ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่สุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่สุด*, -ที่สุด-

ที่สุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่สุด (adj.) most See also: maximum, greatest, largest, utmost
ที่สุด (adv.) most See also: maximally, greatest
English-Thai: HOPE Dictionary
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
ad extremum(อาด' เอคเทร ' มูม) Latin สุด, ที่สุด, ในที่สุด (to the extreme, finally)
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
agnostic(แอกนอส' ทิค) n.,adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
albatross(แอล' บะทรอส. -โทรส) นกทะเลขนาดใหญ่ที่สุดจำพวก Diomedeidae
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
all get-outสุดขีด, ที่สุด
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
aminoacetic acidเป็นกรดอะมิโนแบบธรรมดาที่สุดชนิดหนึ่ง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำดี
anechoic(แอนนิโค' อิค) adj. ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, ไม่มีเสียงสะท้อนกลัย
antinode(แอน' ทิโนด) n. บริเวณที่มีช่วงกว้างของคลื่นมากที่สุด -antinodal adj.
apolune(แอพ'พะลูน) n. จุดวงจรรอบดวงจันทร์ที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์มากที่สุด
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
arch 2(อาร์ค) adj. สำคัญที่สุด,หัวหน้า, สำคัญ, มหา,บรม, เอก. -archness n., Syn. chief)
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
atomism(แอท'ทัมมิสซึม) n. ทฤษภ๊ที่ว่าธาตุที่ไม่สามารถแบ่งให้เล็กกว่าเดิมได้อีกนั้นเป็นส่วนประกอบที่สุดของสารทั้งหลาย. -atomist n. -atomic (al) adj. (atomic theory)
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
bare bonesn. ปริมาณหรือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว,ส่วนที่สำคัญที่สุด, See also: barebones adj.
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
baso violn. (ไวโอลินขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่ง)
bellyful(เบล'ลีฟูล) n. ปริมาณเท่าที่จะทนได้ที่สุด
best(เบสทฺ) {bested,besting,bests} adj.,adv. ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด,มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้,ชนะ,ดีกว่า, Syn. outdo ###A. lose
best sellern. หนังสือหรือสินค้าที่ขายดีที่สุดในระยะหนึ่ง, See also: bestselling n.
big toen. นิ้วเท้านิ้วที่ใหญ่ที่สุด
bill gateเจ้าของบริษัทไมโครซอพต์ เมื่อปี พ.ศ.2542 เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก
binary digitเลขโดดฐานสองเรียกย่อ ๆ ว่า bit หมายถึง ตำแหน่งหนึ่งในเลขฐานสอง ซึ่งเป็นได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ใช้แทนค่าต่าง ๆ บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในการเก็บค่า เรานำบิตมาจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7-8 บิต เพื่อใช้เป็นรหัสแทนตัวอักขระต่าง ๆ ดู bit ประกอบ
itty-bitty(อิท'ทีบิท'ที) adj. เล็กที่สุด
booby(บู'บี) n. คนโง่,คนเซ่อ,คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม,คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
booby prizen. รางวัลสำหรับคนที่เล่นได้เลวที่สุด
bottommostadj. เกี่ยวกับพื้น,ลึกที่สุด,ต่ำที่สุด,ก้น
brown(เบราน์) n. สีน้ำตาล,ม้าสีดำที่มีแต้มสีน้ำตาล,เหรียญทองแดง adj. สีน้ำตาล,มีผิวหนังผมขนเป็นสีน้ำตาล,อาบแดด -Id. (do it upbrown ดำดีที่สุด) vt. ทำให้เป็นสีน้ำตาล, See also: brownish,browny adj.
