ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บกพร่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บกพร่อง*, -บกพร่อง-

บกพร่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บกพร่อง (adv.) defectively See also: faultily Syn. สะเพร่า, ขาดตกบกพร่อง Ops. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม
บกพร่อง (v.) defect See also: default, neglect Syn. สะเพร่า Ops. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม
English-Thai: HOPE Dictionary
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
aidsabbr. (เอดสฺ) Acquired Immune Deficiency Syndrome โรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคภูมิคุ้มกันเสื่อม)
allolaliaการพูดที่บกพร่องเนื่องจากศูนย์ควบคุมการพูดบกพร่อง
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
aniseilonia(แอนไนไซโค' เนีย) n. ความบกพร่องของสายตาภาพเรตินามีขนาดไม่เท่ากัน., Syn. anisoiconia, anisokonia, aniseikonic adj.
aphonia(เอโฟ'เนีย) n. ภาวะไม่มีเสียงเนื่องจากอวัยวะเสียงในลำคอบกพร่อง. -aphonic adj.
aplasia(อะเพล'เซีย) n. การไร้อวัยวะหรือเนื้อเยื่อแต่กำเนิด, การมีอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่เจริญบกพร่องแต่กำเนิด. -aplastic adj.
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
cretin(ครีท'เทิน,ครี'ทิน) n. คนแคระ (เนื่องจากขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด) ,โง่,จิตบกพร่อง, See also: cretinoid adj. ดูcretin cretinous adj. ดูcretin
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง่
ddt(ดีดีที) ในความหมายทั่วไป คำนี้หมายถึง "ยาฆ่าแมลง" นำมาใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ เป็นคำแสลงหมายถึง การแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในโปรแกรมในกรณีที่มีมาก ๆ (ทั้งนี้เพราะในการเขียนโปรแกรมนั้น เราเรียกจุดบกพร่องในโปรแกรมว่า แมลง หรือ bug โดยปกติแล้ว การแก้ไขธรรมดา ๆ จะใช้คำว่า debug)
debugแก้จุดบกพร่องหมายถึง การขจัดปัญหาและจุดบกพร่องต่าง ๆ ในโปรแกรมให้หมดไป ก่อนที่จะนำโปรแกรมนั้นไปใช้ ที่ใช้ศัพท์คำนี้เพราะนักเขียนโปรแกรมจะเรียก จุดบกพร่องของโปรแกรมว่า bug ดู bug ประกอบ
debuggerโปรแกรมตรวจสอบจุดบกพร่องหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้แก้ไขโปรแกรมโดยเฉพาะ
debugging aidsชุดคำสั่งตรวจแก้จุดบกพร่องหมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้น เพื่อเตรียมไว้เพื่อให้คอมพิวเตอร์ชี้หาจุดบกพร่อง หรือที่ผิดในชุดคำสั่งอื่น ๆ ให้
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
defective(ดิเฟค'ทิฟว) adj. มีข้อบกพร่อง,มีจุดบกพร่อง,ไม่ปกติ,ไม่สมบูรณ์,พิการ,ขาด,เสีย., See also: defectiveness n. ดูdefective, Syn. marred ###A. intact
deficient(ดิฟิช'เชินทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,บกพร่อง, Syn. scarce
demerit(ดิเมอ'ริท) n. ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
diagnostic programชุดคำสั่งวินิจฉัยหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่อง หรือวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการลงรหัส
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,จุดบกพร่อง,การถอนคืน,การถอนเงิน,การคืนภาษี,การคืนเงิน, Syn. hindrance
dystrophy(ดิส'ทระฟี) n. ความบกพร่องที่เนื่องจากโภชนาการที่ไม่สมบูรณ์หรือบกพร่อง
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
faulty(ฟอล'ที) adj. ซึ่งมีข้อบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด., See also: faultily adv. faultiness n.
