ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวมตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวมตัว*, -รวมตัว-

รวมตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวมตัว (v.) assemble See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine into a group Syn. รวมกลุ่ม
รวมตัวกัน (v.) be formed See also: be shaped, be made, be built, be created Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นรูปเป็นร่าง, จับตัว, แข็งตัว
รวมตัวกันขึ้น (v.) assemble See also: put together, fit together, form Syn. ประสม, ก่อรูป
English-Thai: HOPE Dictionary
agglutinant(อะกูล' ทินันทฺ) adj. ซึ่งเกาะตัว, ซึ่งรวมตัว, ซึ่งทำให้ติดกัน. -n. สารที่ทำให้ติดกัน. -agglutinability n.
aggregate(แอก' กริเกท) adj.,n.,vt.,vi. รวมตัว, สิ่งที่รวมตัวกัน, ไหลไปรวมกัน, สรุป.
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
anisogamous(แอนนิซอก' กะมัส) adj. เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์เพศ (gametes) ที่ไม่เหมือนกันและมักมีขนาดต่างกัน -anisogamy n.
bitmap(บิตแมป) แผนที่บิตหมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ
collector(คะเลค'เทอะ) n. คนเก็บ,สิ่งหรือเครื่องมือเก็บ,คนสะสม,อุปกรณ์รวมตัว
composite(คอม'พะซิท,คัมพอส'ซิท) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ประกอบขึ้น,ผสมเป็น,เกี่ยวกับพืชตระกูล Compositae (เช่น ต้นเบญจมาศ) n. ของที่รวมตัวกัน,สารประกอบ,รูปผสม,พืชตระกูลเบญจมาศ., See also: compositeness n. ดูcomposite, Syn. manifol
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ
condensate(คันเดน'เซท) n. สิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันแน่น
condensation(คอนเดนเซ'เชิน) n. การรวมตัวกันแน่น, See also: condensative adj. ดูcondensation
constellatevi.,vt. รวมตัวจับรวมกัน
flour(เฟลา'เออะ) n. แป้ง,แป้งหมี่,แป้งข้าว,ผงละเอียดอ่อน. vt. ทำให้เป็นแป้ง,บดให้ป่นเป็นแป้ง,โรยแป้ง,ลงแป้ง vi. ไม่ยอมรวมตัวกับโลหะอื่นเลยเป็นเม็ดเล็ก ๆ อยู่บนผิวหน้าของโลหะนั้น
fusion(ฟิว'เชิน) n. การหลอมละลาย,การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมละลาย,การผสมของพรรคการเมือง,ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกันเป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น (nuclear, See also: fusion), Syn. coalescence,combine ###A. separate
ifips(ไอฟิปส์) ย่อมาจาก International Federation of Information Processing Societies แปลว่า สหพันธ์สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการประมวลผลสารสนเทศ เป็นองค์กรหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกัน ในอันที่จะพัฒนาวิทยาการสารสนเทศ (information science) และการประมวลผลข้อมูลให้ก้าวหน้า
incoherence(อินโคเฮีย' เรินซฺ) n. การไม่เกาะติดกัน, การไม่รวมตัวกัน, ความร่วน,สิ่งที่ไม่เกาะติดกัน, ความไม่สัมพันธ์กัน
incorporated(อินคอร์' พะเรททิด) adj.เป็นรูปบริษัท, ซึ่งรวมตัวกัน., See also: incorporatedness n., Syn. include, involve
incorporation(อินคอร์พะเร' เชิน) n. การรวมเข้าเป็นบริษัท, การรวมตัวกัน
integrate(อิน'ทะเกรท) vt. ทำให้รวมตัวกันเป็นก้อน,รวบรวม vi. รวมตัวกันเป็นกลุ่ม,ประสานกัน., See also: integrative adj., Syn. unify
integrated(อิน'ทะเกรททิด) adj. รวมตัวกัน,ประสานกัน
merge(เมิร์จฺ) vt.,vi. ทำให้รวมตัว,ผสมกับ,กลมกลืน,กลายเป็น., See also: mergence n., Syn. unite
