ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พลิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พลิก*, -พลิก-

พลิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลิก (v.) turn See also: turn over Syn. กลับ, เปลี่ยน
พลิกกลับ (v.) reverse See also: make a reversal
พลิกคว่ำ (v.) turn over See also: capsize (boat), turn upside-down, overturn, turn turtle Syn. คว่ำ
พลิกด้าน (v.) reverse See also: turn upside down, turn inside out, invert
พลิกตัว (v.) turn oneself over See also: roll, toss and turn, toss from side to side Syn. กลับตัว
พลิกผัน (v.) change See also: alter, vary, shift Syn. เปลี่ยน, กลับ
พลิกฟื้น (v.) recover See also: regain, revive, recuperate
พลิกล็อค (v.) be unexpected See also: go contrary to one´s wishes, make a complete reversal Syn. กลับกลาย
พลิกลิ้น (v.) break one´s word See also: go back on one´s word, revoke one´s word Syn. กลับคำ
พลิกแพลง (v.) equivocate See also: quibble, quip Syn. กลับกลอก, สับปลับ
พลิกแพลง (v.) modify See also: wield, apply, change, utilize Syn. ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับ
English-Thai: HOPE Dictionary
backstroke(แบค'สโทรค) {backstroked,backstroking,backstrokes} vt.,n. พลิกมือตบหรือตี,ว่ายน้ำท่าหงายหลัง
cad1. abbr. coronary artery disease 2. (แคด) ย่อมาจาก computer aided design แปลตรง ๆ ได้ว่า การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
capsize(แคพ'ไซซ) {capsized,capsizing,capsizes} vt.,vi. พลิก,ล้ม
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
crank(แครงคฺ) {cranked,cranking,cranks} n. ข้อเหวี่ยง,ที่หมุน,ด้ามหมุน,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่าย,ความคิดที่ประหลาด,คนระห่ำ vt.,vi. งอเป็นรูปด้านหมุน,หมุนข้อเหวี่ยง,หมุนมือหมุน,บิดไปมา adv. ไม่แน่นอน,บ้า ๆ บอ ๆ adj. กลิ้งได้ง่าย,พลิกง่าย,คว่ำง่าย,ร่าเริง,มีชีวิตชี
dip(ดิพ) {dipped,dipping,dips} vt.,n. (การ) จุ่ม,แช่,จ่อม,จม,ลด,ตัก,เอียง,ล้วง,ล้วงความ,พลิกอ่าน.
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,
flexible(เฟลค'ซะเบิล) adj. งอได้,งอได้ง่าย,เปลี่ยนแปลงได้,แก้ได้,ดิ้นได้,ละมุนละไม,คล่อง,พลิกแพลงได้, See also: flexibility,flexibleness n. flexibly adv., Syn. supple,pliant
flip(ฟลิพ) vt.,n. (การ) โยน,ติด (เหรียญ) ,เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง,สะบัด,พลิก (ไพ่) ,โบก,กระตุก (เบ็ด) ,ตีลังกา,หวด (แส้) . vi. ดีดนิ้ว,กระพือ,มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างตื่นเต้น,ตีลังกา, Syn. flick,jerk,twirl
flip sideด้านหลัง (ต้องพลิกกลับ) ,ด้านหลังของแผ่นเสียง
inelastic(อินอิแลส'ทิค) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,ไม่พลิกแพลง,ไม่ยอม., See also: inelasticity n., Syn. inflexible
invert(อินเวิร์ท') vt.,vi. กลับกัน,พลิกกลับ,คว่ำ,กลับหัวกลับหาง,สับเปลี่ยน. adj. กลับ,สับเปลี่ยน. n. ผู้พลิกกลับ,ผู้รักร่วมเพศ.
