ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความคิดเห็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความคิดเห็น*, -ความคิดเห็น-

ความคิดเห็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคิดเห็น (n.) opinion See also: view, sentiment Syn. ความเห็น
English-Thai: HOPE Dictionary
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
budge(บัดจฺ) {budged,budging,budges} vt. เคลื่อน,เริ่มเคลื่อน,เปลี่ยนความคิดเห็น,เปลี่ยนตำแหน่ง. vt. ทำให้เคลื่อน
complex(คอม'เพลคซฺ) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ซับซ้อน,เชิงซ้อน,ซึ่งประกอบด้วย2ส่วน (คำ) n. ความซับซ้อน,ภาวะเชิงซ้อน,ความคิดเห็นที่ครอบงำ,จิตครอบงำ, Syn. complicated,maze ###A. integral
complexion(คัมเพลค'เชิน) n. สีหน้า,สีผิว,คุณลักษณะ,เค้า,ความคิดเห็น,ความเชื่อ
computernikชาวคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งคนที่ชอบใช้อินเตอร์เน็ต หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ด้วย คนกลุ่มนี้มักจะมีความคิดเห็น ความสนใจไปในทางเดียวกัน
consensus(คันเซน'ซัส) n., (pl. -suses) ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ความคิดเห็นของส่วนใหญ่,มติมหาชน, Syn. unanimity
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
doxy(ดอค'ซี) n. ความคิดเห็น,ทฤษฎี,ความคิดเห็นทางศาสนา,ภรรยาลับ,หญิงชู้,โสเภณี, Syn. doxie
estimate(เอส'ทิเมท) v.,n. (การ) ประมาณ,ประเมิน,กะ,ตีราคา,คำนวณ,คิด,วินิจฉัย,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน,ราคาที่ประเมิน., See also: estimator n. ดูestimate, Syn. evaluate
estimation(เอสทิเม'เชิน) n. การประมาณ,การประเมิน,การวินิจฉัย,ความคิดเห็น,ความนับถือ,ความเคารพ, Syn. estimate
express(อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงความคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร,ส่งด่วน,บีบ,คั้น adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,แน่นอน,เหมาะสม,ด่วน,เร็วเป็นพิเศษ,โดยเฉพาะ,พิเศษ. n. ขบวนรถด่วน,การส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ
feeler(ฟีล'เลอะ) n. แผ่นเหล็กวัดความห่าง,ผู้สัมผัส,หนวดสัมผัส (ของแมลง) ,ความคิดเห็นทัศนคติ,วิธีการหยั่งดู,ผู้สืบ,ผู้หยั่ง
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
free-spokenadj. ซึ่งพูดแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ,ขวานผ่าซาก,พูดจาโผงผาง, See also: free-spokenly adv. free-spokenness n.
heresiarchn. ผู้นำความคิดเห็นนอกรีด
heresy(เฮ'ระชี่) n. ศาสนานอกรีต,ผู้นำความคิดเห็นคิดนอกรีต, ความคิดนอกคอก, Syn. apostasy
impress(อิมเพรส') vt. ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, ฝังใจ, มีผลต่อความคิดเห็น, มีผลต่อ, กด, ประทับตรา, ทำร่องรอย. -vi. ประทับใจ. -n. การประทับใจ, รอยประทับ, รอยจารึก., See also: impresser n., Syn. imprint, affect
ingroup(อิน'กรูพ) n. กลุ่มภายใน,กลุ่มที่มีผลประโยชน์,ความคิดเห็นหรืออื่น ๆ ที่เหมือนกัน
misconception(มิสคันเซพ'เชิน) n. ความคิดเห็นที่ผิด,การเข้าใจผิด
note(โนท) {noted,noting,notes} n. บันทึก (เป็นลายมือ) สั้น ๆ ,บันทึก,จดหมาย,หมายเหตุ,สาสน์,สาร,ธนบัตร,ชื่อเสียง,ความเด่น,ความสำคัญ,เสียงดนตรี,เครื่องหมายดนตรี,ทำนองเพลง vi. บันทึก,หมายเหตุ,จดจำ,สังเกต,ใส่เครื่องหมายดนตรี,แสดงดึง,ชี้บ่ง. -Phr. (compare notes แลก เปลี่ยนความคิดเห็น)
notion(โน'เชิน) n. ความนึกคิด (ที่คลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์) ,ความคิดเห็น,ความเชื่อ,สิ่งประดิษฐ์, See also: notions n. ของเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับ ขาย. ., Syn. idea
opine(โอไพน์') vt.,vi. มีความคิดเห็น,แสดงความคิดเห็น,รู้สึกว่า,เข้าใจว่า
opinion(โอพิน'เยิน) n. ข้อคิดเห็น,ความคิดเห็น,ทัศนะ, Syn. notion
parti prisn. ความคิดเห็นของคนรุ่นก่อน,ความคิดที่เป็นอคติ
poll(โพล) n. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,บุคคลที่ปรากฎในรายชื่อ,การสำรวจความคิดเห็นของคนจำนวนมาก -vi.,vi. ได้รับคะแนนเลือกตั้ง,ออกเสียงลงคะแนน,สำรวจความคิดเห็น,
sentiment(เซน'ทะเมินทฺ) n. ความรู้สึก (ต่อบางสิ่งบางอย่าง) ,ความรู้สึก,ความรู้สึกรำลึกถึง,ความคิดเห็น,ข้อคิดเห็น,อารมณ์., Syn. feeling
slant(สลานทฺ,สแลนทฺ) vi.,vt. (ทำให้) ลาด,เอียง,เบน,โน้มเอียง,แฉลบ n.. การเอียงลาด,การบ่ายเบน,การบิดเบือน,ความคิดเห็น,ทัศนคติ,อคติ.
