรเพื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นั้นเกือบจะไม่มีแล้ว เพราะล้าสมัย
medieval(มีดิอี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคกลาง,สมัยเก่า,ล้าสมัย
moth-eaten(มอธ'อีทเทิน) adj. ถูกกินโดยผีเสื้อกลางคืน,เน่าเปื่อย,ล้าสมัย,ชรา,ทุพพลภาพ
musty(มัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,ล้าสมัย,เก่าแก่,คร่ำครึ,เซื่องซึม,จืดชืด., See also: mustily adv. mustiness n., Syn. stale,moldy
obsolesce(ออบซะเลส') vi. ล้าสมัย,พ้นสมัย
obsolescence(ออบซะเลส'ซันซฺ) n. ความล้าสมัย
obsolescent(ออบซะเลส'ซันทฺ) adj. พ้นสมัย,ล้าสมัย
obsolete(ออบซะลีท') adj. ล้าสมัย,เลิกใช้แล้ว,เก่าคร่ำครึ., See also: obsoleteness n., Syn. desused
old hatn. ล้าสมัย,โบราณ,แบบเก่า, Syn. out, See also: of-date
old-fangeld(โอลด'แฟงเกิลดฺ) adj. โบราณ,ล้าสมัย
outdated(-ทิด) adj. ล้าสมัย,หมดสมัย
outmoded(เอาทฺ'โมดิด) adj. ล้าสมัย,พ้นสมัย, Syn. obsolete
passe(แพส'เซ,แพเซ') adj. ล้าสมัย,อดีต,ชรา,ร่วงโรย
punched cardบัตรเจาะรูหมายถึง บัตรที่นำมาเจาะเป็นรู เพื่อเป็นข้อมูลที่จะส่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม การเจาะบัตรให้เป็นรูนี้ต้องเจาะด้วยเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ซึ่งมีลักษณะคล้ายพิมพ์ดีด เช่น ถ้าเจาะตัวอักษร A ก็จะมีรูที่คอลัมน์ 1 และ 12 รูต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (โดยใช้แปรงไฟฟ้าปัดผ่าน) แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ วิธีส่งข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์แบบนี้ เกือบจะเป็นแบบแรกที่ใช้กัน เดี๋ยวนี้ถือว่าล้าสมัยไปเสียแล้วเพราะไม่สะดวกในการเก็บรักษา กับทั้งสิ้นเปลืองมาก จุข้อมูลน้อยถ้าเทียบกับจานบันทึก นอกจากนั้น ใช้แล้วนำมาใช้อีกไม่ได้ เจาะผิดก็แก้ไขไม่ได้ ต้องทิ้งไป แล้วทำใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองดู card ประกอบ
s-100เอส-ร้อย หมายถึง แผ่นวงจรขยายแบบหนึ่งซึ่งใช้กับโปรแกรมระบบซีพีเอ็ม (CP/M) ปัจจุบันกลายเป็นของล้าสมัยไปแล้วดู CP/M ประกอบ
ss/sdเอสเอส/เอสดี ย่อมาจาก single sided / single density เป็นจานบันทึกข้อมุลรุ่นเก่าที่ล้าสมัยยิ่ง เพราะนอกจากจะบรรจุข้อมูลได้เพียงหน้าเดียวแล้ว ยังจุข้อมูลได้เพียงเท่าเดียวคือ 90 K (90,000 ตัวอักขระ) เท่านั้น
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid
stodge(สทอดจฺ) vt. ยัดแน่น,อัดแน่น,ทำให้ตื้อ. vi. กินคำโต ๆ ,กินละโมบ,เดินฝีเท้าหนัก. n. อาหารหนัก,อาหารย่อยยาก,ความคิดที่ล้าสมัย,บทประพันธ์ที่น่าเบื่อหน่าย, Syn. stuff full,gorge
stuffy(สทัฟ'ฟี) adj. อบอ้าว,อุดอู้,หายใจไม่ค่อยออก,บูดบึ้ง,น่าเบื่อหน่าย,โอ้อวด,โอหัง,ล้าสมัย,อยู่ในกรอบประเพณี. -stuffily adv., See also: stuffiness n., Syn. stifling,airless
ttyทีทีวายเป็นอักษรย่อของ teletype หรือ โทรพิมพ์ หมายถึง การรับ/ส่งข้อมูลด้วยอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เครื่องโทรพิมพ์ ปัจจุบันชักจะล้าสมัยไปเสียแล้ว เพราะสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่กว่า ที่เรียกว่า electronic mail หรือ E-mail
English-Thai: Nontri Dictionary
antiquated(adj) ล้าสมัย,เก่าแก่,โบราณ
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
dowdy(adj) ล้าสมัย,ไม่สวยงาม,ปอน,มอมแมม
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
MOTH-moth-eaten(adj) ถูกมอดกิน,เน่าเปื่อย,เก่าแก่,ล้าสมัย,ชรา
obsolete(adj) ล้าสมัย,คร่ำครึ
OLD-old-fashioned(adj) ล้าสมัย,หัวโบราณ,หัวเก่า,คร่ำครึ
OUT-OF-out-of-date(adj) ล้าสมัย,พ้นสมัย,หมดสมัย
outworn(adj) สึกหรอ,ขาดวิ่น,พ้นสมัย,ล้าสมัย,เก่าแก่
rusty(adj) ชรา,เป็นสนิม,ล้าสมัย,ฉุนเฉียว,โกรธ
stuffy(adj) อบอ้าว,อับ,อุดอู้,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,โอหัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obsoleteล้าสมัย [การบัญชี]
