ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดีขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดีขึ้น*, -ดีขึ้น-

ดีขึ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีขึ้น (v.) improve See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage Syn. ทุเลา, บรรเทา Ops. เลวลง
ดีขึ้น (v.) improve See also: get better, amend, ameliorate, be better Ops. ทรุด
ดีขึ้น (v.) progress See also: advance, forward Syn. ก้าวหน้า, เจริญ, ล้ำหน้า, รุดหน้า Ops. ถอยหลัง, เสื่อม
ดีขึ้น (v.) progress See also: advance, forward Syn. ก้าวหน้า, เจริญ, ล้ำหน้า, รุดหน้า Ops. ถอยหลัง, เสื่อม
ดีขึ้น (v.) improve See also: to be better, develop, mend, enhance, enrich
English-Thai: HOPE Dictionary
ameliorate(อะเมล' เลียเรท) vt.,vi. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง. -ameliorable adj. -ameliorant, -ameliorator n. -ameliorative adj., Syn. improve)
amelioration(อะเมลเลียเร' เชิน) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุงให้ดีขึ้น (improvement)
better(เบท'เทอะ) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ดีกว่า,ดีขึ้น,ส่วนใหญ่,ใหญ่กว่า,สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น,ชนะ,ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า,การเจริญขึ้น,ภาวะที่ดีขึ้น,ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ, Syn. preferable,superior -Conf. had better,w
betterment(เบท'เทอะเมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น,สิ่งที่ดีขึ้น, Syn. improvement
cul-de-sac(คัล'ดะแซค) n. ทางตัน,ตรอกตัน,การจนตรอก,ความลำบาก,โพรงหรือท่อที่ปลายต้น,สถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้น, Syn. alley -pl. culs-de-sac
cultivate(คัล'ทะเวท) {cultivated.cultivating,cultivates} vt. เพาะปลูก,เพาะ,ปลูก (พืช) ,เลี้ยง,พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น อุทิศตัวให้กับ
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
dot printerเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot matrix printerดู printer ประกอบ
ega(อีจีเอ) ย่อมาจาก enhanced graphics adapter (แปลว่า ตัวปรับต่อภาพเพิ่มความคม) เป็นมาตรฐานการแสดงภาพกราฟิกบนจอภาพซึ่งบริษัทไอบีเอ็มพัฒนาใช้อยู่ก่อน ในปัจจุบัน จอภาพได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ที่มีชื่อเป็นที่นิยม เรียกกันว่า วีจีเอ (VGA) และ ซุเปอร์วีจีเอ (SVGA) ซึ่งจะสามารถแสดงสีที่สวยกว่า กับทั้งมีความคมชัดมากกว่า ดู CGA, VGA และ SVGA ประกอบ
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย,ทำให้อุดมสมบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,เพิ่มคุณค่า,เพิ่มความสำคัญ,ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย,การทำให้อุดมสมบูรณ์,การประดับ,การตกแต่ง,การเพิ่มคุณค่า,ภาวะที่ดีขึ้น,สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment,decoration
improve(อิมพรูฟช') vt. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง, แก้ไข. -vi. ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น., See also: improve on (upon) ปรับปรุง, แก้ไข. improvable adj. improvability, improvableness n. improver n., Syn. incautious
improvement(อิมพรูฟว' เมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุง, การแก้ไข, ภาวะหรือสภาพที่ดีขึ้น, สิ่งที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น, สิ่งที่ช่วยทำให้ดีขึ้น, Syn. betterment
