ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิถีพิถัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิถีพิถัน*, -พิถีพิถัน-

พิถีพิถัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิถีพิถัน (v.) be punctilious See also: be careful, be meticulous, be fastidious Syn. ละเอียดลออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง
พิถีพิถัน (adv.) punctiliously See also: carefully, meticulously, fastidiously Syn. ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง
English-Thai: HOPE Dictionary
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ)
donsie(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
donsy(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
dot(ดอท) {dotted,dotting,dots} n.จุด,แต้ม,จุดกลม,แต้มกลม,ตัวอย่างเล็กน้อย,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สินเดิมของหญิงvt.,vi. จุด,แต้ม,ประ,พรม,ใส่จุด,ใส่แต้ม. -Id. (dot one's i's and cross one's t's ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างพิถีพิถัน) -S...
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก,จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
finical(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finicking(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finicky(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
gormandise(กอร'มันไดซ) vt.,n. (การ) พิถีพิถันในเรื่องอาหารการกินมาก.
gormandize(กอร'มันไดซ) vt.,n. (การ) พิถีพิถันในเรื่องอาหารการกินมาก.
grundy(กรัน'ดี) n. คนใจแคบ,คนที่พิถีพิถันในพิธีรีตอง,
nice(ไนสฺ) adj.ดี,อ่อนโยน,งาม,สวย,ซึ่งทำให้เพลินหรือเบิกบานใจ,มีมิตรไมตรี,กรุณา,ประณีต,ละเอียดละออ,พิถีพิถัน,แน่นอน., See also: nicely adv., Syn. fine,
nicety(ไน'ซิที) n. ความละเอียดละออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน,ความแม่นยำ,ความแน่นอน, Syn. exactness
overwrought(โอ'เวอะรอท) adj. เหน็ดเหนื่อยเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,ประณีตเกินไป,เคร่งเครียดเกินไป,ตกใจง่าย,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ vi. กริยาช่อง 3 ของ overwork
particularity(พาร์ทิค'คิวแล'ริที) n. ความมีลักษณะเฉพาะเจาะจง,ความพิถีพิถันมากเกินไป,ความจู้จี้
preciosity(เพรซซิออส'ซิที) n. ความพิถีพิถัน,ความจู้จี้,ความละเอียดถี่ถ้วน
precious(เพรช'เชิส) adj. มีค่า,ล้ำค่า,เป็นที่รัก,ทูนหัว,อย่างยิ่ง,เต็มที่,พิถีพิถัน,ละเอียดถี่ถ้วน,สำคัญมาก. n. ผู้เป็นที่รัก,ทูนหัว., See also: preciousness n., Syn. beloved,costly
precise(พรีไซซฺ') adj. แม่นยำ,แน่นอน,เที่ยงตรง,ถูกต้อง,พอดี,ชัดถ้อยชัดคำ,พิถีพิถัน,เฉียบขาด,ละเอียด., See also: precisely adv. preciseness n.
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.
prig(พริก) n. คนพิถีพิถัน,คนเจ้าระเบียบ., See also: priggery n. priggish adj. priggishly adv. gishness n.
primp(พริมพฺ) vt.,vi. ตกแต่งอย่างพิถีพิถัน,แต่งตัวอย่างพิถีพิถัน, Syn. preen,prink
prissy(พริส'ซี) adj. พิถีพิถันเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,ทื่อ., See also: prissily adv. prissiness n., Syn. fussy,prim
prude(พรูด) n. คนเจ้าระเบียบ,คนพิถีพิถัน
prudence(พรู'เดินซฺ) n. ความรอบคอบ,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน,ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความมัธยัสถ์, Syn. discretion,frugality,economy ###A. indiscretion
prudent(พรู'เดินทฺ) adj. รอบคอบ,สุขุม,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,ฉลาด,มองการณ์ไกล,ฉลาด,ประหยัด,มัธยัสถ์.
prudential(พรูเดน'เชิล) adj. รอบคอบ,สุขุม,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,มองการณ์ไกล., See also: prudentialness n., Syn. cautious
prudery(พรู'ดะรี) n. ความเจ้าระเบียบ,ความพิถีพิถันเกินไป,การกระทำหรือถ้อยคำที่พิถีพิถันเกินไป, Syn. priggishness
prudish(พรู'ดิช) adj. เจ้าระเบียบเกินไป,พิถีพิถันเกินไป, See also: prudishness n., Syn. reserved
purism(เพียว'ริสซึม) n. ลัทธิบริสุทธิ์,ความพิถีพิถันในภาษา รูปแบบหรืออื่น ๆ ,ความเจ้าระเบียบแบบแผน., See also: purist n. puristic adj. puristical adj.
wiredrawn(ไว'เออะดรอน) adj. พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป,ละเอียดละออเกินไป
reticent(เรท'ทิเซินทฺ) adj. เงียบ,ไม่พูด,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,อำพราง,สงวนท่าที.
