ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล่ม*, -ล่ม-

ลม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลม (n.) fall Syn. ธาตุลม
ลม (n.) breath See also: respiration, inhalation Syn. ลมหายใจ
ลม (n.) wind
ลม (n.) swift land crab Syn. ปูลม
ลม (n.) Panus polychrous (Lev.) Sing. Syn. เห็ดลม
ลมๆ แล้งๆ (adj.) futile
ลมๆ แล้งๆ (adv.) futilely
ลมกรด (n.) jet stream See also: strong wind in the high
ลมขึ้น (v.) faint Syn. ลมจับ, ลมขึ้นเบื้องสูง
ลมขึ้นเบื้องสูง (v.) faint Syn. ลมจับ
ลมค้า (n.) trade wind Syn. ลมตะวันออก, ลมสินค้า
ลมงวง (n.) tornado Syn. ลมงวงช้าง
ลมงวงช้าง (n.) tornado
ลมจับ (v.) faint
ลมตะวันออก (n.) trade wind Syn. ลมสินค้า
ลมตะเภา (n.) trade winds
ลมตะโก้ (n.) monsoon Syn. ลมพัดหลวง
ลมตะโก้ (n.) monsoon See also: name of an oceanic wind blowing from the northwest to the southeast, wind blowing during the rainy season Syn. ลมพัดหลวง
ลมทวนลมค้า (n.) anti trade wind
ลมทะเล (n.) sea breeze Ops. ลมบก
ลมบก (n.) land breeze Ops. ลมทะเล
ลมบ้าหมู (n.) whirlwind See also: eddy, circular blowing wind Syn. ลมหมุน, ลมเหียน, ลมหวน
ลมบ้าหมู (n.) epilepsy
ลมปราณ (n.) breath Syn. ลมหายใจ
ลมปาก (n.) words See also: persuasive words
ลมพัดชายเขา (n.) name of a Thai classical song Syn. เพลงลมพัดชายเขา
ลมพัดหลวง (n.) monsoon Syn. ลมตะโก้
ลมพัดหลวง (n.) monsoon See also: name of an oceanic wind blowing from the northwest to the southeast, wind blowing during the rainy season Syn. ลมตะโก้
ลมพายุ (n.) storm See also: tempest, hurricane
ลมพิษ (n.) urticaria See also: hives, nettle rash, rash caused by allergy Syn. ผื่นคัน
ลมฟ้าอากาศ (n.) weather See also: climate, condition Syn. ดินฟ้าอากาศ, อากาศ
ลมมรสุม (n.) monsoon
ลมร้อน (n.) hat dry wind See also: desert-like wind Ops. ลมหนาว
ลมล่อง (n.) wind blowing down the river
ลมว่าว (n.) wind that blows from north to south in winter
ลมสินค้า (n.) trade winds Syn. ลมค้า
ลมหนาว (n.) cold wind See also: cold air Syn. ลมเย็น, อากาศหนาว Ops. ลมร้อน, ลมแล้ง
ลมหมุน (n.) whirlwind See also: eddy, circular blowing wind Syn. ลมเหียน, ลมหวน
ลมหวน (n.) whirlwind See also: eddy, circular blowing wind Syn. ลมหมุน, ลมเหียน
ลมหายใจ (n.) breath Syn. ลมปราณ
English-Thai: HOPE Dictionary
light air n .ลมที่มีความเร็ว1-3ไมล์ต่อชั่วโมง
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
actinomycete(แอค' ทิโนไมซีท) n. แบ็คทีเรียรูปท่อนกลมหรือเป็นเส้น ๆ ในตระกูล Actinomycetaceae. -actinomycetous adj.