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
arch(adj) สำคัญที่สุด,เอก,บรม,มหา,มารยา,เล่ห์กระเท่ห์
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ
best(adj,adv) ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,เยี่ยมที่สุด
consequently(adv) เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,ผลที่สุดก็คือ
cream(n) ครีม,นมข้น,หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด
culminate(vi) สุดยอด,ถึงยอด,ถึงที่สุด
eldest(adj) หัวปี,แก่ที่สุด,อาวุโสที่สุด,โตที่สุด
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
extremely(adv) อย่างยิ่งยวด,อย่างยิ่ง,อย่างที่สุด,อย่างมาก
farthest(adj) มากที่สุด,ไกลที่สุด,ห่างที่สุด
final(adj) สุดท้าย,ในที่สุด,ที่สุด,จบ,ขั้นท้าย
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
first(adj) เริ่ม,แรก,ก่อน,สำคัญที่สุด,ที่หนึ่ง,เอก,ต้น
furthest(adj) มากที่สุด
highlight(n) เหตุการณ์สำคัญ,จุดสำคัญ,บริเวณที่จ้าที่สุด
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindmost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
innermost(adj) ข้างในสุด,ที่สุด,ลึกที่สุด
lastly(adv) ในที่สุด,สุดท้ายนี้,โดยสรุป
least(adj) น้อยที่สุด,เล็กที่สุด
marrow(n) เยื่ออ่อน,ไขกระดูก,ส่วนสำคัญที่สุด
maximum(adj) มากที่สุด,ขั้นสูง,สูงสุด,ใหญ่สุด
minimize(vt) ทำให้น้อยที่สุด,ดูถูก,ลดขนาด,ทำให้มีค่าน้อย
minimum(n) ขั้นต่ำ,ค่าน้อยที่สุด
most(adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด
net(adj) จริง,สุทธิ,ที่สุด,ทั้งหมด,เนื้อแท้
nethermost(adj) ต่ำที่สุด,ใต้สุด,ในสุด
optimum(adj) ดีที่สุด,สูงสุด,เหมาะที่สุด
supreme(adj) สุดยอด,สูงสุด,สำคัญที่สุด
ultimate(adj) สุดท้าย,ไกลสุด,ถึงที่สุด,ทั้งหมด,ที่สุด
upmost(adj) สูงสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
uppermost(adj) สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
utter(adj) เต็มที่,ที่สุด,เด็ดขาด,ทีเดียว,ทั้งหมด
uttermost(adj) ที่สุด,เต็มที่,ยิ่งยวด,สูงสุด,สุดขีด
worst(adj) เลวที่สุด,แย่ที่สุด,อัปลักษณ์ที่สุด,ชั่วที่สุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
best evidence ruleหลักว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดีที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finality of verdictคำตัดสินถึงที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optimalเหมาะที่สุด [มีความหมายเหมือนกับ optimum ๑] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
optimiseทำให้เหมาะที่สุด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
optimizeทำให้เหมาะที่สุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optimum๑. ค่าเหมาะที่สุด๒. เหมาะที่สุด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ultima ratio (L.)วิธีสุดท้าย, เหตุผลขั้นที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worst fitการจัดแล้วเหลือมากที่สุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acmeมดลูกหดรัดตัวสูงสุด, ระยะหดรัดตัวเต็มที่, ระยะที่เจ็บมากที่สุด [การแพทย์]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
angiospermพืชดอก, พืชจำพวกหนึ่งที่มีระบบท่อลำเลียง มีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ เมล็ดมีรังไข่ห่อหุ้ม เป็นพืชที่มีมากที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anthracite แอนทราไซต์ ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีการแปรสภาพสูงที่สุด ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 92-98 (ภายใต้สภาวะที่แห้งและไม่มีแร่อื่นปะปน) เนื้อแข็ง สีดำ ความวาว แบบกึ่งโลหะ มักแตกแบบก้นหอย ติดไฟยากเมื่อไหม้ ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูงที่สุดในบรรดาถ่านหินด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน รอยคดโค้งที่ชั้นหินเอียงเทออกจากศูนย์กลางของ โครงสร้าง ชั้นอายุมากที่สุดจะอยู่ตรงแกน และหินที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ถัดออกมา ทางด้านข้าง โดยทั่วไปชั้นหินโค้งรูปประทุนมีลักษณะยาว [สิ่งแวดล้อม]
antinodeปฏิบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
BAT บีเอที ดู Best Available Technology (Best Available Technology หมายถึง เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่มี ) [สิ่งแวดล้อม]
Best Available Control Technologyเทคโนโลยีการควบคุมที่ดีที่สุดที่มี, บีเอซีที [สิ่งแวดล้อม]
