ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระหนี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระหนี่*, -ตระหนี่-

ตระหนี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระหนี่ (v.) be greedy See also: be stingy, be thrifty, be miserly, be avaricious Syn. งก, ขี้หวง Ops. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
ตระหนี่ (adj.) chary See also: frugal, thrifty, spare, stingy, miserly, economical, niggardly, avaricious, greedy Syn. ขี้เหนียว, งก, ขี้หวง Ops. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
ตระหนี่ตัว (v.) reserve See also: keep back, forbear, retain, preserve one´s purity Syn. หวงตัว
ตระหนี่ถี่เหนียว (adj.) miserly See also: stingy, miserly Syn. ขี้เหนียว, ขี้งก
English-Thai: HOPE Dictionary
curmudgeonn. คนอารมณ์ร้ายและตระหนี่, See also: curmudgeonly adj. ดูcurmudgeon
frugal(ฟรู'เกิล) adj. ประหยัด,ตระหนี่,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,เล็กน้อย., See also: frugality n. frugalness n., Syn. thrifty
miserly(ไม'เซอลี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่., See also: miserliness n., Syn. stingy
nearly(เนียร์'ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด,ตระหนี่, Syn. almost
scraper(สเครพ'เพอะ) n. ผู้ขูด,ผู้ครูด,ผู้เช็ด,ผู้โกน,มีดโกน,เครื่องขูด,เครื่องถู,เครื่องเช็ด,เครื่องขุดดิน,คนขี้เหนียว,คนตระหนี่
skin(สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)
stinginess(สทิน'จินิส) n. ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(สทิน'จี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่,ใจแคบ,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,ต่อย (ตำ,แทง,กัด) ได้, See also: stingily adv. stinginess n., Syn. greedy
stint(สทินทฺ) vt.,vi.,n. (การ) จำกัด,หน่วงเหนี่ยว,หวง,ยุติ,ประหยัด,ตระหนี่,หยุดทำ,ยับยั้ง,ควบคุม,ปริมาณจำกัด,จำนวนจำกัด,งานที่น่าเบื่อ,งานที่กำหนดปริมาณ,การหยุด., See also: stintedly adv. stintedness n. stinter n. stintingly adv.
thrift(ธริฟทฺ) n. ความประหยัด,ความมัธยัสถ์,ความตระหนี่,พืชไม้ดอกจำพวก Armeria,การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว, Syn. saving,economy
thrifty(ธริฟ'ที) adj. ประหยัด,ตระหนี่,รู้จักเก็บเงิน,ขี้เหนียว,เจริญเติบโต., See also: thrifitly adv. thriftiness n., Syn. frugal
tight(ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก
avaricious(adj) ตระหนี่,งก,โลภ
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว
frugal(adj) กระเหม็ดกระแหม่,ออม,ตระหนี่,ประหยัด
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา
meanly(adv) อย่างเลว,อย่างตระหนี่,อย่างพอควร,อย่างปานกลาง
miser(n) คนขี้เหนียว,คนงก,คนโลภ,คนตระหนี่
miserly(adj) ขี้เหนียว,ขี้ตืด,โลภ,ตระหนี่
niggard(n) คนตระหนี่,คนขี้เหนียว,คนขี้ตืด
niggardly(adj) ขี้ตืด,ขี้เหนียว,ตระหนี่
parsimonious(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ใจแคบ,ขี้เหนียว
parsimony(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,ความขี้เหนียว
scrimp(vi) ประหยัด,มัธยัสถ์,ตระหนี่ถี่เหนียว
stinginess(n) ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
stingy(adj) ขี้เหนียว,ตระหนี่,ขี้ตืด,ใจแคบ
thrift(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,การประหยัด
thrifty(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ขี้เหนียว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
miserly (adj.) ตระหนี่ See also: ขี้เหนียว, งก Syn. frugal, stingy Ops. generous, charitable
parsimonious (adj.) ตระหนี่ See also: เค็ม, ขี้เหนียว Syn. frugal, stingy Ops. generous
meaness (n.) ความตระหนี่ See also: ความขี้เหนียว Syn. stinginess Ops. lavishness
meanness (n.) ความตระหนี่ See also: ความใจแคบ Syn. minginess, niggardliness
minginess (n.) ความตระหนี่ See also: ความใจแคบ Syn. meanness, niggardliness
miser (n.) คนตระหนี่ See also: คนขี้เหนียว, คนโลภ Syn. churl, niggard Ops. benefactor
miserliness (n.) ความตระหนี่ Syn. economy, frugality
parsimony (n.) ความตระหนี่ See also: ความขี้เหนียว Syn. stinginess, meaness Ops. lavishness
stinginess (n.) ความตระหนี่ See also: ความขี้เหนียว Syn. meaness Ops. lavishness
tightness (n.) ความตระหนี่ See also: ความใจแคบ Syn. meanness, minginess, niggardliness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, we've all heard that Mrs Arness has a penchant for thriftiness.เราได้ยินมาว่านางอาร์เนส มีใจรักในทางตระหนี่ถี่เหนียว
Arness called the FBI. You haven't seen me.คุณนายตระหนี่ไม่แจ้งตำรวจ แจ้งเอฟบีไอ
She is a tight fist.หล่อนช่างตระหนี่จริงๆ
He's a wonderful caring, intelligent guy.เขาเป็นคนที่ตระหนี่ถี่ถ้วน, คนฉลาด.
I bet your greedy ass would be so worked up about the prospect of losing your cash that you wouldn't catch it.ฉันพนันด้วยความตระหนี่ของนายเลยว่ามันได้ผลดีเกินคาด เกี่ยวกับโอกาสที่จะสูญเสียเงินของนาย ที่นายไม่มีวันได้จับมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระหนี่
Back to top