ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meaness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meaness*, -meaness-

meaness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meaness (n.) ความตระหนี่ See also: ความขี้เหนียว Syn. stinginess Ops. lavishness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meaness
Back to top