merger(เมอ'เจอะ) n. การรวมตัวของหน่วยงานธุรกิจการค้าเป็นหน่วยเดียวกับ, Syn. combine
oxidise(ออค'ซิไดซ) vt. เปลี่ยนธาตุให้เป็นoxide,รวมตัวกับออกซิเจน
oxidize(ออค'ซิไดซ) vt. เปลี่ยนธาตุให้เป็นoxide,รวมตัวกับออกซิเจน
pixel(พิก'เซลฺ) ย่อมาจาก picture element หมายถึง จุดที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพ เหมือนอะตอมที่รวมตัวกันเป็นโมเลกุล (อะตอมนั้นไม่อาจจะแยกแยะต่อไปได้อีกแล้ว) จอภาพที่แสดงภาพที่มีจุด เล็ก ๆ มาก จะยิ่งให้ภาพที่คมชัด ในปัจจุบัน จอภาพชั้นดีและมีประสิทธิภาพสูง จะมีถึง 1,280 จุดในแนวตั้ง และ 1,024 จุดในแนวนอน
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว
reassemble(รีอะเซม'เบิล) vt.,vi. รวมตัวใหม่,ประกอบใหม่,ชุมนุมกันใหม่
renninทำให้โปรตีนในนมรวมตัวกันเป็นก้อนเรียกว่า carsinogen
reunion(รียู'เนียน) n. การรวมตัวกันใหม่,การชุมนุมกันใหม่,การทำให้สามัคคีกันใหม่,การพบกันใหม่, Syn. remeeting
sacramental(แซคระเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับ sacrament (ดู) ,ศักดิ์สิทธิ์,มีอำนาจรวมตัวสูง
secondary(เซค'เคินเดอริ) adj. ที่สอง,ลำดับสอง,ทุติยะ,อันดับรอง,รอง,สำรอง,ทีหลัง,ต่อเนื่อง,สังกัด,ได้มาจาก,ไม่สำคัญ,ส่งเสริม,ส่วนเสริม,เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยม,เกี่ยวกับคาร์บอนอะตอมที่รวมตัวกับอีกสองคาร์บอนอะตอม, เป็นอนุพันธุ์,เกี่ยวกับอดีต,เกี่ยวกับการเน้นเสียงที่สอง
unification(ยูนิฟิเค'เชิน) n. การรวมตัวกัน,ความสอดคล้องกัน
unifier(ยู'นิไฟเออะ) n. ผู้รวม,ผู้ที่ทำให้สอดคล้องกัน,ตัวทำให้รวมตัวกัน
vendor groupกลุ่มผู้ขายหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู user group เปรียบเทียบ
user groupกลุ่มผู้ใช้หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spread sheet) ดู vendor group เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
condensation(n) การกลั่น,การรวมตัว,การควบแน่น,การสังเขป
embodiment(n) การรวมตัว,การรวบรวม,การแปลงรูป
embody(vt) รวมตัว,มีตัวตน,ปรากฏร่าง,รวบรวม
agglomeration(n) การรวมตัวกัน,การเกาะกัน
incorporation(n) บรรษัท,บริษัท,ห้างร้าน,การรวมตัวกัน
integration(n) การรวบรวม,การรวมตัวกัน
merge(vi,vt) กลมกลืนกัน,รวมตัวกัน,ผสมกับ,กลายเป็น
merger(n) การรวมกันเข้า,การรวมตัว,การผสม
reunion(n) การพบกันอีก,การรวมตัวกันใหม่
reunite(vi) รวมตัวกันใหม่
syndicate(n) องค์การ,คณะกรรมการ,สมาคม,กงสี,การรวมตัวของห้างร้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fusion๑. การหลอม๒. การรวมตัว, การเชื่อม, การประสาน๓. (ออร์โท.) การผ่าตัดเชื่อมข้อ๔. (จักษุ.) การรวมภาพเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adsorbรวมตัว, ดูดซับ [การแพทย์]
Associateรวมตัว [การแพทย์]
Associativeรวมตัว [การแพทย์]
Boundรวมตัว,ถูกจับไว้ [การแพทย์]
Accumulationการสะสม, การรวมตัว [การแพทย์]
Additionปฏิกิริยาการรวมตัว, การเพิ่มขึ้น, การเติมเข้าไป, แอดดิชัน [การแพทย์]
Adductหุบปลายแขน, มองเข้าด้านใน, ผลผลิตจากการรวมตัว, แอดดักต์ [การแพทย์]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Aggregateเขม่าดำ: การรวมตัวอนุภาคปฐมภูมิของเขม่าดำเป็นกลุ่มของอนุภาค โดยแต่ละอนุภาคยึดติดด้วยพันธะโควาเลนต์ (covalent bond) [เทคโนโลยียาง]
Air Pollution อากาศเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Anticakingกันการรวมตัวเป็นก้อน [การแพทย์]
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