flaw(ฟลอ) {flawed,flaw,flaws} n. รอยร้าว,มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่. vt. ทำให้เกิดรอยร้าว (มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่) . vi. เป็นรอยร้าว,เกิดจุดด่างพร้อย., See also: flawless adj., Syn. blemi
foible(ฟอย'เบิล) n. ข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,จุดอ่อน, Syn. fault
glitch(กลีช) n. ความบกพร่องเล็กน้อยของเครื่องหรือแผน
hale(เฮล) adj. ไร้โรค,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,ไร้ข้อบกพร่อง., See also: haleness n. vt. ดึง,ลาก,ถอน,ถอนกำลัง,นำไปสู่,haler, Syn. haul,pull,drag
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง
hivคำย่อ Human Immunovirus เป็นไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของคนบกพร่อง
hole(โฮล) n. รู,โพรง,ถ้ำ,ช่อง,ร่อง,รอย,รอยโหว่,หลุม,จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ห้องขัง,ที่หลบซ่อน. v. เจาะรู,ขุดหลุม,เจาะผ่าน,ลงหลุม., Syn. aperture
impeccable(อิมเพค' คะเบิล) adj. ไม่มีมลทิน, ไม่มีด่างพร้อย, ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ทำบาป, ไม่ทำผิด., See also: impeccability n. impeccably adv., Syn. flawless, faultless, perfect
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
imperfect(อิมเพอ' เฟคทฺ) adj. บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, หดแคบ, (ไว-ยากรณ์) , เกี่ยวกับรูปอดีตกาลที่ยังไม่สำเร็จ. -n. กาล (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์, กริยา (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์., See also: imperfectly adv. imperfectness n. คำ
imperfection(อิมเพอเฟค' เชิน) n. ข้อบกพร่องมลทิน, ความบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่บริบูรณ์, Syn. deficiency, defect
incivism(อิน' ซิวิซึม) n. ความไม่รักชาติ, ความบกพร่องในหน้าที่ของพลเมือง
infinite loopวงวนไม่จุดจบหมายถึง คำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องปฏิบัติการไปตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอน แต่กลับวนไปที่คำสั่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบ เพราะหาทางออกไม่ได้ (อาจเกิดจากความบกพร่องในการเขียนโปรแกรม) มีความหมายเหมือน endless loop
infirmity(อินเฟอร์'มิที) n. ความอ่อนแอ,ความเจ็บป่วย,ความอ่อนกำลัง,ความบกพร่อง,ความเปราะ,ความเสื่อมทางศีลธรรม, Syn. weakness ###A. strength
English-Thai: Nontri Dictionary
bug(n) แมลงปีกแข็ง,คนใหญ่คนโต,ความบกพร่อง,เครื่องดักฟัง,ผี,ปีศาจ
defect(n) ความบกพร่อง,ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
defective(adj) บกพร่อง,ขาด,พิการ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ปกติ,เสีย
deficiency(n) ความขาดแคลน,ข้อบกพร่อง,ความไม่สมบูรณ์
deficient(adj) ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ
demerit(n) ปมด้อย,ข้อเสีย,ข้อบกพร่อง
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
fault(n) ความผิด,ข้อผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน
faulty(adj) มีผิด,ซึ่งบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด,ผิดๆถูกๆ
flaw(n) ข้อเสีย,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,มลทิน,จุดด่างพร้อย
foible(n) จุดอ่อน,สิ่งบกพร่อง
handicap(n) การต่อให้,การเสียเปรียบ,ความบกพร่อง,อุปสรรค
imperfect(adj) ไม่สมบูรณ์,ไม่สมประกอบ,บกพร่อง
imperfection(n) ความไม่สมบูรณ์,ความบกพร่อง,ความไม่สมประกอบ
infirm(adj) อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง,ทุพพลภาพ,ไม่มั่นคง,บกพร่อง
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย
kink(n) ขมวด,ปม,ส่วนโค้ง,ข้อบกพร่อง,รอยด่าง
lack(n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง
lacking(adj) ไม่มี,บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ
liability(n) ความเป็นไปได้,ความรับผิดชอบ,ข้อบกพร่อง,หนี้,พันธกรรม,ความโน้มเอียง
limit(n) ขอบเขต,ขีดจำกัด,ข้อบกพร่อง
remiss(adj) บกพร่อง,สะเพร่า,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน
shortcoming(n) จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ความล้มเหลว
vicious(adj) ชั่วร้าย,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,โหดร้าย
wanting(adj) บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่มี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bugจุดบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
checkoutการหาจุดบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
debugแก้จุดบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
debuggerโปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
defect๑. การชำรุด๒. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
defective๑. -บกพร่อง๒. ผู้พิการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysgenic marriageการสมรสที่คู่สมรสมีพันธุกรรมบกพร่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immunodeficiencyภูมิคุ้มกันบกพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impairmentความบกพร่อง, ความเสื่อมโทรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vice๑. ความบกพร่อง๒. ความชั่วร้าย๓. แทน๔. รอง (ตำแหน่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vicious๑. -บกพร่อง๒. ผิดรูป๓. ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
