ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปราศรัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปราศรัย*, -ปราศรัย-

ปราศรัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปราศรัย (v.) greet See also: say hallo, hail Syn. ทักทาย
ปราศรัย (v.) address See also: speak, make a speech, be engaged in conversation Syn. พูด, อภิปราย
ปราศรัย (n.) speech See also: address, talk Syn. คำปรารภ, การอภิปราย
English-Thai: HOPE Dictionary
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
inaugural(อินออ' กิวเริล) adj. เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เกี่ยวกับการริเริ่ม, เกี่ยวกับการเปิดฉาก, เกี่ยวกับการสถาปนา, เกี่ยวกับการเปิดทำการ. -n. คำปราศรัยในการเข้ารับตำแหน่ง, พิธีเข้ารับตำแหน่ง
keynote(คี'โนท) n. เสียงหลักของทำนองเพลงประเด็นสำคัญของคำปราศรัย ความคิด การกระทำหรืออื่น ๆ vt. กล่าวคำปราศรัยที่สำคัญ, Syn. theme,essence,gist,core
keynote address() คำปราศรัยที่สำคัญ
keynote speech() คำปราศรัยที่สำคัญ
lecture(เลค'เชอะ) {lectured,lecturing,lectures} n. คำบรรยาย,คำปราศรัย,คำปาฐกถา. vi. บรรยาย,ปราศรัย,แสดงปาฐกถา
lecturer(เลค'เชอะเรอะ) n. ผู้บรรยาย,ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงปาฐกถา
orate(โอเรท',ออเรท',ออ'เรท) vi.,vt. กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำโวหาร,แสดงสุนทรพจน์
oration(โอเร'เชิน) n. คำโวหาร,คำปราศรัย,คำสุนทรพจน์,การแสดงสุนทรพจน์,ศิลปะแห่งการพูด, Syn. address
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
oratory(ออ'ระโทรี) n. ศิลปะการแสดงสุนทรพจน์,คำสุนทรพจน์,คำโวหาร,คำปราศรัย
perorate(เพอ'ระเรท) vi. พูดเสียยืดยาว,กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำสรุป., See also: perorator n.
peroration(เพอระเร'เชิน) n. คำสรุป,บทสรุปของคำปราศรัย., See also: perorational adj.
platform(แพลท'ฟอร์ม) n. แท่น,ชานชลาสถานี,เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย,ยกพื้น,ดาดฟ้า,แท่นยิง,แท่นปืนใหญ่,นโยบายของพรรคการเมือง,คำแถลงการณ์,การปราศรัยต่อมวลชน,การแสดงปาฐกถา
public-speakingn. การแสดงปาฐกถา,การกล่าวคำปราศรัย,การพูดในที่ชุมนุมชน
salutatory(ซะลู'ทะทอรี) adj. เกี่ยวกับ salutation (ดู) n. การกล่าวคำต้อนรับ,การปราศรัยที่เป็นการต้อนรับ., See also: salutatorily adv., Syn. oration
speak(สพีค) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt. พูด,คุย,กล่าว,แสดงความเห็น,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,ตรัส,บรรยาย,แถลง,แสดงถึง,เกิดเสียง, Syn. talk,mention
speechmaker(สพีช'เมคเคอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,ผู้สาธยาย, See also: speechmaking n.