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
acumen(อะคู' เมน) n. ความมีไหวพริบเฉียบแหลม. -acuminuous adj., Syn. keenness)
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aeolian(อีโอ' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับชาวกรีกที่มีชื่อตั้งตาม Aeolus, เกี่ยวกับลม, ลมพัด, ลมทำให้เกิดขึ้น
aeolus(อี' โอลัส) n. เทพเจ้าแห่งพายุหรือลม
aerator(แอ' ราเทอะ) n. เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ , เครื่องอัดลม
afar(อะฟารฺ') adv. จาก, ไกลจาก, ห่างกันไกล, ไกลมาก, แต่ไกล, Syn. far away
aflame(อะเฟลม') adj. ลุกเป็นไฟ,กระตือรือร้น, Syn. on fire, burning)
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
agulhas(อะกัล' ลัส) n. แหลมใต้สุดของอาฟริกาใต้
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
air bladderถุงลม, กระเพาะปลา., Syn. gas bladder, swim bladder
air chamber(ห้องอากาศ, ห้องลม)
air curtainม่านลมจากอากาศที่อัด เพื่อกันแมลงหรืออื่น ๆ
air dentเครื่องใช้ลมกรอฟัน
air rifleปืนลม (air gun with rifled bore)
albama(แอล' แลมมะ) ชื่อมลรัฐหนึ่งในอเมริกา (a state in the SE United States) -Alabamian, Alabaman adj., n.
alee(อะลี') adj. adv. ไปทางใต้ลม, อยู่ใต้ลม
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น
allelomorph(อะลี' โลมอร์ฟ) n. allele -allelomorphic adj. -allelomorphism n.
allomorph(แอล' โลมอร์ฟ) n. สารประกอบเคมีชนิดเดียวกันที่มีรูปแบบต่างกัน. -allomorphic adj.
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
amygdala(อะมิก' ดะละ) n., (pl. -lae) } ผลอัลมันต์ (almond) , ส่วนที่คล้ายผลอัลมันต์, ต่อมทอนซิล, ผลเฮ้งยิ้งของจีน (almond, tonsil)
amygdalate(อะมิก' ดะเลท) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายผลอัลมันต์ (almond)
amygdaloid(อะมิก' ดะลอยดฺ) adj. ซึ่งมีลักษณะคล้ายผลอัลมันต์ (almond) n. หินภูเจาไฟชนิดหนึ่ง
anabatic(แอนนะแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับลมพัดขึ้นเชา, เลื่อนขึ้น (of an uphill wind)
English-Thai: Nontri Dictionary
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
acrid(adj) แหลม,ขม,เผ็ดร้อน,ฉุน
acrimonious(adj) เผ็ดร้อน,แหลมคม(วาจา)
acrimony(n) ความเผ็ดร้อน,ความแหลมคม
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
aerate(vt) อัดลม,ผึ่งลม
AIR air brake(n) ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม
almond(n) เมล็ดอัลมอนด์
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
angularity(n) มุมแหลม,การมีรูปเป็นมุม
annular(adj) เป็นรูปวงแหวน,เป็นวงกลม
anoint(vt) ชโลมน้ำมัน
apex(n) ปลาย,ยอดแหลม
apoplexy(n) โรคลมชัก
aura(n) กลิ่นอาย,รัศมี,กระแสลม
barb(n) เงี่ยง,เหล็กปลายแหลม,ลวดหนาม,ขวากหนาม
bawd(n) โสเภณี,นางโลม,นางคณิกา,แม่เล้า
bellows(n) ลูกสูบ,ที่สูบลม,ปอด,หีบลม
besmirch(vt) ทา,ป้าย,ชโลม
blast(n) เสียงระเบิด,การระเบิด,ลมกรรโชก,เสียงอึกทึก
breath(n) ลมหายใจ
breathe(vt) หายใจ,ระบายลม,เป่าลม,กระซิบ
breeze(n) ลมเฉื่อย
breezy(adj) มีลมเฉื่อยๆ
brilliance(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliancy(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliant(adj) สุกใส,ฉลาด,หลักแหลม
bronchitis(n) โรคหลอดลมอักเสบ
cajole(vt) โอ้โลม,ยกยอ,หลอกลวง
cajolery(n) การโอ้โลม,การยกยอ,การลวง
canny(adj) ระมัดระวัง,หลักแหลม,ฉลาด
cape(n) ผ้าคลุมไหล่,แหลม
caress(vt) จูบ,ประเล้าประโลม,กอดรัด,โอ้โลม
precarious(adj) ไม่คงทน,ล่อแหลม,ใกล้อันตราย,ำ่ากลัว,เสี่ยง
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
