ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครอบงำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครอบงำ*, -ครอบงำ-

ครอบงำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครอบงำ (v.) dominate See also: overpower, reign, overshadow, override, predominate Syn. ครอบครอง, เข้าครอง
English-Thai: HOPE Dictionary
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
captive(แคพ'ทิฟว) n. นักโทษ,เชลย,ผู้ถูกครอบงำ adj. เป็นเชลย,ถูกคุมขัง,หลงไหล, Syn. prisoner
commanding(คะมาน'ดิง) adj. n. เกี่ยวกับการบัญชาการ,เด่น,ครอบงำ,สูงคลุม
complex(คอม'เพลคซฺ) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ซับซ้อน,เชิงซ้อน,ซึ่งประกอบด้วย2ส่วน (คำ) n. ความซับซ้อน,ภาวะเชิงซ้อน,ความคิดเห็นที่ครอบงำ,จิตครอบงำ, Syn. complicated,maze ###A. integral
conscience-striken(คอน'เชินสทริค'เคิน) adj. ซึ่งมีจิตครอบงำด้วยความผิดหรือบาปที่ได้กระทำ
consume(คันซูม') {consumed,consuming,consumes} vt. บริโภค,ผลาญ,กิน,กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ครอบงำ. vi. สูญสลาย,สิ้นเปลือง,สูญสิ้น
dominance(ดอม'มะเนินซฺ) n. การปกครอง,การมีอำนาจเหนือ,การครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ., See also: dominancy n. ดูdominance, Syn. command,power,rule,authority
dominant(ดอม'มะเนินทฺ) adj. ซึ่งครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,ซึ่งปกครอง,เด่น n. ตัวสำคัญ, Syn. superior,major
dominate(ดอม'มะเนท) vt.,vi. ครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพลเหนือ,ปกครอง,อยู่เหนือ., See also: dominatingly adv. ดูdominate dominator n. ดูdominate
domination(ดอมมะเน'เชิน) n. การครอบงำ,การมีอำนาจเหนือ,การมีอิทธิพลเหนือ,การปกครอง,การควบคุม, Syn. jurisdiction
domineer(ดอมมะเนียร์') vi. ปกครองแบบเผด็จการ,ใช้อำนาจเด็ดขาด. vt. ครอบงำ,ควบคุม, Syn. bully
dominion(ดะมิน'เยิน) n. อำนาจการปกครอง,การปกครอง,การครอบงำ, Syn. authority,government
fixation(ฟิคเซ'เชิน) n. การทำให้ติดแน่น,ทำให้เกาะแน่น,การครอบงำ, Syn. obsession
govern(กัฟ'เวิร์น) v. ปกครอง,ครอบงำ,ควบคุม,ดูแล., See also: governabilityn. governable adj., Syn. direct,rule
haunted(ฮอน'ทิด) adj. ซึ่งสิงอยู่,ครอบงำ
haunting(ฮอน'ทิง) adj. ยังคงอยู่ในความทรงจำ,ซึ่งสิ่งอยู่,ครอบงำ., See also: hauntingly adv., Syn. disturbing,persisting
hipped(ฮิพทฺ) adj. ซึ่งมีตะโพก,อกไก่เอียงลาด, (ก่อสร้าง) ,สนใจมาก,ครอบงำ
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
hooked(ฮุคทฺ) adj. คล้ายตะขอ,งอคล้ายตะขอเป็นตะขอ,ติดยาเสพติด,ถูกครอบงำ
imperious(อิมเพอ' เรียส) adj. โอหัง, ยโส, เป็นเชิงบังคับ, ครอบงำ, เผด็จการ, จำเป็น, ด่วน., See also: imperiously adv. imperiousness n., Syn. domineering, commanding
incubus(อิน' คิวบัส) n., (pl. -bi, -buses) ผีที่เข้ามานอนทับคนที่กำลังหลับ (โดยเฉพาะผีผู้ชายที่เข้าร่วมประเวณีกับผู้หญิงที่กำลังหลับ) , สิ่งที่ครอบงำจิตใจ, ภาระที่หนัก
lord(ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว
masterful(มาส'เทอะฟูล) adj. มีความเป็นนาย,มีอำนาจ,วางอำนาจ,ครอบงำ,เชี่ยวชาญ,เก่ง., See also: masterfully adv. masterfulness n.
