ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยุติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยุติ*, -ยุติ-

ยุติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุติ (v.) end See also: terminate, cease, finish, stop, come to an end, wind up, culminate Syn. ตกลง, จบ, เลิก Ops. เริ่มต้น
ยุติธรรม (adv.) fairly See also: impartially, honestly, neutrally Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง Ops. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง
ยุติธรรม (adj.) neutral See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง Ops. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง
ยุติปัญหา (v.) cease the problem See also: end the problem Syn. จบปัญหา Ops. สร้างปัญหา
English-Thai: HOPE Dictionary
fair-minded(แฟรฺ'ไม ดิด) adj. ซึ่งมีใจยุติธรรม,เที่ยงธรรม., See also: fair-mindedness n.
astraea(แอสทรี'อะ) n. เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม (goddess of justice)
candor(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
cease(ซีส) vi. หยุด,ยุติ,เลิก,เว้น,ตาย vt. หยุด,เลิก, Syn. quit -Conf. seize
ceasing(ซีส'ซิง) n. การหยุด,การยุติ
closingn. การสิ้นสุด,การปิด adj. สิ้นสุด,ยุติ,หมดเวลา
closure(โคลส'เชอะ) n. การปิด,การยุติ,สิ่งที่ปิด,กำแพงล้อมรอบ,ฝาปิด,สิ่งปกคลุม. vt.,vi. ทำให้ยุติ,ยุติ
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
determination(ดิเทอร์มิเน'เชิน) n. การกำหนดความแน่นอน,การตกลงใจ,ความตั้งใจ,การยุติ,การสิ้นสุด -S.decision ###A. uncertainty
determine(ดิเทอร์'มิน) vt. กำหนด,ตัดสินใจ,ตกลงใจ,ตั้งใจ,ยุติ,ทำให้สิ้นสุด vi. ตกลงใจ., See also: determinable adj. determinability n., Syn. decide
dissolve(ดิซอลว') vi.,vt. ละลาย,กระจายตัว,หลอมเหลว,กลายเป็นของเหลว,แตกตัว,ยุติ,สิ้นสุด, See also: dissolvability n. ดูdissolve dissolvable adj. ดูdissolve, Syn. divide,melt,disappear,fade ###A. solidify,thicken,unite
drop(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง)
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
emancipate(อิแมน'ซะเพท) vt. ปลดเปลื้อง,ปล่อยให้อิสระ,ปล่อยทาส,เลิกทาส,ยุติการควบคุม, See also: emancipation n. ดูemancipate emancipative adj. ดูemancipate emancipator n. ดูemancipate emancipatory adj. ดูemancipate emanipated adj. ดูemancipate
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
ending(เอน'ดิง) n. การยุติ,ตอนจบ,เบื้องปลาย,ความตาย,ท้ายคำศัพท์
even(อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
even-handed(อี'เวินแฮน'ดิด) adj. ไม่เอนเอียง,ยุติธรรม, See also: even-handedly adv. even-handedness n. ดูeven-handed, Syn. fair
expiration(เอคซฺพิเร'เชิน) n. การหายใจออก,การสิ้นสุด,การยุติ,การหมดอายุ,การตาย
expire(เอคซไพ'เออะ) {expired,expiring,expires} v. หายใจออก,ยุติ,หมดอายุ,ตาย., See also: expirer n., Syn. perish
expiry(เอคซฺไพ'รี) n. การหายใจออก,การหมดอายุ,การยุติ,การตาย
extinguish(อิคซฺทิง'กวิช) vt. ดับ,ทำให้สิ้น,ยกเลิก,ยุติ,ชำระหนี้., See also: extinguishable adj. extinguishment n., Syn. douse
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
fair and squaren. ตรงไปตรงมา,ยุติธรรม,ซื่อสัตย์
fair playn. การตัดสินอย่างยุติธรรม,การเล่นอย่างยุติธรรม,พฤติกรรมที่เที่ยงธรรม
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
finish(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย,สิ้นสุด,เสร็จ,ยุติ,สมบูรณ์,ดีเยี่ยม,ประณีตงดงาม
forensic(ฟอเรน'ซิค) adj. (เกี่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร, See also: forensics n. วิชาเกี่ยวกับศิลปะแห่งการพูดหรือเขียนเพื่อจูงใจคน forensicality n. forensicsally adv.