draftลมดูด, ลมเป่า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhaust airลมถ่ายออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
halitusลมหายใจออก, ไอระเหยออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hives; urticariaลมพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
make-up airลมเติม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed airลมผสม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ozostomia; halitosis; stomatodysodiaลมหายใจเหม็น, ปากเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urticaria; hivesลมพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acuityความเฉียบแหลม, ความชัดเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aculeateมีหนามแหลม [จากผิว] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acuminateเรียวแหลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aeolian deposit; eolian depositสิ่งทับถมลมพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerophobiaอาการกลัวลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affrayการชุลมุนต่อสู้, การทะเลาะวิวาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
AHU (air handling unit)เอเอชยู (หน่วยเครื่องส่งลม) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
aichmophobiaอาการกลัวของแหลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air bagถุงลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air brakeเบรกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air chamber๑. ห้องอากาศ๒. ห้องลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
allele; allelomorphอัลลีล, อัลลีโลมอร์ฟ (สิ่งที่เป็นคู่กับสิ่งอื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
allelomorph; alleleอัลลีล, อัลลีโลมอร์ฟ (สิ่งที่เป็นคู่กับสิ่งอื่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
alveolus๑. ถุงลม๒. เบ้าฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amygdaline๑. คล้ายอัลมอนด์๒. -ทอนซิล [มีความหมายเหมือนกับ tonsillar] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anemometerมาตรความเร็วลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
anemophilous-ถ่ายเรณูอาศัยลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Apollonius'circleวงกลมอะพอลโลเนียส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
apoplectic strokeโรคลมเหตุหลอดเลือดสมองแตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apply mutatus mutandisใช้บังคับโดยอนุโลม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aristateแหลมเข็ม, มีรยางค์แข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
artesian wellบ่อน้ำบาดาลมีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assimilationการกลมกลืน(เสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
athletes' sicknessการเป็นลมเหตุกีฬา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
berryลมีเนื้อหลายเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bleedไล่ลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
blowerเครื่องเป่าลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
blowout๑. แอ่งลม๒. การพลุ่ง๓. มวลหินเด่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
booster fan; turbo fanพัดลมเสริมกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
breath groupช่วงลมหายใจ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
breathy voiceเสียงพูดลมแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
