ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุ้ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุ้ย*, -คุ้ย-

คุย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุย (v.) brag See also: boast, swagger, vaunt, bluster Syn. โม้, โว, คุยโต Ops. ถ่อมตัว
คุย (v.) talk See also: chat, speak, converse Syn. พูด, สนทนา Ops. ฟัง
คุยจ้อ (v.) blabber on See also: babble on Syn. จ้อ, พูดจ้อ Ops. ไม่ปริปาก, เงียบเป็นเป่าสาก
คุยนักคุยหนา (v.) brag See also: boast, talk big, swagger, vaunt Syn. คุยโว, คุยโต
คุยอวด (v.) brag See also: boast, blow one´s own trumpet Syn. โว, คุยเขื่อง, อวด, คุยโว
คุยเก่ง (v.) be chatty See also: be full of chatter, be talkative Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
คุยเก่ง (v.) be talkative See also: be chatty, be full of chatter Syn. ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างคุย, ช่างจำนรรจา
คุยเก่ง (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
คุยเก่ง (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
คุยเก่ง (v.) be chatty See also: be talkative, be garrulous, be loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง
คุยเก่ง (adj.) talkative See also: chatty, garrulous, loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง
คุยเขื่อง (v.) brag See also: boast, talk big, blow one´s own trumpet, blow one´s own trumpet, crow Syn. คุยโต
คุยโต (v.) brag See also: bluster, boast, swagger, vaunt Syn. โม้, โว, คุยโว
คุยโตโอ้อวด (v.) brag See also: show off, flaunt, vaunt, display Syn. คุยโต, อวดตัว, โม้, โอ้อวด Ops. ถ่อมตัว, ถ่อมตน, อ่อนน้อมถ่อมตน
คุยโม้ (v.) boast See also: brag, talk big, blow one´s own trumpet, blow one´s own trumpet, crow Syn. โม้, ยกเมฆ
คุยโว (v.) brag See also: boast, talk big, blow one´s own trumpet, blow one´s own trumpet, crow Syn. คุยโต
English-Thai: HOPE Dictionary
aggrandise(อะแกรน' ไดซ, แอก' กระไดซ) vt. เพิ่ม, ขยาย, คุยโว. -aggradizement n., Syn. enlarge, inflate ###A. deflate, constrict)
approachable(อะโพรช'ชะเบิล) adj. ซึ่งเข้าใกล้ได้,คุยด้วยได้ง่าย. -approachability n., Syn. accessible ###A. unfriendly,hostile)
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
blow-hard(โบล'ฮาร์ด) n. คนขี้คุย,คนพูดมากเกินไป
blowoff(โบล'ออฟ) n. กระแสน้ำที่ทะลักออกมา,ไอหรือแก๊สที่ทะลักออก,คนขี้คุย
boast(โบสทฺ) {boasted,boasting,boasts} vt. คุยโต,คุยโว,อวดอ้าง,โม้ -n. เรื่องคุยโม้,สิ่งที่คุยโม้, See also: boaster n.
boastful(โบสทฺ'ฟูล) adj. คุยโม้,อวดดี,ขี้คุย, See also: boastfulness n. ดูboastful, Syn. bragging
bombastic(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bombastical(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
bouncy(เบา'ซี) adj. มีลักษณะเด้ง,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,เด้งได้,ชอบคุยโว,ชอบยกยอตัวเอง
brag(แบรก) {bragged,bragging,brags} v. คุยโว,โม้ -n. สิ่งที่คุยโว,คนคุยโว adj. ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, See also: bragger n. ดูbrag braggy adj. ดูbrag
braggadocio(แบรกกะโด'ซีโอ) n. การคุยโม้การคุยโว,คำพูดที่คุยโว,คนคุยโว
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม,ชวนคุย,จับตัวได้, See also: buttonholer n.
chaffer(ชาฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) ต่อราคา,ต่อรองราคา,คุย,แลกเปลี่ยนของ, See also: chafferer n.