Refreshingการปรับสภาพเป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
archaic (adj.) ล้าสมัย See also: พ้นสมัย Syn. old-fashioned
be behind the times (idm.) ล้าสมัย See also: ไม่เป็นที่นิยม
be out of date (idm.) ล้าสมัย See also: หมดสมัย Syn. be up to
dated (adj.) ล้าสมัย See also: ไม่ทันสมัย, เชย Syn. antiquated, old-fashioned, out-of-date, outmoded, unfashionable, obsolete Ops. current, new, now, latest, fashionable, a la mode, hot
dowdy (adj.) ล้าสมัย See also: มอซอ, เชย Syn. drab, frumpish
drab (adj.) ล้าสมัย See also: มอซอ, เชย Syn. frumpish
get out of (phrv.) ล้าสมัย See also: ไม่ทันสมัย, ตกรุ่น Syn. be up to
go out (phrv.) ล้าสมัย See also: เลิกนิยม, ไม่นิยมใช้
go out of date (idm.) ล้าสมัย See also: หมดความนิยม Syn. be up to
medieval (adj.) ล้าสมัย See also: โบราณ, เชย Syn. old-fashioned, dated, mediaeval Ops. fashionable, stylish
musty (adj.) ล้าสมัย See also: เก่า, พ้นสมัย, โบราณ, ซึ่งเลิกใช้แล้ว, ซึ่งไม่ใช้กันแล้ว Syn. old, obsolete, outdated, antiquated
old-fashoined (adj.) ล้าสมัย See also: ซึ่งเลิกใช้แล้ว Syn. obsolete Ops. moder, up to date
old-world (adj.) ล้าสมัย See also: ไม่สมัยใหม่, ตกยุค Syn. archaic, traditional, ancient
out of date (idm.) ล้าสมัย See also: เชย, โบราณ, เลิกใช้แล้ว
out of date (adj.) ล้าสมัย Syn. superseded
out of fasion (adj.) ล้าสมัย See also: เชย, ไม่ทันสมัย, ไม่เข้ายุคสมัย Syn. unstylish Ops. fasionable, stylish
out-of-date (adj.) ล้าสมัย See also: ซึ่งเลิกใช้แล้ว Syn. obsolete, old-fashoined Ops. moder, up to date
outdated (adj.) ล้าสมัย See also: ที่พ้นสมัย Syn. outmoded, old-fashioned Ops. modern, up to date
outmoded (adj.) ล้าสมัย See also: หมดสมัย, ซึ่งเลิกใช้แล้ว Syn. old-fashioned, out of date Ops. modern, up to date
outworn (adj.) ล้าสมัย Syn. outdated, outmoded Ops. modern, new
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Low-tech. Nothing traceable.ล้าสมัย ไม่มีอะไรติดตามได้
It's old-fashioned. I don't like it!ล้าสมัยจัง อย่าเป็นอย่างนี้สิ
Too stuffy for my taste, as well.ล้าสมัยสำหรับฉันเกินไป
They've got an old-fashioned toilet. You know, the box and the chain thing.พวกเขาได้มีห้องน้ำล้าสมัย คุณรู้ว่ากล่องและสิ่งที่ห่วงโซ่
Original Marway tissue architecture. I know it's kind of obsolete.สถาปัตยกรรมเนื้อเยื่อต้นฉบับมาร์เวย์ ผมรู้ว่ามันออกจะล้าสมัย
I haven't been able to restrain myself from continuing to tinker with the relentlessly unfashionable android technology.ไม่เคยห้ามใจให้เลิกยุ่งทำโน่นทำนี่ กับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยของหุ่นยนต์ได้
We assassinated people by putting poisonous mushrooms in the soupเรามันพวกนักฆ่าล้าสมัย จะฆ่าคนแต่ละที ก็ต้องใช้เห็ดพิษใส่ลงในซุป
Those outmodes look up to him.ไอ้พวกล้าสมัยมันหวังพึ่งแต่มันเท่านั้น
No more Bigweld, no more outmode.พอทีบิ๊กเวลด์ พอทีของล้าสมัย
I became old-fashioned, an outmode.ฉันกลายเป็นคนล้าสมัย ตกรุ่นไปแล้ว
This may sound really corny, but my parents want us to go to a fortune-teller.สิ่งนี้อาจจะดูเหมือนล้าสมัย... . จริงๆ
That's not corny at all.มันก็ไม่ล้าสมัยทั้งหมด
Yeah, the name's kind of corny... but we had to call it something, and "Canada" was already taken.ช่าย, ชื่อมันดูเชยล้าสมัย... แต่เราก้อต้องเรียกมันสักอย่าง และชื่อ "แคนนาดา" ก้อถูกใช้ไปแล้ว
CHUNKY IS OUT.อะไรที่มันเทอะทะน่ะ มันล้าสมัยแล้วล่ะ
I think we'II have to sneak this in the old-fashioned way.ผมคิดว่าเราจะมี ที่จะแอบนี้ใน เป็นวิธีที่ล้าสมัย
What's the old-fashioned way?เป็นวิธีที่ล้าสมัยคืออะไร?
