ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเริ่มต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเริ่มต้น*, -การเริ่มต้น-

การเริ่มต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเริ่มต้น (n.) auspicious inauguration See also: auspicious time, initial period, beginning Syn. ครั้งแรก
การเริ่มต้น (n.) beginning See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening Syn. การเริ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
warm startการเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยไม่ต้องปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ก็จริง แต่วิธีทำเพียงกดแป้นบางแป้นที่แผงแป้นอักขระ (เช่น แป้น CTRL,ALT และ DEL พร้อม ๆ กันในระบบดอส ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม) เครื่องก็จะเริ่มต้นใหม่ให้ การที่ต้องทำเช่นนี้ก็เนื่องจาก ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่ การเริ่มเครื่องต่อด้วยวิธีนี้ ใช้เวลาน้อยกว่าเปิดเครื่องใหม่ (cold start) มีความหมายเหมือน warm bootดู cold start เปรียบเทียบ
cold startเปิดเครื่อง (คอมพิวเตอร์) การเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยเปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกหรือเริ่มต้นใหม่เนื่องจากบางครั้ง ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ จึงต้องใช้วิธีปิดสวิตช์ แล้วเริ่มต้นใหม่ดู warm start เปรียบเทียบ
commencement(คะเมนซฺ'เมินทฺ) n. การเริ่มต้น,การเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
dawn(ดอน) {dawned,dawning,dawns} n. อรุณ,รุ่งอรุณ,การเริ่มต้น,การเริ่มปรากฎขึ้น,การเข้าใจอย่างกะทันหัน vi. เริ่มทอแสง,เริ่มมองเห็นได้,เริ่มปรากฎขึ้นในใจครั้งแรก -S.beginning
fresh(เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent,new
inceptive(อิมเซพ' ทิฟว) adj. เริ่มต้น, เริ่มแรกเกี่ยวกับกริยา (ไวยากรณ์) ที่เริ่มต้น. -n. คำกริยาที่แสดงการเริ่มต้น, Syn. inchoative)
initializeเริ่มต้นหมายถึง การเตรียมการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พร้อมที่จะทำงานได้ การเริ่มต้นในอุปกรณ์ส่วนใดก็จะลบล้างข้อมูลเก่าที่บรรจุไว้ที่ส่วนนั้นหมดไป สำหรับเครื่องแมคอินทอช คำ "intialize" จานบันทึก มีความหมายเหมือนคำ format ในระบบดอส กล่าวคือ แปลว่า จัดเตรียมรูปแบบการบันทึก หมายถึง กำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ให้มีความหมายเหมือนคำ format
kickoff(คิค'ออฟ) n. การเตะลูกครั้งแรก,การเขี่ยลูก,การเริ่มต้น,ระยะแรกเริ่ม. -S.kick-off
leadoff(ลีด'ออฟ) n. การตั้งตน,การเริ่มต้น,ผู้เริ่มเล่นตีลูกเบสบอล, Syn. beginning
mouse buttonปุ่มบนเมาส์หมายถึง ส่วนพื้นที่บนหลังเมาส์ที่ใช้สำหรับกดเพื่อทำให้เกิดการกระทำบางประการ เช่น การเริ่มต้นโปรแกรม การเลือกรายการ การย้ายข้อความหรือภาพ ฯ เมาส์ของเครื่องแมคอินทอชจะมีปุ่มเดียว ส่วนของพีซีจะมีถึงสามปุ่ม ดู mouse ประกอบ
offset(ออฟ'เซท) n. สิ่งชดเชย,การหักล้างกัน,การเริ่มต้น,ขั้นบันไดฝาผนัง,หน่อแยก,แขนง,สาขา,เชื้อสาย,การวางเอียง,ระบบการพิมพ์ออฟเซท (offset lithography) ,ช่วงระยะที่แยก.
