ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frumpish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frumpish*, -frumpish-

frumpish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frumpish (adj.) แต่งตัวอย่างเชยๆ See also: ไม่สวย, ปอนๆ, ไม่ทันสมัย Syn. dowdy, frumpy, old-fashioned Ops. fashionable, stylish, trendy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frumpish
Back to top