with all faultsโดยต้องรับเอาความชำรุดบกพร่อง (ของทรัพย์ที่ซื้อ), พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง (ของทรัพย์ที่ซื้อ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Blisterข้อบกพร่องหรือตำหนิชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเกิดจากการมีโพรงอากาศหรือก๊าซใต้พื้นผิวระหว่างการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Bugจุดบกพร่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Debugการแก้จุดบกพร่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Diagnostic exposure การรับรังสีจากการวินิจฉัยโรค, การได้รับรังสีของผู้มารับบริการทางการแพทย์ อันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวินิจฉัยโรค หรือตรวจหาความบกพร่องของอวัยวะ [นิวเคลียร์]
Erratic Performanceความบกพร่องในการกระทำการงาน [การแพทย์]
Immunodeficiencyความบกพร่องทางอิมมูน, ภาวะพร่องทางภูมิคุ้มกัน, การขาดภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Impairmentการสูญเสียหน้าที่, ความบกพร่อง [การแพทย์]
Mental Deficiencyด้อยสติปัญญา, ปัญญาอ่อน, ความผิดปกติทางจิต, ความบกพร่องทางจิต [การแพทย์]
Visually handicappความบกพร่องทางสายตา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deteriorated (adj.) บกพร่อง See also: ซึ่งเสียหาย, ซึ่งไมสมบูรณ์, ซึ่งไม่แข็งแรง, ซึ่งอ่อนแอ
flawed (adj.) บกพร่อง See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์แบบ, ซึ่งมีข้อเสีย Syn. defective Ops. flawless, perfect
impaired (adj.) บกพร่อง See also: ซึ่งเสียหาย, ซึ่งไมสมบูรณ์, ซึ่งไม่แข็งแรง, ซึ่งอ่อนแอ Syn. deteriorated
imperfect (adj.) บกพร่อง See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์แบบ, ซึ่งมีข้อเสีย Syn. defective, flawed Ops. flawless, perfect
amentia (n.) ความบกพร่องทางจิตใจ
bug (n.) ความบกพร่อง See also: ข้อผิดพลาด, จุดด่างพร้อย Syn. defect
caveat emptor (n.) หลักในการซื้อขายที่ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการหาคุณภาพที่บกพร่องของสินค้า
defect (n.) ข้อบกพร่อง See also: จุดอ่อน, จุดผิดพลาด, มลทิน, ปมด้อย, ข้อตำหนิ Syn. flaw, blemish, deficiency Ops. adequate, strength
defective (adj.) มีข้อบกพร่อง See also: มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย, ใช้งานไม่ได้ Syn. imperfect, incomplete Ops. correct, perfect
eccentricity (n.) ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ Syn. frailty, quirk, Ops. strength
flaw (n.) ข้อบกพร่อง See also: ข้อด้อย, ข้อตำหนิ, จุดบกพร่อง Syn. blemish, fault, defect
foible (n.) ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ Syn. frailty, quirk, eccentricity, Ops. strength
frailty (n.) ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ Syn. quirk, eccentricity, Ops. strength
gig (n.) ข้อบกพร่อง See also: ข้อเสียหาย, สิ่งผิดพลาด
have feet of clay (idm.) มีข้อบกพร่อง
immunodeficiency (n.) ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
imperfection (n.) ข้อบกพร่อง Syn. defect, fault, flaw Ops. perfection
limitation (n.) ข้อบกพร่อง See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย Syn. restrictive weakness, inability, handicap
malpractitioner (n.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง See also: ผู้กระทำผิด
mental deficiency (n.) ความบกพร่องทางจิตใจ Syn. amentia
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just a glitch. It'll sort itself out.บกพร่องเล็กน้อย เดี๋ยวก็ชัดเอง
I daresay I've been stupid, but every day I realize the things she had that I lack.แต่ทุกๆ วัน ฉันก็ยิ่งตระหนัก ถึงสิ่งที่หล่อนมี แต่ฉันบกพร่อง
And they upset the natural balance.มันทำให้สมดุล ทางธรรมชาติบกพร่อง
I had bugs for lunch.ผมมีข้อบกพร่องเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
They are the same animal, simply functioning less perfectly.เป็นสัตว์ประเภทเดียวกัน แต่มีความบกพร่อง
What do you mean, recall it? you mean like a defective pinto?แปลว่าอะไร เรียกคืน อย่างเรียกคืนสินค้าบกพร่องเหรอ?
I pray to the Almighty that you will forgive me... if I intone the blessings.ฉันขออภัยจากพระผู้เป็นเจ้า ...ถ้าฉันทำพิธีสวดบกพร่อง
To limit how much of my In-Valid self I'd leave in the Valid world.เพื่อจำกัดความบกพร่องของตัวเอง
They've got you looking so hard for any flaw That after awhile that's all you see.คุณจะต้องฝึกอย่างหนักเพื่อปกปิดข้อบกพร่อง หลังจากทั้งหมดที่คุณได้เห้น
God did not bless him with a graceful tongue, but he more than compensates with the wit of his hands.พระเจ้าสร้างลิ้นเขาบกพร่อง แต่มอบพรสวรรค์ที่มือเขาทดแทน
But my career never really takes offแล้วผมไม่เึึคยบกพร่องต่อหน้าที่
Flawless, sublime.ไร้ข้อบกพร่อง เลิศที่สุด
Baxter, I'm still having gadgets with my glitches.แบ็กซ์เตอร์ ฉันยังมีเครื่องมือที่ ทำงานบกพร่องอยู่
I mean, glitches with my gadgets.ฉันหมายถึง จุดบกพร่องกับเครื่องมือฉัน
There's bound to be a few glitches.อาจจะมีข้อบกพร่องสองสามจุด
Soon... that'll solve all these glitches for good... soon.ไม่นาน... มันจะแก้ทุกจุดบกพร่อง ไปตลอดกาล...