chat(แชท) vi.,n. (การ) คุยกันเล่น, Syn. converse
chattyadj. ชอบคุยเล่น,ช่างพูด,, See also: chattiness n.
chin(ชิน) {chinned,chinning,chins} n. คาง -keep (have) one's chin up อย่าท้อใจ,ไม่ท้อ -take it on the chin แพ้,ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง,ยกคางขึ้น,คุย,สนทนา. -vi. คุย,ยกคางตัวเองขึ้น
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน
chitchatvi.,n. (การ) คุยไปเรื่อย,สนทนาเรื่องสัพเพเหระ,นินทา,คุยเล่น, See also: chitchatty adj.ดูchitchat
chittervi. คุยเล่น,สนทนาเล่น,สั่นหนาวสั่น
cockalorumn. คนเล็ก ๆ ที่หยิ่งยโส,คนคุยโต,คนอวดเบ่ง,การเล่นกระโดดกบ
commune(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคาม,ประชาคม,ชุมชน,ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม
confabulate(คันแฟบ'บิวเลท) vi. คุยกันเล่น,สนทนา,อภิปราย, See also: confabulator n.
confabulation(คันแฟบบิวเล'เชิน) n. การคุยกันเล่น,การสนทนา,การอภิปราย., See also: confabulatory adj., Syn. conversation
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน,การคบค้าสมาคม,ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น,ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
converse(คันเวิร์ส') {conversed,conversing,converses} vi. สนทนา,คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา,การคุยกัน,ความตรงกันข้าม,การกลับกัน,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม,ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน
crack(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก., See also: crack a crib บุกเข
cracker(แครค'เคอะ) n. ขนมปังกรอบ,ประทัด,เครื่องบีบผลไม้เปลือกแข็งให้แตก,คนคุยโว,สิ่งที่ทำให้แตก,คนที่ทำให้แตก. adj. คลั่ง, Syn. firework
cracker-barrel(แครค'เคอะแบ'เรล) adj. ขึ้คุย,คุยโว
crow(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n. อีกา,ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt.,n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน,ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ,คุยโต, See also: crowingly adv.
declamation(เดคคละเม'เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์แบบโผงผาง,พูดชุมชน,การพูดที่ครึกโครม,การคุยโว,การท่องออกเสียง, See also: declamatory adj. ดูdeclamation
dish(ดิช) {dished,dishing,dishes} n. จาน,จานกับข้าว,อาหาร1จาน,อาหาร,หญิงสวย. vt. ใส่จาน,ทำคล้ายรูปจาน,คุยกันเล่น, Syn. vessel,container
egotist(เอก'กะทิสทฺ,อี'กะทิสทฺ) n. คนคุยโว,คนอวดดี,คนทะนงตัว, Syn. boaster
fanfaronade(แฟนฟะระเนด') n. การคุยโต,การโอ้อวด.
fustian(ฟัน'ชัน) n. ผ้าฝ้ายหรือลินินสีแก่เนื้อหยาบ,ภาษาหรือคำพูดที่โอ้อวด,สิ่งทอสีแก่เนื้อหยาบ adj. ทำด้วยผ้าหรือสิ่งทอดังกล่าว,โอ้อวด,คุยโว,ไร้ค่า,ราคาถูก
gabfest(แกบ'เฟสทฺ) n. การชุมนุมที่มีการสนทนากันมาก,การคุยกันนาน
jactationn. การคุยโม้,อาการกระสับกระส่ายกลิ้งไปกลิ้งมา
English-Thai: Nontri Dictionary
aggrandize(vt) ขยาย,เพิ่ม,คุยโว
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
boastful(adj) ชอบคุยโว,ชอบโม้,ชอบโอ้อวด
bombastic(adj) เป็นที่รื่นหู,ซึ่งคุยเขื่อง,ซึ่งคุยโว
brag(n) การคุยโว,การโม้,การพูดอวด
braggart(adj) ชอบโม้,ชอบคุยโว,ชอบพูดอวด