jetsam(เจท'ซัม) n. สินค้าที่โยนทิ้งจากเรือสู่ทะเล เพื่อทำให้เรือทรงตัวได้ดีขึ้นในเวลาฉุกเฉิน,สิ่งของที่ถูกโยน -S.jetsom
jettison(เจท'ทิเซิน) vt.,n. (การ,สิ่งที่) โยนลงทะเลเพื่อทำให้เรือเบาและ,ทรงตัวได้ดีขึ้น,โยนทิ้ง
landscape(แลนดฺ'สเคพ) n. ทิวทัศน์,ลักษณะภูมิประเทศ. vt. ทำให้ทิวทัศน์ดีขึ้น, Syn. view,scenery
lease(ลีส) {leased,leasing,leases} n. สัญญาเช่า,ทรัพย์สินที่ให้เช่า,ระยะเวลาที่ให้เช่า. vt. ให้เช่า,เช่าไว้. vt. ให้เช่า., See also: leasable adj. ดูlease leaser n. ดูlease -Phr. (a new lease on life ชีวิตใหม่ที่มีความหวังดีขึ้น)
meliorate(เมล'ยะเรท,มี'ลิโอเรท) vi.,vt. ทำให้ดีขึ้น,บรรเทา,แบ่งเบา,ปรับปรุง., See also: meliorable adj. melioration n. meliorative adj. meliorator n., Syn. ameliorate
mend(เมนดฺ) vt. ซ่อมแซม,แก้ไข,ปะ,แก้,ทำให้ถูกต้อง,ปรับปรุง. vi. ดีขึ้น,เจริญขึ้น. n. การซ่อมแซม,การแก้ไข,การแก้,การปะ,การทำให้ถูกต้อง,ที่ที่ ซ่อมแซมหรือแก้ไขแล้ว. -Phr. (on the mend กำลังฟื้นแก้ไข) ., See also: mendable adj. คำที่มีความหมายเหมือนกั
microsoft disk operatingใช้ตัวย่อว่า MS-DOS (อ่านว่า เอ็มเอสดอส) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่บริษัทไมโครซอฟต์เป็นผู้ผลิตขึ้น และได้พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จนปัจจุบันเป็นรุ่น (version) 6.21 แล้ว รุ่นใหม่นี้สามารถป้องกันไวรัสได้ถึงกว่า 8,000 ชนิด ไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม และเครื่องเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เกือบทั้งหมดใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS นี้ (ระบบปฏิบัติการของบริษัทไอบีเอ็มเอง มีชื่อเรียกว่า IBM DOS แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่า MS-DOS)
modular programmingการเขียนโปรแกรมส่วนจำเพาะหมายถึง การแยกเขียนโปรแกรมเป็นส่วน ๆ ทำให้แก้ไขง่าย และใช้คนเขียนหลายคนได้ ข้อดียิ่งไปกว่านั้นก็คือ สามารถจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำได้ดีขึ้นด้วย
ms-dosเอ็มเอสดอสย่อมาจากคำว่า Microsoft disk operating system เป็นชื่อระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่บริษัทไมโครซอฟต์เป็นผู้ผลิตขึ้น และได้พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จนปัจจุบันเป็นรุ่น (version) 6.21 แล้ว รุ่นใหม่นี้สามารถป้องกันไวรัสได้ถึงกว่า 8,000 ชนิด ไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม และเครื่องเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เกือบทั้งหมดใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS นี้ (ระบบปฏิบัติการของบริษัทไอบีเอ็มเอง มีชื่อเรียกว่า IBM DOS แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่า MS-DOS)
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ
operations researchการวิจัยดำเนินการใช้ตัวย่อว่า OR (อ่านว่า โออาร์) หมายถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัด วางเป็นระบบ หรือเป็นทฤษฎีที่จะทำให้การดำเนินงานต่อไปดีขึ้น รวมทั้งทำให้สามารถพยากรณ์ผลของการประกอบการในอนาคตได้ด้วย บางทีใช้ operational research
perfect(เพอ'เฟคทฺ) adj. สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,ไร้มลทิน,ไม่มีตำหนิ,ถูกต้องทั้งเพ,ทีเดียว,แท้จริง,แม่นยำ,สำเร็จ n. กาล (tense) สมบูรณ์,รูปแบบที่สมบูรณ์. vi. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้สำเร็จ,ทำให้ดีขึ้น,ปรับปรุง., See also: perfectedly adv. perfecter n. perf
rearm(รี'อาร์ม) vt.,vi. ติดอาวุธใหม่,ติดอาวุธใหม่หรืออาวุธที่ดีขึ้น, See also: rearmament n.
