ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยศ*, -ยศ-

ยศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยศ (n.) rank See also: title Syn. ตำแหน่ง, ฐานะ, ขั้น, ฐานันดร
ยศถาบรรดาศักดิ์ (n.) rank See also: title, status, prestige, splendour, station, position, distinction, nobility, class, caste, dignity Syn. บรรดาศักดิ์
ยศศักดิ์ (n.) rank See also: title, status, prestige, splendour, station, position, distinction, nobility, class, caste, dignity Syn. ยศถาบรรดาศักดิ์, บรรดาศักดิ์
ยศอย่าง (n.) standing on one´s dignity See also: snobbery, arrogance, hauteur, presumption, pretension, pomposity, snootiness Syn. การถือยศถือศักดิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
aesculapian(เอส' คิวเล' เพียน) adj., n. เกี่ยวกับ Aesculapius, เกี่ยวกับแพทยศาสตร์, หมอ., Syn. Esculapian
aesthetics(เอสเธท' ทิคซฺ') n. สุนทรียศาสตร์, สุนทรียภาพ, Syn. esthetics
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
alma mater(อาล' มะมา' เทอะ,แอล' มาเม' เทอะ) n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
apostolate(อะพอส'ทะเลท) n. เกียรติยศหรือสำนักงานของ apostle. -apostolic (al) adj. -apostolicism n. (office of an aposte)
appellation(แอพพะเล'เชิน) n. ชื่อ,ยศ,ศักดิ์,นาม,การตั้งชื่อ, Syn. title,name)
appellative(อะเพล'ละทิฟว) n. สามานยนาม,นาม,ยศศักดิ์,ฉายา. -adj. เกี่ยวกับสามานยนาม, เกี่ยว กับนามหรือฉายา, Syn. designative)
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี
baronage(บาร์'ระนิจฺ) n. บรรดาศักดิ์บารอน,ขุนนางจำพวกที่มียศชั้นบารอนทั้งหมด
baronetn. ยศขุนนางที่ต่ำกว่าบารอนแต่เหนืออัศวิน
beckon(เบค'เคิน) {beckoned,beckoning,beckons} vt.,n. (การ) ให้สัญญาณด้วยศีรษะหรือมือ., See also: beckoner n., Syn. gesture
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
besmirch(บิสเมิร์ช') {besmirched,besmirching,besmirches} vt. ทำให้เปื้อน,ชโลม,ป้าย,ทำลาย (ชื่อเสียง เกียรติยศ), Syn. corrupt,taint
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
blue ribbonn. รางวัลสูงสุด,เกียรติยศชั้นสูงสุด
body snatchingn. การขโมยศ
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา,ศีล,มาตรการ,หลักการ,คัมภีร์พระ, Syn. law
canon lawn. วินัยศาสนา (โดยเฉพาะของโรมันคาทอลิก), See also: canon-lawyer n. ดู canon law
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
canonic(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน,คนทรยศ,คนโง่,เด็กหลงจากพ่อแม่
church(เชิร์ชฺ) {churched,churching,churchs} n. โบสถ์,วัด,ศาสนจักร,ฝ่ายศาสนจักร,การไปโบสถ์,การบวชเป็นพระ vt. นำเข้าประกอบพิธีศาสนาในโบสถ์.
churl(เชิร์ล) n. ชาวชนบท,คนหยาบคาย,คนอารมณ์ร้าย,คนขี้เหนียว,เสรีชนชั้นต่ำในสมัยศักดินา,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
communion(คะมิว'เยิน) n. การร่วมกัน,การเข้าร่วม,การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น,นิกายศาสนา,กลุ่มคนที่มิเชื่อในศาสนาเหมือนกัน,การรับอาหาร (ขนมปัง) จากพระเจ้าในพิธีศีลมหาสนิท (Eucharist) ,พิธีศีลมหาสนิท, Syn. intercourse,fellowship,asociation,afinity
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
decoration(เดคคะเร'เชิน) n. การตกแต่ง,เครื่องตกแต่ง,เครื่องยศ,อิสริยาภรณ์,หนังสือชมเชย, Syn. ornamentation
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
demoralise(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
demoralize(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
deontology(ดีออนทอล'โลจี) n. จริยศาสตร์,หลักจรรยา
deplume(ดีพลูม') vt. ถอนขน,เด็ด,ริบ (ทรัพย์สมบัติ) ,ปลด (ยศ ตำแหน่ง), See also: deplumation n.
