water

แปลว่า


n น้ำ
ความหมายเหมือนกับ: drinking water , mineral water , distilled water , aqua pura , liquid
คำที่เกี่ยวข้อง: น้ำเปล่า , น้ำจืด
n แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล
n ธาตุน้ำ
n พาหนะทางน้ำ โดยเฉพาะเรือ
n น้ำที่ออกจากร่างกายเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ น้ำตา
n น้ำคร่ำ
n ความส่องสว่างของเพชรพลอย
vt ทำให้เปียก
ความหมายเหมือนกับ: soak , sprinkle , wet
คำตรงข้าม: dry
vt ให้น้ำ (ทางเกษตรกรรม)
ความหมายเหมือนกับ: irrigate
คำที่เกี่ยวข้อง: รดน้ำ
adj เกี่ยวกับน้ำ

รูปภาพ


water น้ำน้ำ
water แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเลแหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล
water ธาตุน้ำธาตุน้ำ

ตัวอย่างประโยค


A drop of water is vital if you are in the desert. น้ำหนึ่งหยดก็สำคัญมากถ้าคุณอยู่ในทะเลทราย
There isn't any water in the bottle. ไม่มีน้ำในขวดนั้นเลย

คำที่มี "water" ในคำ


watersports sl การปัสสาวะบนตัวผู้อื่นเพื่อความพอใจทางเพศ

waterworks sl การร้องไห้

waterworks sl ระบบปัสสาวะ

water buffalo n ควายชนิดหนึ่ง ชื่อละตินคือ Bubalus bubalis

water closet n ห้องน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: lavatory , toilet

water cooler n เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับดื่ม

water gate n ประตูน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: floodgate , head gate , sluice

water gauge n เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำ

water glass n แก้วน้ำดื่ม
ความหมายเหมือนกับ: glass

waterhole n หลุมหรือแอ่งน้ำตามผิวพื้นดิน
ความหมายเหมือนกับ: pond , watering hole , watering place

water hyacinth n ผักตบชวา ชื่อละตินคือ Eichhornia crassipes

water lettuce n พืชน้ำจำพวกจอก ชื่อละตินคือ Pistia stratiotes

water lily n ดอกบัว
ความหมายเหมือนกับ: pond lily

water line n เส้นบอกระดับน้ำข้างลำเรือ (การแล่นเรือ)
ความหมายเหมือนกับ: water level

water meter n มาตรวัดน้ำ

water pipe n ท่อน้ำ

water polo n กีฬาโปโลน้ำ

water rat n หนูน้ำ

water ski n สกีน้ำ

water snake n งูน้ำไม่มีพิษตระกูล Natrix แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

water table n ระดับพื้นผิวของน้ำบาดาล (ทางธรณีวิทยา)
ความหมายเหมือนกับ: water level

water tower n อ่างเก็บน้ำ

water tower n อุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้สำหรับยกสายยางให้สูงขึ้น

water vapour n ไอน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: steam

water vole n สัตว์คล้ายหนูอาศัยอยู่ในรูข้างแม่น้ำหรือทะเลสาป
ความหมายเหมือนกับ: water rat

water wheel n ระหัดวิดน้ำ

water wings n ถุงลมลอยน้ำรูปปีกคู่ ใช้ในการฝึกว่ายน้ำ

water witch n ผู้ใช้ไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้
ความหมายเหมือนกับ: dowser , water diviner , water finder

waterbed n ที่นอนน้ำ (เป็นที่นอนที่บรรจุน้ำ)

waterbrain n น้ำในสมองของแกะ

watercolor n สีน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: watercolour

watercolorist n ผู้ใช้สีน้ำ

watercolour n สีน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: watercolor

watercolourist n ผู้ใช้สีน้ำ

watercontrol n การชลประทาน

water-cool vt ทำให้ (เครื่องยนต์หรือเครื่องจักร) เย็นลงโดยใช้น้ำ

water-cooled vt ชึ่งทำให้ (เครื่องยนต์หรือเครื่องจักร) เย็นลงโดยใช้น้ำ

watercourse n ทางน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: runnel , waterway

watercraft n เรือ (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: boat , ship , vessel

watercress n พืชน้ำจำพวก Nasturtium officinale ใช้ทำผักสลัด

watercycle n เรือถีบ

waterer n สิ่งที่ทำให้เปียก

waterfall n น้ำตก
ความหมายเหมือนกับ: cascade , cataract , falls

water-fast adj ซึ่งไม่ละลายในน้ำ

waterfinder n ผู้ที่สามารถใช้ด้ามไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้
ความหมายเหมือนกับ: dowser , water diviner , water witch