scrutinise(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
scrutinize(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
selective(ซีเลค'ทิฟ) adj. เกี่ยวกับการเลือก (โดยเฉพาะที่พิถีพิถันเกินไป) ., See also: selectiveness n. - S. choosy
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned
squeamish(สควี'มิช) adj. ตกใจง่าย,คลื่นไส้,อาเจียน,รู้สึกสะอิดสะเอียนได้ง่าย,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้, See also: squeamishly adv., Syn. fussy
stern(สเทิร์น) adj. เข้มงวด,กวดขัน,พิถีพิถัน,เคร่งครัด,รุนแรง,ไม่ผ่อนผัน,บูดบึ้ง n. ส่วนหลังของเรือ,ท้ายเรือ,ส่วนหลัง,ส่วนท้าย,บั้นท้าย,ตะโพก,ก้น,หาง, See also: sternly adv. sternness n., Syn. austere,severe
English-Thai: Nontri Dictionary
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง
foppery(n) ความพิถีพิถันในการแต่งตัว,ความขี้โอ่,ความโก้หรู
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่พิจารณา,ไม่เจาะจง,ยุ่งเหยิง,ตามอำเภอใจ
meticulous(adj) พิถีพิถัน,จู้จี้,เข้มงวด
minute(adj) เล็กมาก,ละเอียด,ประณีต,พิถีพิถัน
minuteness(n) ความละเอียดลออ,ความประณีต,ความพิถีพิถัน
nice(adj) ดี,สวย,อร่อย,งาม,อ่อนโยน,กรุณา,พิถีพิถัน
overwrought(adj) ประณีตมากไป,พิถีพิถันเกินไป
preen(vt) ไซ้ขน,แต่งตัวอย่างพิถีพิถัน
prig(n) คนพิถีพิถัน,คนเจ้าระเบียบ,คนอวดดี
prudence(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน
prudent(adj) รอบคอบ,ระมัดระวัง,สุขุม,พิถีพิถัน,ฉลาด
unscrupulous(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่มีธรรมะ,ไร้ยางอาย,ไม่มีหลักการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fastidious (adj.) พิถีพิถัน See also: เอาใจยาก, จุกจิกจู้จี้ Syn. meticulous, squeamish Ops. unfastidious, unmeticulous
punctilious (adj.) พิถีพิถัน See also: ละเอียดละออ, ประณีตบรรจง, ถี่ถ้วน, ระมัดระวัง Syn. exact, careful, scrupulous
meticulous (adj.) พิถีพิถันมาก See also: จู้จี้จุกจิก, ละเอียดลออ, เอาใจใส่กวดขัน Syn. scrupulous, fastidious, careful Ops. imprecise, unexact
strait-laced (adj.) พิถีพิถันมากไป Syn. strict, stiff, prudish
daintily (adv.) อย่างพิถีพิถัน
epicurean (adj.) ซึ่งอุทิศให้กับความหรูหราและพิถีพิถันโดยเฉพาะการกิน
meticulously (adv.) อย่างพิถีพิถัน See also: อย่างละเอียดรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง Syn. punctiliously, literally
nicety (n.) ความพิถีพิถัน See also: ความละเอียด Syn. nuance, refinement, shade, subtlety
preciosity (n.) ความพิถีพิถัน See also: ความจู้จี้, ความละเอียดถี่ถ้วน
primp (vi.) แต่งตัวพิถีพิถัน
primp (vt.) แต่งตัวพิถีพิถัน
prink (vi.) แต่งตัวพิถีพิถัน
punctiliously (adv.) อย่างพิถีพิถัน See also: อย่างละเอียดรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง Syn. literally
purism (n.) ความพิถีพิถันในภาษา See also: ความเข้มงวด Syn. euphuism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Concise,meticulous. i appreciate that.สั้นกระชับ, พิถีพิถัน ผมชอบมาก
Strait-Laced, off the junk. You've successfully cured him ofพิถีพิถันมากไปกับการเรื่องน่าเบื่อ คุณประสบความสำเร็จอย่างสูง
Mrs. De Winter was most particular about sauces.คุณนายเดอวิเทอร์พิถีพิถันเรื่องซอสมาก
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก
I imagine it appealed to his meticulous nature.ฉันคิดว่ามันหันไปธรรมชาติอย่างพิถีพิถันของเขา
We have to be precise.เราต้องพิถีพิถันหน่อยล่ะ
I mean, there's a meticulous construction to it.ฉันหมายความว่า/Nมันต้องใช้ความพิถีพิถันในการสร้าง
You'll need to be meticulous but I'm sure you are.ซึ่งจำเป็นต้องพิถีพิถัน
What a cool dude!พ่อหนุ่มผู้พิถีพิถัน
You know, I just have a lot on my plate at this precise moment.พี่ก็รู้, ผมมีการแข่งขันมาก ในช่วงพิถีพิถันนี้
Something purists frown on?แบบที่จะทำให้คนพิถีพิถันหน้าบึ้งเหรอ?
