ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

respiration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *respiration*, -respiration-

respiration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
respiration (n.) การหายใจ See also: การหายใจเข้า-ออก Syn. breathing
English-Thai: HOPE Dictionary
respiration(เรสพะเร'เชิน) n. การหายใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
respiration(n) การหายใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
respirationการหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Respirationการหายใจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผายปอด (v.) restore respiration See also: give artificial respiration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Heart and respiration are high but within limits.หัวใจและการหายใจจะสูง แต่อยู่ในขอบเขต
Your respiration is doubled.ระบบหายใจคุณเพิ่มเป็นสองเท่า
"My respiration and inspiration.ลมหายใจเข้าออกของฉัน และแรงบันดาลใจของฉัน
Increased respiration rate,อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น
Breathing deeply. " "increased rate of respiration and muscle tensionคนไข้เริ่มหน้าแดง ตื่นตระหนก การหายใจลึกขึ้น
Jack, I can't help notice your respiration and heart rate have increased.แจ๊ค ฉันยังคงอัตราการฟื้นฟู เมื่ออัตราการเต้นหัวใจเพิ่ม
He perfected the air pump, the height of technology in its time, and used it to experiment on respiration and sound.ความสูงของเทคโนโลยีในเวลาของมัน และใช้มันในการทดสอบ ในการหายใจและเสียง และเขาทดลองกับกัญชา
Amanda... you know how respiration works?อมานด้า .. เธอรู้ไหมว่า การหายใจเป็นยังไง
Respiration and thermal elevated, as you'd expect.การหายใจ และ อุณหภูมิ สูงขึ้น ตามที่คาด
Respiration is slowing, pulse 190,อัตราการหายใจช้าลง ชีพจร 190 อุณหภูมิร่างกาย..
She has been comatose since her admission and is unable to have spontaneous respiration.เธอยังคงไม่รู้สึกตัว นับตั้งแต่เข้ารับการรักษาของ เธอและไม่สามารถ ที่จะมีการหายใจที่เกิดขึ้นเอง
Respiration...(เสียงพูด) การหายใจ...

respiration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
人工呼吸法[じんこうこきゅうほう, jinkoukokyuuhou] (n) artificial respiration
人工気胸療法[じんこうききょうりょうほう, jinkoukikyouryouhou] (n) artificial respiration
無気呼吸[むきこきゅう, mukikokyuu] (n) (See 酸素呼吸) anaerobic respiration
皮膚呼吸[ひふこきゅう, hifukokyuu] (n,vs) cutaneous respiration
酸素呼吸[さんそこきゅう, sansokokyuu] (n) (See 無気呼吸) aerobic respiration
人工呼吸[じんこうこきゅう, jinkoukokyuu] (n) artificial respiration; (P)
呼吸[こきゅう, kokyuu] (n,vs,adj-no) (1) breath; respiration; (2) knack; trick; secret (of doing something); (P)

respiration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การหายใจ[n.] (kān hāijai) EN: respiration ; inhalation FR: respiration [f]
การหายใจออก[n. exp.] (kān hāijai ) EN: exhalation ; expiration FR: respiration [f]
การหายใจภายใน[n. exp.] (kān hāijai ) EN: internal respiration FR:
การหายใจภายนอก[n. exp.] (kān hāijai ) EN: external respiration FR:
ลมหายใจ[n.] (lomhāijai) EN: breath ; respiration FR: souffle [m] ; haleine [f] ; respiration [f]
ผายปอด[v.] (phāipøt) EN: give artificial respiration FR: pratiquer la respiration artificielle
ปราณ[n.] (prān) EN: breath FR: souffle [m] ; respiration [f] ; soupir [m]
อัด[v.] (at) EN: hold one's breath FR: retenir sa respiration
การหายใจเชิงแสง[n. exp.] (kān hāijai ) EN: photorespiration ; photo-respiration FR:
กลั้นหายใจ[v. exp.] (klan hāijai) EN: hold (one's) breath FR: retenir sa respiration
กลั้นใจ[v.] (klanjai) EN: hold one' s breath FR: retenir sa respiration
กลั้นลมหายใจ[v. exp.] (klan lom hā) EN: hold one's breath FR: retenir sa respiration

respiration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauchatmung {f}abdominal respiration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า respiration
Back to top