ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

falteringly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *falteringly*, -falteringly-

falteringly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระง่องกระแง่ง (adv.) falteringly See also: swayingly, unsteadily Syn. กระย่องกระแย่ง, ง่องแง่ง
กระบุ่มกระบ่าม (adv.) falteringly See also: stumblingly, clumsily, carelessly, awkwardly Syn. บุ่มบ่าม, ซุ่มซ่าม
ซุ่มซ่าม (adv.) falteringly See also: stumblingly, clumsily, carelessly, awkwardly Syn. บุ่มบ่าม

falteringly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระบุ่มกระบ่าม[adv.] (krabumkrabā) EN: falteringly FR:
กระง่องกระแง่ง[adv.] (kra-ngǿngkr) EN: falteringly ; swayingly ; unsteadily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า falteringly
Back to top