ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tyrannize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tyrannize*, -tyrannize-

tyrannize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tyrannize (vi.) ปกครองแบบกดขี่ Syn. depotize, domineer, dictate, oppress
tyrannize (vt.) ปกครองแบบกดขี่ Syn. depotize, domineer, dictate, oppress
tyrannize (vi.) กระทำอย่างป่าเถื่อน
tyrannize (vt.) กระทำอย่างป่าเถื่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
tyrannize(เทอ'ระไนซ) vi.,vt. =tyrannise (ดู), Syn. oppress,dictate
English-Thai: Nontri Dictionary
tyrannize(vt) กดขี่,ปกครองแบบเผด็จการ

tyrannize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虐げる[しいたげる, shiitageru] (v1,vt) to oppress; to persecute; to tyrannize; (P)

tyrannize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize FR: opprimer ; tyranniser
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มขี่[v.] (khomkhī) EN: oppress ; tyrannize FR: oppresser
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress FR: persécuter ; tyranniser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tyrannize
Back to top