soft-headed(ซอฟทฺ'เฮด'ดิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ไม่มีความคิดเห็นของตัวเอง., See also: softhead n. soft-headedness n., Syn. foolish
theorem(เธีย'อะเรม) n. ทฤษฎีบท,กฎ,สูตร,หลักเกณฑ์,หลัก,ความคิดเห็น,ความเชื่อ., See also: theorematic adj.
turnabout(เทิร์น'อะเบาทฺ) n. การหมุนรอบ,การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น,การโต้ตอบ,เสียงสะท้อนกลับ,การหันกลับ, Syn. reversal
vend(เวนดฺ) vt. จำหน่าย,ขาย,ขายเร่,แสดงความคิดเห็น,ตีพิมพ์. vi. ค้าขาย,จำหน่าย,ขาย, Syn. sell
viewpoint(วิว'พอยทฺ) n. ทัศนคติ,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น,แง่คิด,ความคิดเห็น
voice(วอยซฺ) n. เสียงร้อง,เสียงร้องของคน,เสียงพูด,เสียงเปล่ง,ความสามารถในการพูดหรือร้อง,สิทธิในการแสดงความคิดเห็น,ความต้องการ,ความปรารถนา,ความคิดเห็น,สิทธิในการออกเสียง,ปากเสียง,โฆษก,วาจกในไวยากรณ์,นักร้อง,ส่วนที่ขับร้องของบทดนตรี,ความสามารถในการขับร้อง
westernise(เวส'เทอไนซ) vt. ทำให้มีลักษณะความคิดเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่น ๆ ของประเทศด้านตะวันตก, See also: westernisation n. westernization n.
westernize(เวส'เทอไนซ) vt. ทำให้มีลักษณะความคิดเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่น ๆ ของประเทศด้านตะวันตก, See also: westernisation n. westernization n.
English-Thai: Nontri Dictionary
conception(n) ความคิดเห็น,การสร้างมโนภาพ,มโนคติ,การตั้งครรภ์
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด
estimate(n) การประมาณ,การตีราคา,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน
estimation(n) การประมาณ,การประเมิน,การตีราคา,ความคิดเห็น,การวินิจฉัย
feeler(n) ผู้สืบ,ผู้รู้สึก,สิ่งที่ทำให้รู้สึก,ความคิดเห็น,ทัศนคติ
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
idea(n) ความคิด,ความคิดเห็น,มโนคติ,ความเชื่อ
notion(n) ความคิดเห็น,ความนึกคิด,ความเชื่อ,สิ่งประดิษฐ์
opine(vi) ออกความเห็น,แสดงความคิดเห็น
opinion(n) ความคิดเห็น,ทัศนะ,ข้อเสนอ
poll(n) การสำรวจความคิดเห็น,การออกเสียงเลือกตั้ง,รายหัว,หัว
pronouncement(n) การประกาศ,การกล่าว,คำวินิจฉัย,คำแถลง,ความคิดเห็น
sentiment(n) อารมณ์,ความรู้สึกทางใจ,ความคิดเห็น
theorem(n) ทฤษฎี,บทพิสูจน์,หลักเกณฑ์,สูตร,ความเชื่อ,ความคิดเห็น
vend(vt) ขาย,จำหน่าย,ตีพิมพ์,แสดงความคิดเห็น
viewpoint(n) สถานที่มองดู,ทัศนคติ,ทัศนะ,ความคิดเห็น
voice(n) เสียง,วาจก,ความคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
centristกลุ่มที่มีความคิดเห็นกลาง ๆ, กลุ่มสายกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion๑. ความคิดเห็น, ความเห็น๒. มติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public hearing; hearing๑. การให้มาชี้แจง (ต่อคณะกรรมาธิการของสภา)๒. การสืบพยาน๓. การฟังความคิดเห็นของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมProceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม
Public Hearing ประชาพิจารณ์ การประชุมร่วมระหว่างเจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่ ผู้ได้เสีย และนักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเพื่อหาทางออก ที่ดีที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
belief (n.) ความคิดเห็น
eye (n.) ความคิดเห็น Syn. opinion
point (n.) ความคิดเห็น Syn. idea, opinion
slant (n.) ความคิดเห็น See also: ทัศนคติ Syn. attitude, point of view
view (n.) ความคิดเห็น See also: ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น Syn. belief, viewpoint, opinion
vista (n.) ความคิดเห็น See also: แนวความคิด, ทัศนคติ, ทัศนะ Syn. prospect, outlook, vision