detainer(ดีเทน'เนอะ) n. การยึดทรัพย์ของคนอื่นไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย,หมายศาลให้กักตัวผู้ต้องหา
dignify(ดิก'นะไฟ) {dignified,dignifying,dignifies} vt. มอบเกียรติยศแก่,ทำให้เป็นเกียรติแก่,ทำให้สง่า,ทำให้ภูมิฐาน, Syn. exalt
English-Thai: Nontri Dictionary
extradite(vt) คืนเชลยศึก,ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
canon(n) ศีล,วินัยศาสนา,ข้อบัญญัติศาสนา
medicine(n) ยา,เวชกรรม,แพทยศาสตร์,อายุรกรรม
citation(n) การอ้าง,การอ้างอิง,การกล่าวถึง,การส่งหมาย,หมายศาล
coronet(n) มงกุฎเล็ก,ยศ,บรรดาศักดิ์,รัดเกล้า
credit(n) ความน่าเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,เกียรติยศ,สินเชื่อ,การซื้อเชื่อ
decoration(n) การประดับ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องยศ
degradation(n) การลดชั้น,การปลด,การถอดยศ,การลดตำแหน่ง
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
dentistry(n) การทำฟัน,ทันตกรรม,ทันตแพทยศาสตร์
deprivation(n) การไล่ออก,การถอดยศ,การถอนสิทธิ
deprive(vt) เอาออก,ตัดสิทธิ์,ถอดถอน,กีดกัน,ถอดยศ,ถอนสิทธิ
desecrate(vt) ทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,ทำลายศาสนา,ดูหมิ่นศาสนา
desecration(n) การทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,การทำลายศาสนา,การดูหมิ่นศาสนา
discredit(n) ความไม่เชื่อถือ,ความอัปยศ,ความขายหน้า,การเสียชื่อเสียง
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า
disgraceful(adj) น่าอาย,น่าขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า
dishonour(n) ความไม่มีเกียรติ,ความเสียชื่อเสียงเกียรติยศ
DOUBLE-double-cross(vt) โกง,ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง,คดโกง
earldom(n) ยศแห่งเอิร์ล,คฤหาสน์ของท่านเอิร์ล
renegade(adj) หักหลัง,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา
elevate(vt) ยกขึ้น,เงย,เปล่ง(เสียง),แผด(เสียง),เลื่อนยศ,ทำให้สูงขึ้น
esthete(n) ผู้รักความสวยความงาม,ความงาม,สุนทรียภาพ,สุนทรียศาสตร์
esthetic(adj) เกี่ยวกับความงาม,เกี่ยวกับสุนทรียภาพ,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
ethics(n) จรรยา,จริยธรรม,ธรรมะ,ศีลธรรม,จริยศาสตร์
extradition(n) การคืนเชลยศึก,การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
feline(adj) เหมือนแมว,คล้ายเสือ,กะล่อน,ทรยศ
honour(n) เกียรติยศ,เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,เหรียญตรา,เกียรตินิยม
humiliate(vt) ลดเกียรติ,ลูบคม,ทำให้ละพยศ,ทำให้อาย,ทำให้ขายหน้า
humiliation(n) ความลดเกียรติ,การลูบคม,ความคลายพยศ,การลบหลู่,ความอัปยศอดสู
humility(n) ความคลายพยศ,ความลดเกียรติ,ความต่ำต้อย,ความนอบน้อม
ignominious(adj) น่าอัปยศ,น่าอาย,น่าอดสู,น่าดูถูก
ignominy(n) ความอับอาย,ความเสียชื่อเสียง,ความอัปยศอดสู
laurel(n) พวงมาลัย,เกียรติยศ,การสรรเสริญ
mitre(n) หมวกยศของสังฆนายก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abacterialไร้แบคทีเรีย, ไร้บัคเตรี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabacism; tabacosis๑. การถูกพิษยาสูบ๒. โรคฝุ่นใบยาสูบจับปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abasiaภาวะเดินไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abate; subsideทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdomenท้อง, ส่วนท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal-ท้อง, -ส่วนท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abducent nerveประสาทแอบดิวเซนต์, ประสาทสมองเส้นที่ ๖ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abduct๑. กาง๒. (จักษุ.) กลอกออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abductionการกางออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrant๑. วิปลาส๒. ผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrant goiter; goitre, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abirritant๑. สารบรรเทาระคาย๒. -บรรเทาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablactation๑. การหย่านม [มีความหมายเหมือนกับ weanling ๑]๒. การหยุดหลั่งน้ำนม [มีความหมายเหมือนกับ delactation] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablate๑. ตัดออก, เอาออก๒. ลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablepharia; ablepharonสภาพไร้หนังตาแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablutionการชะล้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abnormalผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aboralไปจากปาก, ห่างจากปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aborticide; abortifacientยาแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortient ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortion๑. การแท้ง๒. การทำแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortion, artificial] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortionistนักรีดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortive๑. -แท้ง๒. -คลอดก่อนกำหนด๓. -ยุติก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrachiaสภาพไร้แขนแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrade๑. ขัด๒. ทำให้สึก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