recondition(รีเคินดิช'เชิน) vt. ซ่อมแซม,สภาพดีขึ้น,ปรับปรุง, Syn. repair,make over
reengineerยกเครื่องใหม่หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่หมดทั้งสำนักงาน อาจจะเริ่มตั้งแต่ เปลี่ยนโครงสร้าง กำหนดสายงานใหม่ ไปจนถึง กำหนดเวลาทำงาน ฯ ทุกอย่างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น
streamline(สทรีม'ไลนฺ) n. รูปเพรียวลม,ทางเพรียวลม. vt. ทำให้เพรียวลม,ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
suger-coat(ชู'เกอะโคท) adj. เคลือบน้ำตาล. vt. เคลือบน้ำตาล,ทำให้ดูดีขึ้น,ทำให้ดึงดูดใจ
up(อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม
uplift(อัพลิฟทฺ') vt.,vi. ยกสูงขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,ยกระดับ,ปรับปรุงให้ดีขึ้น. n. การยกให้สูงขึ้น,การทำให้ดีขึ้น,ความยินดีปรีดา,อารมณ์ฮึกเหิม,ที่ครอบทรวงอก,ยกทรง,ส่วนที่นูนขี้นของพื้นผิวโลก., See also: upliftment n., Syn. raise
wire printerเครื่องพิมพ์แบบเข็มเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์แบบกระทบ (impact printer) กล่าวคือ ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม มักจะเป็นขนาด 5x7, 7x7, หรือ 7x9 จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น บางทีเรียก wire matrix printer
English-Thai: Nontri Dictionary
better(adj) ดีขึ้น,ดีกว่า
emend(vt) แก้ไข,ทำให้ดีขึ้น,ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ
eugenics(n) สุพันธุศาสตร์,วิชาว่าด้วยการส่งเสริมมนุษยชาติให้ดีขึ้น
improve(vi) ดีขึ้น,มีพัฒนา
meliorate(vt) ทำให้ดีขึ้น,บรรเทา,แบ่งเบา,ปรับปรุง
mend(vi) กลับคืนดี,ดีขึ้น,ปรับปรุง
progressive(adj) ซึ่งก้าวหน้า,ซึ่งเจริญ,ซึ่งคืบหน้า,เพิ่มขึ้น,ดีขึ้น
reformatory(adj) เป็นการปฏิรูป,ซึ่งทำให้ดีขึ้น,เป็นการดัดนิสัย,เป็นการปรับปรุง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reopening a caseการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
antigenแอนติเจน, สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกาย แล้วร่างกายจะผลิตสารซึ่งเรียกว่าแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้าน หรือทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diagramแผนภาพ, ภาพที่มีความหมายแทนข้อมูลชุดหนึ่ง เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลชุดนั้นได้ดีขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Modificationการปรับปรุงเทคนิคเดิมให้มีคุณสมบัติดีขึ้น, การสูญฟันเพิ่ม [การแพทย์]
Research and Development (R and D) การวิจัยและพัฒนา การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์เอาความรู้ใหม่ๆ นั้นมาใช้เพื่อผลทางการค้า ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา อาจรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ผลิตออกมา หรืออาจจะออกมาในรูปผลิตภัณฑ์เดิมแต่มีคุณภาพดีขึ้นในราคาต่ำลง การวิจัยและพัฒนา [สิ่งแวดล้อม]
Work overการกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว, การกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือหลุมที่มีการผลิตแล้วเพื่อการบำรุงรักษาหลุม หรือเพื่อซ่อมแซมหลุม หรือเพื่อเพิ่มสมรรถนะหลุมให้สามารถผลิตได้ดีขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
all better now (idm.) ดีขึ้น See also: หาย
ameliorate (vi.) ดีขึ้น Syn. become better
become better (vi.) ดีขึ้น
change for the better (idm.) ดีขึ้น See also: ปรับปรุงดีขึ้น
go forward (phrv.) ดีขึ้น See also: ก้าวหน้าขึ้น, ปรับปรุงดีขึ้น Syn. go ahead
improve (vi.) ดีขึ้น See also: ปรับปรุง, ทุเลา Syn. ameliorate, enhance, mend