You might say that g2 is you without the glitches.คุณอาจจะบอกว่า จี2คือคุณ ที่ไม่มีข้อบกพร่อง
Well, I've never had glitches like that before. Mayor:ฉันไม่เคยมีจุดบกพร่องแบบนั้นมาก่อน
Think positive, no-glitch... Thoughts.คิดในแง่ดี ไม่มีจุดบกพร่อง...
I guess glitches sometimes do have their benefits.ฉันขยับไม่ได้ ฉันว่าจุดบกพร่องก็คงมี ประโยชน์ในตัวเอง
Your fallopian tubes are severely damaged.ท่อนำไข่จากมดลูกคุณบกพร่อง
We have some shake ups that are going on because of a few bad apples.เรากำลังปรับโครงสร้างและแก้ไขข้อบกพร่อง ที่เกิดจากแอปเปิลเน่าไม่กี่ลูก
And I just wanted a girl who likes to laugh, and thinks I'm a god.และข้าแค่ถามหา สาวที่ชอบคนมีอารมณ์ขัน ข้าว่า ข้าเองก็ไม่มีอะไรบกพร่องนะ
I don't think I could let my daughter, who's lacking in so many ways, marry into your prominent family.ดิฉันไม่คิดว่าฉันจะปล่อยให้ลูกสาวฉันที่บกพร่องอย่างนี้ แต่งงานกับตระกูลที่มีชื่อเสียงของท่านได้หรอกค่ะ
How come when it's a man you're looking at... you're blind to his flaws... but when it's you, flaws is all you see?ทำไมเวลาเธอมองผู้ชาย เธอถึงได้มองไม่เห็นข้อบกพร่อง แต่พอเธอมองตัวเอง เธอกลับมองเห็นแต่ข้อบกพร่อง
Ah, the Chairman's picture, yes, you compensate for all my shortcomings don't you?รูปท่านประธาน ใช่ คุณชดเชยข้อบกพร้องของผมใช่ไหม?
Hatsumomo finds him repulsive, she would never steal him away.แต่มาเมฮะซัง ฮัตสุโมโมะจะหาข้อบกพร่องให้เขา เธอจะแย่งเขาไป
Thank you.ขอบคุณ บางทีข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยนี้ อาจถูกมองข้าม
Great at analyzing a player's faults. I'm so out of practice.เขามีความอดทนสูง ในการสังเกตุเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
Where's marston?คืออาการจิตเสื่อมเกิดจากการพัฒนาระบบประสาทบกพร่อง
You always said roses were lame, so, I brought you, uh...คุณมักจะพูดว่าดอกกุหลาบมีข้อบกพร่อง ดังนั้น ฉันเลยซื้อ เอ่อ...
Because your operation was poorly conceived and executed worse.เพราะปฏิบัติการนี้บกพร่อง และหละหลวม
We don't need a cure!การเยียวยาให้กับพวกบกพร่องทั้งหลาย พวกไร้สมรรถภาพ
All in all, it seems some time since we did a speck of honest pirating.พูดก็พูดเถอะ บางครั้งมันก็คิด พวกโจรอย่างเราก็ไม่ได้บกพร่อง
Look, Rose, when folk get sick, they do what they can to get on the mend, get well.Look, Rose, เมื่อคนเรามีอะไรกัน เราสามารถ แก้ไขข้อบกพร่องให้มันดีขึ้น
He's my spitting image.เขาบกพร่องในเรื่องการพูด
Then he called me in to correct the defects.เขาติดต่อฉันเพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง
I have three rare cancers, any number of failing organs, and a total intolerance to light.ผมคือ 1 ในสามที่ถูกตามหาอยู่ การบกพร่องทางอวัยวะที่เพิ่มขึ้นนั้น มันทำลายความสามารถในการทนต่อแสง
Some bugs in the program...มีจุดบกพร่องบางอย่างในโปรแกรม
A part of me believes that... with all of Paul flaws,ในบางส่วนฉันเชื่อนะว่า ในข้อบกพร่องทั้งหมดของพอล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บกพร่อง
Back to top