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Dynamic RAM (DRAM)ไดนามิกแรม หรือดีแรม, หน่วยความจำที่ใช้ในการจดจำข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจำที่มีใช้งานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซีมากที่สุด เนื่องจากราคาไม่แพงและมีความจุสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Efficacyใช้ได้ผล,ความสามารถอำนวยผลดีได้,ภาวะที่ดีที่สุด,ประสิทธิผล [การแพทย์]
Flexionการก้ม,การงอ,ก้มไปข้างหน้าให้มากที่สุด,งอข้อศอก,ท่าก้ม,งอ,หัวเด็กอยู่ในท่าก้ม,ท่างอแขน,ท่าคอง้ำลง,ข้อที่เคลื่อนไหวแบบงอ,งอเข้าข้างใน [การแพทย์]
FORTRANภาษาฟอร์แทรนภาษาเีขียนโปรแกรมที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งพัฒนาโดย จิม แบคคัส แห่งบริษัทไอบีเอ็ม ในช่วงปี 2497 - 2501 [คอมพิวเตอร์]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
greatest common divisor (G.C.D.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.), ตัวหารร่วมมากของจำนวนใด ๆ หมายถึง ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนเหล่านั้น ใช้ตัวย่อว่า ห.ร.ม.  เช่น ห.ร.ม. ของ 4,  8,  12  คือ 4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ground stateสถานะพื้น , สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะมีระดับพลังงานปกติ ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด
Heliumฮีเลียม(ก๊าซเฉื่อยที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในกลุ่มก๊าซฮีเลี่ยม) เป็นก๊าซเฉื่อย ไม่ติดไฟ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่มีสี โดยทั่วไปจะถูกบรรจุในท่อก๊าซที่ความดันประมาณ 2,000 psi [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
HydrogenไฮโดรเจนธาตุเคมีH และมีเลขอะตอมเท่ากับ 1 ที่อุณหภูมิ (อุณหภูมิห้อง)และความดันมาตรฐาน(ความดันบรรยากาศ) ไฮโดรเจนเป็นก๊าซที่โมเลกุลมี 2 อะตอม ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ติดไฟง่าย ไม่เป็นโลหะ และมีอิเล็กตรอนชั้นนอกสุด (วาเลนซ์อิเล็กตรอน) ตัวเดียว เป็นธาตุที่เบาที่สุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
Ideally Test Materialsวัตถุตัวอย่างควบคุมที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุด [การแพทย์]
Inner Cell Massมวลเซลล์ชั้นในกลุ่มเซลล์ที่อยู่ภายในบลาสโตซิสต์ กลุ่มเซลล์นี้จะพัฒนาไปเป็นตัวอ่อน และทารกในครรภ์ (Fetus) ในท้ายที่สุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
International Business Machineบริษัทคอมพิวเตอร์เก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งของสหรัฐอเมริกา [คอมพิวเตอร์]
Jupiterดาวพฤหัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวอังคารออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 139,500 กิโลเมตรเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด มีดาวบริวาร 17 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kill Wellการปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุม, การปรับสภาพความดันหลุมให้เข้าสู่สมดุลย์ความดันและการกำจัดของไหลออกจากหลุมโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะ (หรือหากมีก็ให้น้อยที่สุด) [ปิโตรเลี่ยม]
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lake ทะเลสาบ ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่และบริเวณน้ำมาก ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่สัมพันธ์กัน และมีการถ่ายทอด พลังงานในรูปของสารอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคตามลำดับ ทะเลสาบ เกิดขึ้นได้จากกระบวนการหลายอย่าง ได้แก่ เกิดจากการยกตัว ยุบตัว หรือการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเกิดจากการทำงานของภุเขาไฟ และเกิดจากการทำงานของธารน้ำแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Latent Periodระยะแฝง, ระยะเวลาที่น้อยที่สุด, ระยะเลเท็นท์, เริ่มมีการเจ็บครรภ์, ระยะเงียบ, ระยะพัก [การแพทย์]
least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของจำนวนใด ๆ หมายถึงจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดที่มีจำนวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบ ใช้ตัวย่อว่า  ค.ร.น. เช่น  ค.ร.น. ของ 4 และ 6  คือ 12 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Main boardกระดานหลักเป็นส่วนสำคัญที่สุดของระบบ ARMS ซึ่งเป็นระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่เป็น main board นี้ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนที่เป็นหน่วยซื้อขาย (board lot) คือ ปริมาณหุ้นที่สั่งซื้อหรือสั่งขาย จะต้องเป็น 1 board lot (1 หน่วยซื้อขาย) หรือมากกว่าโดยเป็นจำนวนที่เป็นทวีคูณของ 1 board lot เช่น 2, 3, 4......board lots เป็นต้น การซื้อขายหลักทรัพย์บน main board ของระบบ ARMS (Advance Resilience Matching System) ใช้วิธี automatching (วิธีซื้อขายแบบจับคู่อัตโนมัติ)ให้เกิดการซื้อขาย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายบน main board จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับเรื่อง price spread (ช่วงราคา) รวมถึงข้อกำหนดเรื่อง ceiling price และ floor price ด้วย หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้รวมทั้งหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ให้มีการซื้อขายบน main board แต่ให้ไปซื้อขายบน special board [ตลาดทุน]