talk(ทอล์ค) vi.,vt.,n. (การ) พูด,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,โจษจัน,เรื่องสนทนา, See also: talkability n. talkable adj. talker n. -Phr. (talk big คุยโต คุยโว), Syn. converse,utter,speech
tirade(ไท'เรด) n. การพูดประณามที่ยืดยาวและเผ็ดร้อน,การปราศรัยที่ดุเดือด,ข้อความที่มีข้อคิดเห็นเดียว, Syn. harangue
topical(ทอพ'พิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เรื่องท้องถิ่น,เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ,หัวข้อ,เรื่องสนทนาหรือปราศรัย,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ถูกกาลเทศะ, See also: topically adv., Syn. parochial,local,thematic,pertinent
valedictory(แวลลิดิค'ทะรี) adj. กล่าวคำอำลา,เกี่ยวกับคำอำลา n. การกล่าวคำอำลา,การปราศรัยอำลาในพิธีรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา
English-Thai: Nontri Dictionary
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
colloquy(n) การสนทนา,การสนทนาปราศรัย
lecture(n) ปาฐกถา,การเทศน์,การบรรยาย,คำปราศรัย,คำบรรยาย
lecturer(n) องค์ปาฐก,ผู้บรรยาย,ผู้ปราศรัย
oration(n) การกล่าวปราศรัย,การแสดงสุนทรพจน์,โวหาร
orator(n) ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงสุนทรพจน์,นักพูด,นักโต้วาที,โจทก์
oratory(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,วาทศิลป์
speech(n) สุนทรพจน์,คำพูด,คำปราศรัย,คำบรรยาย,วาทะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
keynote addressคำปราศรัยหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
address (vt.) ปราศรัย
address (n.) คำปราศรัย See also: สุนทรพจน์, กระแสพระราชดำรัส Syn. oration, speech
harangue (vi.) กล่าวคำปราศรัยที่ยื่ดยาดและรุนแรง
harangue (n.) คำปราศรัยที่ยื่ดยาดและรุนแรง
keynote address (n.) คำปราศรัยสำคัญ Syn. keynote, keynote speech
keynote speech (n.) คำปราศรัยสำคัญ Syn. keynote, keynote address
oration (n.) การพูดปราศรัยในที่สาธารณะ See also: การกล่าวสุนทรพจน์ Syn. address, speech
orator (n.) ผู้กล่าวคำปราศรัย See also: นักปราศรัย Syn. public speaker, rhetorician
pathos (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. pitiableness, poignancy, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
pitiableness (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. poignancy, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
platform (n.) การปราศรัยต่อมวลชน See also: การปาฐกถา
poignancy (n.) พลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจหรือสงสาร (ทางวรรณกรรมหรือคำปราศรัย) Syn. pitiableness, sadness, sentimentality Ops. amusement, fun, humour
public speaker (n.) ผู้กล่าวคำปราศรัย See also: นักปราศรัย Syn. rhetorician
public speaking (n.) การกล่าวคำปราศรัย
rhetorician (n.) ผู้กล่าวคำปราศรัย See also: นักปราศรัย Syn. public speaker
rostrum (n.) ยกพื้นสำหรับกล่าวคำปราศรัย See also: แท่นหรือเวที Syn. platform, stage
soapbox (n.) แท่น (ที่ไม่ได้เตรียมไว้ก่อน) สำหรับยืนปราศรัยหรือพูดในที่ชุมชน Syn. podium, platform
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will attempt to curb my oratory and make my questions brief.{\cHFFFFFF}ฉันจะพยายามที่จะลดการปราศรัยของฉัน และทำให้ฉันคำถามสั้น ๆ
I've been instructed to inquire as to the subject of your speech tonight.ผมได้รับคำสั่งให้มาสอบ คำปราศรัยของคุณในคืนนี้
I want them to stop looking to me for answers, begging me to speak again, write again, be a leader.ฉันอยากให้พวกเขา เลิกมองหาคำตอบจากฉัน ขอร้องให้ฉันปราศรัยอีกครั้ง เขียนอีกครั้งเป็นผู้นำอีกครั้ง
He is going to address the judge privately.เขากำลังจะขอปราศรัยกับผู้พิพากษาเป็นการส่วนตัว
Keefe sent shockwaves through the department after he made remarks during his first press conference.เขาได้ส่งสัญญาณความกล้าหาญออกมาผ่านสื่อ ในการปราศรัยครั้งแรก หลังจากได้รับตำแหน่ง
Can I offer you something? A drink, perhaps?ขอเรียนว่ากำหนดการปราศรัย ต่อสภาของท่านเรียบร้อยแล้ว
Internal polling shows a three-point bump from last night's speech.ผลสำรวจเราขึ้นมา 3 ขั้น หลังจากการปราศรัยเมื่อคืน
...are trying to stop tomorrow night's speech from happening and its text--มีการจะหยุดการปราศรัยในคืนพรุ่งนี้