waterflood n วิธีที่ใช้พลังน้ำทดแทนการใช้น้ำมัน

waterfowl n นกน้ำ

waterfront n ริมฝั่ง
ความหมายเหมือนกับ: shore

watergate n ประตูน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: floodgate , head gate

watering place n หลุมหรือแอ่งน้ำตามผิวพื้นดิน
ความหมายเหมือนกับ: pond , water hole , watering hole

watering place n สถานที่ตากอากาศที่มีบ่อน้ำแร่
ความหมายเหมือนกับ: spa

watering pot n ฝักบัวรดน้ำต้นไม้
ความหมายเหมือนกับ: watering can

waterish adj เต็มไปด้วยน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: watery

waterless adj ซึ่งขาดน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: arid , dry
คำตรงข้าม: damp , moist , wet

waterlog vt ทำให้เต็มไปด้วยน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: drench , saturate , soak
คำตรงข้าม: dry

waterlogged adj ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: saturated , sodden , wet
คำตรงข้าม: dry

waterloo n การแพ้อย่างราบคราบ

waterman n คนพายเรือ
ความหมายเหมือนกับ: boatman

watermark n เส้นลายน้ำบนกระดาษ

watermark n เส้นระดับน้ำลึก

watermark vt พิมพ์เส้นลายน้ำ

watermelon n แตงโม

waterpower n พลังน้ำ

waterproof adj ซึ่งกันน้ำได้
ความหมายเหมือนกับ: watertight

waterproof n สิ่งทอที่กันน้ำได้

waterproof vt ทำให้กันน้ำ

water-repellent adj ซึ่งกันน้ำได้

waters n เขตน่านน้ำ

watershed n จุดบอกการเปลี่ยนแปลง

waterside n บริเวณริมน้ำ (แม่น้ำ, ทะเลสาบ)

waterside adj ซึ่ง (ทำงานหรืออาศัย) อยู่ริมน้ำ

water-ski vi เล่นสกีน้ำ

waterspout n ท่อระบายน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: pipe , spout

waterthrush n นกชนิดหนึ่งที่ชอบอาศัยบริเวณแหล่งน้ำ

watertight adj กันน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: waterproof

watertight adj รัดกุม

waterward adv โดยมุ่งหน้าไปทางน้ำ

waterway n ทางน้ำ เช่น แม่น้ำ คลอง

waterworks n การประปา

watery adj เกี่ยวกับน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: aquatic , aqueous

water down phrv ทำให้เจือจาง (ด้วยการเติมน้ำ)

water down phrv ทำให้อ่อนแอลง (มักใช้รูป passive voice)

watercouse n น้ำตก (โดยมากเป็นน้ำตกเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกใหญ่)
ความหมายเหมือนกับ: waterfall

watering n การเจือจาง
ความหมายเหมือนกับ: mixture

water nymph n นางเงือก
ความหมายเหมือนกับ: sea nymph

waterproof overshoe n รองเท้าหุ้มกันน้ำ

water level n ระดับน้ำทะเล
ความหมายเหมือนกับ: horizontality

water softener n น้ำยาทำให้อ่อนนุ่ม

watering hole n หลุมหรือแอ่งน้ำตามผิวพื้นดิน
ความหมายเหมือนกับ: pond , watering place

water level n เส้นบอกระดับน้ำข้างลำเรือ (การแล่นเรือ)

water level n ระดับพื้นผิวของน้ำบาดาล (ทางธรณีวิทยา)

water diviner n ผู้ใช้ไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้
ความหมายเหมือนกับ: dowser , water finder

water finder n ผู้ใช้ไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้
ความหมายเหมือนกับ: dowser , water diviner

water diviner n ผู้ที่สามารถใช้ด้ามไม้คลำหาแหล่งน้ำใต้ดินได้
ความหมายเหมือนกับ: dowser , water witch

water hole n หลุมหรือแอ่งน้ำตามผิวพื้นดิน
ความหมายเหมือนกับ: pond , watering hole

watering hole n หลุมหรือแอ่งน้ำตามผิวพื้นดิน
ความหมายเหมือนกับ: pond , water hole

watering can n ฝักบัวรดน้ำต้นไม้

water strainer n เครื่องกรองน้ำ

water filter n เครื่องกรองน้ำ

water heater n เครื่องทำน้ำอุ่น

a lot of water has passed under the bridge idm มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย

as a duck takes to water idm เป็นธรรมชาติ

backwater n สาขาของแม่น้ำที่แยกออกมา

backwater n น้ำนิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: stagnant water

backwater n บรรยากาศที่ซึมเซา
ความหมายเหมือนกับ: rus in urbe , seclusion

bathwater n น้ำสำหรับอาบ

breakwater n เขื่อนกันชายฝั่งหรือท่าเรือจากคลื่นของน้ำทะเล

be in deep water over idm ยุ่งยากกับ

be in hot water idm มีปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: get into