medianมัธยฐาน, ค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Minimusเล็กที่สุด [การแพทย์]
moleculeโมเลกุล, หน่วยที่เล็กที่สุดของสารซึ่งสามารถอยู่เป็นอิสระและรักษาสมบัติทางเคมีของสารนั้นไว้ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nearest neighbor analysis (Statistics)การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mixed Economy ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งลักษณะของระบบทุนนิยม และระบบสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจผสมทั้งรัฐบาล และเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลกเสรีปัจจุบันจะมีทั้งกิจการ อุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐและเอกชนในสัดส่วนแตกต่างกัน แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเสรีมากที่สุดก็ยังมีกิจการหลายประเภท ดำเนินการโดยรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
extreme (adj.) ที่สุด Syn. final, ultimate
greatest (adj.) ที่สุด See also: สุดขีด, สุดกำลัง Syn. utmost, extreme, ultimate
greatest (adj.) ที่สุด See also: ที่มากที่สุด Syn. extreme
most (adv.) ที่สุด See also: มากที่สุด, มาก Syn. much
supreme (adj.) ที่สุด See also: สุดขีด, สุดกำลัง Syn. greatest, utmost, extreme, ultimate
ultimate (adj.) ที่สุด See also: ที่มากที่สุด Syn. greatest, extreme
ultra (adj.) ที่สุด Syn. extreme Ops. apathetic
last-ditch (adj.) ที่สุดท้าย See also: ที่ทำครั้งสุดท้าย
ace (n.) เพื่อนสนิทที่สุด (คำสแลง)
after all is said and done (idm.) ในที่สุด See also: สุดท้าย
Alpha Centauri (n.) ชื่อดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวเซนทอรัส (Centaurus)
alto (n.) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง
anechoic (adj.) ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดที่จะเป็นไปได้
as far as in me lies (idm.) ทำดีที่สุดแล้ว See also: สุดความสามารถ
at best (idm.) ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด See also: ที่สำคัญที่สุด
at last (idm.) ในที่สุด See also: สุดท้าย, ท้ายที่สุด Syn. finally
at least (adv.) อย่างน้อยที่สุด See also: อย่างต่ำที่สุด
at least (idm.) อย่างน้อยที่สุด
at length (idm.) ในที่สุด See also: สุดท้าย, ท้ายสุดนี้
at most (idm.) ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด See also: ที่สำคัญที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is the youngest in the familyเขาอายุน้อยที่สุดในครอบครัว
Was it the best or the worst?มันดีที่สุดหรือแย่ที่สุด
He tried his best to smileเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะยิ้ม
You're the bestคุณดีที่สุดเลย
You are the luckiest girl in the worldคุณเป็นหญิงสาวที่โชคดีที่สุดในโลก
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
I wish you the best luckฉันขออวยพรให้คุณโชคดีที่สุด
This is the most stupid thing I have ever doneนี่คือสิ่งงี่เง่าที่สุดที่ฉันเคยทำ
Now my patience has reached its endตอนนี้ความอดทนของฉันถึงที่สุดแล้ว
That's not the worst of itนั่นมันไม่ได้เลวร้ายที่สุดหรอก
I just go with what looks best on meฉันก็แค่เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่ดูดีที่สุดสำหรับฉัน
I hang around with my best friendsฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
That's probably the thing I waste the most time onนั่นอาจเป็นสิ่งที่ฉันเสียเวลาไปมากที่สุดกับมัน
They're not the best thing to eatพวกมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทาน
At last he managed to control himselfในที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองได้สำเร็จ
I was one of the unhappiest lads in New Yorkฉันเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีความสุขมากที่สุดในนิวยอร์ก
What's your favorite program?คุณชอบรายการไหนมากที่สุด?
