ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นับถือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นับถือ*, -นับถือ-

นับถือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นับถือ (v.) worship See also: believe in Syn. เชื่อถือ, ยึดมั่น
นับถือ (v.) respect See also: revere, venerate, curtsy, regard, value, honor Syn. เคารพ, บูชา
English-Thai: HOPE Dictionary
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
anglican(แอง' กลิเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับนิกาย Church of England, ผู้ที่นับถือนิกาย church of England. -Anglicanism n.
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ,respectable
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large ###A. trifling
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา,เป็นที่นับถือ
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest
deferential(เดฟฟะเริน'เชิล) adj. น่าเคารพนับถือ,ซึ่งอนุโลม
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
esteem(อีสทีม') vt.,n. (ความ) เคารพ,นับถือ,นิยม,ยกย่อง,สรรเสริญ,เข้าใจว่า,ถือว่า,ประเมินค่า, Syn. regard
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายกย่อง,ซึ่งประเมินค่าได้,กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
estimation(เอสทิเม'เชิน) n. การประมาณ,การประเมิน,การวินิจฉัย,ความคิดเห็น,ความนับถือ,ความเคารพ, Syn. estimate
fetish(เฟท'ทิช) เครื่องราง,สิ่งที่เชื่อว่ามีอำนาจเวทมนตร์,สิ่งที่นับถือทางไสยศาสตร์., Syn. fetich,talisman,amulet
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
grand old manผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง,รัฐบุรุษผู้เฒ่า
hallowed(แฮล'โลด์) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพนับถือ,เป็นที่สักการบูชา, See also: hallowedness n., Syn. consecrated
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel,pagan,idolater,atheist,agnostic คำศั
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honourable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
jew(จู) {Jewed,Jewing,Jews} n. ชาวยิว,ผู้นับถือศาสนายิว (Judaism) ,ผู้สืบเชื้อสายจากชนชาติฮิบรู,ชาวอิสราเอล vt. ต่อรองราคาให้ต่ำลง,กด,ราคาให้ต่ำลง
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
parsee(พาร์'ซี,พาร์ซี') n. ชื่อผู้นับถือศาสนาบูชาไฟ, See also: parseeism,Parsiism n.
pious(ไพ'เอิส) เคร่งครัดในศาสนา,มีศรัทธามาก,นับถือพระ,แสดงความเคารพนับถือ, See also: piousness n., Syn. devout,religious
prestigious(เพรสทิจ'เจิส) adj. มีชื่อเสียง,มีเกียรติ,เป็นที่เคารพนับถือ, Syn. honoured,esteemed ###A. obscurity
profess(โพรเฟส') vt. ยอมรับ,แสดงตัว,อ้างตัว,นับถือ (ศาสนา) ,ปฏิญาณตัว,ประกาศ,เป็นศาสตราจารย์,ถือเป็นอาชีพ,ดำเนินอาชีพ,อ้างความชำนาญ. vi. ยอมรับ,ปฏิญาณตัว, Syn. proclaim, See also: professed adj. professedly adv.
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling,avowal
ranking(แรง'คิง) adj. (ตำแหน่ง) อาวุโส,เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก,มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ
recant(ริแคนทฺ') vt.,vi. ถอนคำ,กลับคำ,กลับความเห็น,ประกาศเลิกนับถือ, See also: recantation n., Syn. withdraw,disavow,revoke
reckon(เรค'เคิน) vt. นับ,คำนวณ,คิดคำนวณ,คิดบัญชี,ประเมิน,นับถือ,พิจารณา,คิด vi. นับ,คำนวณ,คิดบัญชี,คิด -Phr. (reckon with คาดคะเน)
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา,ถือว่า,เห็นว่า,จ้องมอง,เอาใจใส่,นับถือ,เคารพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความคิด,ความสนใจ,การมอง,การจ้องมอง,ความนับถือ,ความเคารพ,ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
remembrance(รีเมม'เบรินซฺ) n. ความทรงจำ,ความคิดถึง,การจำ,การรำลึก,ความรำลึก,เครื่องรำลึก,ช่วงเวลาแห่งความทรงจำ, See also: remembrances n. ความเคารพ,ความนับถือ, Syn. memory,recall,memento
reputable(เรพ'พิวทะเบิล) adj. มีชื่อเสียง,น่าเคารพ,น่านับถือ,ได้มาตรฐาน,ดี, See also: reputability,reputableness n. reputably adv., Syn. honourable,esteemed
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard,esteem
English-Thai: Nontri Dictionary
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
brethren(n) พี่น้องที่นับถือกันเอง
communion(n) กลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน,พิธีศีลมหาสนิท
communist(n) ผู้นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
deist(n) คนนับถือพระเจ้า
disrespect(n) ความไม่นับถือ,ความไม่มีสัมมาคารวะ,การดูหมิ่น
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
esteem(n) การยกย่อง,การนับถือ,การเคารพ,ความนิยม,การสรรเสริญ
estimable(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าเคารพยกย่อง