game(เกม) {gamed,gaming,games} n. กีฬา,เกม,เนื้อสัตว์ที่ล่ามา,สิ่งที่ตามล่า -Phr. (play the game เล่นอย่างยุติธรรม,เล่นตามกติกา) . adj. เกี่ยวกับสัตว์ที่ล่า,อย่างนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย,เต็มใจเล่น. vi. เล่นพนัน,พนัน,ขันต่อ. vt. พนันหมด,เสียพนัน คำศัพท์ย่อย
gerrymandervt.,vi.,n. (การ) แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไม่ยุติธรรม,ทำตบตา
impartial(อิมพาร์'เชิล) adj. ยุติธรรม,ไม่เอนเอียง,ไม่มีคติ., See also: impartiality,impartialness n., Syn. just,fair
inequality(อินอิควอล'ลิที) n. ความไม่เท่ากัน,ความไม่ยุติธรรม,ความลำเอียง,ความไม่เสมอภาค
inequitable(อินเอค'ควิทะเบิล) adj. ไม่เสมอภาค,ไม่ยุติธรรม., See also: inequitableness n . inequitably adv., Syn. unfair,unjust
inequity(อินเอค'ควิที) n. ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม, Syn. unfairness,injustice
iniquitous(อินิค'ควิทัส) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่ซื่อตรง,ไร้ศีลธรรม,ชั่วช้า., See also: iniquitously adv. adv. iniquitousness n., Syn. unjust,immoral,wicked
iniquity(อนิค'ควิที) n. ความอยุติธรรม,การไร้ศีลธรรม,ความชั่วช้า, Syn. wickedness
injury(อิน'จะรี) n. อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความอยุติธรรมที่ได้รับ,การล่วงละเมิด,การก้าวร้าว, Syn. harm,hurt
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม,ความไม่เป็นธรรม,การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น,การกระทำที่ไม่ยุติธรรม,ความผิด, Syn. grievance
English-Thai: Nontri Dictionary
cease(vi,vt) ยุติ,เลิก,หยุด,สิ้นสุด,เว้น
cessation(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก,การเว้น
closure(n) การปิด,การจบ,การยุติ,ฝาปิด
conclusion(n) การจบ,การตัดสินใจ,ข้อยุติ
deservedly(adv) อย่างเหมาะสม,สมควรแล้ว,สมน้ำหน้า,โดยยุติธรรมแล้ว
dissolve(vt) ทำให้ละลาย,ลบล้าง,เลิกล้ม,ทำลาย,ยุบ(สภา),ยุติ
equitable(adj) เสมอภาค,ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม
equity(n) ความเสมอภาค,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
expire(vi) สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,หมดลม,สิ้นใจ,สิ้นลม
extinguish(vt) ดับ,ทำให้สิ้น,ยุติ,ระงับ,เลิก
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
imparity(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม,การขาดดุล
impartial(adj) ไม่ลำเอียง,ยุติธรรม,เสมอภาค,เป็นธรรม
inequitable(adj) ไม่สมดุล,ไม่เสมอภาค,ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม
inimitable(adj) อยุติธรรม,เลียนแบบไม่ได้,เลิศล้ำ
iniquity(n) ความอยุติธรรม,ความไม่มีศีลธรรม,ความชั่วช้า
invidious(adj) ขัดเคือง,น่าริษยา,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอหน้า,แสลงหู
just(adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล
justice(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง
ONE-one-sided(adj) มีด้านเดียว,เข้าข้าง,ไม่ยุติธรรม,ลำเอียง
outstanding(adj) มีชื่อ,เด่น,สำคัญ,ยังไม่ยุติ,ยังไม่เสร็จ
partial(adj) เป็นบางส่วน,ลำเอียง,อคติ,ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง,ความอคติ,ความไม่ยุติธรรม
quietus(n) การดับสูญ,ความยุติ,ความสงบ,การออกจากงาน
rectitude(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความมีศีลธรรม
rightful(adj) โดยชอบธรรม,ถูกกฎหมาย,ยุติธรรม
rightly(adv) อย่างยุติธรรม,อย่างถูกต้อง,อย่างเป็นธรรม
stop(n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด
stoppage(n) เครื่องกีดขวาง,การหยุด,การยุติ,การห้าม,การเลิก,การอุด
surcease(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก
terminable(adj) สิ้นสุดลงได้,หมดอายุ,ยุติลงได้
terminate(vi,vt) สุดสิ้นลง,จบลง,ลงท้าย,ลงเอย,ยุติ
unequal(adj) ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม,ไม่สม่ำเสมอ
unfair(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง
unjust(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่เที่ยงธรรม
upright(adj) ตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม,ซื่อตรง
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
wrongful(adj) ผิดพลาด,ไม่ยุติธรรม,ผิดกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
poetic justiceยุติธรรมแบบกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abortive๑. -แท้ง๒. -คลอดก่อนกำหนด๓. -ยุติก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration of justiceการบริหารงานยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conclusive evidenceพยานหลักฐานอันเป็นที่ยุติ, พยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributive justiceความยุติธรรมในการจัดสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Communities (European Court), Court of Justice of theศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fait accompli (Fr.)เรื่องที่ยุติแล้ว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiat justitia (L.)ให้เป็นไปตามความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justiceความยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
miscarriage of justiceการทำให้เสื่อมเสียความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
utilitarian justiceความยุติธรรมทางประโยชน์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
world courtศาลโลก, ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ [ดู International Court of Justice] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Justiceความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Reparation (Criminal justice)การชดใช้ค่าเสียหาย ((งานยุติธรรมทางอาญา) [TU Subject Heading]
Restorative justiceการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [TU Subject Heading]
Retributionการลงโทษเพื่อความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Termination of Consular Officeการยุติลงของการหน้าที่ทางการกงสุล
titrationการไทเทรต, กระบวนการหาปริมาตรของสารละลายชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายอีกชนิดหนึ่งซึ่งทราบปริมาตรแล้ว และทราบความเข้มข้นของสารละลายชนิดใดชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยากันนี้ด้วย โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงของอินดิเคเตอร์ ณ จุดยุติเป็นเกณฑ์ที่บอกให้ทราบว่าสารละลายทั้งสอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Uruguay Round การเจรจารอบอุรุกวัย การเจรจารอบที่ 8 ของแกตต์ เริ่มการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2529 และสิ้นสุดการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2536 มีประเทศเข้าร่วมเจรจา 117 ประเทศ ได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรี จากประเทศภาคี เพื่อเปิดการเจรจาที่เมืองปุนต้า เดล เอสเต้ ประเทศอุรุกวัย จึงได้ใช้ชื่อการเจรจาเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศเจ้าภาพ การเจรจารอบนี้ถือได้ว่าเป็นการเจรจาที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่แกตต์ (ดู GATT) ได้เคยขยายการเจรจาออกไปยังเรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้แก่ เรื่องการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การค้าที่เกี่ยวกับมาตรการลงทุน และการค้าสินค้าบริการ ผลทางการเจรจาครอบคลุมกว้างขวางถึงการเปิดเสรีในการค้าสินค้าและการค้า บริการ รวมทั้งการปฏิรูประบบและกลไกของแกตต์ อาทิ ข้อตกลงเปิดตลาดสินค้าเกษตรโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการห้ามนำเข้าหรือการจำกัด การนำเข้ามาเป็นภาษีศุลกากร (ดู Tariffication) การลดการอุดหนุนการส่งออก การปรับปรุงกระบวนการยุติข้อพิพาทของแกตต์ การกำหนดกรอบของการเปิดเสรีการค้าบริการการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา (ดู IPRs) การเปลี่ยนรูปแบบข้อตกลงแกตต์เป็นสถาบันที่เรียกว่า องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blow the whistle on (idm.) ยุติ See also: สิ้นสุด
break off (phrv.) ยุติ See also: สิ้นสุด, พังทลาย Syn. declare off, declare on
break up (phrv.) ยุติ See also: เลิก, หยุด, ระงับ
bring an end to (idm.) ยุติ See also: สิ้นสุด Syn. be at, put to
bring something to a dead end (idm.) ยุติ See also: เลิก, หยุด Syn. be at, come to
call off (phrv.) ยุติ See also: หยุด, ยกเลิก, ล้มเลิก
completed (adj.) ยุติ See also: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป Syn. ended
ended (adj.) ยุติ See also: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป Syn. completed
finished (adj.) ยุติ See also: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป Syn. completed, ended
put aside (phrv.) ยุติ See also: เลิก (นิสัย, ความรู้สึก) Syn. lay aside
wear out (phrv.) ยุติ See also: หมด, จบสิ้น
finish up (phrv.) ยุติ (การกระทำ) Syn. end up
break short (phrv.) ยุติกะทันหัน See also: เลิกกลางคัน, จบทันที Syn. cut short
rise (vi.) ยุติการประชุม Syn. adjourn
deselect (vt.) ยุติการฝึกงานก่อนกำหนด See also: คัดออก
sink our differences (idm.) ยุติข้อขัดแย้งไว้ก่อน See also: ลืมข้อขัดแข้งไว้ก่อน
sink their differences (idm.) ยุติข้อขัดแย้งไว้ก่อน See also: ลืมข้อขัดแข้งไว้ก่อน
clean (adj.) ยุติธรรม Syn. fair
equitable (adj.) ยุติธรรม See also: เที่ยงตรง, ถูกต้อง Syn. fair, impartial, just
even-handed (adj.) ยุติธรรม See also: ไม่เอนเอียง, เที่ยงตรง Syn. equal, impartial, unbiased
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's not fairนั่นไม่ยุติธรรมเลย
Discussion is overการอภิปรายยุติลงแล้ว
It seems fair enoughมันดูยุติธรรมพอสมควร
I think it a little unfairฉันคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่
I don't think that's fairฉันไม่คิดว่านั่นยุติธรรม
It's time to terminate the missionถึงเวลายุติภารกิจนี้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are under targeted attack. Cease all contact with humans.เราอยู่ภายใต้การโจมตีเป้าหมาย ยุติ การติดต่อกับมนุษย์ทุกคน
We break off all this messy fighting and have a little talk, just you and me.ยุติกับการสู้ที่ยุ่งเหยิง และพูกคุยกันนิดหน่อย แค่คุณกับฉัน
Cease your quarrels.ยุติการทะเลาะวิวาทของคุณ
Stop any hostilities on all the frontlines.ยุติการรบในแนวหน้าทั้งหมด
Terminate your service. Let you die.ยุติการรับใช้ชาติ ให้คุณตาย
Cease all bias against blood lines and allow equality amongst all!ยุติความลำเอียงในสายเลือด และยอมให้ความเท่าเทียมในหมู่พวกเราทุกคน!
