ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จินตนาการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จินตนาการ*, -จินตนาการ-

จินตนาการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จินตนาการ (n.) imagination See also: fancy, fantasy, thought, reflection
English-Thai: HOPE Dictionary
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start,originate
earthbornadj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ
fanciless(แฟน'ซิลิส) adj. ไร้จินตนาการ,ไร้ความเพ้อฝัน
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
fantast(แฟน' แทสทฺ) n. นักจินตนาการ,นักนึกฝัน,
fantastic(แฟนแทส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจินตนาการ,แปลกประหลาด,น่าหัศจรรย์,ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ,
fantasy(แฟน'ทะซี) n. การจินตนาการ,การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,ผลิตผลของจินตนาการ. vi. จินตนาการ,นึกฝัน
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
idol(ไอ'เดิล) n. รูปบูชา,วัตถุบูชา,เทวรูป,สิ่งศักดิสิทธิ์ที่ไม่ใช่พระเจ้า,มิ่งขวัญ,จินตนาการ, See also: idolism n. idolist n, Syn. image,statue,beloved
image(อิม'มิจฺ) n. รูปภาพ,รูปจำลอง,รูปถ่าย,รูปปั้น,รูปจำลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รูปแบบ,ภาพถอด,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,ภาพพจน์,มโนภาพ,จินตนาการ,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,รูปบูชา vt. วาดภาพ,นึกภาพในใจ,คิดคะนึง,สะท้อนภาพ,แสดงเครื่องหมาย,เหมือนกับ
imagery(อิม'มิจเจอรี) n. ภาพ,ภาพในใจ,ความนึกคิด,มโนภาพ,รูปภาพ,จินตนาการ
imaginary(อิแมจ'จะนะรี) adj. เพ้อฝัน,ไม่จริง,เป็นมโนภาพหรือจินตนาการ
imagination(อิแมจจะเน'เชิน) n. จินตนาการ,การนึกเอาเอง,มโนภาพ,เจ้าความคิด, Syn. conception,fancy,vision
imaginative(อิแมจ'จะเนทิฟว) adj. จินตนาการ,ซึ่งนึกเอาเอง,เป็นมโนภาพ,เจ้าความคิด., See also: imaginatively adv. imaginativeness n., Syn. inventive,creative
imagine(อิแมจ'จิน) v. จินตนาการ,นึกเอาเอง,วาดมโนภาพ,นึกคิด,วางแผน,คาดการณ์
snark(สนาร์ค) n. สัตว์ลึกลับในจินตนาการ
phantasy(แฟน'ทะซี) n. ภาพหลอน,สิ่งหลอกลวง,ภาพจินตนาการ,ปีศาจที่หลอกหลอน,ภาพเพ้อฝัน
phantom(แฟน'เทิม) n. ผีที่หลอกหลอน,ปีศาจที่หลอกหลอน,เงามืด,สิ่งที่น่ากลัว,ภาพประทับใจ. ภาพหลอกหลอน. adj. เกี่ยวกับ phantom,หลอกหลอน,จินตนาการ, Syn. apparition,ghost,illusion,specter,illusory,unreal
picture(พิค'เชอะ) n. ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย,แผ่นภาพ,ภาพอันสวย,ภาพยนตร์,ภาพพจน์,ภาพจินตนาการ,จอภาพ,สถานการณ์,ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ,นึกภาพ,จินตนาการ,นึกหลับตา,พรรณา,ถ่ายเป็นภาพยนตร์
project(พรอจ'เจคทฺ) n. โครงการ,แผนการ,โครงการวิจัย,โครงการค้นคว้า,โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ,ออกแบบ,วางแผน,ยื่นออกมา,ต่อ,ส่อง,ฉาย,ฉายเป็นเงา,ถ่ายแผนที่,ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว,แสดงออก,จินตนาการตัวเอง, Syn. plan,venture
reverie(เรฟ'เวอรี) n. ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ห้วงนึกคิด,บทดนตรีเพ้อฝัน, Syn. daydream,fantasy
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring,love affair
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
shadowy(แชด'โดวี) adj. คล้ายเงา,มีร่มเงา,ไม่ชัดเจน,ไม่แน่นอน,สลัว,มืดมัว,จินตนาการ, See also: shadowiness n.