bronchial-หลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anabatic windลมขึ้นลาดเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Antitradesลมทวนลมค้า หรือลมแอนติเทรด [อุตุนิยมวิทยา]
Backing windลมเวียนซ้าย [อุตุนิยมวิทยา]
Equatorial easterliesลมตะวันออกแถบ ศูนย์สูตร [อุตุนิยมวิทยา]
Gustลมกระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
Northeast windลมตะวันออกเฉียง เหนือ [อุตุนิยมวิทยา]
Northwest windลมตะวันตกเฉียงเหนือ [อุตุนิยมวิทยา]
Prevailling windลมแน่ทิศ หรือทิศทางลมแน่ทิศ [อุตุนิยมวิทยา]
Sea breeze - Lake breezeลมทะเล หรือลมเฉลี่ยทะเล [อุตุนิยมวิทยา]
Southerly windลมฝ่ายใต้ [อุตุนิยมวิทยา]
Southwest windลมตะวันตกเฉียงใต้ [อุตุนิยมวิทยา]
Squallลมสควอลล์ [อุตุนิยมวิทยา]
Thunder squallลมสควอลล์ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Trade windsลมค้า หรือลมเทรด [อุตุนิยมวิทยา]
Urticariaลมพิษ [TU Subject Heading]
Veering windลมเวียนขวา [อุตุนิยมวิทยา]
Whirlwindลมบ้าหมู ลมหมุน [อุตุนิยมวิทยา]
Wind ลม คือมวลอากาศซึ่งเคลื่อนที่ไปโดยมีความสัมพันธ์ กับพื้นผิวโลก หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเคลื่อนที่ของมวลอากาศใกล้ผิวพื้นโลกใน แนวนอนโดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อใกล้ผิวโลกลมในแนวยืนจะ เกี่ยวข้องด้วยน้อยมาก หรือ หมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตามแนวนอนในทุกทิศทางและด้วยความเร็ว ต่างๆ กัน ทิศทางของลมทรายได้จากทิศซึ่งลมพัดเข้าหาตัวตามที่กำหนดไว้บนเข็มทิศ เช่น ลมใต้ จะเป็นลมพัดมาจากทิศใต้เข้าหาตัวเราความเร็วลมมักจะวัดเป็นกิโลเมตรต่อ ชั่วโมงแต่ในทะเลมักจะวัดเป็นนอต การวัดทิศและความเร็วลมใช้การไหวของกิ่งไม้และฝุ่นที่ฟุ้งไปในอากาศซึ่งเป็น อาการของลมพัด (จากพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Acute เฉียบพลัน, แหลม [สิ่งแวดล้อม]
Aeolian Deposit ; Eolian Deposit สิ่งทับถมลมพา ทรายหรือดินละเอียดที่ลมหอบเอามาทับถม อย่างเช่นเนินทรายที่มักพบอยู่ทั่วไปตามหาดทรายหรือทะเลทราย [สิ่งแวดล้อม]
Air Pocket, Largeบริเวณที่มีลมอยู่มาก [การแพทย์]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alkaline ภาวะด่าง ภาวะที่มีสารละลายประเภทแอลคาไลมากพอที่ทำให้ พีเอชสูงกว่า 7 [สิ่งแวดล้อม]
Almond Oilน้ำมันอัลมอนด์ [การแพทย์]
Alveolusถุงลม, ถุงลมเล็ก ๆ, ถุงลม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่, เหงือก, ถุงเก็บน้ำนม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่ [การแพทย์]
Ambient dose equivalentปริมาณรังสีสมมูลโดยรอบ, ปริมาณรังสีสมมูลที่อ้างอิงกับทรงกลมไอซีอาร์ยู ใช้ในการปรับเทียบปริมาณรังสียังผลของเครื่องมือตรวจวัดรังสี (ดู ICRU sphere ประกอบ)
Anemographอเนโมกราฟ หรือเครื่องวัดลมแบบกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลม หรือมาตรวัดลม [อุตุนิยมวิทยา]
annelidแอนเนลิด, สัตว์ในไฟลัมแอนเนลิดา มีลำตัวกลมยาวเป็นปล้องคล้ายวงแหวนต่อกันทั้งภายนอกและภายใน เช่น แม่เพรียง ไส้เดือนดิน ปลิง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
annual ringวงปี, ส่วนของไซเลมที่ปรากฏเป็นลายเนื้อไม้  มีลักษณะเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้นๆ มองเห็นได้เมื่อตัดต้นไม้ตามขวาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
artesian wellartesian well, บ่อน้ำบาดาลมีแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ascaridiaพยาธิตัวกลมแอสคาริเดีย [การแพทย์]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Assimilation การผสมกลมกลืน การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Atelectasisอะตีเล็คเตซิส, เนื้อปอดทึบ, ถุงลมปอดแฟบ, ปอดแฟบ, ปอดไม่ขยาย, เนื้อปอดแฟบ, การยุบแฟบของปอด, เนื้อปอดทึบไปหมด, อะทีเลคเทซิส, ถุงลมโป่งพอง [การแพทย์]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Ball and Socketข้อตะโพกเป็นแบบหัวกลมและเบ้า [การแพทย์]
