ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การอนุญาต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การอนุญาต*, -การอนุญาต-

การอนุญาต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การอนุญาต (n.) approval See also: permission Syn. การยินยอม
English-Thai: HOPE Dictionary
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
go-ahead(โก'อะเฮด) n.,adj. การอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
authorisation(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
authorization(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์,การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)
connivance(คะไนฟ'เวินซฺ) n. การยินยอมแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่,การอนุญาตอย่างลับ ๆ ,การส่งเสริมอย่างลับ ๆ, See also: connivan adj. ดูconnivance conniven adj. ดูconnivance, Syn. connivence.
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
furlough(เฟอร์'โล) n. การลาพักงาน,การอนุญาตให้ลาพักงาน,การให้ออกจากงาน. vt. อนุญาตให้ลาพักงาน,ให้ออกจากงาน
grant(กรานทฺ) vt. อนุญาต,ยอมให้,ให้,โอน. n. สิ่งที่ให้,การให้,การอนุญาต,การโอน,การโอนทรัพย์สิน., See also: grantable adj. granter n. grantor n., Syn. boon
laissez-passer(เลเซพาเซ') n. การอนุญาต,บัตรอนุญาต,พาสปอร์ต pl. laissez-passer, Syn. permit
leave(ลีฟว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ทิ้งไว้,เหลือไว้,หยุด,ยกเลิก,ไม่สนใจ,ปล่อย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนุญาต,การอนุญาตให้ลา,ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา,การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง)
licence(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
moratorium(มอ'ระโทเรียม,-ทอ'เรียม) n. การอนุญาตของศาลให้เลื่อนการชำระหนี้หรือเลื่อนการกระทำบางอย่าง,ระยะเวลาดังกล่าว,การหยุดการกระทำบางอย่าง pl. moratoria,moratoriums
pace(เพสด) adj. โดยรับการอนุญาตจาก,ขอโทษ n.,vi.,vt. ก้าว,ฝีเท้า,ลักษณะการก้าว, See also: paced adj.
permission(เพอมิช'เชิน) n. การอนุญาต,การอนุมัติ,การยินยอม,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
permit(เพอมิท') vt.,vi. อนุญาต,อนุมัติ,ยินยอม,เปิดโอกาส,ตกลง. n. ใบอนุ-ญาต,ใบอนุมัติ,ใบยินยอม,การอนุญาต., See also: permitter n. permiter n., Syn. tolerate,allow,grant,permission ###A. forbid
sanction(แซงคฺ'เชิน) n. การลงโทษ,การอนุญาตเป็นทางการ,สิ่งที่สนับสนุนการกระทำ,บทลงโทษ,การให้สัตยาบัน. vt. ลงโทษ,อนุญาต,อนุมัติ,เห็นด้วย,ยอมให้,ให้สัตยาบัน., See also: sanctionable adj. sanctioner n.
variance(แว'ริเอินซฺ) n. การเปลี่ยนแปลง,ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง,การผันแปร,ลักษณะที่ผันแปร, (สถิติ) จำนวนกำลังสองของคำเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน (standard deviation) ,ดีกรีของความอิสระของระบบหนึ่ง,ความแตกต่างระหว่างสองขั้นตอนทางกฎหมาย,การอนุญาตเป็นทางการให้กระทำสิ่งใดที่ต้องห้าม
warrant(วอร์'เรินทฺ) n. เครื่องประกัน,หลักฐาน,การยืนยัน,การมอบอำนาจ,การรับรอง,การอนุญาต,ใบอนุญาต,หมาย,คำมอบหมาย,หนังสือรับรองการจ่ายหรือรับเงิน,หนังสือรับรองการซื้อหุ้น,เหตุผล vt. อนุญาต,อนุมัติ,ให้เหตุผล,มอบอำนาจ,รับประกัน,ยืนยัน,รับรอง,ออกหมาย คำศัพท์ย่อย:
warranty(วอร์'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การอนุญาต,การมอบอำนาจ,หนังสือรับรอง,หนังสือค้ำประกัน,หมาย, Syn. assurance,guarantee
English-Thai: Nontri Dictionary
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
authorization(n) การให้อำนาจ,การอนุญาต
furlough(n) การอนุญาตให้ลาพัก,การลาพักงาน
grant(n) ของที่ให้,เงินช่วย,การให้,การอนุญาต,การโอนทรัพย์สิน
leave(n) การอนุญาต,การจากไป,การลา
permission(n) การยอม,การยินยอม,การอนุญาต,การเปิดโอกาส,การอนุมัติ
sanction(n) การอนุญาต,การอนุมัติ,การรับรอง,การลงโทษ
sufferance(n) ความอดกลั้น,การอนุญาต,ความอดทน,การยอมทน
warrant(n) ใบมอบอำนาจ,การรับรอง,การประกัน,การอนุญาต,หมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