sober(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมา,มีสติ,ปกติ,สุขุม,เยือกเย็น,เคร่งขาม,สงบเสงี่ยม,ไม่คุยโว,ไม่จินตนาการ,มีเหตุผล vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นไม่เมา (มีสติ,ปกติ...), See also: soberingly adv. soberly adv., Syn. moderate
star dustn. ละอองดาว,จินตนาการ,ภาพลวงตา
suppose(ซะโพซ') vt.,vi. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิด,จินตนาการ., See also: supposable adj. supposably adv. supposer n., Syn. guess,conjecture
supposed(ซะโพซดฺ') adj. ทึกทักเอา,คาดคะเน,สมมุติ,อนุมาน,นึกเอา,คิดเอา,จินตนาการ., See also: supposedily adv., Syn. believed
supposition(ซัพพะซิซ'เชิน) n. การคาดคะเน,การทึกทักเอา,การสมมุติ,ข้อสมมุติ,สมมุติฐาน,จินตนาการ,การนึกคิด, See also: suppositional adj. suppositionally adv. suppositionless adj., Syn. hypothesis,conjecture
sylph(ซิลฟฺ) n. หญิงที่มีรูปร่างอรชร,สิ่งจินตนาการในอวกาศ., See also: sylphic adj. sylphish,sylphy adj.
unreal(อันเรียล') adj. ไม่จริง,ไม่แท้,จินตนาการ,ลวงตา,เทียม., See also: unreally adv.
vision(วิช'เชน) n. สายตา,ความสามารถในการเห็นภาพ,อำนาจในการคาดคะเน,การคาดคะเน,ภาพ,ทรรศนะ,จินตนาการ,ความรู้สึกลวงตา,นิมิต,สิ่งที่มองเห็น,ภาพบุคคลหรืออื่น ๆ ที่มีความสวยงามมาก. vt. มองเห็น,เห็น,จินตนาการ, Syn. eyesight,sight,slance,optics
visional(วิช'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับภาพ,เกี่ยวกับสายตา,จินตนาการ
visionary(วิช'ชะเนอรี) adj. เพ้อฝัน,จินตนาการ,เกี่ยวกับการเห็นภาพ,ไม่แท้จริง,เป็นการคาดคิด,เป็นการคาดคะเน. n. ผู้เห็นภาพที่เพ้อฝัน, Syn. imaginary,unreal,impractical
visualise(วิช'ชวลไลซ) vt.,vi. ทำให้มองเห็น,ทำให้มองเห็นภาพพจน์,นึกภาพ,จินตนาการ., See also: visualisation,visualization n., Syn. imagine,picture
visualize(วิช'ชวลไลซ) vt.,vi. ทำให้มองเห็น,ทำให้มองเห็นภาพพจน์,นึกภาพ,จินตนาการ., See also: visualisation,visualization n., Syn. imagine,picture
English-Thai: Nontri Dictionary
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
fanciful(adj) ประหลาด,เพ้อฝัน,ไม่จริง,ชอบจินตนาการ
fancy(adj) เกี่ยวกับจินตนาการ,ซึ่งมีการตกแต่ง
fantasy(n) การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ความคิดฟุ้งซ่าน
idol(n) รูปปั้น,เทวรูป,วัตถุบูชา,จินตนาการ
imagination(n) จินตนาการ,มโนคติ,มโนภาพ
imagine(vi,vt) นึกฝัน,เข้าใจ,คิด,คาดการณ์,จินตนาการ
romantic(adj) โรแมนติก,เพ้อฝัน,เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,ในจินตนาการ
mythical(adj) ที่เป็นนิยายโบราณ,ที่เป็นตำนาน,เป็นเรื่องจินตนาการ
mythological(adj) ที่เป็นนิยายโบราณ,ซึ่งแต่งขึ้นเอง,เป็นเรื่องจินตนาการ
reverie(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
revery(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
romance(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ,เรื่องผจญภัย,เรื่องจินตนาการ,เรื่องโกหก
suppose(vi) สมมุติว่า,คาดคะเน,ทึกทักเอา,จินตนาการ
supposedly(adv) ตามที่คาดคะเน,ตามที่สมมุติ,ตามที่จินตนาการ
supposition(n) สมมุติฐาน,การสมมุติ,จินตนาการ
visionary(adj) คิดฝันไป,เพ้อฝัน,จินตนาการ
visualize(vt) นึกภาพ,จินตนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imaginationจินตนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
utopiaสังคมในจินตนาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imaginationจินตนาการ [TU Subject Heading]
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Garuda (Mythical bird)ครุฑ (นกในจินตนาการ) [TU Subject Heading]
Imageryการมองเห็นภาพ, การใช้จินตนาการ [การแพทย์]