Bargeแท่นเจาะในทะเลมีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Beakตุ่มกลมขนาดเล็ก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
air (n.) ลม See also: ลมอ่อน ๆ, ลมเย็น Syn. breeze, fresh air, wind
fresh air (n.) ลม See also: ลมอ่อน ๆ, ลมเย็น Syn. breeze, wind
wind (n.) ลม See also: กระแสลม Syn. air, breeze
washed up (idm.) ลม หรือคลื่นนำพามา See also: ทำให้หมดอาชีพ
deluded (adj.) ลมๆ แล้งๆ (ความหวัง) See also: เลื่อนลอย Syn. delusive, foolish Ops. real
fond (adj.) ลมๆ แล้งๆ (ความหวัง) See also: เลื่อนลอย Syn. delusive, deluded, foolish Ops. real
zephyr (n.) ลมตะวันตก
northwester (adj.) ลมตะวันตกเฉียงเหนือ
southwester (n.) ลมตะวันตกเฉียงใต้
southeaster (n.) ลมตะวันออกเฉียงใต้
upwind (n.) ลมต้าน See also: ลมปะทะ
cooling breeze (n.) ลมทะเล
sea breeze (n.) ลมทะเล Syn. cooling breeze
souther (n.) ลมที่พัดจากทิศใต้
northerly (n.) ลมที่พัดมาจากทางเหนือ
westerly (n.) ลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก Syn. wester Ops. easterly
antitrades (n.) ลมที่พัดเหนือลมสินค้าบนแถบร้อนชื้นของโลก
waft (n.) ลมที่พัดโชยเบาๆ See also: ลมพัดอ่อนๆ Syn. breeze
east wind (n.) ลมที่มาจากทางทิศตะวันออก
easterly (n.) ลมที่มาจากทางทิศตะวันออก Syn. east wind
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll take care of itฉันจะดูแลมันเอง
I will take good care of itฉันจะดูแลมันอย่างดี
There seems to be lot of reasons why I shouldn't do itดูเหมือนมีเหตุผลมากมายว่าทำไมฉันไม่ควรทำมัน
They sailed against the windพวกเขาแล่นเรือต้านลม
It's warmอบอุ่น ชุ่มชื้น มีลมแรง
Thanks to a wise teacher like youขอบคุณครูผู้หลักแหลมอย่างคุณ
Don't worry too much, you should focus on practicingอย่ากังวลมากนัก เธอควรมุ่งความสนใจไปที่การฝึกซ้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fire, earth, metal, air, water, and blood.ดิน น้ำ ลม ไฟ โลหะและเลือด
In 1987, I took a night off from earth, wind, and fire and the next day, they earth, wind, and fired my ass.1987 ฉันพบค่ำคืนที่แสนยากลำบาก จาก ดิน ลม ไฟ วันต่อมา ดิน ลม ไฟ พวกนั้นก็ออกมาจากตูดของฉัน
Forensic countermeasure, wind, hail, rain, mother nature destroys the crime scene.ทำเพื่อหลีกเลี่ยงนิติเวช ลม ลูกเห็บ ฝน ธรรมชาติทำลายที่เกิดเหตุ
Runway 2-7 right, wind, 2-7-0 degrees, 10 knots.รันเวย์ 2-7 ขวา ลม 2-7-0 องศา 10 นอต
So, that night wasn't an accident at all.- อากาศ ลม ไฟ - งั้นคืนนั้นก็ไม่ใช่อุบัติเหตุ
Wind, three-quarter value, push 2 left.ลม 3 ส่วน 4 เผื่อลมทางซ้าย 2
It come... it comes straight down off the moor.ลม ลมพัดมาจาก ลานบึง
The wind was big and the basket was small.ลมกรรโชกแรง... พัดพาเอาตะกร้าใบเล็กไปตามทาง
A draft do that to your face?ลมกระแทกหน้าคุณเหรอนั่น
That there's air in 'em.ลมก็อยู่เยอะดีแล้วด้วย
The wind is all tied up, let's set it freeลมกำลังพัด ปล่อยมันโบยบินไปกับสายลม
♪ Hot night, wind was blowing ♪ลมกำลังพัดผ่านค่ำคืนอันเร่าร้อนนี้
Your wind had hands? My shower curtain had shoulders.ลมของเธอมีมือ ม่านอาบน้ำของฉันมีไหล่
That wind you can feel is me breathing down your neck.ลมคุณสามารถรู้สึกที่ฉันหายใจลงลำคอของคุณ
The East Wind is a terrifying force that lays waste to all in its path.ลมจากตะวันออกเป็นพลังที่น่ากลัว มันพัดไปที่ไหนมันก็ทำลายทุกอย่าง
Ocean breezes Cabo...ลมจากทะเล... อ่าว...