jockey(จอค'คี) n. นักขี่ม้าแข่งอาชีพ,คนขี่ม้าแข่ง,คนนำทาง vt. ขี่ม้าแข่ง,นำร่อง,จัดการ,โกง,หลอกลวง,โยกย้ายพลิกแพลง vi. หาผลประโยชน์ด้วยการพลิกแพลงหลอกลวง,โกง, Syn. plot,scheme
keel(คีล) n. กระดูกงูเรือ,โครงเรือ,สันตามยาว เรือ.,สีย้อมแดงชนิดหนึ่ง vt.,vi. พลิก,คว่ำ,เอียง,ทำให้เย็น (โดยเฉพาะจากการพัด) -Phr. (on an evenkeel,ในสภาพที่สมดุลหรือมั่นคง) .
leaf(ลีฟ) {leafed,leafing,leafs} n. ใบไม้,ใบ,กลีบดอก,หน่วยหน้าหนังสือ2หน้า (หนึ่งแผ่น) ,แผ่นโลหะบาง ๆ ,ชั้น,มีใบ,ปกคลุมด้วยใบ. vi. ผลิใบ,พลิกหน้าหนังสืออย่างรวดเร็ว. vt. พลิกหน้าหนังสือ-Phr. (turn over a new leaf เริ่มใหม่) pl. leaves
manage(แมน'นิจฺ) v. จัดการ,จัด,ควบคุม,ดูแล,บริหาร,ปกครอง,ทำให้เกิดขึ้น,ประสบความสำเร็จ,มีอิทธิพลต่อ,พลิกแพลง,ปฏิบัติ,ถือ (อาวุธ,เครื่องมือ) ,, Syn. direct
obversion(ออบเวอ'เชิน) n. ภาวะที่ถูกเปลี่ยนหรือพลิก
obvert(ออบเวิร์ท) vt. พลิกให้เห็นอีกด้านหนึ่งเปลี่ยนด้านดู,เปลี่ยนหน้าดู,เปลี่ยนเป็นแง่ตรงข้าม
outmaneuver(เอาทฺมะนู'เวอะ) vt. ชนะในเชิงเหลี่ยม,ชนะด้วยการพลิกแพลง, Syn. exercise
outmaneuvre(เอาทฺมะนู'เวอะ) vt. ชนะในเชิงเหลี่ยม,ชนะด้วยการพลิกแพลง, Syn. exercise
over(โอ'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน
overhaul(โอ'เวอะฮอล) vt.,n. (การ) ยกเครื่อง (ยนต์) ,ปรับปรุงใหม่,ยกหรือพลิกขึ้นเพื่อทำการตรวจ,ตามทัน,ไล่ทัน,ผ่อนคลาย,คลาย,ชำระ,สะสาง, Syn. inspect,repair
overturn(โอ'เวอะเทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) ล้มล้าง,คว่ำ,พลิกตัว
p.t.o.abbr. please turn over โปรดพลิก (หน้าหนังสือ)
page(เพจ) n. หน้าหนังสือ,ใบ,เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย,คนหนุ่มที่ได้รับการฝึกให้เป็นอัศวิน,มหาดเล็กของราชสำนัก vt. เรียกชื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้มา,ระบุหน้า. vi. เป็นเด็กรับใช้เป็น,พลิกหน้า คนรับใช้, See also: pagehood n. pageship n.
retrovert(เรทโทรเวิร์ท') vt. มองกลับ,หันกลับ,พลิกกลับ,วกกลับ,หวนรำลึก,แปลกลับ,เอียงไปข้างหลัง, Syn. turn back
reversal(รีเวอ'เซิล) n. การพลิกกลับ,การกลับกัน,ความตรงกันข้าม,การถอยหลัง,การกลับคำพิพากษา,ความเคราะห์ร้าย,ความปราชัย, Syn. reverse
reverse(รีเวิร์ส') n. ส่วนกลับ,ด้านตรงกันข้าม,การกลับกัน,การถอยหลัง,ด้านกลับ,เกียร์ถอยหลัง,ความเคราะห์ร้าย,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt.,vi.,adj. กลับกัน,พลิกกลับ,หันกลับ,ถอยหลัง,เพิกถอน,ทำให้ไปในทิศตรงข้าม vi. หันหรือเคลื่อนไปในทิศตรงกันข้าม,กลับ,พลิกกลับ,เปลี่ยนเป็น
reversible(รีเวิรซ'ซะเบิล) adj. กลับได้,พลิกกลับได้,กลับข้างได้,กลับหัวกลับหางได้,เปลี่ยนแปลงได้,เปลี่ยนกลับได้,แก้ไขได้, (เสื้อผ้า) ใส่กลับข้างได้ n. เสื้อผ้าที่ใส่กลับข้างได้, See also: reversibility n. reversibleness n. reversibly adv.