better (adj.) ดีขึ้น (สภาพร่างกาย) See also: ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง Syn. well
alchemy (n.) การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้ดีขึ้นหรือมีพลังมากขึ้น
ameliorate (vt.) ทำให้ดีขึ้น See also: ปรับปรุงขึ้น Syn. improve, better, enhance
amend (vt.) ทำให้ดีขึ้น See also: ปรับปรุง Syn. improve, better
amend (vi.) ประพฤติตัวดีขึ้น
amended (adj.) ที่พัฒนาดีขึ้น
be looking up (phrv.) กำลังดีขึ้น (คำไม่เป็นทางการ) See also: กำลังปรับปรุง, กำลังพัฒนา
blip (n.) ปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราวก่อนจะดีขึ้น
bum along (phrv.) ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ (คำสแลง)
corrigible (adj.) ที่ทำให้ดีขึ้นได้ Syn. improved, improvable, reformable
deteriorated (adj.) ไม่ดีขึ้น See also: ไม่ได้ปรับปรุง, ไม่ได้พัฒนา Syn. unprogressive, retrograde
do good (phrv.) ทำให้รู้สึกดีขึ้น See also: ทำให้สุขภาพดีขึ้น
do good (phrv.) ทำให้ดีขึ้น See also: รู้สึกดีขึ้น, สดชื่นขึ้น
do well (phrv.) ทำให้สุขภาพดีขึ้น Syn. do badly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Here, eat thisเอ้านี่ ทานนี่ คุณจะรู้สึกดีขึ้น
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
You both will be fineคุณทั้งคู่จะดีขึ้น
It'll be better in the morningมันจะดีขึ้นในตอนเช้า
I'm feeling a bit better todayวันนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย
Take this medicine and you will feel better in due courseทานยานี่แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันกาล
Things are getting betterสิ่งต่างๆ กำลังดีขึ้น
Are you sure you're okay now?แน่ใจนะว่าตอนนี้รู้สึกดีขึ้น?
That makes me feel betterนั่นทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น
I may not be able to help but I'm sure you would feel better by saying itฉันอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ แต่ฉันก็แน่ใจว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นถ้าได้พูดมันออกมา
That certainly makes me feel betterแน่นอนว่านั่นน่ะทำให้ฉันดีขึ้น
But it might make you feel better to talk about itแต่มันอาจทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นที่ได้พูดออกมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll move when the temperature situation is rectified, all right?เราจะไปก็ต่อเมื่อสภาพอากาศ ดีขึ้น เข้าใจมั้ย?
Got better, and grew up normal.อาการค่อย ๆ ดีขึ้น และโตมาอย่างปกติ
That's better. Hit him below the belt.นั่น ดีขึ้น ต่อยใต้เข็มขัดเลย
Steadier. How do I look?- ดีขึ้น แล้วฉันดูเป็นไง
And that makes things better on the other side, trust me.ในอีกมุมหนึ่ง มันก็ทำให้อะไรๆ ดีขึ้น เชื่อหนูเถอะ
I know, but I just have to believe that there's a way to make things better, you know, to fix it.ฉันรู้ แต่ฉันแค่ต้องเชื่อว่า มันยังมีหนทางที่ทำให้เรื่องต่างๆ ดีขึ้น นายก็รู้ แก้ไขมันน่ะ
Come on, you'll feel better. Come on.มาเถอะน่า แล้วคุณจะรู้สึก\ ดีขึ้น มาซิ
Does it honestly make you feel better keeping me in solitary?มันทำให้พ่อรู้สึก ดีขึ้น หรอที่จับหนูขังเดี่ยวน่ะ
♪ Better, better, better, better, better ♪ดีขึ้น ดีขึ้น ดีขึ้น ดีขึ้น ดีขึ้น
That's better. Better.นั่นล่ะ ดีขึ้น ดีขึ้น
Big improvement on mine.ดีขึ้น กว่าตอนที่ผมทำเยอะเลย
Better. Thanks. And better than the Norn, I'd imagine.ดีขึ้น ขอบใจนะ ดีกว่านอร์นแหละ ฉันว่า
So what's the plan for today?ดีขึ้น คุณจะทำอะไรวันนี้?