abrasion๑. การถลอก๒. แผลถลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrupt pulseชีพจรฉับไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscessฝี, โพรงหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absenceการหมดสติชั่วขณะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absoluteล้วน ๆ, สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute alcoholแอลกอฮอล์สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorb๑. ดูดซึม๒. ดูดกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorbent๑. ตัวดูดซึม๒. -ดูดซึมได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstinenceการงดเสพ, วิรัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstraction๑. การแยกออก๒. ใบหน้ายาวเหตุสบฟันผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abutmentหลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
acanthaหนาม, เงี่ยง, เงี่ยงกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthaceous-มีหนาม, -มีเงี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthocyteเม็ดเลือดแดงมีหนาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aestheticsสุนทรียศาสตร์ [TU Subject Heading]
Dentistryทันตกรรม, ทันตแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Ergonomicsการยศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Estheticsสุนทรียศาสตร์ [การแพทย์]
Ethicsจริยศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Feminine beauty (Aesthetics)ความสวยของสตรี (สุนทรียศาสตร์) [TU Subject Heading]
full dress uniform with sash and decorationเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ข้าราชการพลเรือน) [การทูต]
guard of honourกองทหารเกียรติยศ [การทูต]
Magicไสยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Minister-in-Attendance รัฐมนตรีเกียรติยศที่จัดให้ประจำบุคคลสำคัญระดับหัวหน้ารัฐบาลขึ้นไปที่มา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล [การทูต]
Neurosurgeryประสาทศัลยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Occultismไสยศาสตร์นิยม [TU Subject Heading]
Policy sciencesนโยบายศาสตร์ [TU Subject Heading]
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอยวิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
suite of honourคณะผู้ติดตามเกียรติยศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
title (n.) คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์)
rank (n.) ยศ Syn. degree, nobility, order
baronetcy (n.) ยศของท่านบารอน
ensign (n.) ยศทหารขั้นต่ำสุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา Syn. petty naval officer
petty naval officer (n.) ยศทหารขั้นต่ำสุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
lance corporal (n.) ยศสิบตรี
viscountcy (n.) ยศหรือตำแหน่งของ viscount
aestheticism (n.) สุนทรียศาสตร์สาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสวยความงาม Syn. aesthetics
aesthetics (n.) สุนทรียศาสตร์ See also: การศึกษาความงาม Syn. philosophy of beauty
air officer (n.) พลตรี (ยศ) See also: ตำแหน่งพลตรี Syn. general of the air force
all dressed up (idm.) แต่งตัวเต็มยศ See also: แต่งตัวทางการ, แต่งตัวดีที่สุด
alma mater (n.) โรงเรียนที่เคยศึกษามา
baronet (n.) ขุนนางอังกฤษยศขั้นต่ำกว่า Baron See also: ท่านบารอเน็ต (คำย่อคือ Bart หรือ Bt) (มักใช้คำนำหน้าว่า Sir เช่น Sir Arthur Henderson Fairburn, Bart.)
beleaguer (vt.) โอบล้อมด้วยศัตรู See also: ล้อม, โจมตี
besiege (vt.) โอบล้อมด้วยศัตรู See also: ล้อม, โจมตี Syn. beleaguer
betray (vt.) ทรยศ See also: ทรยศต่อ, หักหลัง
betrayal (n.) ซึ่งทรยศ Syn. disloyalty
betrayer (n.) คนทรยศ See also: ผู้ทรยศ Syn. traitor
betrayer (n.) คนทรยศ (คำสแลง) See also: คนเนรคุณ, คนที่ทิ้งเพื่อนยามยาก
decorations (n.) เครื่องหมายหรือเสื้อผ้าแสดงตำแหน่ง ยศหรือขั้น Syn. emblems
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can give you my name, rank and serial number.ฉันบอกชื่อ ยศ และเลขประจำตัวได้
Two weeks latrine duty for both of them, and, C.O.B., you address me by my rank or ma'am, not my first name.ให้สองคนนั้นไปขัดห้องส้วม ซัก2อาทิตย์ละกัน และ COB ก็ได้กำหนดตำแหน่ง ยศ หรือ คุณผู้หญิง ไม่ใช่ชื่อแรกของฉัน
What every sheep wants: Money, status. Who cares?แกะจะอยากได้อะไร เงิน ยศ ใครสนล่ะ?
