ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurricane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurricane*, -hurricane-

hurricane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurricane (n.) พายุเฮอริเคน
English-Thai: HOPE Dictionary
hurricane(เฮอ'ระเคน) n. พายุเฮอริเคน เป็นพายุหมุนเขตร้อน ที่รุนแรงที่สุด
hurricane lampตะเกียงปล่องแก้วกันลม
English-Thai: Nontri Dictionary
hurricane(n) พายุเฮอร์ริเคน
HURRICANE hurricane lamp(n) ตะเกียงเจ้าพายุ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hurricaneพายุเฮอร์ริเคน [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาฬวาต (n.) hurricane See also: tropical storm
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And remember, Morrie's wigs are tested against hurricane winds.ที่สำคัญ, วิกมอรี่ ได้ทดสอบแรงลม กับพายุเฮอริเคน
The fury of Hurricane Noelani stunned weather experts yesterday slamming into the island chain with a cataclysmic force never before witnessed.ความรุนแรงของเฮอร์ริเคนโนลานี ทำเอานักพยากรณ์อากาศต้องอึ้ง ... พายุโถมเข้าสู่ญี่ปุ่น... ... ซึ่งไม่ได้เตรียมการรับมือพลังมหันตภัย
Meteorologists already believe this to be the strongest hurricane ever recorded....นักอุตุนิยมวิทยาเชื่อว่า นี่คือเฮอร์ริเคนที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์
As I predicted yesterday, the swell off Hurricane Noelani is incredible.เหมือนที่ผมทำนายไว้เมื่อวาน พายุเฮอร์ริเคนโนลานีมีขนาดมหึมา
Janet Tokada, this is Jack Hall. Janet's a hurricane specialist with NASA.เจเน็ต โทคาดะ นี่คือ แจ็คฮอลล์ เป็นผู้เชียวชาญด้านเฮอร์ริเคนของนาซ่า
Just a few weeks ago, I monitored the strongest hurricane on record.อาทิตย์ที่แล้ว ฉันติดตามพายุเฮอร์ริเคนที่แรงที่สุด
Zeus stabs the sky with thunderbolts and batters the Persian ships with hurricane wind.ช่างน่าปีติ หนึ่งเดียวในสปาร์เทิน ที่ให้เราสงบไว้ มีเพียงท่าน
The science textbooks have had to be rewritten because they say that it's impossible to have a hurricane in the South atlantic.ตำราวิทยาศาสตร์จะต้องถูกเขียนใหม่ เพราะมันระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมี เฮอร์ริเคนในตอนใต้ของแอตแลนติค
Then Hurricane Dennis came along and it did a Iot of damage, including to the oil industry.แล้วก็ตามมาด้วยเฮอร์ริเคนเดนนิส มันสร้างความเสียหายอย่างมาก รวมถึงอุตสาหกรรมน้ำมันด้วย
And you'II see Hurricane Katrina form over florida.จะเห็นว่าเฮอร์ริเคนแคทรินาจากฟลอริดา
Even Lundy is caught in hurricane Dexter's path of destruction.กระทั่งลันดี้ ยังติดเข้ามาในเส้นทางที่พายุทำลายล้างของเด็กซ์เตอร์เดินไป
Under her two terms, we now have... wiretaps, no gay marriage... not to mention her bumbling of the hurricane relief effort.ภายใต้เงื่อนไขของมัน ตอนนี้เรามี เครื่องมือดักฟัง ไม่มีเกย์แต่งงานกัน นี่ไม่พูดถึงอารมณ์ของมันที่ยังกับพายุเฮอริเคนนะ

hurricane ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吹袭[chuī xí, ㄔㄨㄟ ㄒㄧˊ, 吹袭 / 吹襲] hit by hurricane or typhoon; to attack (of wind)
台风[tái fēng, ㄊㄞˊ ㄈㄥ, 台风 / 颱風] hurricane; typhoon
[jù, ㄐㄩˋ, 飓 / 颶] hurricane
飓风[jù fēng, ㄐㄩˋ ㄈㄥ, 飓风 / 颶風] hurricane
龙卷风[lóng juǎn fēng, ㄌㄨㄥˊ ㄐㄩㄢˇ ㄈㄥ, 龙卷风 / 龍捲風] tornado; hurricane; twister; cyclone

hurricane ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハリケーン・カトリーナ;ハリケーンカトリーナ[, harike-n . katori-na ; harike-nkatori-na] (n) Hurricane Katrina (2005)
ハリケーン(P);ハリケイン[, harike-n (P); harikein] (n) hurricane; (P)

hurricane ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฮอริเคน = เฮอร์ริเคน[n.] (hoērikhēn) EN: hurricane FR: ouragan [m]
กาฬวาต[n.] (kānlawāt) EN: hurricane FR:
ลมพายุ[n. exp.] (lom phāyu) EN: storm ; tempest ; hurricane FR: vent de tempête [m] ; vent tempétueux [m]
พายุ[n.] (phāyu) EN: storm ; hurricane ; tempest ; gale FR: tempête [f] ; ouragan [m] ; coup de vent [m] ; bourrasque [f]
วาตภัย[n.] (wātaphai) EN: storm ; hurricane ; windstorm FR: tempête [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurricane
Back to top