ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

horizontality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *horizontality*, -horizontality-

horizontality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
horizontality (n.) ระดับน้ำทะเล Syn. water level

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า horizontality
Back to top