ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transferrable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transferrable*, -transferrable-

transferrable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transferrable (adj.) สามารถโยกย้ายได้ See also: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ Syn. transferable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transferrable
Back to top