reversion(รีเวอ'เชิน) n. การกลับกัน,การพลิกกลับ,การกลับสู่สภาพเดิม,การกลับหัวกลับหาง,การกลับทิศทาง,การสวนทิศทาง,การคืนทรัพย์สิน,มรดกตกทอด, See also: reversionally adv., Syn. return
revolution(เรฟ'วะลิว'เชิน) n. การปฏิวัติ,การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง (และมักรวดเร็ว) ,การเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่,การหมุนรอบ,การโคจร,การพลิกแผ่นดิน,รอบ,วัฎจักร, See also: revolutionary adj.,n., Syn. revolt,cycle,rotation
rolling(รอล'ลิง) n. การกลิ้ง,การม้วน,การมวน,การกลอก,การบด,การหมุน,การคลึง,เสียงกลิ้ง (เสียงม้วน...) adj. ซึ่งกลิ้ง (ม้วน,มวน..) ,เป็นลูกคลื่น,พลิกกลับ,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,เซไปเซมา,ทำให้เกิดเสียงดังที่ต่อเนื่อง, See also: rollingly adv.
spin(สพิน) {spun,spun,spinning,spins} vt.,vi.,n. (การ) ปั่น,กรอ,ฟั่น,ทอ (ไหม) ,พ่น (ไหม) ,ม้วน,ทำให้หมุน,ควง,แทง (บิลเลียด) ,เรียบเรียง,เล่า,สาธยาย,เหวี่ยงออก,ขว้างออก,ยืดเยื้อ,หมุน,เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว,วิงเวียนศรีษะ,พลิก, Syn. rotate,whi
thumb(ธัมบฺ) n. นิ้วหัวแม่มือ,นิ้วแรกของสัตว์ vt. (ใช้นิ้วหัวแม่มือ) ทำสกปรกแตะพลิกหน้าหนังสืออย่างรวดเร็ว,ดีดสายกีตาร์,ขอโดยสารรถโดยชี้ทิศทางที่จะไปด้วยนิ้วหัวแม่มือ,all thumbs งุ่มง่าม,-Phr. (thumb down การแสดงความไม่เห็นหรือคัดค้าน) -Phr. (under one's thumb
trick(ทริค) n.,adj.,vt.,vi. (ใช้) อุบาย,กลอุบาย,เล่ห์เหลี่ยม,ภาพหลอน,วิธีพลิกแพลง,นิสัยแปลก ๆ ,เคล็ดลับ,การเล่นกล,เด็ก,เด็กผู้หญิง,ไพ่กองหนึ่ง -Phr. (do (turn) the trick ได้ผล), See also: tricker n. trickingly adv., Syn. decepti
tumble(ทัม'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) ล้ม,ล้มลง,ตกลง,หกคะเมน,ตีลังกา,ถลา,พังลง,กลิ้งไปมา,พลิกไปมา,ทำให้ยุ่งเหยิง,รีบเร่ง,กระทำอย่างรีบร้อน,เข้าใจข้อเท็จจริง n. การล้มลง,การตกลง,การพังลง,การแสดงกายกรรม,การหมดอำนาจ,ความสนใจ,ความยุ่งเหยิง,กองที่ซ้อนกันยุ่งเหยิง,ความสับสน
turn(เทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) หมุน,หัน,ไข,เบือน,บิด,งอ,พับ,พลิก,ผิน,หันเห,บ่าย,เลี้ยว,อ้อม,โอบ,เบน,จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง,เส้นโค้ง,ส่วนโค้ง,รอบหนึ่ง,พักหนึ่ง,รายการ,นิสัย,ลักษณะ,ท่าทาง,พฤติการณ์,รูปแบบ,ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,เวร,ลำดับ,การรักษา,การเดินเล่น,
turner(เทิร์น'เนอะ) n. ผู้หมุน,ช้อนใหญ่สำ-หรับพลิก,ช่างกลึง,เครื่องหมุน,เครื่องคลุก,สมาชิกสโมสรนักกีฬา,นักกายกรรม,นักหกคะเมนตีลังกา
turnover(เทิร์น'โอเวอะ) n. การพลิกกลับ,การคว่ำ,การหมุนตัว,ขนมม้วน,เงินที่เก็บได้ทั้งหมด,การหมุนเวียน,การเดินสะพัด,จำนวนซื้อขาย,อัตราการขาย,การเปลี่ยนแปลง,การจัดกลุ่มใหญ่. adj. พลิกกลับได้,คว่ำได้,พับได้