Stop tomorrow night's meeting from--หยุดการปราศรัยคืนพรุ่งนี้
We've outlawed their breeding. We've confined their movement.ผมคิดว่านั่นจะเป็นข่าวดีที่จะ ประกาศตอนกล่าวปราศรัยพรุ่งนี้
I would like to thank Huntington Prep for not only welcoming me into their school... but for endowing me with the honor of valedictorian.ฉันขอขอบคุณโรงเรียนฮันติงตั้น ที่ไม่เพียงแต่จะรับฉันเข้ามา ซ้ำยังประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ฉัน และให้เกียรติฉันกล่าวปราศรัยอำลา
Ta-da! Comp tickets to my keynote address at the forensics conference.แอนแอ๊น ตั๋วฟรีงานปราศรัยของฉันที่การประชุมนักนิติเวช
College valedictorian on her way to harvard business school.ผู้แทนกล่าวปราศรัยนศ. กำลังจะเข้ารร.บริหารฮาวาร์ด
Looking for a way back into the sun, into the limelight, back onto the winner's podium.มองย้อนไปยังดวงตะวัน ไปยังลำแสงสาดส่อง บนแท่นยืนปราศรัยของฤดูหนาว
I'm only asking. We made sure she found the speech.ขออย่างเดียว ให้เธอเจอคำปราศรัยของคุณ
So the speech... Hereis yourfinalcopy .ส่วนนี่คือคำปราศรัยจริง
There was 2,000 of the world's top marine mammal scientists, and Ric O'Barry was supposed to be the keynote speaker, and at the last minute, the sponsor of the program pulled him from the ticket.มีนักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงด้านนี้ เข้าร่วมถึง 2,000 คน และริค โอแบรี่ก็สมควรจะได้ เป็นผู้ที่ขึ้นไปปราศรัยหลัก แต่ในนาทีสุดท้ายนั้น
[Speckles] Ten-four. I read you, Darwin. Five-by-five.ซาเบอร์กำลังจะเริ่มการปราศรัย จำไว้เวลาไม่คอยท่านะเพื่อน
Find me after the speech.เจอกันตอนผมปราศรัยเสร็จ
Approximately 30 minutes ago, Umberto Calvini was assassinated while giving a speech at a political rally in Milan.ประมาณ 30 นาทีที่แล้ว อุมแบร์โต้ กาลวินี่ถูกลอบสังหาร ขณะกำลังกล่าวปราศรัยหาเสียงในมิลาน
I have a stopwatch set on a one-minute countdown which I start when Calvini begins his speech.ผมตั้งนาฬิกาให้นับถอยหลังหนึ่งนาที โดยให้มันทำงานตอนที่กาลวินี่เริ่มกล่าวปราศรัย
In honor of the name Batiatus and the sacred Vulcanalia-- You had not yet finished the orationด้วยเกียรติของข้า บาเทียทัส ท่านยังไม่ทันสิ้นคำปราศรัยเลย
Oh, my dear.ผมต้องกล่าวปราศรัยเทศกาลคริสมาสต์
I see all your pronouncements are to be broadcast, Archbishop.เลยมีคนบอกว่า "ไลโอเนล นายพูดจาปราศรัยเก่งนี่
Coming up following a presidential address,คำปราศรัยเกี่ยวกับปธน.
That the president will address the nation next week... okay, fine, let's call her.ซึ่ง ปธน.จะปราศรัย อาทิตย์หน้า โอเค ก็ได้ โทรหาลูกละกัน
That was a very energizing speech, yes, very, very inspiring.คุณปราศรัยได้เร้าใจมาก ใช่ ใช่ ใช่ับันดาลใจได้มากทีเดียว
Well, the speech is focus-testedการกล่าวปราศรัยก็เหมือนเป็นการสุ่มคำ
No, that speech was very odd.ไม่นะ คำปราศรัยเมื่อกี้แปลกมากเลย
Okay, well, we all know that I stink at speeches, so I won't even try.เอาล่ะกันเราทุกคนรู้ว่าฉันเหม็นที่การกล่าวคำปราศรัยดังนั้นฉันจะไม่ได้ลอง
Really quick. Speaking of Consuelo,จบอย่างเร็ว ปราศรัยของConsuelo,
My son's graduation speech sucks.คำปราศรัยของลูกผมไม่ได้เรื่อง
I need to address the American people.ผมต้องปราศรัยกับประชาชนอเมริกัน
I took another pass at your candidacy speech.ผมจะส่งคำปราศรัยผู้ลงสมัครมาอีกทีหนึ่ง
The talented Mr. Hamptons somehow got hold of a shredded speech by the unbreakable Lydia Davis.มีคนที่มีพรสวรรค์อย่างมากในแฮมป์ตัน นำกระดาษมาแปะใหม่ มันคือคำกล่าวปราศรัยของลิเดีย
Just keep Tyler occupied until we find Lydia's speech.ฉันจะถ่วงเวลาไทเลอร์ เราจะต้องหาคำปราศรัยของลิเดีย
Do I have to give a speech?ข้าต้องกล่าวคำปราศรัยอะไรไหม?
Candidate, you cannot proceed with your speech today under your current condition.ท่านผู้สมัคร ท่านไม่ควรกล่าวปราศรัยในวันนี้ครับ
Out of my way, I will give my speech.หลีกทางไป ฉันจะออกไปกล่าวคำปราศรัย
You're starting to spout lengthy speeches.พ่อจะกล่าวคำปราศรัยเหรอไงค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปราศรัย
Back to top