ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พฤติกรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พฤติกรรม*, -พฤติกรรม-

พฤติกรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พฤติกรรม (n.) behaviour See also: conduct, action, demeanor Syn. ความประพฤติ
พฤติกรรมนิยม (n.) behaviorism
พฤติกรรมบำบัด (n.) behavior therapy
พฤติกรรมผู้บริโภค (n.) consumer behaviour
พฤติกรรมร่วม (n.) collective behaviour
พฤติกรรมศาสตร์ (n.) behavioral science
พฤติกรรมเบี่ยงเบน (n.) deviant behavior Syn. นิสัยเบี่ยงเบน
English-Thai: HOPE Dictionary
monkey businessพฤติกรรมที่ไม่เอาจริงเอาจังหรือไม่สุจริต
antics(แอน' ทิคซฺ) n. ลักษณะ (พฤติกรรม ที่แปลกหรือพิกล)
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioral(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioural(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
deportmentn. พฤติกรรม,การวางตัว, Syn. demeanour
devilism(เดฟ'เวิลลิสซึม) n. พฤติกรรมที่คล้ายปีศาจ,การบูชาภูตผีปีศาจ
devilment(เดฟ'เวิลมันทฺ) n. พฤติกรรมที่คล้ายภูตผีปีศาจ,ความร้าย
dramatics(ดระแมท'ทิคซฺ) n. การแสดงละคร,พฤติกรรมที่มีลักษณะเหมือนละคร
dystropy(ดิสโทร'ฟี) n. การมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ
fair playn. การตัดสินอย่างยุติธรรม,การเล่นอย่างยุติธรรม,พฤติกรรมที่เที่ยงธรรม
misbehavior(มิส'บิเฮฟเวอะ) n. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม, Syn. misconduct
misbehaviour(มิส'บิเฮฟเวอะ) n. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม, Syn. misconduct
parapraxian. พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล,การไม่สารมารถ เคลื่อนไหวได้ตามต้องการ
performance(เพอฟอม'เมินซฺ) n. การกระทำ,การปฏิบัติ,การดำเนินการ,การทำให้บรรลุผลสำเร็จ,การแสดง,การบรรเลง,พฤติการณ์,พฤติกรรม,สมรรถภาพ,สมรรถนะ, Syn. practice,operation,deed,show,play
perversion(เพอเวอ'เ?ิน,-เชิน) n. พฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทาง,การกระทำที่ผิดปกติ,ความวิปริต,กามวิปริต,การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือผิดธรรมชาต', Syn. deviaion
philanthropy(ฟิแลน'ธระพี) n. ความมีใจบุญสุนทาน,ความมีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน,พฤติกรรมในลักษณะทำบุญ,ลักษณะมูลนิธิ,องค์การทำบุญสุนทาน
pirate(ไพ'เรท) n. โจรสลัด,เรือโจรสลัด,ผู้ปล้นสะดม,ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น. -vt.,vi. ปล้นสะดม,กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด,ยักยอก,ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น,พิมพ์บทประพันธ์ของคนอื่น, See also: piratical,piratic adj. pirati
pleasantry(เพลซ'เซินทริ) n. การหยอกล้อ,คำล้อเล่น,พฤติกรรมที่มีอารมร์ ขัน,การตลก
rampage(แรม'พิจฺ) n. ความโมโหโทโส,พฤติกรรมที่รุนแรง,ความตึงตัง. vi. แสดงออกด้วยความโมโหโทโส,วิ่งพล่าน,ตึงตัง,อาละวาด, -Phr. (on the rampage อาละวาด,มากมาย), Syn. outbreak,frenzy,storm,rage
roguery(โร'กะรี) n. ความพาล,พฤติกรรมของคนพาล,ความเกเร,การหลอกลวง,การโกง,การหลอกต้ม,ความเจ้าเล่ห์,มารยา, Syn. rascality
sociopath(โซ'ซีอะพาธ) n. ผู้ต่อต้านสังคม,ผู้มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม,ผู้มีความแปรปรวนของความต้องการทางเพศ., See also: sociopathic adj. sociopathy n.
turpitude(เทอ'พิทูด) n. ความต่ำช้า,ความเลวทราม,พฤติกรรมที่เลวทราม
vandalism(แวน'เดิลลิสซึม) n. การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน,การทำลายวัฒนธรรมหรือศิลปวรรณคดีของชาติอื่น,พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของชนเผ่าVandal., See also: vandalistic adj. vandalish adj.