upset(อัพเซท') vt.,vi. ทำให้คว่ำ,คว่ำ,ทำให้พลิกคว่ำ,ทำให้เสีย,ก่อกวนสิ้นเชิง,ทำให้ปราชัย,ทำให้ (ร่างกาย) ไม่ปกติ. n. การทำให้คว่ำ,การพลิกคว่ำ,การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง,ความว้าวุ่นของจิตใจ,ความสับสน. adj. พลิกคว่ำ,หงายท้อง,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,ว้าวุ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
capsize(vi,vt) จม,คว่ำ,ล่ม,พลิก
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง
evert(vt) พลิกออก,ปลิ้นออก
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง
flexible(adj) บิดงอได้,สามารถดัดได้,สามารถกลิ้งได้,พลิกแพลงได้
inversion(n) การกลับกัน,สิ่งตรงกันข้าม,การพลิกกลับ,การรักร่วมเพศ
invert(vt) หกกลับ,กลับกัน,คว่ำ,พลิกกลับ,สับเปลี่ยน
manage(vi,vt) จัดการ,ใช้,ควบคุม,ดูแล,ปกครอง,บริหาร,ดำเนินการ,พลิกแพลง
overturn(n) การกลับตัว,การทำลายล้าง,การพลิกตัว,การล้มคว่ำ
reversible(adj) พลิกกลับได้,กลับได้,เปลี่ยนกลับได้
reversion(n) การคืน,การกลับคืน,การสวนทาง,การพลิกกลับ
somersault(n) การตีลังกา,การหกคะเมน,การพลิกกลับ
upturn(n) การหกกลับ,การหงาย,การแหงน,การพลิกขึ้น,ความยุ่งเหยิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coronerเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evert๑. พลิกออก๒. ปลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inquestการชันสูตรพลิกศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
necropsyการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy และ post-mortem examination; post-mortem inquest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palygorskiteพลิกอร์สไกต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flip chartภาพพลิกภาพพลิก (Flip chart) เป็นทัศนวัสดุที่เป็นภาพชุดของภาพวาด ภาพถ่ายหรือแผนสถิติ นำมาเย็บเล่มรวมกันเป็นเรื่องราวเดียวกันสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทั่วไปมีประมาณ 10 – 15 แผ่น ภาพพลิกที่มีคุณภาพดีควรผนึกด้วยผ้าดิบจะทำให้ทนทานใช้งานได้สะดวกและใช้ได้นาน การเย็บเล่มรวมกันทำให้แข็งแรงมั่นคงไม่หลุดหล่นจากกันและควร ทำเป็นขอโลหะสำหรับติดตั้งหรือแขวนกับขาตั้งหรือผนังห้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flip over (phrv.) พลิก See also: หงายหลัง, หงายท้อง
turn over (phrv.) พลิก (หน้าหนังสือ)
thumb through (phrv.) พลิก (หน้าหนังสือ) อย่างเร็ว See also: รีบพลิกผ่านๆ
bend back (phrv.) พลิกกลับ See also: พับกลับ, หักกลับ Syn. fold back
flip (vt.) พลิกกลับอย่างรวดเร็ว Syn. turn over
over easy (adj.) พลิกกลับอีกด้านเมื่อทอดด้านหนึ่งไม่นาน
turn turtle (idm.) พลิกคว่ำ