Our killer's meticulous.ฆาตกรของเราพิถีพิถัน
And I'll make sure that I'm fastidiously groomed.และผมจะเป็น เจ้าบ่าวที่พิถีพิถัน
Perhaps he's primping.เขาคงอยากแต่งตัวให้พิถีพิถัน
It means it was organized, meticulously planned,นั่นหมายความว่ามันถูกวางแผนมาแล้ว อย่างพิถีพิถัน
Whatever blade was used left very clean and precise cuts.อะไรก็ตามมีดที่ใช้นั้นคมมากและตัดอย่างพิถีพิถัน
He did his job with extraordinary attention to detail.เขาทำงานของเขาอย่างพิถีพิถัน
Because I'm very specific when I give a gift.เพราะฉันค่อนข้างจะพิถีพิถัน เวลาจะมอบของขวัญ
OF COURSE, THE TRICKY THING IS THAT YOU NEED TO KNOW HOW BRIGHT THE ACTUAL GALAXIES AREย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 1920, ฮับเบิล เริ่มสำรวจพิถีพิถัน
More than that, he's meticulous.มากกว่านั้น เขาพิถีพิถัน
The Okinawa landscape was something that we had to research very carefully--ภูมิประเทศของโอกินาว่า เป็นสิ่งที่เราต้อง ค้นคว้าอย่างพิถีพิถัน
Is there anything special under heaven?เค้าก็มีความพิถีพิถันพิเศษ
Have the years of prim and pampery made me soft?ที่ความพิถีพิถันและเอาอกเอาใจหลายปี ทำให้ฉันเป็นแมวนุ่มนิ่ม
I mean, he's a nice-looking guy, he's easygoing.พ่อหมายถึง ,เขาเป็นผู้ชายที่ดูดีที่ไม่พิถีพิถัน
He's meticulous. He plans everything down to the last detail.พวกเขาพิถีพิถัน,วางแผนตั้งแต่ต้นจนจบกระดาน.
This guy's meticulous.ไม่รู้สิ ชายคนนี้พิถีพิถัน
His ideas have triggered a scientific battle that spans continents and years of meticulous work.ความคิดของเขาได้เรียกการต่อสู้ ทางวิทยาศาสตร์ ที่ครอบคลุมทวีปและปีของการ ทำงานอย่างพิถีพิถัน
"Homey but refined,"เรียบง่าย แต่พิถีพิถัน"
The violence on Marlene Smith went from precision to frenzy, which points to someone with classic psychopathic traits, quick to rage and quick to recover.ความรุนแรงในการฆ่ามาร์ลีน สมิธ เริ่มจากวามพิถีพิถันกลายเป็นความบ้าคลั่ง ชี้ว่าคนนั้นเป็นคนโรคจิตแบบคลาสสิก โกรธง่าย และหายเร็ว
Everything was meticulously restored by a couple of the previous homos.ทุกอย่างถูกเก็บไว้อย่างพิถีพิถัน โดยคู่รักเกย์คู่ก่อน
She was very particular, liked things a certain way.แม่ฉันเป็นคนพิถีพิถัน
I have no interest in niceties. Just tell me what you know.ผมไม่พิถีพิถัน แค่บอกผมในสิ่งที่คุณรู้
We've given you a whole bevy of songs to choose from, from upbeat and awesome to a little overwrought for my taste.พวกเราเสนอเพลงมากมายให้คุณเลือก ที่จังหวะเร้าใจและสุดเจ๋ง และมันดูเหมือนว่ามันจะพิถีพิถันมากไปนิดๆ ในความคิดของผมนะ
This guy's careful and meticulous.ชายคนนี้ระวังตัวและพิถีพิถัน
Nothing fussy this time around.ไม่มีอะไรพิถีพิถันมากนักครั้งนี้
No niceties. All right, then.ไม่ต้องพิถีพิถัน โอเค้
A spree killer who's careful and meticulous and covers his tracks.ฆาตกรได้ใจที่ระวังและพิถีพิถัน ในการปกปิดร่องรอย
He does not draw attention to himself, and he's meticulous in his planning.เขาไม่ได้ทำตัวเป็นจุดเด่น และเขาพิถีพิถันกับแผนเขามาก
I'm very careful about what I put into my body, which means I end up preparing most meals myself.อาหารการกินนี่ เป็นอะไรที่ผมพิถีพิถันมาก ทำให้ผมต้องเตรียมอาหารกินเองแทบทุกครั้ง
The conglomerate I represent is very particular about where we invest, in business and in people.ฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทในเครือ จึงค่อยข้างพิถีพิถัน กับสิ่งที่เราจะร่วมลงทุน, ทั้งในเรื่องธุรกิจและตัวบุคคลเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิถีพิถัน
Back to top