ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impertinence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impertinence*, -impertinence-

impertinence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impertinence (n.) ความหยาบคาย See also: ความโอหัง, การไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่, การพูด / การกระทำที่หยาบคาย, การประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. disrespect, flippancy Ops. courtesy, politeness, respect,
English-Thai: HOPE Dictionary
impertinence(อิมเพอ' ทะเนินซฺ) n. ความทะลึ่ง, ความโอหัง, ความเสือก, ความไม่เข้าเรื่อง, ความไม่เหมาะสม, Syn. insolence)
English-Thai: Nontri Dictionary
impertinence(adj) ความทะลึ่ง,ความสะเออะ,ความโอหัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He will consider it an impertinence.เขาจะคิดว่าเป็นการไม่รู้ที่ตํ่าที่สูงนะ
Sorry for my impertinenceขอโทษที่พูดตรงๆ ครับ
Damn your impertinence!ประณามอหังการของคุณ!

impertinence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏滸の沙汰[おこのさた, okonosata] (n) stupidity; absurdity; presumption; impertinence
猪口才[ちょこざい, chokozai] (adj-na,n) impertinence
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impertinence
Back to top