Clinker ก้อนเถ้า กากที่เกิดจากการเผาซึ่งหลอมรวมตัวกันเป็นก้อน แข็ง เช่น ก้อนเถ้า โลหะ แก้ว และกระป๋อง [สิ่งแวดล้อม]
Coagulateแข็งตัวเป็นก้อน,รวมตัวเป็นก้อน,จับเป็นก้อน,จับก้อนแข็งตัว,จับตัวเป็นก้อนแข็ง,การแข็งตัว,แข็งตัว [การแพทย์]
Coalescenceการรวมตัวกัน,รวมตัวกัน,การเกิดโคอะเลสเซนส์,จับกันเป็นก้อน [การแพทย์]
Conjugateจับรวมกับ,รวมตัว,คอนจูเกท,ควบกับ,อยู่ในรูปรวมตัว [การแพทย์]
follicular cellเซลล์ฟอลลิเคิล, เซลล์ที่รวมตัวกันเป็นฟอลลิเคิล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
glycogenไกลโคเจน, คาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากการรวมตัวของน้ำตาลกลูโคสหลายโมเลกุลที่ร่างกายของสัตว์สะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อ จะถูกนำออกมาใช้เมื่อร่างกายต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Haber processกระบวนการฮาเบอร์, กระบวนการในอุตสาหกรรมการเตรียมแก๊สแอมโมเนีย จากปฏิกิริยารวมตัวระหว่างแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สไฮโดรเจน  โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและสภาวะที่เหมาะสม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Integrateผสมผสาน, เข้าไปรวม, รวมตัว, สอดแทรก, การรวมตัว [การแพทย์]
mucusเมือก, สารที่เป็นเมือกลื่น ๆ สร้างขึ้นจากต่อมบางชนิด เช่น เมือกจากต่อมน้ำลาย ทำหน้าที่ช่วยให้อาหารมารวมตัวกันเป็นก้อนเหนียวและลื่น เพื่อสะดวกในการกลืน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Roadmap for Integration of ASEANแผนการรวมตัวของอาเซียน [การทูต]
Rock หิน มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หินอัคนี (igneous rock) หินชั้นหรือหินตะกอน (sedimentary rock) และหินแปร (metamorphic rock) [สิ่งแวดล้อม]
Rock Salt เกลือหิน แร่เฮไลต์หรือเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เกิดเป็น มวลผลึกหยาบๆ ในหิน แหล่งเกลือที่เกิดสะสมตัว ในยุคต่างๆ ของธรณีกาล พบเกิดตั้งแต่ยุคไซลูเรียน จนถึงปัจจุบัน และมักเกิดเป็นมวลชั้นต่อเนื่อง ในประเทศไทยพบมากทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช ในที่บางแห่งเกลือหินที่ตกผลึกรวมตัวอยู่แบบหินชั้น เรียกว่า ชั้นหินเกลือ (rock salt formation) [สิ่งแวดล้อม]
Sequestering Agent สารจับแบบซีเควสต์, สารซีเควสต์ สารเคมีซึ่งทำให้เกิดการจับคู่รวมตัวกันเป็น โครงสร้างที่ซับซ้อนของเกลือฟอสเฟตชนิดหนึ่งกับไอออนของโลหะในสารละลาย ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดการตกตะกอนอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น เฮกซาเมตาฟอสเฟต (hexameta phosphates) การตกตะกอนของสบู่แคลเซี่ยมไม่ได้เกิดจากน้ำกระด้างที่ ; อาจใช้เรียกตัวการอื่นๆ ที่ป้องกันไม่ให้ไอออนแสดงคุณสมบัติตามปกติของมัออกมา เนื่องจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นกับสารหรือวัตถุอื่น [สิ่งแวดล้อม]
Stabiliser or Stabilizer1. (ยาง) สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่มีอยู่หรือเติมลงไปในยางดิบ เพื่อรักษาสมบัติให้ดีเท่าหรือใกล้เคียงค่าเดิมระหว่างการทำให้แห้ง กระบวนการผลิตและการเก็บรักษา 2.(น้ำยาง)สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเติมลงไปในน้ำยางเพื่อป้องกันการรวมตัวหรือ จับตัวเป็นก้อนของอนุภาคยางระหว่างกระบวนการผลิตและ/หรือการผสมสารเคมี [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assemble (vi.) รวมตัว Syn. collect, gather
coalesce (vi.) รวมตัว Syn. combine, mix, join
ally (vi.) รวมตัวกัน See also: เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน
get together (phrv.) รวมตัวกัน Syn. gather together
knit together (phrv.) รวมตัวกัน See also: รวมเป็นหนึ่งเดียว
league together (phrv.) รวมตัวกัน
unite (vi.) รวมตัวกัน See also: รวมกันเป็นหนึ่งเดียว Syn. merge Ops. separate, divide
ingather (vi.) รวมตัวกัน (วรรณคดี) See also: ชุมนุมกัน Syn. converge, assemble
keep together (phrv.) รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว See also: ร่วมกัน, อยู่ร่วมกัน Syn. stick together
flock together (phrv.) รวมตัวกันเพื่อ See also: ชุมนุมกันเพื่อ
reassemble (vi.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reconvene, rejoin
reassemble (vt.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reconvene, rejoin
reunite (vi.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reassemble, reconvene, rejoin
reunite (vt.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reassemble, reconvene, rejoin
league with (phrv.) รวมตัวกับ (คำเก่า) See also: ร่วมมือกัน
oxidise (vt.) รวมตัวกับอ็อกซิเจน
oxidize (vt.) รวมตัวกับอ็อกซิเจน
ground around (phrv.) รวมตัวรอบๆ Syn. group about
group about (phrv.) รวมตัวรอบๆ Syn. group around, group round
group around (phrv.) รวมตัวรอบๆ Syn. group about, group round
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Patch-over bash, man.รวมตัวกัน งานเลี้ยงที่รื่นเริง
Moving into assault formation. Weapons live.รวมตัวกันเป็นรูปแบบจู่โจม อาวุณพร้อม
Assemble outside! Roll call!รวมตัวข้างนอก เรียงแถว
Including myself, two of hassan's internal security,รวมตัวฉันด้วย และ รปภ.ภายใน ของท่านฮาสซานอีก 2 นาย
Gather round. Gather round.รวมตัวหน่อย รวมตัวหน่อย
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน
You see, one day, after a not particularly arduous or expensive skirmish, they were all gathered round me...คุณจะเห็นวันหนึ่งหลังจากที่ ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำบากหรือมีราคาแพงการต่อสู้ กัน พวกเขาทุกคนรวมตัวกันรอบ ฉัน
I ain't goin' with him. I'll go with Childs.แล้วพวกเราจะกลับมารวมตัวกันที่นี้ ภายใน 20 นาทีนี้
The funny thing is, there's a whole group of people here having some sort of party,ที่น่าตลกก็คือ มีกลุ่มคนรวมตัวกันที่นี่ เหมือนมีงานปาร์ตี้
Somebody's helping them. Somebody's bringing them together.มีบางคนช่วยพวกมัน ช่วยให้พวกมันรวมตัวกัน
(THUDDING) GRANDFATHER: "Fezzik and Inigo were reunited.เฟสสิกกับอินนิโกรวมตัวกันอีกครั้ง
Marriage is what brings us together today.การแต่งงานคือสาเหตุที่เรามารวมตัวกันในวันนี้
I see we have some youngsters doing their thing in spite of the tight checkpoints.ฉันเห็นว่าเรามีหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งกำลังทำ สิ่งที่รวมตัวกันที่จุดจุดหนึ่ง
And wiseguys were all over the place.พวกมาเฟียมารวมตัวกัน
It's so wonderful, Rosie, how everybody's here.มันช่างวิเศษเหลือเกิน โรสซี่ ที่ทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่
This is what I've always dreamed of... a big, loving family gathered around the table... the way it was when I was a girl.นี่คือสิ่งที่ผมเคยฝันเสมอของ ... ใหญ่รักครอบครัวรวมตัวกันรอบโต๊ะ ... วิธีที่มันก็คือตอนที่ฉันเป็นเด็กผู้หญิง
You talk about organization?นายพูดถึงเรื่องการรวมตัวเหรอ?
