ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proselytize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proselytize*, -proselytize-

proselytize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proselytize (vt.) ทำให้เปลี่ยนศาสนา See also: ชักชวนให้เปลี่ยนศาสนา Syn. evangelize, convert
proselytize (vi.) เปลี่ยนศาสนา Syn. evangelize, convert
English-Thai: HOPE Dictionary
proselytize(พรอส'ซะลิไทซ) vt.,vi. เปลี่ยนศาสนา,เปลี่ยนลัทธิ,เปลี่ยนความเลื่อมใส., See also: proselytiser,proselytizer n., Syn. convert,persuade
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He dug up some old town on the fringes of the park, created a horde of masked men to terrorize guests and proselytize-cum-advertise the coming of some end-all villain named Wyatt.เขาขุดเอาเมืองเก่าแถวขอบปาร์กขึ้นมา สร้างกลุ่มโฮสต์ใส่หน้ากากขึ้นมาเพื่อทำให้แขกกลัว แล้วก็คำโฆษณาล้างสมองนั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proselytize
Back to top