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
I've tried to do my best to act normallyฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะทำตัวปกติ
You're still the best friend I've ever hadเธอยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมา
I felt as though I'd lost one of my best friendsฉันรู้สึกประหนึ่งว่าฉันได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไป
I'll do my best, sirผมจะทำให้ดีที่สุดครับท่าน
Men fear most what they cannot seeที่คนเรากลัวมากที่สุดคือสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้
We'll do our bestพวกเราจะทำให้ดีที่สุด
What would be the most interesting place?ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?
Probably best not tell anyone about thisอาจเป็นการดีที่สุดที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้
Think of the saddest thing that's ever happened to you!คิดถึงสิ่งที่เศร้าที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณ
I only wanted what the best for herฉันแค่เพียงต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอเท่านั้น
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
She absolutely hated itเธอเกลียดมันอย่างที่สุด
You are the best in the gameคุณเป็นคนเก่งที่สุดในเกมนี้
I'll try my bestฉันจะพยายามอย่างดีที่สุด
You know what is best for youเธอรู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง
She was absolutely terrified when she heard the noiseเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น
This is the worst day of your life so farจนบัดนี้นี่ก็ยังเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณ
Do you know where the nearest post-office is, please?คุณทราบไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนหรือ?
I promise I will always do my bestฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดเสมอ
It's the best experience everมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่เคยมีมา
It's best to be open-mindedมันดีที่สุดที่จะเปิดรับความเห็นคนอื่น/เปิดใจ
At last you have come too!ในที่สุดคุณก็มาด้วยเหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ
Teddy Duchamp was the craziest guy we hung around with.เท็ดดี้ ดูแชมป์ เป็นคนบ้าๆบอๆ ที่สุด ที่เราคบหาด้วย
But will it prove to be the ultimate solution to the mystery of time?แต่มันจะพิสูจน์ให้เป็นทางออกที่ดี ที่สุด ความลึกลับของเวลาหรือไม่
What moves your tears the most... a father forever removed from loving embrace or his tongue forever stilled before commanding to dissolve this marriage in favor of Varinius?สิ่งที่ย้ายน้ำตาของคุณ ที่สุด ... พ่อออกไปตลอดกาล จากอ้อมกอดรัก หรือลิ้นของเขาไปตลอดกาลนิ่ง
I shall lend prayer. Toward the end of Crassus.ฉันจะถาม สำหรับ Crassus ที่สุด ...
The housing crisis represents the greatest financial opportunity of...วิกฤติที่อยู่อาศัยหมายที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด โอกาสทางการเงินของ
But this right here, my friend... happens to be the stupidest idea I've ever heard of in my life.แต่งานนี้ละ, สหายเอ๋ย... จะมองยังไง ก็เป็นภารกิจสิ้นคิด ที่สุด ที่เคยได้ยินมาเลย
I always knew it would happen eventually... so my plan has always just been... to do what I love for as long as I can.ฉันมักจะรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นใน ที่สุด ดังนั้นแผนของฉันได้เคยรับ เพียง ทำในสิ่งที่ฉันรักให้นานที่สุด เท่าที่จะทำได้