Middle Earth (Imaginary place)มิดเดิ้ล เอิร์ธ (สถานที่ในจินตนาการ) [TU Subject Heading]
Animals, Mythicalสัตว์ในจินตนาการ [TU Subject Heading]
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Shangri-La (Imaginary place)แชงกรีลา (สถานที่ในจินตนาการ) [TU Subject Heading]
sketchภาพร่าง, ภาพที่แสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เกิดจากการลำดับความคิดหรือจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการจะอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพร่าง 2 มิติ ภาพร่าง 3 มิติ และภาพฉาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conceit (n.) จินตนาการ
envisage (vt.) จินตนาการ Syn. imagine
envision (vt.) จินตนาการ See also: นึกฝัน Syn. conjecture, suppose
envision (vt.) จินตนาการ See also: นึกฝัน, นึกคิด Syn. conceive
fancy (vt.) จินตนาการ See also: นึกฝัน Syn. conjecture, envision, suppose
fancy (n.) จินตนาการ See also: การนึกฝัน, ความนึกฝัน Syn. imagination, fantasy
fantasise (vi.) จินตนาการ See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน Syn. dream, imagine
fantasize (vi.) จินตนาการ See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน Syn. dream, imagine
feature (vt.) จินตนาการ See also: นึกคิด
figure (vt.) จินตนาการ See also: ฝันถึง, นึกถึง, วาดรูป, วาดภาพ
imagination (n.) จินตนาการ See also: การวาดภาพในใจ Syn. creativity, fantasy
imagine (vt.) จินตนาการ See also: นึกฝัน, นึกคิด Syn. conceive, envision
see (vt.) จินตนาการ See also: วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก Syn. imagine, dream
stardust (n.) จินตนาการ See also: ภาพลวงตา
vision (n.) จินตนาการ See also: การวาดมโนภาพ, การวาดภาพในใจ Syn. imagery Ops. realism, reality
see things (idm.) จินตนาการถึงสิ่งต่างๆไปเรื่อย See also: จินตนาการว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้
aerial (adj.) ซึ่งอยู่ในจินตนาการ See also: เพ้อฝัน, เหนือจริง, Syn. imaginery, unreal
apostrophe (n.) การพูดกับบุคคลในจินตนาการ See also: การพูดกับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว
bogeyman (n.) ปีศาจในจินตนาการที่ใช้ขู่เด็กๆ
bogyman (n.) ปีศาจในจินตนาการที่ใช้ขู่เด็กๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Most of these kids dress up the facts with fantasies, imaginary friends... storytelling, I..ส่วนใหญ่ของเด็กเหล่านี้มีการแต่งแต้ม จินตนาการ ,เพื่อน..
So, we got a blast zone of weird, and inside, fantasy becomes reality.งั้นเราเจอ พื้นที่โจมตีของสิ่งพิลึก และข้างในนั้น จินตนาการ กลายเป็นเจริง
You're crazy, Tony. ...Imaginary.คุณบ้าโทนี่ จินตนาการ ...
As you can imagine, I suddenly grew tired of eating it every day.ในขณะที่คุณสามารถ จินตนาการ ฉันก็เริ่มเบื่อของการ รับประทานอาหารมันทุกวัน
It's more twisted than I could have imagined.มันบิดมากกว่าที่ฉันจะได้มี จินตนาการ คุณชอบที่จะเป็น คุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง
Imagine. Oh... I'm sorry to keep you waiting, but we haven't got anything now until next Thursday.จินตนาการ ขอโทษน่ะคะที่ทำให้คุณรอ
Fantasy, reality.จินตนาการ ความเป็นจริง
Always imagined something much simpler.จินตนาการ อะไรที่ เรียบงายกว่านี้มาตลอด
Fantasy and, uh... you asked me what my dream was, and it's this... with you, Lois.จินตนาการ และ และคุณถามว่าผมมีความฝันอะไรอะไร และมันก็คือ กับคุณ ลูอิส
Fantasizing isn't cheating?จินตนาการ ไม่ใช่การนอกใจเหรอ?
...your imaginary boyfriend, Harvey.จินตนาการของคุณ แฟนของฮาร์วีย์.
My imagination just went...จินตนาการของฉันมันแล่น...