godless(adj) ซึ่งไม่เชื่อในพระเจ้า,ซึ่งไม่นับถือพระเจ้า,ซึ่งไม่มีพระเจ้า
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
impious(adj) อกตัญญู,ไม่เลื่อมใสศรัทธา,ไม่เคารพนับถือ
irreligious(adj) ไม่มีศาสนา,ไม่นับถือศาสนา
protestant(n) ผู้นับถือลัทธิโปรเตสแตนต์,ผู้ประท้วง,ผู้คัดค้าน
regard(n) ความเอาใจใส่,การมองดู,ความนับถือ,มิตรภาพ,การพิจารณา
reputable(adj) น่านับถือ,มีชื่อเสียง,น่าเคารพ,ได้มาตรฐาน
respect(n) ความเคารพ,ความนับถือ,ความเกี่ยวเนื่อง,ความสัมพันธ์
respectability(n) ความถูกต้อง,ความน่านับถือ,ความเหมาะสม,ความสูงส่ง
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง,น่านับถือ,สูงส่ง,ถูกต้อง,เหมาะสม
respectful(adj) ซึ่งเคารพยำเกรง,ซึ่งเคารพนับถือ
revere(vt) เคารพ,นับถือ,บูชา,ยำเกรง
reverence(n) ความเคารพ,ความนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง
reverential(adj) ด้วยความเคารพ,ด้วยความนับถือ
SELF-self-respect(n) การหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเอง,ความนับถือตัวเอง
unbeliever(n) คนนอกศาสนา,ผู้ไม่นับถือ,ผู้ไม่ศรัทธา
venerable(adj) เป็นที่เคารพ,น่าเคารพนับถือ
venerate(vt) นับถือ,เคารพ
veneration(n) การนับถือ,ความเคารพ,ความเลื่อมใส
worship(n) การสักการะ,การบวงสรวง,การบูชา,การสวดมนตร์,การนับถือ
worshipful(adj) น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพ,น่าสักการะ,น่าเลื่อมใส
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ancestor worshipการนับถือบรรพบุรุษ [TU Subject Heading]
Disciplesผู้นับถือ [TU Subject Heading]
Esteem Needsความต้องการให้ผู้อื่นยกย่องนับถือ,ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้อื่น,ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับนับถือตน,ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องทางสังคม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
admire (vt.) นับถือ See also: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส Syn. regard, praise, respect
look up to (phrv.) นับถือ See also: ยอมรับนับถือ, เคารพ, ยำเกรง
respect oneself (phrv.) นับถือตนเอง
walk with God (phrv.) นับถือพระเจ้า See also: เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า, ศรัทธาพระเจ้า
accredit (vt.) ให้การยอมรับนับถือ See also: ให้เกียรติว่า
applaud (vt.) ยกย่องนับถือ Syn. praise, approve
applaud (vi.) ยกย่องนับถือ Syn. praise, approve
atheistic (adj.) ไม่นับถือหรือเชื่อในศาสนาใด Syn. profane Ops. godly, pious
Baptist (n.) ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์
Buddhist (n.) ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
christianize (vt.) เปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาคริสต์
deference (n.) การแสดงความเคารพนับถือ Syn. respect, homage
Deity (n.) พระเจ้าในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว เช่น ยิว, คริสต์, อิสลาม See also: พระผู้เป็นเจ้า Syn. God, Supreme Being, Alpha and Omega
disbeliever (n.) ผู้ที่ไม่นับถือศาสนา
estimable (adj.) น่านับถือ See also: น่าชื่นชม, น่าเคารพ, น่ายกย่อง Syn. admirable, honorable, respectable
evangelism (n.) การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ (โดยเฉพาะโดยคริสตศาสนิกชนที่พยายามชักชวนให้คนอื่นหันมานับถือศาสนาคริสต์)
evangelize (vi.) เปลี่ยนคนอื่นให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะด้วยการเทศน์หรืองานของมิชชันนารี Syn. convert, proselytize
evangelize (vt.) เปลี่ยนคนอื่นให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะด้วยการเทศน์หรืองานของมิชชันนารี Syn. convert, proselytize
Hindu (n.) ผู้นับถือศาสนาฮินดู
honourable (adj.) น่านับถือ See also: น่าเคารพ Syn. esteemed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has no respect for anyoneเขาไม่ให้ความนับถือใครเลย
I want you to respect meฉันอยากให้คุณนับถือฉัน
They're trying to buy respectabilityพวกเขาพยายามที่จะซื้อความน่านับถือ
I know I'm not a very respectable teacherฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ครูที่น่านับถือมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Worships at Kalid Muhammud.นับถือ ดาลิด มูฮัมหมัด
Oskar Schindler.นับถือ... ออสก้าร์ ชินด์เลอร์
Encouraging. Do you ever shut up?นับถือๆ นี่แกจะหุบปากได้หรือยัง
Professional respect...นับถือความเป็นมืออาชีพ
What can I say, ever since you turned me down... Turned you down?นับถือซาตาน,และเป็นผู้นำศาสนา ใช่,แต่ฉันไม่เข้าใจ
Have some self-respect, Bartowski.นับถือตัวเองบ้างสิ บาโธว์สกี้
Always going on about the Lord Almighty.นับถือพระเจ้า ทุกขณะจิต
Yes, that's fine. You're absolutely fine.นับถือพอๆ กับพวกร่วมประเวณีแบบสัตว์ป่า
Any religious affiliation?นับถือศาสนาไหนบ้างมั้ย?
