ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

calumny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *calumny*, -calumny-

calumny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calumny (n.) การใส่ร้าย Syn. defamation
English-Thai: HOPE Dictionary
calumny(แคล'ลัมนี) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี,การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. defamation
English-Thai: Nontri Dictionary
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
calumny; calumniaการใส่ความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Slander and calumny. I have only ever embraced that oldest and noblest of pirate traditions.ต้องเรียกมีเกียรติของโจรสลัดต่างหากเล่า
You're so eager to believe any calumny, any vile thing said about this man you despise that you're taking the word of an inmate in a mental ward.คุณกระตือรือร้นอย่างมาก ที่จะเชื่อการใส่ร้ายป้ายสีใดๆ เรื่องเลวร้ายที่พูดกันมาเกี่ยวกับ ชายผู้นี้ที่คุณเกลียดชัง แล้วคุณยังเชื่อคำพูดของคนไข้ ในแผนกจิตเวชอีก

calumny ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶语中伤[è yǔ zhòng shāng, ㄜˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, 恶语中伤 / 惡語中傷] vicious slander; to calumny maliciously
[zī, ㄗ, 訾] surname Zi; backbiting; calumny; wealth
屠毒笔墨[tú dú bǐ mò, ㄊㄨˊ ㄉㄨˊ ㄅㄧˇ ㄇㄛˋ, 屠毒笔墨 / 屠毒筆墨] poisonous writing; disparaging writing; calumny
中伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, 中伤 / 中傷] slander; calumny; to frame with false evidence

calumny ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
誣告[ぶこく, bukoku] (n,vs) false accusation; slander; calumny
誹謗中傷[ひぼうちゅうしょう, hibouchuushou] (n,vs) slander; calumny
誣言[ふげん, fugen] (n) calumny; slander; false charge
誹毀;非毀[ひき, hiki] (n,vs) (See 中傷) defamation; libel; calumny; slander
謗り;譏り;誹り[そしり, soshiri] (n) (uk) slander; libel; disparagement; calumny; vilification

calumny ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การหมิ่นประมาท[n. exp.] (kān minpram) EN: calumny FR: calomnie [f]
การใส่ความ[n.] (kān saikhwā) EN: calumny FR: calomnie [f]
คำสาบานแสดงความสุจริตใจ[n. exp.] (kham sābān ) EN: oath of calumny FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า calumny
Back to top