Imagine me and you, I do I think about you day and nightจินตนาการของฉันและเธอ ฉันคิดถึงคุณทุกคืนวัน
My imagination isn't that good.จินตนาการของผมคงไม่ถึงขนาดนั้น
When was it you lost your imagination, son?จินตนาการของแกหายไปเมื่อไหร่ห่ะ,ไอ้หนู?
Hey, I found the pool cues!จินตนาการขึ้นมาเองก็ได้
Imagine that somebody had done something like this to her.จินตนาการคน ที่ ได้ทำสิ่งที่ เช่นนี้ กับเธอ
Imagine how many questions she'll have if she comes out and sees you here.จินตนาการคำถามมากมายที่เธอมี ถ้าเธอออกมาและเห็นคุณที่นี่
Your imagination will inflame, but so will your frustration, never knowing, only guessing what could possibly be inside that box?จินตนาการจะแผดเผาคุณ แต่คุณจะไม่ได้สมปรารถนา ไม่มีทางได้รู้ ได้แต่คาดเดา ถึงสิ่งที่อยู่ในกล่อง
My imagination is nothing compared to the facts, Melissa.จินตนาการฉันไม่มีอะไรเทียบได้กับความจริงหรอกนะ เมลิสซ่า
Imagine living with that. can you imagine?จินตนาการดูซิว่าเป็นไงที่ต้องอยู่กับสารรูปแบบนั้น?
Imagine you had a pair of glasses that could see people, see through them.จินตนาการดูว่าคุณมีแก้วคู่นึง ที่สามารถมองผู้คนผ่านมัน
Imagine it, Maggie, we can map the brain event in progress.จินตนาการดูสิ แม็กกี้ เราสามารถระบุเหตุการณ์ในสมองขณะที่มันรุดหน้า
Imagining devices the size of jumbo jets.จินตนาการถึงกล่องที่มีขนาดเท่าเครื่องจัมโบ้เจ็ต
Engaging my olfactory sense helps make it real for me.จินตนาการถึงกลิ่น ช่วยทำให้ฉันรู้สึกว่ามันสมจริงขึ้น
Imagine the forest back.จินตนาการถึงการนำป่ากลับคืนมา
Imagine trading posts in Rangoon, Bangkok, Jakarta...จินตนาการถึงกำลังการซื้อขาย ใน ย่างกุ้ง กรุงเทพ จาการ์ตา สิ!
Yours is a fascinating tribe.จินตนาการถึงชะตากรรมอันสยดสยอง ที่เฝ้ารอศัตรูข้า
Visualize yourself in a beautiful place.จินตนาการถึงที่ๆ สวยงาม
Imagine the effect delete of years of pollution.จินตนาการถึงผลของการลบล้างมลพิษที่สะสมมานานปี
Let's imagine a garden with trees and birds cheeping. Cheep, cheep, cheep--จินตนาการถึงสวนที่มีต้นไม้ มีนกร้อง จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ
Imagine the last thing Jimmy saw.จินตนาการถึงสิ่งสุดท้ายที่จิมมี่เห็น
So picture us in the auditorium, big backdrop, lighting, costume, the whole thing.จินตนาการถึงเราสองคน ในหอประชุม มีม่านผืนใหญ่ๆ แสงไฟ เสื้อผ้า ทุกสิ่งอย่าง
Imagine all that lost time.จินตนาการถึงเวลาที่เสียไป
Imagine a World where children are always safe.จินตนาการถึงโลกที่เด็กๆปลอดภัยอยุ่ตลอดเวลา
Your imagination has brought you independence.จินตนาการทำให้คุณรักอิสระสินะคะ
Suddenly, you... the fantasy, see her, your inventor, and she becomes your fantasy.จินตนาการที่เห็นเธอนักประดิษฐ์ของคุณและเธอจะกลายเป็นจินตนาการของคุณ
This fantasy involves the torture and stretching of his victims, including men that have had their hair dyed black by the unsub.จินตนาการนี้เกี่ยวข้องกับการทรมาน และยืดแขนขาเหยื่อ รวมทั้งเหยื่อผู้ชายที่ถูกอันซับย้อมผมเป็นสีดำ
Visualise that puff of pink mist.จินตนาการพัฟหมอกสีชมพู
Imagine what it's gonna look likeจินตนาการภาพ สิ่งที่เขาควรจะเป็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จินตนาการ
Back to top