ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดให้ร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดให้ร้าย*, -พูดให้ร้าย-

พูดให้ร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดให้ร้าย (v.) condemn See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize Syn. กล่าวร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า Ops. ชมเชย
English-Thai: HOPE Dictionary
blacken(แบลค'เคิน) vt. ทำให้ด่า,พูดให้ร้าย,กล่าวร้าย,ด่า. vi. กลายเป็นสีดำหรือมืด, See also: blackener n. ดูblacken, Syn. defame
traduce(ทระดิวซฺ') vt. ใส่ร้าย,ด่า,พูดให้ร้าย, See also: traducement n. traducer n. traducingly adv.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
slander (vi.) พูดให้ร้าย See also: กล่าวร้าย, ใส่ร้าย Syn. vilify, defame Ops. praise
slander (vt.) พูดให้ร้าย See also: กล่าวร้าย, ใส่ร้าย Syn. vilify, defame Ops. praise
bad-mouth (vt.) พูดให้ร้ายคนอื่น
bitchy (adj.) ซึ่งพูดให้ร้ายคนอื่น
defamation (n.) คำพูดให้ร้าย See also: คำพูดทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำลายชื่อเสียง Syn. calumny, scandal
slander (n.) คำพูดให้ร้าย See also: คำพูดทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำลายชื่อเสียง Syn. calumny, defamation, scandal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I explain that... people may say bad things about you, but you must never say bad things about yourself.ผมอธิบายว่า\ คนอื่นอาจพูดให้ร้ายคุณ แต่คุณต้องไม่พูด ให้ร้ายตัวเองเด็ดขาด
You can say bad things about me, but I won't say bad things about myself!แกอาจพูดให้ร้ายฉันได้\ แต่ฉันจะไม่พูดให้ร้ายตัวเอง!
I'll sue you for slander.ผมจะฟ้องคุณข้อหาพูดให้ร้าย
I would not speak ill of the dead, Your Grace.ข้าจะไม่พูดให้ร้ายคนตาย ฝ่าบาท
Don't worry. I'm not bad-mouthing you yet.อย่าสนใจ ฉันไม่พูดให้ร้ายใคร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดให้ร้าย
Back to top