I know I've done it four other times, but it never gets old.ฉันรู้ ฉันเคยมาตั้ง 4 ครั้งแล้ว แต่มันไม่เคยล้าสมัยเลย
Mr. Nottingham, you were absolutely right when you said the rock and roll theme was old hat.ที่ว่าร๊อกแอนโรลนั่นได้ล้าสมัยไปแล้ว ไป
Now this wing is over a 100 years old. Obsolete. If I'd, I'll tear it out and re-built it someday.ปีกนี้อายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี ล้าสมัยแล้ว ผมอยากจะรื้อทิ้งและสร้างใหม่สักวันหนึ่ง
And a closet full of outdated clothes.ที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าล้าสมัย
And it passes through an active solar flare,และมันผ่านไปสู่อีกด้านที่ล้าสมัย เกี่ยวกับการประทุของดวงอาทิตย์ที่ดำเนินอยู่
And you're acting like everything last season.แต่เธอทำเหมือนอย่างกับว่า ทุกอย่างเป็นของเก่าล้าสมัยงั้นล่ะ
Carter is more than fashionably late, and it better beคาร์เตอร์เป็นประเภทล้าสมัยเรื่องแฟชั่นน่ะ แต่เด๋วก็ดีเอง
It's pretty low-tech compared to your titanium missiles.มันค่อนข้างล้าสมัย เทียบกับ จรวดไทเทเนียมของนาย
"We're a ragtag bunch of misfits" thing is so 2009."เราคือแรงบันดาลใจ, เราแตกต่าง" ล้าสมัยปี 2009 มากๆ
But it's much more likely that they were pulverized... and scattered by the bullet impact.การใช้เทคนิคตรวจหาหลักฐานทางกายภาพในช่วงปี 60 ยังล้าสมัยอยู่
Lucky for this damsel in a dress, some things never go out of fashion.โชคดีเป็นของสาวพรหมจรรย์ เรื่องแบบนี้ ไม่เคยล้าสมัยเลย
They have no idea what it is.ดูจะล้าสมัยเกินไปที่จะบอกได้ พวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
I don't know why tea parties have fallen out of fashion.ไม่รู้ว่าทำไมปาร์ตี้น้ำชา ถึงได้ล้าสมัยไปนะ
This makes me feel obsolete, you know?ไอ้เรื่องนี้มันทำให้ผมรู้สึกล้าสมัยฉิบหาย , รู้มั้ย
And you hear that hiss?ใช้วิทยุล้าสมัยเช่นนี้, วิทยุอนาล็อก,
The search parameters are completely backwards.ตัวแปรสำหรับค้นหาค่อนข้างล้าสมัยนะ
Looks like you really have dated a lot.ดูเหมือนว่าคุณก็ล้าสมัยเป็นอย่างมาก
Such old fashion, even our dog won't wear it.แฟชั่นล้าสมัยแบบนี้, แม้แต่สุนัขที่บ้านฉันยังไม่ใส่เลย
What? Well, that's outdated and old-fashioned and just idiotic.นั่นมันช่างเก่าแล้วก็ล้าสมัยมาก
Yes, I'm a little behind on the times, but I believe the term you're searching for is "O.M.G."ใช่ ผมออกจะเป็นคนล้าสมัย แต่เชื่อว่าคำพูดที่คุณหาอยู่ น่าจะเป็น...
That's very old-fashioned thinking.เป็นความคิดที่ล้าสมัย
They might be low-tech, but they're organized.พวกเขาอาจจะล้าสมัย, แต่พวกเขาก็มีระเบียบ
A friend of mine who teaches said that Facebook is making them obsolete.เพื่อนฉันที่สอนหนังสือ บอกว่าเฟซบุ้ก ทำให้มันดูล้าสมัย
I thought that whatever I used to do wouldn't be good enough, or sexy enough, or advanced enough,อะไรแบบที่ฉันเคยทำ มันอาจจะล้าสมัยไปแล้ว หรือไม่เซ็กซี่พอ ไม่ดีพอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล้าสมัย
Back to top