Respect. ♪ uh-huh Yeah, baby.นับถือเลยลูกพี่ ไงจ๊ะ น้องสาว นายพูดเองนะ
Looked up to Mr. Jason Ryder, who we honor here tonight.นับถือในตัวคุณเจสัน ไรเดอร์เป็น คนที่ได้รับการสดุดีในวันนี้
And what is more, they're yours, young manและอะไรคือสิ่งที่มันกำลัง แสดงความนับถือชายหนุ่มคนหนึ่ง เห็นคุณทำดีโดยพวกเขา
It's yours, isn't it?มันแสดงความนับถือไม่ได้ หรือไม่ ดี.
They are manky.ก็ที่มันกำลังแสดงความนับถือ
The British cavalryman regards his horse as his friend.เขานับถือม้าของเขาเป็นเพื่อน ของเขา บรรดาผู้ที่มีม้า
Yours sincerely, wasting awayขอแสดงความนับถือเสียออกไป
To the Italian people that's a very sacred, close relationship.ที่คนอิตาเลียนที่เป็นที่เคารพนับถือมากความสัมพันธ์ใกล้ชิด
...who will do you that delightful honourใครจะเป็นคนทำให้แกนับถือนะ
Your Reverence, I am readyความเคารพนับถือของคุณ . , ฉันพร้อม
I'm not one of your believers. And I sure as heck don't believe this.ผมไม่ใช่ผู้นับถือท่าน แล้วผมก็ไม่เชื่อเรื่องนี้ด้วย
I thought you didn't believe in me?ไหนคุณบอกว่าคุณไม่นับถือผม
I know, but even nonbelievers want what they've got down here to work.ผมรู้ คนที่ไม่นับถือ เขาก็อยากอยู่รอดบนโลกนี้เหมือนกัน
I believe in God. I just don't believe that he exists.ฉันนับถือพระเจ้า แต่ฉันไม่เชื่อว่าท่านจะมีตัวตน
I don't expect, I insist, that you print his message in your paper and give it the prominence it deserves.ไม่ใช่ ผมขอแนะนำให้นำข้อความนี้ พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของคุณ แล้วก็... ให้ผู้ที่นับถือได้อ่านกัน
Rabbi Silverstone, my good and great friend brother in the work of the Lord, with whom we have broke bread many times is a pillar of the American Jew community.แร็บไบซิลเวอร์สโตน เพื่อนผู้นับถือพระเจ้าของผม ผู้ซึ่งเราทำพิธีด้วยมาหลายครั้ง เป็นเสาหลักของชุมชนชาวยิวอเมริกัน
Most of all, it takes respect.ที่สำคัญที่สุด มันต้องมีความนับถือ
I can't live with a man I don't respect!ฉันอยู่กับผู้ชายที่ฉันไม่นับถือไม่ได้หรอก
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น
Almost everyone in Jiang Hu respects usชาวตงง้วนต่างเคารพนับถือพวกเราแทบทั้งนั้น
They respect our strict teachings.พวกเขานับถือการสอนอันเคร่งครัดของเรา.
Our disciples are all respectful.บรรดาศิษย์ของเราได้รับความเคารพนับถือ.
Well, you dodged my Jagar boy, and you still have an arm.ได้เจอกับสัตว์เลี้ยง ของข้าแล้วยัง เหลือแขนอยู่ นับถือจริงๆ
And I commend you. Rarely have I seen such courage.และฉันก็นับถือท่านมาก ไม่เคยเห็นใครกล้าหาญแบบนั้นมานานล่ะ
Please understand, I hold you in the highest respect.ขอบอกว่า ข้านับถือเจ้ามาก
Kaneda sends his regards.คาเนดะส่งความนับถือของเขามา
Are you religious, son?เธอนับถือศาสนาหรือเปล่าล่ะ
I said I could never respect a man whose hero was a criminal.ผมพูดว่า ผมไม่มีวันนับถือผู้ชาย ที่มีวีรบุรุษเป็นอาชญากร
I got respect for this kid. He's got a lot of fucking balls.ฉันต้องนับถือไอเด็กนี่ มันเก๋าพอตัวเลย
They're all so sanctimonious so judgmental.พวกเขาน่านับถือ ...ตัดสินง่าย
Heathcliff has an honorable soul.คุณฮีธคลิฟฟ์มี จิตวิญญาณที่น่านับถือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นับถือ
Back to top