Wind, from three o'clock, six miles per hour. Dial wind right, 2.3 mils.ลมจากทางขวา หกไมล์ต่อชั่วโมง พัดไปทางขวาสองจุดสามไมล์
...the winds out of the east at 14 miles...ลมจากฝั่งตะวันออกอยู่ที่ 14 ไมล์...
The air from the A.C.carried the blood to the window.ลมจากเครื่องปรับอากาศ ส่งเลือดไปที่กระจก
The East Wind is coming, Sherlock.ลมตะวันออกกำลังมา เชอร์ล็อค
And now, as then, it's not fear that grips him only restlessness.ลมทะเลหนาวเย็นโชย คอและหน้าอกชุ่มเหงื่อ นางนวลร่ำร้อง
Palmdale and Lancaster are reporting wind speeds in excess....ลมที่ปาล์มเดล ความเร็วเกิน 70 ไมล์ต่อชั่วโมง
"Fluttering wind makes hearts tremble"ลมที่พัดกระพือทำให้หัวใจสั่น
The still air has no shape to use.ลมนิ่งมันไม่ช่วยในการบิน
What the hell are you doing here, man?ลมบ้าอะไรพัดนาย มาว่ะเนี้ยะเพื่อน?
Ill winds has blown Capua from once steady course.ลมป่วยได้เป่าปัว จากหลักสูตรอย่างต่อเนื่องครั้งเดียว.
So my word right now wouldn't be good enough?ลมปากของข้า ไม่เพียงพอหรอ?
The rain may never fall till after sundownลมฝนจะตกได้หลังตะวันลา
The wind blows, the curtain moves. You don't see anything.ลมพัด ม่านพลิ้ว แล้วไม่เห็นอะไร
Windswept pines moving against the coming night.ลมพัดต้นไม้ใหญ่ สั่นไหวในคืนค่ำที่คืบคลาน
The wind blows where it wants to. That's why sailing is fun.ลมพัดที่ที่ต้องการ นั่นทำให้แล่นเรือถึงสนุก
One gust of wind and the whole place is gonna blow over.ลมพัดทีเดียว ที่นี่กระจุยแน่
The wind's coming from the southeast.ลมพัดมาจาก ตะวันออกเฉียงใต้
I'm fatter than ever, yet the wind blows right through me.ลมพัดมาอย่างนี้ ยิ่งทำให้ฉันรู้สึกตัวหนักขึ้นอีก
Fan out. See what you can find.ลมพัดออก เห็นไหมนั่น เจออะไร
The wind takes their seeds and more flowers grow.ลมพัดเมล็ดไปงอก เป็นดอกไม้
I'm clocking winds at 90 miles per hour.ลมพัดเร็ว 90 ไมล์ต่อชั่วโมง
It's hard to hear you out here with all this wind.ลมพัดแรงแบบนี้ ฟังเสียงนายยากหน่อย
The storm tonight. You saw it.ลมพายุคืนนี้ เธอก็เห็น
This whole whirlwind of royalty and tiaras, and it seemed like my dream was coming true.ลมพายุทั้งหมดนี้ของราชวงศ์และมงกุฏ และมันดูเหมือนว่า ความฝันของฉันมันกำลังจะเป็นจริง

ลม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลม English: to taper to a point
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลมคม English: to become sharp
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เมฆลม English: winds and clouds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล่ม
Back to top