transfer

แปลว่า


vi ย้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนตำแหน่ง , โยกย้ายตำแหน่ง(หน้าที่การงาน) , โอนตำแหน่ง
vt ย้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยน , ยักย้าย , เคลื่อนย้าย , โยกย้าย
vt ส่งผ่าน
คำที่เกี่ยวข้อง: ถ่ายทอด , ถ่ายเท
vt ขนย้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: ขนส่ง , ส่ง , ขนถ่าย
vt เปลี่ยนมือ
คำที่เกี่ยวข้อง: โอน
vt ปลูกถ่าย
n การเปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: การแปลง
n การโอน
คำที่เกี่ยวข้อง: การเปลี่ยนมือ , การเปลี่ยนเจ้าของ
n การขนส่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: การขนย้าย
n การส่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: การส่ง(จดหมาย) , การมอบส่ง
n การเผยแพร่
คำที่เกี่ยวข้อง: การถ่ายทอด

คำที่มี "transfer" ในคำ


transferable adj สามารถโยกย้ายได้
ความหมายเหมือนกับ: transferrable

transference n การโยกย้าย

transferor n ผู้โอน

transferrable adj สามารถโยกย้ายได้
ความหมายเหมือนกับ: transferable

transferal n การขนส่งสินค้าทางเรือ

transferee n ผู้ซื้อ
ความหมายเหมือนกับ: consignee , purchaser

telegraphic transfer n วิธีการส่งเงินไปต่างประเทศรวดเร็วค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top