charlatan(n) คนล่อลวง,คนปลิ้นปล้อน,คนคุยโต,หมอกำมะลอ
chat(vi) พูดคุย,คุยเล่น
conversation(n) การสนทนา,การปฏิสันถาร,การติดต่อ,การพูดคุยกัน
conversational(adj) ชอบสนทนา,ชอบพูดคุย
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด
facetious(adj) ชอบคุยสนุก,ทะเล้น,ตลก,ขบขัน,ชอบเล่นตลก
generalize(vt) กล่าวอย่างกว้างๆ,วางหลัก,ลงความเห็น,พูดคุย
hector(n) คนคุยโต,คนพาล,คนชอบรังแก
loquacious(adj) ช่างพูด,พูดมาก,เจื้อยแจ้ว,ชอบคุยโว
pedantry(n) การอวดความรู้,การอวดภูมิ,การคุยโวโอ้อวด
rant(vi) พูดจาโผงผาง,พูดรุนแรง,คุยโว
swagger(vi) คุยโว,เดินไว้ท่า,พูดหลอกลวง,เดินเชิดหน้า
swell(vi) โตขึ้น,บวม,ขยายตัว,โป่ง,พองตัว,คุยโว
talkative(adj) ช่างพูด,ช่างจำนรรจา,ช่างคุย
tumid(adj) บวม,โอ้อวด,โอ่อ่า,คุยฟุ้ง
vaunt(n) การคุยโว,การโอ้อวด
windy(adj) ลมจัด,ลมแรง,คุยโว,คุยโขมง,โม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chat roomห้องคุย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
full duplex transmissionการสื่อสารสองทางเต็มอัตรา, การสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์คู่สนทนาคุยโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chew the fat (sl.) คุย See also: จ้อ, พูด
chopsing (sl.) คุย
confabulate (vi.) คุย See also: พูดคุย Syn. chat, chatter
chin (vt.) คุย (คำสแลง) See also: สนทนา Syn. chat
talk above (phrv.) คุย / พูดในสิ่งที่ไม่รู้เรื่อง Syn. talk over
pass between (phrv.) คุยกันสองคน
commune (vi.) คุยกันอย่างสนิทสนม
loosen up (phrv.) คุยกันได้อย่างเสรี
talk at (phrv.) คุยกับ See also: พูดกับ Syn. speak to, talk to
have a word with (idm.) คุยกับบางคนเป็นส่วนตัว
chopsy (sl.) คุยจ้อ
talk up (phrv.) คุยดังขึ้น Syn. answer up, speak out
telephone (vi.) คุยหรือพูดกันทางโทรศัพท์ See also: ติดต่อทางโทรศัพท์ Syn. call, phone
telephone (vt.) คุยหรือพูดกันทางโทรศัพท์ See also: ์ติดต่อทางโทรศัพท์ Syn. call, phone
bray (vi.) คุยหรือหัวเราะด้วยเสียงแหบพร่า
ramble (vi.) คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย Syn. babble
ramble on (phrv.) คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
talk turkey (sl.) คุยอย่างเปิดอก See also: พูดคุยอย่างจริงจัง
be on about (phrv.) คุยเกี่ยวกับ See also: พูดคุยเรื่อง Syn. be off, go on, keep on, run on
chitchat (vi.) คุยเล่น See also: พูดคุยกันเล่นๆ Syn. chaffer, chat, chatter
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Talk with me for just a whileคุยกับฉันเดี๋ยวเดียวก็ยังดี
There's a lot we need to discussมีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
We'd like to talk to you about…พวกเราอยากพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่อง...
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
You and I should discuss this aloneคุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
I am too busy to talk todayวันนี้ฉันยุ่งเกินกว่าที่จะพูดคุย
Talking with you is a pleasureการได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่ง
I think we have a lot of issues to talk aboutฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันหลายเรื่อง
Sir, I would like to talk about…ท่านครับ ผมอยากพูดคุยเกี่ยวกับ...