voice (n.) ความคิดเห็น See also: ความต้องการ, ความรู้สึก
consensus (n.) ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ Syn. general agreement, accord, unison
general agreement (n.) ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ Syn. accord, unison
incorrect idea (n.) ความคิดเห็นโง่ๆ See also: ความนึกคิดที่คลุมเครือ Syn. odd idea, vague idea
notion (n.) ความคิดเห็นโง่ๆ See also: ความนึกคิดที่คลุมเครือ Syn. incorrect idea, odd idea, vague idea
odd idea (n.) ความคิดเห็นโง่ๆ See also: ความนึกคิดที่คลุมเครือ Syn. incorrect idea, vague idea
vague idea (n.) ความคิดเห็นโง่ๆ See also: ความนึกคิดที่คลุมเครือ Syn. incorrect idea, odd idea
consideration (n.) ความคิดเห็นใจผู้อื่น
contention (n.) ความคิดเห็นในการโต้แย้ง
animadvert on (phrv.) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (อย่างวางท่า)
animadvert upon (phrv.) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (อย่างวางท่า)
be irresolute (vi.) เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา (การตัดสินใจ, ความคิดเห็น, ทัศนคติ) See also: เปลี่ยนแปลง, กลับไปกลับมา, ผันแปร, ลังเล Syn. alternate, hesitate, fluctuate
besmirch (vt.) ทำลายความคิดเห็น Syn. sully
call-in (n.) รายการที่ให้ผู้ชมหรือผู้ฟังโทรเข้าไปแสดงความคิดเห็น Syn. phone-in
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I might have a different opinionฉันอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
You are entitled to your own opinionคุณมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของคุณ
Do you have any thoughts of your own on this matter?คุณมีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Instead of once a year, have you considered a monthly forum where... students and teachers could exchange thoughts in an effort to enhance... communication and bridge gaps?แทนที่จะพบกันปีละครั้ง คุณคิดจะจัดทุกเดือนบ้างไหมคะ ครูและนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างการสื่อสาร และลดช่องว่าง
Your opinions, your interactions, all are important to one another.ความคิดเห็นของคุณ , ปฏิกิริยาของคุณ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญต่อแต่ละคน
Your opinion makes a difference.ความคิดเห็นของคุณทำให้เกิดประเด็น
My opinion isn't any of your concern, miss.ความคิดเห็นของชั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องกังวลหรอก,มีส
Your feedback is important.ความคิดเห็นของนายเป็นสิ่งสำคัญ
His opinions are above reproach.ความคิดเห็นของเขาจะอยู่เหนือการถูกตำหนิ
It was a very unpopular opinion.ความคิดเห็นข้าไม่มีใครรับฟัง
Final thought.ความคิดเห็นครั้งสุดท้าย
Opinions can easily change.ความคิดเห็นคือสิ่ง ที่ถูกแปรเปลี่ยนไปได้ง่าย
The only positive was the bumps you received following the announcement of the Amanda Clarke Foundation and your TV appearance with Jack Porter.ความคิดเห็นด้านบวก ด้านเดียวที่คุณได้รับ คือการประกาศตั้งมูลนิธิอแมนด้า คลาร์ก และการที่ออกทีวี พร้อมแจ็ค พอร์ตเตอร์
Rational arguments don't usually work on religious people.ความคิดเห็นที่มีเหตผล ไม่ค่อยใช้ได้ผลกับพวกเคร่งศาสนา
Why don't you leave the punditry to someone who's paid to have an opinion.ความคิดเห็นน่ะปล่อยให้นักวิจารณ์อาชีพเขาพูด เธอไม่ต้อง
That's a matter of opinion.ความคิดเห็นนั่นมีสาระไหม
Personal reviews, bank records.ความคิดเห็นส่วนตัวนะ บันทึกธนาคาร
What was Patrick Henry's famous remark?ความคิดเห็นอะไร ที่สร้างชื่อเสียงให้เพทริก เฮนรี่?
