ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปราบปราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปราบปราม*, -ปราบปราม-

ปราบปราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปราบปราม (v.) suppress See also: conquer, repress, quash, subjugate, quell, put down, vanquish Syn. กำจัด, ปราบ, ล้มล้าง, ทำลายล้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
crackdown(แครค'คาวน์) n. การลงโทษอย่างรุนแรง,การปราบปรามอย่างรุนแรง, Syn. discipline
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
law and ordern. การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวด.
ombudsman(ออม'บูดซฺแมน) n. สมาชิกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทั่วไปของรัฐ
repress(รีเพรส') vt.,vi. อดกลั้น,ปราบปราม,ควบคุม,ข่มจิต,ข่มอารมณ์,ระงับ., See also: represser, repressor n. repressible adj. repression n. repressive adj.
sheriff(เชอ'รีฟ) n. นายอำเภอ, (อเมริกา) เจ้าพนักงานปราบปรามผู้ร้าย, See also: sheriffdom n.
stifle(สไท'เฟิล) vt. ทำให้หายใจไม่ออก,อุดปาก,บีบคอ,ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ปราบปราม,ขยี้,กำจัด,อด,กลั้น. vi. กลายเป็นหายใจไม่ออก,หอบ., See also: stifler n., Syn. suffocate
subjugate(ซับ'จะเกท) vt. เอาชนะ,พิชิต,ปราบปราม,ทำให้เป็นข้า,ทำให้เชื่อฟัง. -subjugable adj., See also: subjugation n. subjugator n., Syn. conquer,master,vanquish
suppress(ซะเพรส') vt. ปราบ,ปราบปราม,ระงับ,เลิก,ยกเลิก,หยุดยั้ง,กลั้น,กด,บีบ,ห้าม,ขยี้,ทำลาย,ขจัด,อำพราง,ปิดบัง, See also: suppressedly adv. suppressible adj. suppressive adj. suppressly adv. suppressor n. suppresser n. คำที่มีความหมายเห
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint,curb,check,repression
unbuild(อันบีลดฺ') vt. ทำลาย,รื้อถอน,ปราบปราม, Syn. destroy,dismantle
vanquish(แวน'ควิ?) vt. ปราบ,ปราบปราม,กำจัด,พิชิต,มีชัยชนะ,รบชนะ, See also: vanquishable adj. vanquisher n. vanquishment n.
English-Thai: Nontri Dictionary
repress(vt) กลั้น,กดไว้,ระงับ,ควบคุม,ข่มใจ,ปราบปราม
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
subjugate(vt) พิชิต,ปราบปราม,ทำให้เชื่อฟัง
subjugation(n) การพิชิต,การปราบปราม,การเอาชนะ
suppress(vt) ปราบปราม,เลิก,กดขี่,กลั้น,ห้าม,ทำลาย,บดขยี้
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด
vanquish(vt) ปราบปราม,กำราบ,พิชิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
counterinsurgencyการปราบปรามการก่อกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counterinsurgencyการปราบปรามการก่อกบฏ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quell (vt.) ปราบปราม See also: ทำให้อยู่ในอำนาจ Syn. stop, silence, defeat
subjugate (vt.) ปราบปราม See also: เอาชนะ, ทำให้เชื่อฟัง, ทำให้เป็นข้า Syn. conquer, overcome, suppress
vanquish (vt.) ปราบปราม See also: พิชิต, กำจัด Syn. beat, conquer Ops. lose, retreat, surrender
colonizatin (n.) การปราบปราม See also: การเอาชนะได้ Syn. bondage, defeat
conqueror (n.) ผู้ปราบปราม See also: ผู้พิชิต Syn. tyrant, victor
dragoon (vt.) การปราบปรามโดยใช้กำลังทหาร
elimination (n.) การปราบปราม See also: การหยุดยั้ง, การขจัด, การล้มล้าง Syn. abolition, quashing, destruction
overwhelmed (adj.) ซึ่งปราบปราม Syn. beaten, overthrown
quashing (n.) การปราบปราม See also: การหยุดยั้ง, การขจัด, การล้มล้าง Syn. abolition, elimination, destruction
subjugation (n.) การปราบปราม See also: การเอาชนะได้ Syn. bondage, colonizatin, defeat