obsess(ออบเซส') {obsessed,obsessing,obsesses} vt. ครอบงำ,สิง,ทำให้ทุกข์ใจ,ทำให้ลำบาก,หลอกหลอน., See also: obsessingly adv. obsessor n.
obsession(อับเซส'เชิน) n. การครอบงำจิตใจ,ความคิดครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ,การทำให้ทุกข์ใจหรือลำบาก., Syn. preoccupation
overbear(โอ'เวอะแบร์) vt. ชนะ,เหนือกว่า,ลำหน้า,ท่วม,ครอบงำ. vi. ให้ผลมากเกินไป,มีลูกมากเกินไป., See also: overbearer n., Syn. dominate
overbearing(โอ'เวอะแบ'ริง) adj. ครอบงำ,ยกตนข่มท่าน,หยิ่งยโส,เผด็จการ,เอาชนะได้,คว่ำได้, See also: overbearingness n.
overcome(โอ'เวอะคัม) v. มีชัย,พิชิต,ถูกข่มขวัญ,ถูกครอบงำ,ปกคลุม., See also: overcomer n.
overmastervt. ครอบงำมีอำนาจเหนือ,พิชิต
override(โอ'เวอะไรดฺ) vt. ขี่ม้าข้าม,เอาชนะ,ข่ม,ครอบงำ,ขี่ม้ามากเกินไป n. ค่าตอบแทนการขาย,ค่านายหน้า
overwhelm(โอ'เวอะเวล์ม) vt. ครอบงำ,ปกคลุม,มีชัยท่วมท้น,คว่ำ,ทำให้ตกตะลึงมาก, Syn. overpower
overwhelming(โอ'เวอะเวล'มิง) adj. ซึ่งครอบงำ,ซึ่งปกคลุม,ท่วมท้น,รุนแรงมาก, See also: overwhelmingly adv. overwhelmingness n., Syn. crushing,severe
phobia(โฟ'เบีย) n. ความหวาดกลัว,โรคกลัว,ความกังวลชนิดครอบงำ, See also: phobic adj.
possess(พะเซส') vt. มี,ครอบครอง,ครอบงำ,ควบคุม,ยึดกุม,ข่มอารมณ์,คุมสติ,ดลใจ,สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ,ทำให้หลงเสน่ห์., See also: possessor n., Syn. have,own
possessed(พะเซสทฺ') adj. ถูกครอบงำทางจิตใจ,ถูกผีเข้า,เสียสติ,ข่มใจ., See also: possessed of มีครอบครอง.
possession(พะเซส'เชิน) n. การมี,การครอบครอง,การเข้ายึดเอา,ความเป็นเจ้าของ,สิ่งที่ครองครอง,การควบคุม,การครอบงำความคิด,ความคิด,ที่ดินในครอบครอง,อาณานิคม
predominate(พรีดอม'มิเนท) vi.,vt. เหนือกว่า,มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพลเหนือ,มีมากกว่า,ปกครอง,ครอบงำ., See also: predomination n. predominator n.
preoccupy(พรีออค'คิวไพ) vt. ครอบครองก่อน,ครอบงำ (ทางจิต) ,ทำให้ติดอกติดใจ.
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน,หมกมุ่น,ไตร่ตรองมาก่อน,ถูกใจแต่แรกเริ่ม,มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.
