ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การคาดคะเน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การคาดคะเน*, -การคาดคะเน-

การคาดคะเน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคาดคะเน (n.) prediction See also: forecast, expectation, anticipation Syn. การคาดหมาย
การคาดคะเน (n.) assessment See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate Syn. การคาดการณ์, การประมาณ
การคาดคะเน (n.) assumption See also: surmise, presumption Syn. การคาดเดา, การสมมติ
การคาดคะเน (n.) anticipation See also: expectation Syn. การคะเน
การคาดคะเน (n.) estimate See also: estimation, judgement, forecast, budget Syn. การคาดการณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
prognosis(พรอกโน'ซิส) n. การทำนายอา-การโรค,การทำนาย,การคาดคะเน
prognostic(พรอกนอส'ทิค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การทำนาย,การคาดคะเน,ลาง,นิมิต,สิ่งบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า,เครื่องแสดง, Syn. predictive
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ,การวางแผน,การออกแบบ,การยิง,การโผล่ออกมา,การนูนออกมา,การปล่อยออกมา,การส่อง,การฉาย,ภาพทอดเงา,ภาพฉาย,การคำนวณทุน,การคำนวณอัตราการก้าวหน้า,การคาดคะเน,การประเมิน,แผนการ,โครงการ., Syn. overhang,predicito
supposition(ซัพพะซิซ'เชิน) n. การคาดคะเน,การทึกทักเอา,การสมมุติ,ข้อสมมุติ,สมมุติฐาน,จินตนาการ,การนึกคิด, See also: suppositional adj. suppositionally adv. suppositionless adj., Syn. hypothesis,conjecture
theoretical(เธียอะเรท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับทฤษฎี,เป็นสมมุติฐาน,เป็นการคาดคะเน., Syn. theoretic., Syn. hypothetical
vision(วิช'เชน) n. สายตา,ความสามารถในการเห็นภาพ,อำนาจในการคาดคะเน,การคาดคะเน,ภาพ,ทรรศนะ,จินตนาการ,ความรู้สึกลวงตา,นิมิต,สิ่งที่มองเห็น,ภาพบุคคลหรืออื่น ๆ ที่มีความสวยงามมาก. vt. มองเห็น,เห็น,จินตนาการ, Syn. eyesight,sight,slance,optics
visionary(วิช'ชะเนอรี) adj. เพ้อฝัน,จินตนาการ,เกี่ยวกับการเห็นภาพ,ไม่แท้จริง,เป็นการคาดคิด,เป็นการคาดคะเน. n. ผู้เห็นภาพที่เพ้อฝัน, Syn. imaginary,unreal,impractical
English-Thai: Nontri Dictionary
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
conjectural(adj) เกี่ยวกับการคาดคะเน,เกี่ยวกับการเดา
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
guess(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม
presupposition(n) ข้อสมมุติ,การแสดง,การคาดคะเนล่วงหน้า
vision(n) มโนภาพ,สายตา,การเห็น,ทัศนะ,นิมิต,การคาดคะเน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
speculationการคาดคะเน, การเก็งความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surmiseการเดา, การคาดคะเน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estimationการคาดคะเน,การกะประมาณ [การแพทย์]
Expectationการคาดหวัง,การประมาณค่า,การคาดคะเน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
prognostic (n.) การคาดคะเน
conjectured (adj.) เป็นการคาดคะเน See also: เป็นการสมมุติ, เป็นการคาดเดา Syn. assumed, hypothetical, presumptive
hypothetical (adj.) เป็นการคาดคะเน See also: เป็นการสมมุติ, เป็นการคาดเดา Syn. assumed, conjectured, presumptive
suppositional (adj.) เป็นการคาดคะเน See also: เป็นการสมมุติ, เป็นการคาดเดา Syn. assumed, conjectured, hypothetical, presumptive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Guess for mine is...การคาดคะเนสำหรับเหมืองเป็น ...
All yours.ผมว่าการคาดคะเนของคุณเยี่ยมไปเลย
A lot of "what ifs" and conjecture, you know.มากของ "สิ่งที่ ifs" และการคาดคะเนคุณรู้.
The only uncertainty concerns their scale.สิ่งเดียวที่ไม่แน่นอน คือการคาดคะเน
The temperature of the subterranean crust that is, the cement that holds our land mass in place is increasing at a rapid rate, much faster than anticipated.อุณหภูมิลึกลงไปใต้เปลือกโลก ที่ทำหน้าที่เป็นปูนที่ยึด พื้นผิวโลกให้อยู่กับที่ มีทีท่าว่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กว่าที่ได้มีการคาดคะเนมาก
What I'm about to say is my own conjecture.สิ่งที่ผมพูดไปเป็นแค่การคาดคะเนของผม
You said you don't like telling people things when all you have is supposition, am I right?คุณว่า... ...คุณไม่บอกเรื่องที่ได้แต่จากการคาดคะเนเอา ใช่ไหม?
I'm not interested in conjecture.ฉันไม่สนใจการคาดคะเน
Hank, that was-- that was just speculation.แฮงค์ นั่นเป็นแค่... นั่นเป็นแค่การคาดคะเน
When what's left to suppose?เมื่อไหร่อะไรๆจะนอกเหลือจากการคาดคะเนซักที
I've assembled a pretty accurate timetable of the unsub's stalking and murder activities, and based on the estimated time of death regarding our amputated replication, the unsub wasn't stalking us during the investigation of the Whitewood-Turner crimes inผมรวบรวมตารางเวลาที่แน่นอนที่อันซับ สะกดรอยและทำการฆาตกรรม และจากการคาดคะเน เวลาตายจากศพที่ถูกผ่าตัดเปลี่ยนขา
There has been rampant speculation about what really happened in the Quarter Quell.มีการคาดคะเนมากมาย ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในควอเตอร์ เควลล์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การคาดคะเน
Back to top