ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incipience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incipience*, -incipience-

incipience ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incipience (n.) การเริ่มต้น See also: ระยะเริ่มต้น Syn. rudiment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incipience
Back to top