ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

purchaser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *purchaser*, -purchaser-

purchaser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
purchaser (n.) ผู้ซื้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
purchaser(n) ผู้ซื้อ,คนซื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
purchaserผู้ซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Harry Winston knew monsieur Bass was the original purchaser.Harry Winston รู้ว่านายแบสเป็นเจ้าของเก่า

purchaser ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采购员[cǎi gòu yuán, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ ㄩㄢˊ, 采购员 / 採購員] purchaser; purchasing agent
购买者[gòu mǎi zhě, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ ㄓㄜˇ, 购买者 / 購買者] purchaser

purchaser ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
売主買主[うりぬしかいぬし, urinushikainushi] (n) seller and buyer; vendor and purchaser
買い主;買主[かいぬし, kainushi] (n) buyer; purchaser
買い方[かいかた, kaikata] (n) buyer; purchaser
購入者[こうにゅうしゃ, kounyuusha] (n) purchaser

purchaser ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ซื้อ[n.] (phūseū) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee FR: client [m] ; cliente [f] ; acheteur [m] ; acheteuse [f] ; acquéreur [m]
ผู้ซื้อโดยสุจริต[n. exp.] (phūseū dōi ) EN: bona fide purchaser (BFP) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า purchaser
Back to top