ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยืดยาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยืดยาด*, -ยืดยาด-

ยืดยาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยืดยาด (adv.) slowly See also: unhurriedly, tardily, gently, leisurely Syn. เนิบๆ, เอื่อย Ops. รวดเร็ว
ยืดยาด (adv.) slowly See also: dilatorily, tardily, sluggishly Syn. ช้า, อืดอาด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
ยืดยาด (adv.) tardily See also: slowly, dilatorily, sluggishly Syn. ช้า, อืด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
ยืดยาด (adj.) tardy See also: slow, sluggish, dilatory Syn. ช้า, อืด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
ยืดยาด (v.) hesitate Syn. ร่ำไร
ยืดยาด (v.) dawdle See also: dally, lag, loiter, poke, tarry Syn. ชักช้า, ช้า
ยืดยาด (v.) be tardy See also: be dilatory, be slow Syn. ช้า, อืด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
ยืดยาด (adv.) leisurely
ยืดยาด (adv.) hesitatingly See also: falteringly Syn. ร่ำไร
ยืดยาด (adj.) slow See also: dilatory, tardy, sluggish Syn. ช้า, อืดอาด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
ยืดยาด (v.) be slow See also: be dilatory, be tardy Syn. ช้า, อืดอาด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
ยืดยาด (adv.) awkwardly See also: slowly, tardily, leisurely, unhurriedly Syn. เชื่องช้า, อืดอาด Ops. รวดเร็ว, ว่องไว
ยืดยาด (adv.) slowly Syn. เฉื่อย, เชื่องช้า, อืดอาด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ไว
ยืดยาด (adv.) slowly See also: torpidly, unhurriedly, tardily Syn. อืดอาด, เฉื่อย, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า Ops. รวดเร็ว
ยืดยาด (v.) be tardy See also: be slow, be inactive, be unhurried, be torpid, be lethargic Syn. เฉื่อย, อืดอาด, อ้อยอิ่ง, ชักช้า, ช้า Ops. ประเปรียว
ยืดยาด (adv.) slowly See also: clumsily, unhurriedly Syn. เนิบนาบ, ช้า
English-Thai: HOPE Dictionary
harangue(ฮะแรง') n. คำพูดหรือข้อเขียนที่โอ้อวดและยืดยาด,การด่าว่า. vi.,vt. พูดยืดยาดและรุนแรง
pleonasm(พลีอะแนส'ซึม) n. การใช้คำมากเกินไป,สำนวนยืดยาด,คำยืดยาด., See also: pleonastic adj.
ponderous(พอน'ดะเริส) adj. หนัก,อุ้ยอ้าย เทอะทะ,งุ่มง่าม,ยืดยาด,ทื่อ., See also: ponderousness n. ponderosity n., Syn. heavy,dull
preacher(พรี'เชอะ) n. นักเทศน์,ผู้แสดงธรรม,ผู้สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยืดยาด)
English-Thai: Nontri Dictionary
lasting(adj) ทนทาน,คงทน,ถาวร,ยืดเยื้อ,ยืดยาด
ponderous(adj) อุ้ยอ้าย,เทอะทะ,งุ่มง่าม,เยิ่นเย้อ,ยืดยาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
interminable (adj.) ยืดยาด See also: ไม่รู้จักจบสิ้น Syn. endless, long-drawn-out, prolonged Ops. abbreviated, shortened
prolonged (adj.) ยืดยาด See also: ไม่รู้จักจบสิ้น Syn. endless, long-drawn-out Ops. abbreviated, shortened
interminably (adv.) อย่างยืดยาด See also: อย่างไม่รู้จักจบสิ้น Syn. diffusely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come along, ladies and gentlemen! - Sorry, Father.อย่ายืดยาด เข้ามาเลย สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ!
That bunk better be squared away, Mr. Cooper, or you'll find yourself walking to Neptune.เก็บของนั้นซะคูเปอร์ มัวยืดยาดอะไรอยู่ ปีเตอร์
You are wasting too much time. Hurry up!นายมัวยืดยาดอยู่ได้ เร็วเข้า!
Let's go. Stop your dragging. Let's go!เร็วๆ ชักช้าทำบ้าอะไร อย่ายืดยาดทำงาน
They are absolutely overextended.พวกเค้าทำให้มันยืดยาดแน่นอน
Wouldyoutwo quit horsing around?เธอสองคนมัวแต่อืดอาด ยืดยาดอะไรกัน
Then, you want me to say it longer?คุณจะให้ผมพูดให้ยืดยาดอีกหน่อยหรือ
They're lazy, and slow and they make me sad to look at.คนอ้วนยืดยาดขี้เกียจ เห็นแล้วเสียสายตา
Time... that endless, sucking time.เวลา... อันยืดยาดทรมานไม่สิ้นสุด
You whores!ที่ห่วยแตกยืดยาดนี้ดี? ไอ้สารเลว!
A term as lazy as it is overused.เป็นคำพูดที่ยืดยาด และเยิ่นเย้อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยืดยาด
Back to top