That led me to the nearest loop back in 1942, where I wound up joining the navy.และนั่นพาฉันไปวังวนที่ใกล้ ปี 1942 ที่สุด ฉันสมัครเข้าไปเป็นทหารเรือ
I thought it was the most boring morning we've had in court so far.ฉันคิดว่ามันเป็นเช้าวันที่น่าเบื่อ ที่สุด ที่เราเคยมีในศาลเพื่อให้ห่างไกล
You're finally letting us drink.ที่สุด ก็ยอมให้เราดื่มซะที
Finally, a first-rate operation.ที่สุด ก็เป็นปฎิบัติการชั้นหนึ่ง
Uh, extreme... extreme measures, but, uh, decisive action had to be taken.ที่สุด ที่สุดได้อีก เราต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดสินะ
I shall pry the chest away from your cold, dead hands.ที่สุด เจ้าก็ต้องส่งมอบให้ข้า .. อยู่ดี
Turns out not even Jack Sparrow can best the devil.ที่สุด แม้แต่ แจ็ค สแพร์โรว์ ก็เอาหนีมันไม่พ้น
Here it comes at last - renewal.ที่สุดก็มาถึง สิ่งที่ใหม่
Best of the best.ที่สุดของที่สุดในหน่วย
Most of us know Emperor Qin for the army of 7,000 terra cotta warriors that guard his tomb.ที่สุดของเราทราบ จักรพรรดิฉินกองทัพ 7,000 นักรบดินเผาที่เฝ้าหลุมฝังศพของเขา
My students probably most.ที่สุดคงเป็นนักเรียนของฉัน
Cold is so strong that it finally froze the wind.ที่สุดความหนาวเย็น กลับมีชัย ลมพัดอย่างเย็นยะเยือก
Mostly I feel guilt.ที่สุดคือฉันรู้สึกผิด
They found her in an alley frozen to death.ที่สุดท้ายก็มีคนพบศพเธอแข็งตายอยู่ในตรอกน่ะ
That one. The Mazzanti residence.ที่สุดท้ายคือ มาซซานตี้ เรสสิเด้นซ์
I wonder how long it'll last.ที่สุดท้ายจะอีกนานแค่ไหนนะ
Soiled by the earth."ที่สุดท้ายต้องแปดเปื้อนไปด้วยพื้นโลก
The last place you want to be in a twister is in a trailer.ที่สุดท้ายที่คุณอยากจะอยู่ เวลามีพายุหมุนคือในรถบ้าน
So, what did he do?ที่สุดท้ายที่จะได้รับการเปิดเผย ดังนั้นสิ่งที่เขาทำ?
Malcolm Ward's last place of employment.ที่สุดท้ายที่จ้างงาน มัลคอล์ม วอร์ด
Last place I should be --ที่สุดท้ายที่ฉันควรจะอยู่--
The last place I'm gonna look is the last place I saw you.ที่สุดท้ายที่ฉันจะหา คือที่สุดท้ายที่เห็นนาย
The last place Tina will hide out is in her mom's store.ที่สุดท้ายที่ทีน่าจะซ่อนตัวอยู่ ก็ในร้านแม่หล่อนนั่นแหละ
Their last known credit card purchase was at an ice cream shop they regularly frequent.ที่สุดท้ายที่บัตรเครดิตถูกใช้ คือที่ร้านไอศกรีมที่พวกเขาไปกินบ่อยๆ
This is the last place I remember being happy.ที่สุดท้ายที่ผมจำได้ว่าเคยมีความสุข
Last place you saw him was at the gym?ที่สุดท้ายที่พวกนายเห็นเขา \คือที่โรงยิมเหรอ?
At last, he thought a chance to share his vision with an audience of his peers.ที่สุดท้ายที่เขาคิดว่า มีโอกาสที่จะแบ่งปันวิสัยทัศน์ ของเขากับผู้ชมของคนรอบข้าง
His last entry was 299 First Avenue.ที่สุดท้ายที่เขาไปคือ 299 ถนนเฟริส์
Last known whereabouts, this dump in Shreveport, Louisiana.ที่สุดท้ายที่เขาไปคือ หลุยเซียน่า
The last place he'd ever want to be.ที่สุดท้ายที่เค้าอยากจะอยู่
The last call was placed near Hong Tae Seong's apartment, so... it was either dropped there, or taken by that guy who was with Choi Seon Young first.ที่สุดท้ายที่เธอใช้โทรศัพท์ อยู่ใกล้บ้านฮงแทซอง มันอาจจะตกอยู่แถวนั้น หรือไม่ก็ผู้ชาย ที่ทะเลาะกับแชซองซัน
His last known location was in the catacombs under the First Christ Church in Sambava.ที่สุดท้ายที่เรารู้คือสุสาน ใต้โบสถ์คริสต์ในแซมบาวา

ที่สุด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ถึงที่สุด English: conclusive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่สุด
Back to top