Did you talk to him?คุณคุยกับเขาหรือ
We are not going to spend much time talkingพวกเราจะไม่เสียเวลาพูดคุยมากนัก
I have no time to talk nowฉันไม่มีเวลาพูดคุยในตอนนี้
I need to speak to you aloneฉันต้องการคุยกับคุณตามลำพัง
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
Let's talk of something elseมาคุยเรื่องบางอย่างกันดีกว่า
We need to talkพวกเราต้องคุยกัน
Please sit down and talk to meโปรดนั่งลงและคุยกัน
I need to talk to you in privateฉันต้องการพูดคุยกับคุณเป็นการส่วนตัว
They didn't talk to each other for the whole dayพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันตลอดทั้งวัน
We'll talk about it tomorrowพวกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับมันในวันพรุ่งนี้
He's not really in the mood to talkเขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะพูดคุยจริงๆ
We need to talkเราต้องพูดคุยกัน
Well, it’s been nice talking to youดีจังที่ได้พูดคุยกับคุณ แล้วเจอกันคราวหลังนะ
Now they don't even talk to each otherตอนนี้พวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกัน
It must be time for tea! Let's talk laterถึงเวลาดื่มชาแล้ว ไว้คุยกันทีหลังนะ
We have to talk about everything!เราต้องคุยกันเกี่ยวกับทุกเรื่อง
That's why she can't talk to youนั่นคือเหตุผลที่เธอไม่สามารถคุยกับคุณได้
I can't spend all day talking to peopleฉันไม่สามารถใช้เวลาทั้งวันพูดคุยกับผู้คนได้หรอกนะ
We'd like to talk to you about taking over his contractเราอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับการรับช่วงสัญญาของเขา
They don't even speak anymoreพวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกันอีก
Can I talk to you in a while?ขอคุยด้วยสักครู่ได้ไหม
Please, I can't help you unless you talk to meได้โปรดเถิด ฉันจะช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมพูดคุยกับฉัน
I'd like to invite you to lunchฉันอยากจะเชิญคุณมาทานอาหารเที่ยงด้วย เราจะได้พูดคุยเรื่องนี้กัน
I'm actually not sure, I'll talk to you laterจริงๆ แล้วฉันไม่ค่อยแน่ใจ ฉันจะพูดคุยกับคุณทีหลัง
I'd love to stay here chattingฉันอยากจะอยู่พูดคุยที่นี่
I always enjoy chatting with youฉันชอบคุยกับคุณเสมอ
Would you mind if I change the subject for a moment?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเปลี่ยนเรื่องพูดคุยสักครู่?
Talk to me at home when you have calmed downไว้ค่อยคุยกันที่บ้านเมื่อคุณสงบใจแล้ว
I'd like to invite you to lunch so we can discuss your bookฉันอยากเชิญคุณมาทานอาหารกลางวันด้วยกัน เพื่อที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับหนังสือของคุณ
I feel like we haven't spoken everฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่เคยพูดคุยกันเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
... andwestrikeupa conversation, waiting for our turkey.... และเราก็เริ่มคุยกันออกรส คุย คุย คุย และก็คุย
Don't talk to Vaughn.- ไม่ ต้อง ไป คุย กับ วอนน์
Please, call me Lionel.คะ... คุย ก่อนเหรอ หนึ่งคนรออาจจะนานเกินไปก็ได้
How can you make the decision on the camp without discussing it with me first?วิธี ที่ คุณ สามารถ ตัดสินใจ ใน \ N ค่าย โดย ไม่ คุย กับ ฉัน ก่อน
So, I've been wanting to discuss that matter with you.ดังนั้น ฉัน ได้ รับ ที่ ต้องการ \ N พูด คุย เรื่อง ที่ มี คุณ