authorizationการอนุญาต, การให้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permitการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
licence๑. หนังสืออนุญาต, ใบอนุญาต๒. การอนุญาต (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permission๑. การอนุญาต๒. การออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Licenseการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร โดยอาจเป็นแบบผูกขาดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เพียงผู้เดียวก็ได้ โดยไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์ครอบครองในทางกฏหมายแก่ผู้ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
permit of stayการอนุญาต/ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร/ประเทศ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
authorization (n.) การอนุญาต Syn. authority, sanction
consent (n.) การอนุญาต Syn. approval, permission
go-ahead (n.) การอนุญาต See also: การยินยอม, การตกลงให้ทำต่อไป Syn. permission, assent, consent, authorization
leave (n.) การอนุญาต Syn. permission
licence (n.) การอนุญาต Syn. permission, permit
license (n.) การอนุญาต Syn. permission, permit
vouchsafement (n.) การอนุญาต See also: การยินยอม Syn. grant
imprimatur (n.) การอนุญาตให้ตีพิมพ์ (คำทางการ) See also: ใบอนุญาตตีพิมพ์, การอนุมัติ, การอนุญาตให้พูด / กระทำ Syn. approval, permission, sanction
green light (n.) การอนุญาตให้ผ่านไปได้ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. permission, permit Ops. refusal, prohibition
admittance (n.) การอนุญาตให้เข้าได้ Syn. permission
moratorium (n.) การอนุญาตให้เลื่อนการชำระหนี้
frank (n.) ลายเซ็นหรือเครื่องหมายบนไปรษณียภัณฑ์ แสดงการอนุญาตให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระเงิน
woo (vi.) พยายามแสวงหา (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเช่น การยอมรับ, ชื่อเสียง, การอนุญาต) See also: แสวงหา, เสาะหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Inspections, permits, code compliance.การตรวจสอบ การอนุญาต การทำตามข้อตกลง
"Above rights to this recent medicinal art License to manufacture penicillin"การอนุญาต ท่าน สิทธิดังกล่าวออกเพื่อทักษะยาแผนสมัยใหม่ อนุญาตสำหรับโรงงานผลิตเพนนิซิลลิน จินยูโด ประธาน
Permits go by zone.การอนุญาตนี่แบ่งเขตนะ
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย
African American members have been allowed to hold the priesthood since 1978.ถามได้ดี คนดำนะครับ ได้รับการอนุญาติให้บวชเป็นพระตั้งแต่ปี 1978 นั่นมันยุคดิสโก้เลย แล้วผู้หญิงล่ะ?
Because of the special situation, we won't take any terminal action without your explicit approval.แต่นี่เป็นสถานการณ์พิเศษ เราจิงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากคุณ
Well, then why are you still here?ผมต้องการการอนุญาตจากแม่เลี้ยงเธอ เพื่อจะได้ทำการรักษาบางอย่าง
To the computer networking system.เพื่อเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับการอนุญาต
So you're gonna report this to U.N.O.S.And cost this hospital its transplant certification, cost our patients organs,cost people their jobs,cost izzie stevens her career?คนไข้ฉันคงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่ใช่เพราะเธอ ตกลงคุณจะรายงาน U.N.O.S. และทำให้โรงพยาบาลสุญเสียการอนุญาติปลูกถ่ายอวัยวะ ทำให้คนไข้เราเสียอวัยวะบริจาค ทำให้คนที่นี่ตกงาน ทำให้อิซซี่ สตีเว่นส์ถูกถอนใบอนุญาตงั้นเหรอ
I am paying enough pung as it is, (weed, here: money) but probably not as much as you're donating to be permitted to leave our fair shores (the country).ผมได้ประโยชน์พอแล้วสำหรับกัญชาพวกนี้ แต่คงไม่มากไปกว่าที่คุณให้เงินมา กับการอนุญาตให้คุณ เอาออกไปจากประเทศนี้
I hope you have permission from the Professor?ฉันหวังว่าคุณคงจะได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ใหญ่แล้วนะ