puppet(พัพ'พิท) n. หุ่น,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด,บุคคลที่ถูกครอบงำ,ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ -S.marionette
English-Thai: Nontri Dictionary
dominance(n) การครอบงำ,ความมีอำนาจเหนือ,การปกครอง,ความเด่น
dominate(vt) ครอบครอง,ปกครอง,ครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,อยู่เหนือ
domination(n) การครอบครอง,การปกครอง,การครอบงำ,การควบคุม
govern(vt) ปกครอง,ดูแล,ครอบครอง,ครอบงำ,บังคับ,ควบคุม
incubus(n) ฝันร้าย,การโดนผีอำ,สิ่งที่ครอบงำ
masterful(adj) เป็นนาย,เก่ง,มีอำนาจ,ครอบงำ,เชี่ยวชาญ
overbearing(adj) กดขี่,ยกตนข่มท่าน,เอาแต่ใจ,ครอบงำ
possess(vt) มี,ครอบครอง,เป็นเจ้าของ,ยึดกุม,ควบคุม,ครอบงำ,ดลใจ
possession(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม
possessive(adj) ซึ่งเป็นเจ้าของ,ซึ่งครอบงำ,อยู่ในความครอบครอง
predominate(vt) เด่นกว่า,เหนือกว่า,ครอบงำ,มีมากกว่า,มีอิทธิพลเหนือ
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ,โน้มน้าว,ครอบงำ,ทำให้หมกมุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dominanceภาวะครอบงำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dominationการครอบงำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embraceryการครอบงำผู้ตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hegemonyการครองความเป็นใหญ่, การใช้อำนาจครอบงำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
take over bidการพยายามเข้าครอบงำกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
domineer (vt.) ครอบงำ See also: ควบคุม Syn. dominate, tyrannize
domineering (adj.) ครอบงำ See also: ควบคุม
dwell in (phrv.) ครอบงำ
obsess (vt.) ครอบงำ See also: ฝังแน่นอยู่ในจิตใจ Syn. possess, haunt
outweigh (vt.) ครอบงำ Syn. overshadow, override
overmaster (vt.) ครอบงำ
reach (vi.) ครอบงำ See also: มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อ, เข้าถึง Syn. control, dominate
reach (vt.) ครอบงำ See also: มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อ, เข้าถึง Syn. control, dominate
sway (vt.) ครอบงำ See also: มีอิทธิพลต่อ, เหนี่ยวนำ, ชักจูง Syn. influence, affect, induce, persuade
sweep in on (phrv.) ครอบงำ Syn. sweep over
sweep over (phrv.) ครอบงำ Syn. sweep in on
whelm (vt.) ครอบงำ See also: มีอำนาจเหนือ Syn. overpower, overwhelm
prepossess (vt.) ครอบงำจิต See also: จับใจ, มีอคติ
blitz (vt.) พยายามที่จะครอบงำผู้อื่นเพื่อให้เห็นพ้อง
demonic (adj.) ซึ่งถูกครอบงำ See also: ถูกสิง Syn. possessed, satanic
go into (phrv.) ไม่รู้สึกตัว (เพราะจิตว่างหรือถูกครอบงำจิตใจ)
hagridden (adj.) ซึ่งมีความกลัวครอบงำ
imperious (adj.) ที่ครอบงำ Syn. haughty, domineering, overbearing
incubus (n.) สิ่งที่ครอบงำจิตใจ (โดยเฉพาะทางวรรณคดี) See also: ฝันร้าย Syn. nightmare
obsessed (adj.) ถูกครอบงำทางจิตใจ See also: โดนผีสิง Syn. compulsive, single-minded
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"the reaper is driven By a need to dominate,"มัจจุราชมีแรงขับด้วยความต้องการ ครอบงำ ควบคุม และบงการ"
Possessed by what?ครอบงำ... ครอบงำจากอะไร?
Get in the way of her responsibilitiesครอบงำการสนองตอบ ของท่านมากเกินไป
Your obsession with all these cameras.ครอบงำจิตใจของคุณด้วยกล้องเหล่านี้ทั้งหมด
Hitler's a nut on the subject, crazy. He's obsessed with the occult.ฮิตเลอร์กำลังคลั่งเรื่องนี้อยู่ เขาเป็นบ้า เขาถูกเวทมนตร์ครอบงำ
For me, the idea of seeing that kid's dead body was starting to become an obsession.สำหรับผม ความคิดที่จะ ไปดูศพเด็กที่ตายไปนั่น ก็เริ่มที่จะเข้ามาครอบงำแล้ว
The analyst in my book is obsessed with that sort of thing.บทวิเคราะห์ในหนังสือของฉัน ถูกครอบงำโดยเรื่องพวกนั้น
Gets in the way, right? Don't like your emotions getting to you?คุณไม่อยากให้อารมณ์ครอบงำงั้นซิ?
By now, the conquest of Nanga Parbat is a national obsession-- a matter of German pride.ถึงตอนนี้ ชัยชนะเหนือยอดเขานังกาปาร์บัต ครอบงำจิตใจคนทั้งชาติ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเยอรมัน
Our Tibetan comrades must be liberated from foreign imperialists.สหายชาวทิเบตต้องถูกปลดปล่อย จากการครอบงำของชาวต่างชาติ
You must never let such a desire rule you or the Dark Hadou into your flists.เจ้าต้องไม่ให้มันมาครอบงำได้ ...หรือใช้หมัดไปในทางด้านมืด
Just like Akuma, who took up the Dark Hadou and whose hands are dark with the blood of his own master, Goutetsu!เหมือนกับอาคุม่า ที่เข้าสู่พลังด้านมืด ...และพลังด้านมืดที่ครอบงำ ก็ได้สังหารโกเท็ตสึ อาจารย์ของขาเอง
If I'm possessed by the Dark Hadou and can't break free,ถ้าหากฉันโดนพลังความมืดครอบงำ
But if the time comes when I can't break free of the Dark Hadou...ถ้าถึงเวลาที่ฉันโดนจิตสังหารครอบงำล่ะก็นะ
Am I going to be swallowed up by the Dark Hadou...?นี่เรา กำลังจะโดนจิตสังหารครอบงำงั้นหรือ...