Yeah. How'd you know how to do that?ดีขึ้น คุณรู้ได้ไงว่าต้องทำยังไง
Better. You're here. He'll be out in a moment.ดีขึ้น คุณอยู่นี่ เดี๊ยวเขาก็จะออกมาแล้ว
That's better. Ohh. Are you ok?ดีขึ้น คุณโอเคมั้ย คุณเลือดไหล
Better. I'll tell him you asked.ดีขึ้น จะบอกเขาให้ว่าคุณถาม
Uh, better, now that my tateleh is home.ดีขึ้น ตอนนี้ลูกชายฉันกลับมาบ้านแล้ว
Better, nastier, stronger men than you have tried...ดีขึ้น ทำงานง่ายขึ้น เข้มแข็งขึ้นยิ่งกว่า ที่คุณได้พยายามมา
Yeah, that's better. I can sort of hear you.ดีขึ้น ได้ยินคุณบ้างแล้ว
Better pick up. Don't want to hear the machine.ดีขึ้น ไม่อยากฟังเครื่อง
Better, thank goodness.ดีขึ้น,ขอบคุณ คุณธรรม
Better. Just better. You know,ดีขึ้น,แค่ดีขึ้นนะ เธอรู้,
Turns out Detective Cordero was extremely helpful on the potential train heist, so you just go and enjoy your awards ceremony.ดีขึ้นกว่าที่คุณเคยคิดมาก่อน เห็นไหม บอกแล้วพาผมมามีประโยชน์จะตาย
Ned seemed to calm down after he talked to his wife.ดีขึ้นค่ะ, เน็ดดูเหมือน จะใจเย็นลง หลังจากที่ได้คุยกับภรรยา
Were up to your usual high standard,ดีขึ้นจนเป็นไปตามมาตรฐานสูงของเธอ
Already a little better,right?ดีขึ้นนิดนึงแล้วใช่มั๊ย
Is that working for you, huh?ดีขึ้นมั้ย เอะอะตึงตังแบบนั้น?
Much better, thank you.ดีขึ้นมาก ขอบคุณครับ
(HEART BEATING)ดีขึ้นมาก มอลลี่บอกว่าเธอสามารถ บอกตำแหน่งไซล่าร์ได้
It's better. Do you mind?ดีขึ้นมาก เอาบุหรี่ออกไปซะทีเถอะ
Much better. She's just sedated now.ดีขึ้นมากเลย ตอนนี้เธอแค่นอนพักอยู่
I'm quick to recover. Three days to rest, that's more than enoughดีขึ้นมากเลยค่ะ ได้พักตั้งสามวันมากเกินพอ
You look much better without them!ดีขึ้นมากเลยเวลาไม่ใส่แว่นน่ะครับ
Much better, thank you.ดีขึ้นมากแล้ว ขอบพระทัย
Much better. Seung-Mi came to look after me earlier.ดีขึ้นมากแล้ว ซึงมี มาดูแลฉัน
You feeling better, Mom? You about ready to get up?ดีขึ้นยังแม่ แม่พร้อมจะลุกยังค่ะ
** [ Stops ]ดีขึ้นหน่อย พัก 5 นาที
Is that better? Perfect.ดีขึ้นหรือยังคะ แจ่มไปเลยครับ
I've been better. Well, that didn't go quite as well as planned, did it?ดีขึ้นเยอะ ไง นั้นไม่ได้เป็นไปตามแผนนัก ใช่ไหม?

ดีขึ้น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
上げる[あげる, ageru] Thai: ทำให้ดีขึ้น
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดีขึ้น
Back to top