fish in troubled waters idm ตกอยู่ในอันตราย

firewater n เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความหมายเหมือนกับ: liquor

freshwater adj เกี่ยวกับน้ำจืด (ไม่ใช่น้ำเค็ม)

get into deep water idm เริ่มสิ่งที่ยากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: be in

groundwater n น้ำใต้ดิน

hard water n น้ำกระด้าง
คำตรงข้าม: soft water

headwaters n ต้นน้ำ

headwaters n ต้นน้ำ

heavy water n น้ำที่ไฮโดรเจนถูกแทนด้วย deuterium
ความหมายเหมือนกับ: deuterium oxide

hot water n ความยุ่งยาก

hot water bottle n กระเป๋าน้ำร้อน

hold water idm ถูกต้อง

in deep water idm ประสบปัญหา

in hot water idm ยุ่งยาก

not hold water idm ไม่สมเหตุสมผล

of the first water idm มีคุณภาพดีที่สุด

pour cold water on idm ทำให้หมดกำลังใจ

pour oil on troubled waters idm ช่วยทำให้เรื่องสงบลง

through hell and high water idm ผจญผ่านมาด้วยความยากเย็น

turn on the waterworks idm เริ่มร้องไห้

ice water n น้ำที่ใส่น้ำแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: iced water

limewater n สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์

mineral water n น้ำแร่

mouthwatering adj ซึ่งมีรสชาติดี

polluted water n น้ำเน่า

pour oil on troubled waters idm พยายามแก้ปัญหา

rainwater n น้ำฝน
ความหมายเหมือนกับ: rain

rose water n น้ำกุหลาบ

berpwater sl แชมเปญ

bubble water sl แชมเปญ

firewater sl เหล้าวิสกี้ (คำเรียกในกลุ่มคาวบอยและอินเดียนแดง)

foo-foo water sl น้ำหอมทาหลังโกนหนวด

toilet water sl เบียร์

woofle-water sl เหล้าวิสกี้

wozzle-water sl เหล้าวิสกี้

weasel-water sl เครื่องดื่มที่ไร้รสชาติ

saltwater adj เกี่ยวกับน้ำเค็ม

salt-water adj เกี่ยวกับน้ำเค็ม

sea water n น้ำทะเล
ความหมายเหมือนกับ: salt water , ocean , brine

seawater n น้ำทะเล (คำเก่า)
ความหมายเหมือนกับ: salt water , brine

shearwater n นกทะเลตระกูล Procellariidae

slack water n น้ำที่ไม่มีกระแสน้ำ

soda water n น้ำโซดา
ความหมายเหมือนกับ: fizz , soda , mixer

surface-to-underwater adj ซึ่งเดินทางจากผิวโลกสู่เป้าหมายใต้น้ำ

tap water n น้ำประปา

territorial waters n เขตน่านน้ำของแต่ละประเทศ

tidewater n กระแสน้ำที่ขึ้นลง
ความหมายเหมือนกับ: sea bottom , estuary

toilet water n น้ำหอมอ่อนๆ
ความหมายเหมือนกับ: eau de toilette

unboiled water n น้ำดิบ

underground water n น้ำใต้ดิน

underwater adj ซึ่งอยู่ใต้น้ำ
ความหมายเหมือนกับ: undersea

underwater adv ใต้น้ำ
ความหมายเหมือนกับ: undersea

underwater adv อยู่ใต้น้ำ

underwater n ส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ำ

Vichy water n น้ำแร่ธรรมชาติจากเมือง Vichy ในประเทศฝรั่งเศส

wastewater n น้ำที่ใช้แล้ว

ammonia water n สารละลายแอมโมเนีย

stagnant water n น้ำนิ่ง

iced water n น้ำที่ใส่น้ำแข็ง

salt water n ทะเล
ความหมายเหมือนกับ: ocean , brine

salt water n น้ำทะเล
ความหมายเหมือนกับ: ocean , brine

salt water n น้ำทะเล (คำเก่า)
ความหมายเหมือนกับ: brine

fizzy water n น้ำแร่ธรรมชาติซึ่งมักใช้เป็นยา
ความหมายเหมือนกับ: soda water

carbonated water n โซดา
ความหมายเหมือนกับ: soft drink , tonic , cola , mineral water , fizz

underwater craft n เรือดำน้ำ

underwater craft n เรือดำน้ำของเยอรมันนี
ความหมายเหมือนกับ: submarine

drinking water n น้ำ
ความหมายเหมือนกับ: mineral water , distilled water , aqua pura , liquid

distilled water n น้ำ
ความหมายเหมือนกับ: drinking water , mineral water , aqua pura , liquidค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top