Without an invitation from the police,หากไม่มีการอนุญาตจากตำรวจ
No landing is permitted without permissionไม่สามารถทำการลงจอดได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต
Thank you for giving me another chance, and I swearขอบคุณสำหรับ การอนุญาตให้ฉัน... .... มีโอกาสอีกครั้ง และฉันสาบาน
Uh, no invasive examinations were approved by the Egyptians.ไม่มีการรุกล้ำเข้าไปตรวจสอบภายใน ที่ไม่ได้รับการอนุญาต จากทางอียิปต์หรอก
As a first step, a limited number of visitors will be able to apply for visas that will allow them to travel freely within our borders.เป็นก้าวแรก ที่จะกำหนดสัดส่วนผู้มาเยือน ที่สามารถสมัครขอวีซ่า ในการอนุญาตให้พวกเขา ท่องไปได้อย่างอิสระภายใน พรมแดนประเทศของเรา
You did not have my permission.นายไม่ได้รับการอนุญาตจากฉัน
Latvian independence parade. Don't look at me.อย่ามองผมแบบนั้น พวกเขาได้รับการอนุญาตแล้ว
I'm just saying that if people were allowed to carry guns, maybe these animals would give it a second thought before they robbed a train.ฉันแค่จะบอกว่า ถ้ามีการอนุญาตให้พกพาปืนได้ คนชั่วพวกนั้น อาจต้องคิดใหม่ ก่อนจะปล้นรถไฟขบวนนั้น
I know it doesn't seem like it now, but one day magic will be permitted once again.ข้ารู้ว่ามันไม่เป็นอย่างที่ต้องการ แต่ว่าวันหนึ่งจะมีการอนุญาต์ ให้ใช้เวทมนต์ได้อีกครั้ง
Thank you for your permission.ขอบคุณสำหรับการอนุญาตินะครับ
If I ever talk about doin' it again, you have my permission... (TARA LAUGHS) To handcuff me to the bed.ถ้าฉันได้คุยเกี่ยวกับทำอย่างนั้นอีก คุณได้รับการอนุญาตจากฉัน
Sir, that would mean allowing a nuclear meltdown to take place.ท่านครับ นั่นหมายความว่า การอนุญาติให้นิวเคลียร์เสียหายเกิดขึ้น
Permission to come aboard.ที่ได้รับการอนุญาติให้มาที่นี่
Without seeking my permission you turned our Sam Soon into a childless mother.โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากฉัน คุณทำหมันให้กับซัมซูนของเรา
Again, if the princess leaves without my permission.ถ้าองค์หญิงออกไปข้างนอกอีกครั้งโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากฉัน
I haven't, but it's approved by Chairman Cha.ไม่นะคะ แต่มีการอนุญาตจากท่านประธานชาค่ะ
If there is something that needs to be said, everybody is allowed to say something, right?ถ้ามันมีบางอย่างที่จำเป็นต้องพูด ทุกคนได้รับการอนุญาตให้พูดได้ถูกไหมคะ
Well, "don't care" ain't permission.ไม่สนใจ ไม่ใช่การอนุญาต
You made me a promise to allow me to be me.แม่ให้สัญญากับหนู ในการอนุญาต ให้หนูเป็นตัวหนูเอง
I would point out that there is virtually no bail amount that can guarantee his presence at trial.ดิฉันจึงอยากเรียนว่าการอนุญาตให้ประกันตัว อาจเอื้อให้เขาไม่มาปรากฏตัวที่ศาลอีก
I-I don't want to get into it.ฉัน-ฉันไม่ต้องการการอนุญาต
Tell Peter Quinn. He'll give you whatever authorization you need.บอกปีเตอร์ ควินน์ เขาจะให้คุณ การอนุญาติอะไรก็ตามที่คุณต้องการ
I thought by allowing you time in the general population that it would have had a civilizing effect on you, but clearlyที่ฉันคิดว่าการอนุญาตให้แก ไปอยู่คนไข้อื่นๆ จะทำให้แกเปลี่ยนไปในทางทีดีขึ้น
It almost seems like I've been granted permission. Thanks Chan Young.ดูเหมือนฉันจะได้รับการอนุญาตแล้วนะ ขอบใจจ้ะ ชานยอง
You and your friends have all been cleared to join the others.คุณและเพื่อนของคุณได้ทุก รับการอนุญาติให้เข้าร่วมกับคนอื่น ๆ
They want your permission.พวกเขาต้องการการอนุญาตจากนาย
So you want my permission, too.งั้นนายก็อยากได้การอนุญาตจากฉันด้วย
To that end, the expansive access and oversight granted to QA will need to be reined in until a new, more principled team can be installed.และในที่สุดแล้ว การขยายการเข้าถึง และการอนุญาตจากฝ่ายประกันต้องถูกใช้เพื่อยืดเวลาออกไป จนกว่าทีมที่มีจริยธรรมมากว่านี้จะถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การอนุญาต
Back to top