dip into (phrv.) พลิกดูลวกๆ See also: ดูคร่าวๆ, ดูเผินๆ Syn. look into
flip (n.) พลิกตัวกลางอากาศ See also: ตีลังกา Syn. somersault
backhanded (adj.) พลิกมือกลับ See also: กลับทิศทาง
turn the tide (idm.) พลิกสถานการณ์ See also: เปลี่ยนสถานการณ์
flick over (phrv.) พลิกอย่างเร็ว See also: เปิดอย่างเร็ว
rifle through (phrv.) พลิกอย่างเร็ว Syn. go into
leaf through (phrv.) พลิกอ่านเล็กน้อย See also: เปิดดูผ่านๆ(หนังสือ), อ่านลวกๆ
upside down (idm.) พลิกเอาด้านบนลงล่าง See also: กลับหัวกลับหาง, (เต่า) หงายท้อง, (หนังสือ) คว่ำอยู่
cheval glass (n.) กระจกบานใหญ่หมุนได้หรือพลิกกลับได้
gimmicky (adj.) ซึ่งพลิกแพลง See also: ซึ่งเป็นกลเม็ด
over (adv.) (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง
purl (n.) การเย็บแบบพลิกกลับ Syn. knit, chirp
quirk (n.) การพลิกผันอย่างฉับพลัน (เโชคชะตา) See also: เหตุการณ์พลิกผัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you flip back to the week before? What?พลิกกลับไปของอาทิตย์ก่อนหน้าหน่อยได้ไหม ? อะไร ?
Turn it over. Everything always has two sides.พลิกดูสิ ทุกๆ อย่าง มีสองด้านนะ
Flip side's kind of interesting.พลิกดูสิ่งที่น่าสนใจอีกด้านนึง
He flips her over, causing more blood to come out of her nose.พลิกตัวเธอขึ้น ทำให้เลือดไหลออกมา จากจมูกของเธอ
Get her on her side now. What's happening?พลิกตัวเธอเดี๋ยวนี้ เกิดอะไรขึ้น?
The electron in a hydrogen atom flips the direction of its spin at a constant rate, or frequency.พลิกทิศทางของการหมุนของมัน ในอัตราคงที่หรือความถี่
Interesting turnabout,พลิกล็อกได้น่าตื่นเต้นดี
How I've searched high and low, under every rock, it seems, with no sign of them anywhere.พลิกแผ่นดินตามหา ท้องฟ้ายันมหาสมุทร แต่ก็ไม่เจอซักที
Improvising.พลิกแพลงตามสถานการณ์
Turn to the last page.พลิกไปที่หน้าสุดท้ายสิ
Turn to page 5, appendix 3, soft limitsพลิกไปหน้า5 ภาคผนวก3 ข้อจำกัดขั้นต่ำ
I saw the boat heel over and sink.ผมเห็นเรือพลิกควํ่า... เเล้วจมลง
And in fact, if I may coin a phrase, leave no stone unturned.ที่จริงผมขอสร้างสํานวนใหม่ขึ้นมาว่า 'พลิกดูใต้ก้อนหินทุกก้อน'
Hey, Vern, you'd better turn yours over.เฮ้ เวิร์น น่าจะพลิกของนายกลับได้แล้วนะ
"Billy, I think I just turned my Fruit of the Looms into a fudge factory.""บิลลี่ ฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะพลิก อนาคตสดใสไปสู่นาคตที่มืดมน"
I, myself, am often surprised at life's little quirks. (OMINOUS POPPING)ข้ามักจะแปลกใจในการพลิกผันของโชคชะตาเสมอแหละ
All right, I'll be back here. Come on, come on!เอาละ พลิกมันกลับ มาเลย มาเลย!