suppression (n.) การปราบปราม See also: การหยุดยั้ง, การขจัด, การล้มล้าง Syn. abolition, elimination, quashing, destruction
vanguished (adj.) ซึ่งปราบปราม Syn. beaten, overthrown, overwhelmed
vanquishable (adj.) ซึ่งปราบปราม See also: ซึ่งพิชิต
vanquisher (n.) ผู้ปราบปราม See also: ผู้พิชิต Syn. conqueror, tyrant, victor
vanquishness (n.) การปราบปราม See also: การเอาชนะได้, การทำให้ยอมจำนน
vice squad (n.) หน่วยตำรวจปราบปราม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You will be registered as a confidential informant for the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.นายจะได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับจากทางการ จากกรมสรรพสามิต ปราบปราม สุรา บุหรี่และอาวุธปืน
Laundering money and, of course, Block's contingency plan.ปราบปรามการฟอกเงินและแน่นอน แผนฉุกเฉินที่ถูกบล็อกของ.
Subjugate them.ปราบปรามพวกเขา ย่อยอะไร?
Terrorism would only justify their repression.การฆ่าฟันทำให้พวกเขา มีสิทธิ์ปราบปราม
Nobody here really wants to stop the drugs. They're all...ไม่มีใครที่นี่อยากจะปราบปรามยาเสพย์ติดจริงๆหรอก พวกเขาน่ะ...
The DEA will continue our investigation.คุณเดวิส ทางสำนักงานปราบปรามยาเสพติดจะดำเนินการสอบสวนกับเราต่อ
Proceed with caution in your quest for law and order.จงดำเนินการด้วยคาวมระมัดระวัง ในการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม
You will be transferred to Internal Affairs but you will work at OCTBผมจะย้ายคุณไปกรมการภายใน แต่คุณจะทำงานที่ฝ่ายปราบปราม
The drug-enforcement ministers of six Latin American countries arrived in Miami for a summit meeting...รัฐมนตรีฝ่ายปราบปรามยาเสพติด ของ 6 ประเทศในลาตินอเมริกา ได้มาถึงไมอามีเพื่อประชุม...
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
This was in retaliation against the United States, for assisting the Filipino government... in suppressing the terrorists.เพื่อแก้เผ็ดอเมริกา และช่วยเหลือรัฐบาลโมนามอน ปราบปรามพวกมันอย่างหนัก
Fu was an anti-narcotics cop.ฟุเคยเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติด
What about loring in narcotics?แล้วลอริ่งในกองปราบปรามยาเสพติดล่ะ
Received a bravery award for efforts in the resolution of Operation Crackdown.ได้รับรางวัลความกล้าหาญและพยายาม ในการเข้าปราบปราม
That DEA agent called again.คนที่หน่วยปราบปรามยาเสพย์ติด โทรมาอีกแล้ว
Your brother-in-law is a DEA agent. What is wrong with you?น้องเขยคุณเป็นหัวหน้าหน่อยปราบปรามยาเสพติด เกิดบ้าอะไรขึ้นกับคุณ
And just so you know, my brother-in-law is a DEA agent and I will not hesitate to call him.และแค่อยากบอกให้นายรู้เอาไว้ น้องเขยฉันเป็นหัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติด และฉันไม่ลังเลที่จะโทรหาเขา ถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้น เข้าใจไหม
You got a brother in the goddamn DEA?แม่งคุณมีพี่ชาย ทำงานในหน่วยปราบปรามยาเสพติดงั้นเหรอ
Yes or no, do you have a brother in the DEA?แค่นั่งรถไปดูของจริง ใช่หรือไม่ คุณมีพี่ชายทำงานในหน่วยปราบปรามยาเสพติด
Remember that name you all had for me when I was at Internal Affairs?จำชื่อนั่นได้มั้ย ที่พวกคุณตั้งให้ผมน่ะ ตอนที่ผมอยู่กองปราบปราม
I'm proud to say the outstanding professionalism of my fellow agents at the Albuquerque District Office resulted in a substantial amount of methamphetamine being taken off the streets.ผมภูมิใจที่จะที่จะพูดว่า ความเป็นมืออาชีพเป็นหน้าเป็นตาระดับโลก... ...กับเจ้าหน้าที่ทีมงานของผม เจ้าหน้าที่รัฐเขตอัลเบอร์เคอร์กี้... ...มีผลชิ้นงานใหญ่มาก ต่อการปราบปรามยาบ้า...