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย,ความเลวทราม,ความโหดร้าย,พฤติกรรมที่ชั่วร้าย,สิ่งที่ชั่วร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
behaviour(n) ความประพฤติ,พฤติกรรม,พฤติการณ์,อาการ,การปฏิบัติ
deportation(n) การขับไล่,การเนรเทศ,พฤติกรรม,การประพฤติตัว
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง
doings(n) การปฏิบัติ,ความประพฤติ,พฤติกรรม,การกระทำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
behaviorพฤติกรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
behavioral scienceพฤติกรรมศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
behaviourพฤติกรรม, ความประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
behaviourismพฤติกรรมนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsive behaviourพฤติกรรมตามแรงกดดัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voting behaviourพฤติกรรมการลงคะแนนเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altruistic behavior in animalsพฤติกรรมการช่วยเหลือในสัตว์ [TU Subject Heading]
Antisocialพฤติกรรมต่อต้านสังคม [การแพทย์]
Behaviorพฤติกรรม [TU Subject Heading]
Behaviorismพฤติกรรมนิยม [การแพทย์]
Behavioural scienceพฤติกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Deviant behaviorพฤติกรรมเบี่ยงเบน [TU Subject Heading]
Drug abuseพฤติกรรมการใช้ยาในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Drug addictionพฤติกรรมการติดยา [TU Subject Heading]
Frustrated Behaviorพฤติกรรมแสดงความคับข้องใจ [การแพทย์]
Helping behaviorพฤติกรรมการช่วยเหลือ [TU Subject Heading]
Human behaviorพฤติกรรมมนุษย์ [TU Subject Heading]
inherited behaviorพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด, พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาได้เองโดยไม่ต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนมาก่อน เป็นพฤติกรรมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบทั้งในพืชและในสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Manipulative behaviorพฤติกรรมชักจูง [TU Subject Heading]
Organizational behaviorพฤติกรรมองค์การ [TU Subject Heading]
Searching behaviorพฤติกรรมการค้นหา [TU Subject Heading]
Spatial behaviorพฤติกรรมด้านนมิติสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Substance abuseพฤติกรรมการใช้สารในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Suicidal behaviorพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]
Behavioral Approachแนวคิดทางพฤติกรรม,การศึกษาตามแนวพฤติกรรม [การแพทย์]
Compulsionการย้ำทำ,ความต้องการที่จะกระทำพฤติกรรมอย่างบังคับใจไม่ได้,ลักษณะย้ำทำ [การแพทย์]
Conduct Disordersปัญหาด้านความประพฤติ,พฤติกรรมแปรปรวนนอกลู่นอกทาง [การแพทย์]
Extinctionการลดพฤติกรรม [การแพทย์]
Life Styleแบบแผนการดำรงชีวิต, แบบอย่างการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมในการดำรงชีวิต [การแพทย์]
Mythเทพปกรณัมเทพปกรณัม (Myth) คือ เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก ท้องฟ้าและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งรูปร่างลักษณะของเทพเจ้าจะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นมนุษย์ที่อมตะ คือ เป็นผู้ที่ไม่ตายและมีพลังอำนาจทางเวทมนต์คาถาและมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เทพปกรณัมจึงเป็นนิทานเกี่ยวกับเทพเจ้า เทพธิดาประจำถิ่น ประจำเผ่าพันธุ์ ตามความเชื่อของแต่ละสังคม เช่นเรื่องพระอินทร์ พระอิศวร พระราหู เป็นต้น สำหรับเรื่องเทพปกรณัมนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ จนถึงอายุ 7-8 ขวบ ส่วนเด็กอายุ 9-14 ปี ควรได้อ่านเทพปกรณัมฉบับดัดแปลง เพราะโตพอที่จะเข้าใจเรื่องราวอันสลับซับซ้อนและเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับมหากาพย์และนิทานวีรบุรุษต่อไป
