ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unison

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unison*, -unison-

unison ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unison (n.) ความพร้อมเพรียงกัน See also: ความสอดคล้องกัน, ความเข้ากันได้ Syn. unity Ops. oppisite
English-Thai: HOPE Dictionary
unison(ยู'นิเซิน) n. ความสอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,ความเข้ากันได้,เสียงเดียวกัน,เสียงเข้ากัน., Syn. accord,harmony
unisonant(ยูนิโซ'นันท,-นัส) adj. พร้อมเพรียงกัน,มีระดับเสียงเดียวกัน,สอดคล้องกัน.
unisonous(ยูนิโซ'นันท,-นัส) adj. พร้อมเพรียงกัน,มีระดับเสียงเดียวกัน,สอดคล้องกัน.
English-Thai: Nontri Dictionary
unison(n) ความสอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ้อง (v.) sing in unison See also: praise in song or chorus, sing together, acclaim Syn. แซ่ซ้อง, สรรเสริญ
สังคายนา (n.) chanting in unison
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (adv.) in unison See also: be of one mind, unanimously Syn. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน Ops. แตกแยก
แซ่ซ้อง (v.) sing in unison See also: praise in song or chorus, sing together, acclaim Syn. สรรเสริญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Federal agents working in unison with the secret service were able to foila terrorist attempt to assassinate the president while he was on board air force one.Federal agents working in unison with the secret service were able to foila terrorist attempt to assassinate the president while he was on board air force one.
[ HEARTS BEATING IN UNISON ][ HEARTS BEATING IN UNISON ]
Once I've entered in the neural net... my birth cry will be the sound... of every phone on this planet ringing in unison.จากนั้นผมจะออกไปสู่ระบบเครือข่ายภายนอก การเกิดใหม่ของผม จะตามมาด้วยเสียง ของโทรศัพท์ทุกเครื่องในโลก
Yesterday, their heads were bobbing everywhere. Today they're almost in unison.เมื่อวาน พวกเขาไม่เข้าขากันเลย แต่วันนี้พวกเขาพร้อมเพรียงกันดีมาก
"There could have been no two hearts so open no tastes so similar no feelings so in unison."ไม่มีหัวใจสองดวงไหน ที่จริงใจต่อกันเท่า... ...ไม่มีรสอะไรเหมือน... ...ไม่มีความรู้สึกใดที่สัมพันธ์กันเท่า
They flew in what appeared to be unison, approximately 90 miles apartพวกมันบินอย่างเป็นกลุ่มก้อน โดยห่างกันประมาณ 90 ไมล์
ELENA AND STEFAN [IN UNISON]: Because I know... STEFAN:เป็นครั้งแรกเมื่อนานมาแล้ว
Will stand in unison.จะยืนอยู่บนความคิดเห็นเดียวกัน
♪ singing and dancing in unison... ♪♪ singing and dancing in unison... ♪
[SINGING IN UNISON] Ooh, baby, baby[SINGING IN UNISON] Ooh, baby, baby
A collective request, sent up in unison.การร่วมกันร้องขอ, อย่างพร้อมเพรียงกัน.
A collective request sent up in unison, a shared hope, fear relieved, a life spared.รวมความต้องการ ส่งขึ้นไปพร้อมกัน แชร์ความหวัง

unison ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同音[tóng yīn, ㄊㄨㄥˊ , 同音] unison; homonym (exactly the same sound)

unison ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュプレヒコール(P);シュプレッヒコール[, shupurehiko-ru (P); shupurehhiko-ru] (n) speaking in chorus, unison (ger
ユニゾン[, yunizon] (n,adj-no) unison
三役揃い踏み[さんやくそろいぶみ, sanyakusoroibumi] (n) ritual stomping in unison on the final day of sumo tournament
叢立ち;総立ち;群立ち[そうだち(総立ち);むらだち(叢立ち;群立ち), soudachi ( soudachi ); muradachi ( sou tachi ; gun tachi )] (n) standing in a group; standing up in unison
相舞;合舞[あいまい, aimai] (n) dancing together in unison (in noh, kyogen, etc.)
統一行動[とういつこうどう, touitsukoudou] (n) joint action; acting in unison
一口同音[いっくどうおん, ikkudouon] (n) reading in unison; saying the same thing
協心[きょうしん, kyoushin] (n,vs) unison; accord
斉唱[せいしょう, seishou] (n,vs,adj-no) singing or chanting in unison; (P)
袂を連ねる[たもとをつらねる, tamotowotsuraneru] (exp,v5r) to do in unison; to do en masse

unison ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านพร้อมกัน[v. exp.] (ān phrøm ka) EN: read in unison FR: lire à l'unisson
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน[adv.] (pen an neun) EN: in unison ; as one ; one and the same FR:
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[adj.] (pennāmneung) EN: in unison ; as one ; united ; unanimous FR:
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; together ; meanwhile ; in the meantime ; altogether ; in unison FR: en même temps ; simultanément ; en choeur ; à l'unisson
พร้อมพรัก[adv.] (phrømphrak) EN: in unison ; in harmony ; all together ; in force ; in mass ; in great numbers FR:
พร้อมพรั่ง[adv.] (phrømphrang) EN: in unison ; in harmony ; all together ; in force ; in mass ; in great numbers FR:
พร้อมเพรียง[adv.] (phrømphrīen) EN: all together ; completely ; in unison ; in harmony FR:
แซ่ซ้อง[v.] (saēsøng) EN: sing in unison FR:
สังคายนา[n.] (sangkhāyanā) EN: chanting in unison ; Buddhist Council for Collation of the Tipitaka FR:
สังคายนาย[n.] (sangkhāyanā) EN: chanting in unison ; Buddhist Council for Collation of the Tipitaka FR:
ซ้อง[v.] (søng) EN: sing in unison ; cry out in one voice FR:

unison ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unisono {adv}in unison

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unison
Back to top