And there it consumed him.ณ ที่นั้น มันครอบงำเขา
Sauron needs only this Ring to cover all the lands in a second darkness.ซอรอนต้องการแหวนวงนี้ เพื่อครอบงำทุกดินแดนสู่ยุคมืดอีกครั้ง
Before it drove him mad.ก่อนที่มันจะครอบงำเขา
Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason.ผมเห็นปฏิกิริยาลูกโซ่ สารคเมีในร่างกายส่งสัญญาณออกมา การครอบงำของอารมณ์ให้มีชัยชนะเหนือเหตุและผล
There's a strong feeling in the party we mustn't allow ourselves to be bulliedเราจะต้องไม่ถูกครอบงำ
It's beyond me why you're so obsessed over this ridiculous theory.ทำไมคุณถึงถูกพวกทฤษฏีไร้สาระนี่ครอบงำ
Today it is all pervasive.แต่วันนี้ มันมีอำนาจครอบงำ
Dr. Frankenstein's creation has overwhelmed and overpowered him.สิ่งมีชีวิตที่ ดร.แฟรงเกนสไตน์สร้างขึ้น จนครอบงำและมีอำนาจเหนือผู้สร้าง
It's much more sophisticated and it's much more pervasive.ยุคนี้ซับซ้อนกว่าและครอบงำมากกว่า
As today's chairman of Goodyear knows for corporations to dominate government a coup is no longer necessary.แต่ประธานของบรรษัทกู๊ดเยียร์ในปัจจุบันรู้ดีว่า การจะเข้าไปครอบงำรัฐบาล ไม่จำเป็นต้องใช้การรัฐประหารอีกต่อไป
The Dark Lord. You have no idea the weapons he possesses!แกไม่มีความคิดเรื่องอาวุธที่ถูกครอบงำ
In a time of social unrest and disorder the gangs have moved in to consolidate their power.นี่คือยุคสมัยแห่งความเหลวแหล่และมืดมน โดยมีกลุ่มนักเลงเข้าครอบงำและยึดครองอำนาจ
I was a woman possessed.ชั้นเหมือนโดนความสวยงามครอบงำ
I'd let the fear in. Let it take over. Let it do its thing.ผมจะยอมให้ความกลัวเข้ามา ให้มันครอบงำ ปล่อยให้มันเล่นงาน
Eventually it infringes on the planet...และมันก็จะก็จะครอบงำดาวดวงนี้
Men are either eaten up with arrogance or stupidity.ผู้ชายถูกครอบงำ ด้วยความหยิ่งยโสและความโง่เขลา
Fear got the best of you.ความกลัว เข้าครอบงำคุณ.
And they get obsessed with what they like.แล้วก็ถูกครอบงำไปด้วย สิ่งที่พวกเขาหลงไหล
Hades! A Surprising Possession!การครอบงำของเจ้านรกฮาเดส
At least you won't be eaten by an evil spirit. Why?อย่างน้อย เจ้าคงไม่โดน วิญญาณร้ายครอบงำ
Religious obsession and coulsion.คือถูกครอบงำและเกิดแรงผลักดันทางศาสนา
An obsessive fear of committing sin, which creates so much anxiety that he's compelled to do something to ease that anxiety.ถูกครอบงำด้วยความกลัวที่ว่าจะทำบาป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก/Nจนบังคับให้เขา ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อบรรเทาความกังวลนั้น
Releasing this profile prematurely can get people killed.100 ไมล์จนถึงลานปิคนิค เหมือนฉันโดนครอบงำด้วยอะไรบางอย่าง
Look, everybody scared of something. I just... I'm not gonna let it hold me back.ทุกคนต้องมีสิ่งที่ตัวเองกลัว ฉังคงไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำอีก
The ring has taken over me, go!แหวน.. กำลังครอบงำข้า.. เจ้าไปเถอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครอบงำ
Back to top