trial and errorการลองผิดลองถูก, พฤติกรรมที่สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยที่ยังไม่ทราบแน่ว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อตัวเอง ต่อเมื่อได้ทดลองตอบสนองสิ่งเร้านั้นแล้ว ภายหลังจะเลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่จะเป็นผลต่อตัวเองเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
behavior (n.) พฤติกรรม See also: การกระทำตัว, พฤติการณ์, การแสดงอาการ, ท่าที Syn. conduct, manners, behaviour
behaviour (n.) พฤติกรรม See also: การกระทำตัว, พฤติการณ์, การแสดงอาการ, ท่าที Syn. conduct, manners, behavior
demeanor (n.) พฤติกรรม See also: อากัปกิริยา, การวางตัว Syn. behavior, deportment manner
deportment (n.) พฤติกรรม See also: ท่าทางการเคลื่อนไหว Syn. conduct, behavior
deportment manner (n.) พฤติกรรม See also: อากัปกิริยา, การวางตัว Syn. behavior
form (n.) พฤติกรรม See also: ความประพฤติ Syn. behavior, manner
uprightness (n.) พฤติกรรมที่ซื่อตรง Syn. honesty, integrity Ops. dishonesty
pleasantry (n.) พฤติกรรมที่ตลก See also: พฤติกรรมที่มีอารมณ์ขัน, ความตลก Syn. comedy, merriment
correctitude (n.) พฤติกรรมที่ถูกต้อง Syn. propriety
debauchery (n.) พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมทางโลกีย์ See also: ความหมกมุ่นในโลกีย์, การล่อลวงให้ทำผิด Syn. indulgence
buffonery (n.) พฤติกรรมที่หยาบ, คึกคะนอง และอึกทึก Syn. foolery
foolery (n.) พฤติกรรมที่หยาบ, คึกคะนอง และอึกทึก Syn. buffonery
horseplay (n.) พฤติกรรมที่หยาบ, คึกคะนอง และอึกทึก Syn. buffonery, foolery
chelp (sl.) พฤติกรรมที่หยาบคาย See also: การไม่ยำเกรง
crust (n.) พฤติกรรมที่หยาบคาย
gall (n.) พฤติกรรมที่หยาบคาย See also: ความไม่สุภาพ Syn. impertinence Ops. respect, politeness
excess (n.) พฤติกรรมที่เกินขอบเขต
ceremony (n.) พฤติกรรมที่เป็นทางการ
convenance (n.) พฤติกรรมที่เหมาะสม
ceremonial (n.) พฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ Syn. appropriate
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You should be ashamed of your behaviorคุณควรจะรู้สึกกระดากอายต่อพฤติกรรมของตน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you starting to see a pattern of violent behavior here?และนายเริ่มจะเข้าใจรูปแบบ พฤติกรรม ใช้ความรุนแรงนั่นมั้ย
In the current round of testing, we are focusing on ways of using light spectra to neutralize aggressive behaviour in criminals.ตอนนี้ มันอยู่ในขั้นตอน การทดสอบ เรากำลังมุ่งความสนใจไปที่ การใช้ แสงสเปคต้า เพื่อเข้าคุม พฤติกรรม ของ อาญรกร
This kind of behavior's unacceptable.พฤติกรรม ที่ยอมรับไม่ได้
Increasingly violent behavior which, basically, leads to murder and mayhem.พฤติกรรมก้าวร้าวอย่างรุนแรงNซึ่งในเบื้องต้น นำไปสู่การฆ่า และประทุษร้าย
Your behavior, Jyn Erso, is continually unexpected.พฤติกรรมของคุณ จิน เออโส เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดอย่างต่อเนื่อง
Your behavior is somewhat erratic.พฤติกรรมของคุณ มันเอาแน่เอานอนไม่ได้
Your behavior threatens our mission.พฤติกรรมของคุณคุกคามภารกิจเรา
Your behavior with will be monitored with surveillance camerasพฤติกรรมของคุณด้วยจะถูกตรวจสอบ ด้วยกล้องวงจรปิด
Your behavior has raised suspicion among the men, and now we discover that Eddie Beagle is not your real name.พฤติกรรมของคุณน่าสงสัย เราเลยสืบค้น.. เอ็ดดี้ บีเกิลไม่ใช่ชื่อจริง แท้จริงเป็นอาร์เธอร์ เบ็กเกอร์
Mr. Dietz's behavior threatened our mission.พฤติกรรมของคุณเดียตคุกคามภารกิจเรา
My behavior has been... Fuck off!พฤติกรรมของฉันมันเริ่ม...