overture(โอ'เวอะเชอะ) n. เพลงโหมโรง,ฉากเริ่มต้น,โคลงนำ,การเล่นนำ,บทนำ,การเริ่มต้น,การแสดงเอง,การเสนอ,การทาบทาม.vt. เสนอ,ทาบทาม, Syn. proposal,offer
prolog(ue) (โพร'ลอก) n. บทนำ,คำนำ,อารัมภบท,การเปิดฉาก,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน,การเริ่มต้น vt. นำ,เปิดฉาก ,โปรลอก ย่อมาจาก programming in logic เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เหมาะกับงานวิจัย งานด้านการคำนวณต่าง ๆ หรืองานด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence), Syn. introduction
resumption(รีซัมพฺ'เชิน) n. การเริ่มต้นใหม่,- การกลับคืนใหม่,การคืนสู่สภาพเดิม,การเข้าครอบครองใหม่,การกลับเข้าทำงานใหม่
send-off(เซนดฺ'ออฟ) n. การไปส่ง,การให้กำลังใจ,การเริ่มต้น, Syn. start
sentinel(เซน'ทิเนิล) n. ยาม,คนเฝ้ายาม,ทหารยาม,ทหารองครักษ์, (คอมพิวเตอร์) เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ที่แสดงการเริ่มต้นหรือยุติลง. vt. เฝ้ายาม,ยืนยาม, Syn. sentry,guard,watch
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น
threshold(เธรช'โฮลดฺ) n. ธรณีประตู,ทางเข้าบ้านหรืออาคาร,ประตูทางเข้า,จุดเริ่มต้น,การเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม,จุดที่ตัวกระตุ้นเริ่มทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัส,การกระตุ้นน้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดปฎิกิริยาของการเคลื่อนไหว., Syn. dawn
English-Thai: Nontri Dictionary
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
commencement(n) การเริ่มต้น,การริเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
inception(n) การเริ่มต้น,พิธีมอบปริญญา
initiation(n) การเริ่มต้น,การอุปสมบท,การนำมาให้รู้จัก,การทำพิธีรับเข้า
kickoff(n) การเขี่ยลูกออก,การเตะลูกครั้งแรก,การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก
onset(n) การบุกรุก,การโจมตี,การจู่โจม,การเริ่มต้น
outset(n) การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก
overture(n) การทาบทาม,การติดต่อ,การเริ่มต้น,เพลงโหมโรง
prologue(n) การอารัมภบท,การเปิดฉาก,คำนำ,การเริ่มต้น
start(n) การเริ่มต้น,อาการสะดุ้ง,จุดเริ่มต้น,โอกาส,การออกวิ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
onsetการเริ่มต้น, การตั้งต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Initiationการเริ่มต้น, การเริ่มต้น, ขั้นเริ่มต้น [การแพทย์]
BIOS (Basic Input Output System)ไบออส, ไบออสทำหน้าที่เก็บข้อมูล โปรแกรมและคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญในการเริ่มต้นกระบวนการบูตของเครื่องคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
procedural languagesภาษาเชิงกระบวนความ, ภาษาโปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานตามลำดับของคำสั่งจากคำสั่งแรกจนถึงคำสั่งสุดท้าย และบางคำสั่งอาจจะถูกทำซ้ำ หรือบางคำสั่งอาจจะไม่ถูกกระทำเลย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในโปรแกรม ภาษาในกลุ่มนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำความเข้าใจกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากช่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
commencement (n.) การเริ่มต้น
conception (n.) การเริ่มต้น
first move (n.) การเริ่มต้น See also: การเริ่มดำเนินการ Syn. lead, frist step
frist step (n.) การเริ่มต้น See also: การเริ่มดำเนินการ Syn. lead, first move
inchoation (n.) การเริ่มต้น See also: ระยะเริ่มต้น Syn. incipience, rudiment
incipience (n.) การเริ่มต้น See also: ระยะเริ่มต้น Syn. rudiment
initiative (n.) การเริ่มต้น See also: การเริ่มดำเนินการ Syn. lead, frist step, first move
outset (n.) การเริ่มต้น See also: ระยะเริ่มแรก Syn. beginning, start Ops. end, finish
head start (n.) การเริ่มต้นก่อนทำให้ได้เปรียบคนอื่น Syn. advantage, edge, vantage Ops. disadvantage, drawback
xerosere (n.) การเริ่มต้นความแห้งแล้ง
continuation (n.) การเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง (หลังจากถูกขัดจังหวะ)
get onto (phrv.) มาถึง (ระดับ, การเริ่มต้น, ความสัมพันธ์)
inceptive (n.) คำกริยาที่แสดงการเริ่มต้นของการกระทำ (ทางภาษาศาสตร์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The beginning. The beginning of everything.การเริ่มต้น การเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่าง
Test initiation, on my mark.การเริ่มต้นการทดสอบ เครื่องหมายของฉัน
This is... actually the beginning of my career change.การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอาชีพของผม
Let's get right down to it. Starting us off, and making her New Directions solo debut, Miss Lauren Zizes.การเริ่มต้นการแสดงกับนิวไดเรคชั่น โชว์เดี่ยวครั้งแรก
The beginning of the universe, maybe. Or maybe even before that.การเริ่มต้นของจักรวาล บางที หรืออาจจะเกิดก่อนหน้านั้น
The beginning of a whole new life together.การเริ่มต้นของชีวิตใหม่ด้วยกัน
Someone's beginning, is someone's ending.การเริ่มต้นของบางคน เป็นจุดจบของอีกคน
The beginning of a war between man and machines.การเริ่มต้นของสงคราม ระหว่างมนุษย์กับจักรกล
"It's starting to turn the corner.การเริ่มต้นคือจุดเปลี่ยน ของการปรับปรุงงานตัวเอง
Mm-hmm. Exhibit "B."การเริ่มต้นฆาตกรรมซะเลย หลักฐาน B
But after a while, I got used to living in Seoul.การเริ่มต้นฉันโทรไปหาแม่เพราะเสียงที่อยู่ข้างนอกทำให้ฉันรู้สึกกวัลมาก
A clean start. A new life.การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์
Have a good business party.การเริ่มต้นทำธุรกิจ ขอให้ไปด้วยดีเถอะ
Some beginnings start so quietly,การเริ่มต้นบางอย่างเริ่มขึ้นอย่างเงียบๆ
This renewed sense of brotherhood.การเริ่มต้นใหม่ ของความเป็นพี่น้อง
Renewal, cycle of life, rejuvenation, that kind of thing.การเริ่มต้นใหม่ วงจรชีวิต ทำให้ฟื้นคืนชีพ อะไรทำนองนั้น
A fresh start for you.การเริ่มต้นใหม่ของคุณ
It's a big turnaround for you.การเริ่มต้นใหม่ของคุณ
Well begun is half done and we're halfway there. It's nearly over.การเริ่มต้นใหม่จากอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือทั้งหมด เหลืออีกแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นก็จะจบแล้ว มันเกือบจะเสร็จสิ้นลงแล้ว
The clean slates I gave you.การเริ่มต้นใหม่ที่ใสสะอาดที่จะมอบให้พวกคุณ
As difficult as the last few years have been, they have been devastating on our charities.การเริ่มต้นใหม่สำหรับพวกเราทุกคน มันเป็นเรื่องยากที่ไม่กี่ปีมานี้จะได้เริ่มมัน
A new start could be good.การเริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องที่ดี
Glory be to the Bomb and to the Holy Fallout, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, amen.สาธุการต่อหัวรบ เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ เพี่อการเริ่มต้นใหม
That's a beginning, Over and out.มันเป็นการเริ่มต้น ลาก่อน ไปล่ะ
But maybe if you could have the faith to start with maybe the times would change.แต่ถ้าคุณมีชะตากรรมเป็นการเริ่มต้น เวลามันอาจจะเปลี่ยนแปลง คุณเปลี่ยนแปลงมันได้
This is initial voice-Iogic reconstruction test number one.นี่คือการเริ่มต้นการฟื้นฟูเสียง ตรรกะ
It's the beginning, yes. It's the bare beginning of social behavior.นี่แค่เริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นพฤติกรรม
Good point, get up(การเริ่มต้น เดินทางเพื่อสร้างความทรงจำครั้งสุดท้าย)
Ladies and gentlemen, we are ready for start-up.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เรา มีความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นขึ้น
All controllers, I need a go-no-go for test initiation. - Mechanical?ควบคุมทั้งหมดฉันต้องไปไม่มี ไปสำหรับการเริ่มต้นการทดสอบ
We are moments away from the initiation of the drop sequence.เรามีช่วงเวลาที่ห่างจาก การเริ่มต้นของลำดับลดลง
Informants say it is just a start.สายบอกว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้น
I grew up in a dangerous world of one period of turmoil after another...ฉันโตขึ้นในโลกที่อันตราย ในยุคแห่งการเริ่มต้นความยุ่งเหยิงทั้งหมด...
I saw a new beginning.แต่ชั้นเห็นการเริ่มต้นใหม่
I can't believe it's him but if he did set the monster loose last time he'll know how to get inside the Chamber of Secrets.แต่ถ้าเขาเป็นคนปล่อยสัตว์ร้าย เมื่อครั้งก่อน เขาต้องรู้ว่า จะเข้าห้องแห่งความลับ ได้ยังไง นั่นคือการเริ่มต้น แต่มักกอนนากัลบอกแล้ว
Everything that has a beginning has an end.ทุกสิ่งที่มีการเริ่มต้น... ...จะต้องการจบสิ้นเช่นกัน
This is just the start. The fight goes on!"นี่-คือ-การเริ่มต้น-ของ-การ-ต่อสู้ "
What about starting over?แล้วการเริ่มต้นสิ่งใหม่หล่ะ?
Stealing a police vehicle is not an acceptable way to begin our journey.ขโมยรถตำรวจไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดี
That means "a new beginning." It's Korean.มันหมายถึง"การเริ่มต้นครั้งใหม่" ในภาษาเกาหลี

การเริ่มต้น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
開始[かいし, kaishi] Thai: การเริ่มต้น English: commencement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเริ่มต้น
Back to top