ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shortened

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shortened*, -shortened-

shortened ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shortened (adj.) ซึ่งลดลง See also: ซึ่งน้อยลง Syn. decreased, diminished
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shortened versionแบบย่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

shortened ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
减刑[jiǎn xíng, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 减刑 / 減刑] reduce penalty; shortened or commuted (judicial) sentence

shortened ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
短縮形[たんしゅくけい, tanshukukei] (n) abbreviation; abbreviated form; shortened form

shortened ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัดมาจาก[X] (tat mā jāk) EN: shortened from FR: contraction de [f]
ย่อ[adj.] (yø) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed FR: bref
ย่อมาจาก[adj.] (yø mā jāk) EN: shortened from FR:

shortened ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzform {f}short form; shortened form

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shortened
Back to top