And now, we are joined together.และตอนนี้ เราก็มารวมตัวกันแล้ว
It's pretty boring but sometimes when we get together we have fun.แม่งโคตรจะน่าเบื่อเลยเวลาอยู่คนเดียว แต่ถ้าเมื่อไหร่ พวกเราได้มารวมตัวกันละก็... บอกได้คำเดียว เฟี้ยวสุดๆ
That's right, I am. But we well know that the reason most of us are here is because of our affinity for disobedience.ใช่ ผมขออย่างนั้น แต่พวกเราทุกคนต่างก็รู้กันดีอยู่ว่าการที่พวกเรามารวมตัวกันที่นี่
No one remembers the last time so many ships were docked.ไม่เคยมีใครเห็นการรวมตัวของยานจำนวนมากขนาดนี้มาก่อน
The presence of the fleet and the persistence of rumors must be addressed.การรวมตัวกันของกองทัพและข่าวลือต่างๆ ต้องได้รับการชี้แจง
There can be no such union.มันไม่ใช่แค่การรวมตัว
Corporations were originally associations of people who were chartered by a state to perform some particular function.เดิมทีบรรษัทเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ เพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
But today the Inn National Lawyer's Guild and 29 other groups and individuals are fighting back.แต่วันนี้ สมาคมทนายความแห่งชาติ รวมทั้งกลุ่มอีก 29 กลุ่มและบุคคลอีกจำนวนมาก กำลังรวมตัวกันตอบโต้
Tonight, he who betrayed his friends, whose heart rots with murder...ค่ำคืนนี้ จะมีการรวมตัว แห่งสหายนักฆ่าและบุรุษลึกลับ...
Wait. It looks like they've joined and formed one large tornado.เดี๋ยว มันรวมตัวกันเป็นทอร์นาโดลูกมหึมา
You mean the existential detectives?เหมือนกลุ่มที่รวมตัวเพื่อกำลังใจ ทำไมไม่ไปที่โบสถ์
Of all the words written here about freedom, there's a line here that's at the heart of all the others.จากความคิดที่รวมตัวกันเป็นอเมริกา... ...อยู่ที่นี่. เจตนารมณ์เพื่อทุกคน.
Exactly. If each room has its own unique letter combination,ว่า ถ้าแต่ละห้องมีการรวมตัวของตัวเองไม่ซ้ำกัน
We are all gathered here to congratulate the new beginning of groom, Park Sangmin and bride, Suh Boeun...เรามารวมตัวกันในที่นี้ เพื่อแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นครั้งใหม่ ของ เจ้าบ่าว ปาร์ค ซังมิน และ เจ้าสาว ซู โบอ้วน
In the CDC, we'd call this a statistically significant disease cluster.ในดี.ซี. เราเรียกมันว่า ความสำคัญทางสถิติ การรวมตัวกันของกลุ่มโรค
Disease clusters.การรวมตัวของกลุ่มโรค
Everybody called it a rest home, but I knew what that really was.สมาชิกทุกคนในบ้านมารวมตัวกัน เเต่ฉันรู้ดีว่านั่นที่จริงมันหมายถึงอะไร
On November 8th, at the fair ball where the big wheels of the Byern state will gather, the leader of the Germen National Socialist party will be shot.วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน ท่ามกลางงานนั้น กงล้อแห่งรัฐไบรเอินจะมารวมตัวกัน ผู้นำของอาณาจักรเยอรมัน จะถูกกำจัด
Barney, Robin-- we all used to hang out at this one bar called McClaren's.บาร์นีย์ โรบิน พวกเรามักจะไปรวมตัวกันที่บาร์ชื่อ แมคแคลเรนส์
The guys that get along, get to work.นักโทษมารวมตัวกัน แล้วทำงาน
I'm not sure i'm ready for the j. l. a. just yet... unless you promise to stop blowing things up.ผมยังไม่พร้อมสำหรับ JLA ตอนนี้ (JLA ตอนหลังใช้เป็นชื่อย่อของ Justice league of Amarica : กลุ่มยอดมนุษย์ที่รวมตัวกันปกป้องโลก) นอกจากจะสัญญาว่าจะไม่วางระเบิดอีก
You guys having a reunion or something ?พวกนายมารวมตัวกันอีกครั้งหรือทำอย่างอื่น?

รวมตัว ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合体[がったい, gattai] Thai: รวมตัวกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวมตัว
Back to top