A snide comment from a snotty girl in my class.ความคิดเห็นเย้ยหยัน จากผู้หญิงไร้มารยาทในชั้นค่ะ
All your true, nice opinions.ความคิดเห็นแท้จริงดีๆทั้งหมด
My expert opinion might not mean much.ความคิดเห็นแบบผู้เชี่ยวชาญของฉัน คงไม่มีความหมายเท่าไหร่
I think has been clearly documented in this hearing.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าได้รับอย่างชัดเจน เอกสารในการรับฟังความคิดเห็นนี้
That's your opinion.{\cHFFFFFF}นั่นเป็นความคิดเห็นของคุณ
I'd like your opinion.ฉันต้องการความคิดเห็นของ คุณ คุณคิดอย่างไร?
It's my policy never to read my reviews.มันคือนโยบายของฉันไม่เคยที่จะ อ่านความคิดเห็นของฉัน
I have a point of view and I think it speaks for many of the people here.ฉันมีความคิดเห็น เเละหลายคนที่นี่ก็คงคิดเหมือนฉัน
The author was inspired by certain opinions of a British publisher concerning world peace.ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดเห็นบางอย่างของสำนักพิมพ์อังกฤษ เกี่ยวกับสันติภาพของโลก
Feel the weight of all the expert opinions.รู้สึกว่าน้ำหนักของทุกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
Well, expert opinion has it that this notebook was written very quickly, or very slowly, by a man or a woman, in anger or in jest.ดีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ว่าบันทึกนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือช้ามากโดยชายหรือหญิงในความโกรธหรือในความตลกขบขัน
It's not real from your point of view... and right now reality shares your point of view.อาจไม่สมจริงในสายตาคุณ แต่อย่างน้อยคุณก็แสดงความคิดเห็นออกมาแล้ว
The senator has been besieged here, outside his palatial estate... by a virtual army of media, waiting for... some comment on the unfortunate events of late.สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการปิดล้อมที่นี่นอกอสังหาริมทรัพย์หรูหราของเขา ... โดยกองทัพเสมือนจริงของสื่อรอ ... แสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ที่โชคร้ายของปลายบาง
We won't be suppressing any opinions here today.เอโรเว เราจะไม่ได้รับความแค้น ความคิดเห็นใด ๆ ที่นี่ในวันนี้
Consortium officials had no comment, but inside sources have disclosed that Dr. Arroway appears to now be the front-runner for the Machine seat.เจ้าหน้าที่สมาคมไม่มีความคิดเห็น แต่ภายในแหล่งที่มา ได้เปิดเผยว่าดร. เอโรเว
We're picking up something in Northern Cascades. I need your opinion on it.เรากำลังยกขึ้นบางสิ่งบางอย่างในภาคเหนือ พรู ฉันต้องการความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับมัน
When I want your opinion, I'll ask for it.ถ้ากูต้องการความคิดเห็นจากมึง กูจะขอเอง
Expressing my opinion is not a terrorist action.การออกความคิดเห็น ไม่ใช่การก่อการร้ายนะคะ
The way you expressed your opinion to Bobby Ridgeway?เหมือนที่เธอออกความคิดเห็นกับ เป้าของ บ๊อบบี้ ริดจ์เวย์หรอ
Let's see, speak up in Callahan's class.ขอคิดก่อน พยายามแสดงความคิดเห็นในชั่วโมงของคัลลาแฮน
We have a very different idea about what disgraces the name of wizard, Malfoy.เรามีความคิดเห็นแตกต่างกัน ว่าอะไร ทำชื่อเสียงให้พ่อมดกันแน่ มัลฟอย
And I'm curious about the subject of your dissertation.แล้วผมก็สงสัยความคิดเห็นของคุณด้วย
Don't say anything, let him form his own opinion.ห้ามพูดอะไรนะ ปล่อยให้เขาแสดงความคิดเห็นออกมา
So does the Raccoon City Police Department have any comment on what those things are?แล้วตำรวจประจำเมืองแรคคูน... ...มีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งเหล่านี้ละ
You might want a second opinion.เธออาจจะต้องการความคิดเห็นจากบุคคลที่ 2

ความคิดเห็น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
意見[いけん, iken] Thai: ความคิดเห็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความคิดเห็น
Back to top