Breakups are a bitch, aren't they?ยุติความสัมพันธ์มันแย่ ไม่ใช่เขา
Justice Department have been killed in a series of vicious and premeditated attacks.ยุติธรรม ได้ถูกฆ่าตาย โดยการโจมตีที่ได้ทำการคิดไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า
Can't say fairer than that.ยุติธรรมกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
The Justice Channel is devoted to shining the light on victims like you.ยุติธรรมช่องทุ่มเทเพื่อการส่องแสงที่ตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกับคุณ
Fair enough. You can have anything you want.ยุติธรรมดี คุณจะเอาอะไรก็ได้
Fair enough. I'll walk you through the process.ยุติธรรมดี ผมขอเสนอคุณเข้าสู่กระบวนการ
Fair enough, but I'll need a lady to sing to.ยุติธรรมดี แต่ผม ต้องการผู้หญิงมาร้องด้วย
Fair enough. And her name's Joanna?ยุติธรรมดี แล้วเธอชื่อโจแอนนาเหรอ
Fair enough. He doesn't own a gun.ยุติธรรมดีนี่ เขาไม่ใช่เจ้าของปืน
Fair deal. So, three wishes.ยุติธรรมดีนี่ เอาล่ะ พร 3 ข้อของข้า ข้าต้องการให้มันเยี่ยม
Is this fair? Is this just?ยุติธรรมดีไหม ถูกต้องใช่ไหม
Fair enough. I can't.ยุติธรรมพอ ผมทำไม่ได้
That fair? Okay, Dr. Franklin, you can be first.ยุติธรรมมั้ย ? โอเค ด็อกเตอร์แฟรงคลิน คุณเป็นคนแรก
Fair is for losers. I'd rather win.ยุติธรรมสำหรับไอ้คนขี้แพ้ ฉันต้องชนะสถานเดียว
Fair or unfair, that's the way it is.ยุติธรรมหรือไม่ มันก็เป็นแบบนี้ไปแล้ว
Justified or not, the men no longer ha faith in me.ยุติธรรมหรือไม่ ไอ้พวกนั้นมันไม่ศรัทธาฉันอีกแล้ว
I promise you. Fair enough. Now, I drive real fuckin' fast, so keep up.ยุติธรรมเพียงพอ ตอนนี้ผมขับรถ fuckin จริง 'อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทัน
Fair enough. Look at Big Papa down here.ยุติธรรมเพียงพอ มองไปที่บิ๊ก Papa ลงที่นี่
Stop! Stop! Stop the war!ยุติสงคราม เราต้องการเสรีภาพ
That's all i want. Believe me.ยุติเรื่องของพ่อคุณเสียที แล้วปล่อยให้เราเป็นไป
Stop 'em before they happen.ยุติให้ได้ก่อนที่มันจะเกิด
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้
I only want to see justice done, Colonel.ผมเเค่อยากจะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้น
That sounds fair. Everyone agreed?ที่ฟังดูยุติธรรม ทุกคนเห็นพ้องกัน?
You all come in here with your hearts bleeding' about slum kids and injustice.คุณทุกคนมาที่นี่ด้วยหัวใจของคุณ bleedin 'เกี่ยวกับเด็กสลัมและความอยุติธรรม
Confusion, ignorance... and indifference will cease as of this moment.{\cHFFFFFF}สับสนไม่รู้ ... {\cHFFFFFF}และไม่แยแสจะ ยุติการ ณ ขณะนี้
So the police are extended giving the famous protection, for which we are justly proud in this country, for a finger, eh?การป้องกันที่เรามีความยุติธรรม ความภาคภูมิใจในประเทศนี้สำหรับ นิ้วใช่มั้ย?
If there's Justice that money will go to the undertakers!ถ้าโลกนี้ยังมีความยุติธรรม สัปเหร่อจะได้เงินนั่นไป
Then I said to my wife, "For justice, we must go to Don Corleone. "แล้วผมพูดกับภรรยาของฉัน "สำหรับความยุติธรรมที่เราจะต้องไป Don Corleone".
"Don Corleone, give me justice. ""Don Corleone ให้ฉันยุติธรรม".
I ask you for justice.ฉันขอให้คุณเพื่อความยุติธรรม
That is not justice. Your daughter is alive.ที่ไม่ยุติธรรม ลูกสาวของคุณยังมีชีวิตอยู่
But until that day accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.แต่จนถึงวันที่ ยอมรับความยุติธรรมนี้เป็นของขวัญในวันแต่งงานของลูกสาวของฉัน
Man, that's no contest. You're a mile away.ไม่ยุติธรรมนี่ นายอยู่ห่างเป็นไมล์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยุติ
Back to top