ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซีดเซียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซีดเซียว*, -ซีดเซียว-

ซีดเซียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซีดเซียว (adv.) haggardly See also: gauntly, palely, pallidly, wanly Syn. อิดโรย, จาง, เผือด Ops. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล
ซีดเซียว (adj.) haggard See also: gaunt, pale, wan, pallid Syn. อิดโรย, จาง, เผือด Ops. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล
ซีดเซียว (v.) be haggard See also: be gaunt, pale, be pallid Syn. อิดโรย, จาง, เผือด Ops. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล
English-Thai: HOPE Dictionary
pasty-faced(เพส'ทีเฟสทฺ) adj. มีสีหน้าซีดเซียว
peak(พีค) n. ยอด,จุดสุดยอด, See also: paeked adj. vi. ผอมลง,ซีดเซียว,อ่อนแอลง,เล็กลง peakish adj. peakly adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม
lurid(adj) ซีดเซียว,สลัวๆ,ขมุกขมัว,แดงฉาน
wan(adj) หน้าซีดเซียว,ไม่มีเลือด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pasty-faced (adj.) ซีดเซียว Syn. pale, ashen, livid
sallow (adj.) ซีดเซียว See also: ซีด, เซียว Syn. colorless, pallid
pale (vt.) ทำให้ซีดเซียว See also: ทำให้ซีดเผือด, ทำให้ซีด Syn. dim, fade, whiten Ops. darken, color
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All I'll ever be is a slow, pale, hunched-over, dead-eyed zombie.ทุกสิ่งที่นายเป็นคือซอมบี้ เชื่องช้า ซีดเซียว เดินหลังค่อม ดวงตาที่ไร้ชีวิตชีวา
Pale, pasty, pastrami-eating, cracker motherfucker.ซีดเซียว กินพาสตรามี ขนมปังกรอบ อย่างมึง
And you look pale. Oh, Jane, how much you must have gone through!เธอดูซีดเซียวมากเลย โอเจนเธอต้องเจอกับเรื่องนี้ขนาดไหนนะเนี่ย
Coral reefs all over the world, because of global warming and other factors, are bleaching and they end up like this.แนวประการังทั่วโลก เนื่องจากภาวะโลกร้อนและปัจจัยอื่นๆ กำลังซีดเซียวและมีจุดจบเช่นนี้
You have been looking quite pale these days.หน้าคุณดูซีดเซียวลง ทุกวัน ๆ
The Horseman, the pale rider in the flesh.- - ผู้ขี่ม้า ซีดเซียวตัวเป็นๆ
Look how pale she is.ดูซิว่าเธอซีดเซียวแค่ไหน
And judging from his pallor, all his blood's been drained.และถ้าดูจากเนื้อตัวที่ซีดเซียว แสดงว่าเขาถูกรีดเลือดจนแห้ง
You look pale... (Distorted voice) Like "Mona Lisa."คุณดูซีดเซียว เหมือน โมนาลิซ่า
I admire your conviction, Silver, but your pallid complexion concerns me.ฉันชื่นชมปณิธานของนาย ซิลเวอร์ แต่สีหน้าซีดเซียวของนายทำให้ฉันห่วง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซีดเซียว
Back to top