Clearly an ongoing operation. One which was well-organised...เห็นได้ชัดจากการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง องค์การที่ถูกแต่งตั้ง...
Thank you.ป้องกันและปราบปราม สารเสพติดทุกชนิดที่ผิดกฎหมาย
Anything we can do to help.ผมทำงาน ให้กับหน่วยปราบปรามยาเสพติด
That's the Drug Enforcement Administration.หน่วยปราบปรามยาเสพติด
We'll take a zero-tolerance stand on gun-related violence.เราจะไม่ใช้ความรุนแรง และจะไม่ปราบปรามพวกนั้นด้วยปืน
Can you confirm or deny the rumours that a number of deaths on the estate are attributed to a vigilante?ท่านมีความเห็นยังไง กับข่าวลือที่ว่า จำนวนผู้ที่ตายในเหตุปราบปรามครั้งนี้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะศาลเตี้ยครับ?
Boston PD is sending an entry and apprehension unit.ทางตำรวจบอสตันกำลังจะส่ง หน่วยปราบปรามมาให้
The DEA, the Drug Enforcement Administration.ป.ป.ส หน่วยปราบปรามยาเสพติด
Groups like the minutemen prize law and order above everything else.เป็นกลุ่มกองกำลังพลเรือน ให้ความสำคัญสูงสุดกับการควบคุม และปราบปรามอาชญากรรม
Well, there was chatter, since suppressed, that the president was going public about Istranka.คนพูดกันว่า ตั้งแต่ถูกปราบปรามว่า ประธานาธิบดีเปิดเผยเรื่องอิสทรานก้า
A narcotics officer got suspended because of that bar fight.จนท.ปราบปรามยาเสพติดถูกพักงาน เพราะเรื่องวิวาทที่บาร์
A narcotics officer got suspended because of you.ไม่ใช่ จนท.ปราบปรามยาเสพติดถูกพักงาน ก็เพราะคุณ
Because the Federal Child Abuse Prevention and Treatment Act defines this as neglect.เพราะสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการทารุณกรรมเยาวชนแห่งชาติ มองว่านี่เป็นการปล่อยปละละเลย
Whatever it is, we're down to Defcon 1.ไม่ว่าจะอะไร เราคงอยู่ทีมปราบปราม 1
Apparently, your friend is fighting crimes now.ดูเหมือนว่า เดี๋ยวนี้เพื่อนของนาย จะช่วยปราบปรามอาชญากรรมด้วยนะ
I'm with the DEA, Drug Enforcement.ผมเป็นเจ้าหน้าที่ป.ป.ส หน่อยปราบปรามยาเสพติด
Narcotics Detective working undercover with a smuggling ring.ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ทำงานแฝงตัว ในขบวนการขนของเถื่อน
We ran into each other a few times when I worked Narcotics.เราเคยเจอกันโดยบังเอิญสองสามครั้ง ตอนผมทำงานอยู่ที่หน่วยปราบปรามยาเสพติด
He used to give me cash to look the other way back when I worked Narcotics.เขาเคยให้เงิน เพื่อให้ผมไปพ้นหูพ้นตา ตอนผมยังทำงาน อยู่ที่หน่วยปราบปรามยาเสพติด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปราบปราม
Back to top