Yeah, we do. Somebody tell Irv to quit flicking his butts into the blasting caps.ใช่ คุย ใครช่วยบอกเอิร์ฟ ให้เลิกแกว่งตูดใส่หัวระเบิดที
That was so serious. I'm sorry.คุย ๆ ไปชักเครียด โทษทีนะ
Yes. My son's friend Charlie from college.คุย เพื่อนลูกชายผม ชาร์ลี เพื่อนที่มหาลัย
Yes. But now I'm hearing about this cigarette lighter with your prints on it.คุย แต่ผมได้ยินว่ามีรอยนิ้วมือ คุณอยู่บนไฟแช็ค
Talk, beat, whatever gets the job done.คุย, ทุบตี, ทำทุกอย่างให้เค้ารับงานนี่
Talk... to... a... representative.คุย... กับ... ตัวแทน
Chat about what?คุย... เรื่องอะไรเหรอคะ
If you're, uh, here for the meeting, it just ended, as I'm sure you can tell by the massacre at the doughnut box.คุยกลุ่มเพิ่งจะเสร็จเมื่อกี้นี้เอง คุณน่าจะสังเกตได้ที่กล่องโดนัทเปล่านะ
To talk. About why we weren't talking.คุยกัน คุยเรื่องทำไมเราไม่พูดกันอีก
Talk first, stab later.คุยกันก่อน ค่อยแทงทีหลัง
Before you go back there, just while you're-- hello?คุยกันก่อนคุณจะไป คุณกำลัง สวัสดี
Let's talk about this, son.คุยกันก่อนดีกว่านะลูก
Let's talk about it, huh? Slow down, let's talk about it.คุยกันก่อนได้มั้ย ใจเย็นๆ คุยกันก่อน
When did you last talk?คุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
Talking to the back of your head.คุยกันจากข้างหลัง กับศีรษะของคุณ
Can we talk for a sec?คุยกันซักแปบได้มั้ย?
Talking nice doesn't get you into Heaven.คุยกันดีๆ ไม่ทำให้เราขึ้นสวรรค์ได้นะ
Can we do this while I'm working?คุยกันตอนฉันทำงานได้มั้ย
Lot of water-cooler talk about Gotham City's finest cop and robber.คุยกันตอนพักเที่ยงประจำ เรื่องคู่หูตำรวจกับโจรแห่งกอทแฮม
Well, how about dinner?คุยกันตอนมื้อค่ำนี่เลยเป็นไงคะ
Can we discuss it in the morning?คุยกันตอนเช้าได้มั้ย
He was here with some guy, chatting away like they were old pals.คุยกันท่าทางดูเหมือน เป็นเพื่อนเก่า
I'll talk to you later, sweetie, okay?คุยกันทีหลังนะที่รัก ตกลงนะ
Talk in my office.คุยกันที่ห้องทำงานผม
Can I see you in the office for a minute, John?คุยกันที่ออฟฟิศซักนาที ได้มั๊ยจอห์น
Talk to each other, ladies. Look, she's wide open over here.คุยกันบ้างสิ สาวๆ ดูนั่น เธอเปิดบอลกว้างอยู่นู่นแล้ว
Ma'am, you're gonna need to wait your turn.คุยกันประสาผู้หญิงใสๆค่ะ หลบหน่อย หลบหน่อย!
Why don't we talk tomorrow?คุยกันพรุ่งนี้ได้ไหม
Well, can't we talk about it tomorrow?คุยกันพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอ
Listen to me.คุยกันมาเถอะ ฉันจะปฏิบัติกับเธออย่างดี
Secret talks, man. I'm just talking about secret talks.คุยกันลับ ๆ แค่วงในพวกเรา
But I will talk to you later.คุยกันวันหลังนะคะพ่อ
I only have an hour, and I really wanna finish.คุยกันวันหลังได้มั้ยคะ หนูเหลือเวลาอีกชั่วโมงเดียวเอง หนูต้องรีบๆทำให้มันเสร็จๆไป
Can we talk about this later?คุยกันวันหลังไม่ได้เหรอ?
Now, the kids and I have been talking about what to get you for weeks now and we were wondering how you would feel if as your gift, we just left you alone for the day.คุยกันว่าจะให้อะไรคุณ มาเป็นอาทิตย์ๆ เราอยากรู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไง ถ้าเราให้ของขวัญคุณ โดยเราปล่อยให้ คุณอยู่คนเดียวทั้งวัน

คุย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุ้ย
Back to top