You may outrank me, but I've been here a hell of a lot longer.ยศคุณอาจสูงกว่าผม แต่ผมอยู่ที่นี่มานานกว่ามากๆ
I am the senior rank on this team, and I'm telling you to leave me,ยศฉันสูงที่สุดของหน่วยนี้ ฉันสั่งให้พวกนายทิ้งฉันไว้ที่นี่
Lands, titles-- you'll have them all.ยศถา บรรดาศักดิ์-- เจ้าได้ทุกอย่าง
What rank I make you?ยศอะไรนะที่ฉันตั้งนาย
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย
Gentlemen, we have pledged our honor.สุภาพบุรุษ ถึงเวลาของ พุดดิ้งเกียรติยศแล้ว
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา
His Excellency is about to greet the Bacterian ambassador.กองเกียรติยศกำลังทำความเคารพ ท่านผู้นำ นำโดย ทูตของเหล่า แบคทีเรีย.
It was a shame to see a nice cheerful fire like that going to waste.มันเป็นความอัปยศที่จะเห็นไฟ ร่าเริงดี เช่นนั้นไปเสีย
You needn't bother with them all at once.เเต่ไม่จําเป็นต้องเรียกเต็มยศ เรียกสั้นๆ ว่า "เเม็กซิม" ก็ได้
Interned at Pithiviers, captured in Vel' d'Hivเชลยศึก จาก พิธิเวียร์ส จาก เวลดีฟส์
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel"
Common criminals, masters in the ranks.นักโทษทั่วไป มียศสูงสุดในแถว
The streets of the camps are strewn with corpses.ภายในแคมป์ จึงคราคร่ำไปด้วยศ
You're a Judas goat.{\cHFFFFFF}คุณเป็นแพะคนทรยศ
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด
You talked you traitor!แกยอมพูดเรอะไอ้ทรยศ!
I'll tell you nothing but my name, rank and number.ฉันจะบอกคุณไม่มีอะไร แต่ชื่อของฉันยศและจำนวน
Then lapse it.คุณไม่จำเป็นต้องมีนโยบายศพ ในกองทัพ
You, when you find yourself surrounded by the enemy with no hope of survival, you must organise yourself into a defensive locality and hold out.โดยศัตรูกับแทบไม่มีความหวัง ของการอยู่รอดคุณต้องจัด ระเบียบตัวเอง เป็นท้องที่ป้องกันและถือออก
I mean, the box. Prisoner-of-war camp.ค่ายเชลยศึก นั่งอยู่ที่นั่นไป
We will then attack and destroy the enemy for his petrol.จากนั้นเราจะโจมตี และทำลายศัตรูของเขาสำหรับ เบนซิน
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน
You told them nothing but name, rank and number?ชื่อของคุณยศและจำนวน?
I don't know my name, rank and number.ฉันไม่ทราบว่าชื่อของฉันยศ และจำนวน ฉันจำได้ว่าจำนวนปืนครั้งแรก ของฉัน
Which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา
And then, toward the end of the 19th century,และแล้ว, ตอนปลายศตวรรษที่19,
At first a sort of school of dance and occult sciences.ในตอนแรกก็เป็น ร.ร.สอนเต้นรำ และเกี่ยวกับเวทมนตร์ไสยศาตร์.
The school was taken over by her favourite pupil. The study of the occult was abandoned.ร.ร ก็ตกเป็นของศิษย์คนโปรดของนาง การศึกษาเวทมนตร์ไสยศาสตร์ได้ถูกยกเลิกไป.
I'm convinced that the current spread of belief in magic and the occult...ผมเชื่อว่าปัจจุบัน ความเชื่อเรื่อง เวทมนตร์และไสยศาสตร์...
Their knowledge of the art of the occult gives them tremendous powers.ความรู้ในทางไสยศาสตร์ ทำให้พวกเขามีพลังอำนาจมาก.
Why do you have all this interest in the occult?ทำไมหนูถึงสนใจ เรื่องไสยศาสตร์?
Bubba Zanetti has it on good authority she's sent by the Bronze, full of treachery.บับบะ แซนเอทที มีมันอยู่ใน อำนาจที่ดี เธอส่งมาจากสำริดเต็มรูปแบบ ของการทรยศหักหลัง
What the hell are you guys all dressed up for?ทำไมพวกคุณแต่งตัวเต็มยศ
You think you can talk your way out of this? You betrayed me!คุณคิดว่าคุณจะพูดแบบนี้และออกจากที่นี่ คุณทรยศฉัน
You traitor, get your hands off of me!คนทรยศ, เอามือออกไปจากฉัน!

ยศ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยศ
Back to top