My behavior-- unacceptable.พฤติกรรมของผม... มันยอมรับไม่ได้
Of civilized behavior.พฤติกรรมของผู้เจริญแล้ว
(scoffs) your behavior has been disgusting.พฤติกรรมของพวกคุณมันรับไม่ได้
I find their upbeat demeanor highly suspicious.พฤติกรรมของพวกเขาทำให้น่าสงสัยมากขึ้น
They're pretty much living dinosaurs, who have been perfecting their hunting skills over 200 million years.พฤติกรรมของมัน ใกล้เคียงกับพวกไดโนซอร์ ซึ่งมีทักษะในการล่าเหยื่อ อันแสนชาญฉลาด มากว่า 200 ล้านปี
Kind of flies in the face of thousands of years of teenage behavior, though.พฤติกรรมของวัยรุ่น ที่ทำอะไรแหกกฎ\ มีมาเป็นพันปีแล้วนะ
Its behavior was unconventional.พฤติกรรมของหุ่นนั่นมันเกินขอบเขตแล้ว
His behavior. When we left him, he was nervous, unsettled.พฤติกรรมของเขา ตอนที่เราจากเขามา เขาดูเป็นกังวล ไม่สงบ
He made it clear he didn't want me there.พฤติกรรมของเขา มันชัดเจนเเล้ว ว่าเขาไม่ได้ต้องการฉันเลย
His behavior was consistent until Kate was mentioned.พฤติกรรมของเขาคงที่ จนกระทั่งเคทถูกเอ่ยถึง
His manner since Melia Ridge has been... unsettling.พฤติกรรมของเขาตั้งแต่Meliaåsen ได้รับความไม่สมดุล
She was appalled by his table manners...พฤติกรรมของเขาทำให้เธอสยอง
His behavior at the party was protective, and he had a crush on her.พฤติกรรมของเขาที่งานเลี้ยง เป็นแบบปกป้องเธอ และเขาตกหลุมรักเธอ
His ACT is low and I don't see him doing any better if he retakes it right there.พฤติกรรมของเขาน้อยมากและฉันไม่เห็นว่าเขาจะทำ\ อะไรที่ดีขึ้น แต่ถ้าเขาจะเอาก็มีสิทธิ์
The behavioral spectrum is alarmingly different.พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไป
Insect activity mimicked sexual disarray clothing patterns.พฤติกรรมของแมลงทำให้เหมือนการถูกข่มขืน
Human behavior never lies.พฤติกรรมคนสิ ไม่เคยโกหก
"Behavior is the mirror in which everyone shows their true image."พฤติกรรมคือกระจก ที่สะท้อนธาตุแท้ของทุกคนออกมา
Your behavior was more like a protector,like someone in the army doing a bed check.พฤติกรรมคุณเหมือนผู้คุ้มครอง เหมือนที่ในกองทัพตรวจก่อนนอน
So Detective Kazamatsuri's stupid actions that got the three of them to stand up were actually useful to the investigation?พฤติกรรมงี่เง่าของนักสืบคาซามัตซึริที่ทำให้ทั้งสามคนยืนขึ้นได้ มันเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนหรอ?
COACHES HIS DAUGHTER'S SOCCER TEAM, RARELY DRINKS.พฤติกรรมด้านมืดของเขา.ทำให้เค้าสองคนเชื่อมโยงกันได้.
All their natural behaviors get sort of amplified.พฤติกรรมตามธรรมชาติมักจะเพิ่มมากขึ้น
On sexual deviance in the baroque period.พฤติกรรมติดเซ็กในสมัยยุคบาโรก
Your psychotic behavior.พฤติกรรมทางจิตของคุณ
Sexual sadists have rage, and based on Angela's wounds, my money's on hurt.พฤติกรรมทางเพศแบบซาดิสมีความโกรธ อย่างที่เห็นกับบาดแผลของแองเจลล่า ถังแตกแน่ๆ.
That was not Kingly.พฤติกรรมที่ดีสำหรับกษัตริย์
Offensive conduct doesn't even have to be sexual.พฤติกรรมที่น่ารังเกียจ ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเซ็กส์
His fucking reckless behavior is dragging us all down.พฤติกรรมที่สิ้นคิดแบบเขา กำลังลากเราลงเหว
This change in behavior could be the piece that we're missing.พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี้ อาจเป็นชิ้นส่วนนึงที่เราพลาดไป

พฤติกรรม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
居る[おる, oru] Thai: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด) English: to be (hum)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พฤติกรรม
Back to top