My shrink will say I'm not, and the judge will flip a coin.ฝ่ายของฉันจะพูดว่าฉันไม่ใช่ และคำตัดสินก็จะพลิก
They have a flipping cheek, offering me mercy.พวกเขาได้พลิกแก้ม ผมเสนอความเมตตา
Karen Swenson.เท่าที่เห็นมีแค่นี้ พลิกเธอกลับมาได้ไหม ?
They're probably rolling out for Desert Storm ll or something like that.พวกเขาจะพลิกโฉมหน้า ปฎิบัติการ "พายุทะเลทราย 2" หรืออะไรอย่างนั้น
In the dark of the night I was tossing and turningในความมืดยามราตรี ข้านอนพลิกตัวไปมา
My nephew, lzzie, just keeled over one day, mid-mango.หลานชายช้า อิซซี่ แค่กระดูกงูพลิกวันเดียว ม่องเท่ง
But he came across this old math book, and from the simple text, he was able to extrapolate theories... that had baffled mathematicians for years.จากตรงนั้นเขาได้พลิกประวัติศาสตร์ จนนักคณิตศาสตร์ไม่ยอมรับอยู่ ตั้งหลายปี
Roll over.แดนนี่ พลิกตัวเขาขึ้นมา
Our car flipped on an icy road and we were both injured, and he couldn't play football any more.รถพลิกเพราะถนนลื่น เราทั้งคู่บาดเจ็บ เขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้อีก ถ้าไม่เกิดเหตุ
I looked everywhere for the creature Gollum.ข้าอุตส่าห์พลิกแผ่นดินตามหากอลลัม
That's right! This one's for Emily!เธอพลิกผมขึ้นและเขย่าผม ซึ่งทำให้ผมต้องการจะทำอะไรนะ
He just flipped it over andเขาพลิกมันขึ้นมาแล้วก็
Never seen a police car flip and cause other cars to burst into flames.ไม่เคยเห็นรถตำรวจและทำให้เกิดการพลิกรถคันอื่น ๆ ที่จะออกมาเป็นเปลวไฟ
Why aren't you picking up?ทำไมคุณไม่ลองพลิกมันขึ้นมาดูก่อน?
So they denied Jane her whistleblower status overturned the case and withdrew her $425,000 award.ศาลจึงปฏิเสธสถานะตามกฎหมาย whistle blower ของเจน พลิกคำตัดสินของศาลชั้นต้นและสั่งยกเลิกค่าเสียหาย 425,000 ดอลลาร์
We have overturned nearly 99 percent of the basmati patent of Ricetek.เราสามารถพลิกคดีการจดสิทธิบัตร ข้าวบัสมาติของบรรษัทไรซ์เทคได้เกือบ 99%
I've looked everywhere, okay?ฉันพลิกหาทุกที่แล้วด้วย
That's my cue to put Operation Shang into action.นี่เป็นโอกาสของข้าที่จะพลิกแผนปฏิบัติการของชาง
Damn, I forgot to turn the page for her. You through with me?แย่ละ ผมลืมพลิกหน้าไว้ให้เธอ / เสร็จแล้วใช่มั้ยครับ?
Just turn the page as fast as you can when I nod.ก็แค่พลิกโน๊ดเวลาฉันให้สญญาณน่ะ
Hot-patching gear works and flipping to REM reader mode.และพลิกไปที่โหมดอ่าน REM
We're supposed to win this by two, they just turned over with 12 on the clock.เราต้องชนะ 2 แต้มสิ แต่นี่มันพลิกมานำแล้วเวลาก็เหลือตั้ง 12 วินาที
Now. Can they come back from it?พวกเขาจะพลิกเกมคืนมาได้มั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พลิก
Back to top