ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-transfer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น transfer, *transfer*,

-transfer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I call upon you... to transfer the government to me by midnight, or we will take it by force.{\cHFFFFFF}I call upon you... {\cHFFFFFF}to transfer the government to me by midnight, {\cHFFFFFF}or we will take it by force.
Deong has given me until midnight... to transfer my government to him, or he'll take it by force.{\cHFFFFFF}Deong has given me until midnight... {\cHFFFFFF}to transfer my government to him, or he'll take it by force.
I'm gonna transfer you out of my company.ฉันจะย้ายเธอออกไป จากกองร้อยฉัน
On the day you're born, she transfer all her hope to you, all hope from those babies.ในวันที่ลูกเกิดมา แม่ถ่ายทอดความหวังทั้งหมดมาให้ลูก ความหวังทั้งหมดจากฝาแฝดคู่นั้น
Then we'll have to transfer him to Bill anyway.งั้นเราจะส่งเขาไปให้บิล
Also on Monday we'll have to transfer him to another therapist because that's your last day, Jack.เราต้องมีคำวินิจฉัยเบื้องต้น สำหรับการรักษาขั้นต่อไป รวมทั้งวันจันทร์ เราจะต้องส่งเขาไปให้นักบำบัดคนอื่น
Why did you transfer a guy like me from the police force?ทำไมคุณถึงย้ายผมมาเข้าหน่วยกองกำลังตำรวจ?
You cooperate, and you'll be to transfer to a minimum security facility.ถ้านายร่วมมือกับเรา นายจะได้ย้ายไปอยู่ที่ที่สบายขึ้น
I want to transfer all the women from this boat into that boat right now.ขอให้ย้ายผู้หญิงจากลำนี้ไปไว้ลำโน้น
OK, now we are going to transfer the bananas onto a dessert plate.จากนั้นย้ายกล้วยไปใส่จานหวาน
A transfer is... What I'm trying to say...การโยกย้ายคือ ฉันกำลังพยายามที่จะพูดอะไรนะ
I heard this transfer student trampled all over Lee Jong-soo, the boss of Surim High.ฉันได้ยินมาว่าเค้าเป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายมา เค้าเพิ่งกระทืบ ลี จอง-ซู ขาใหญ่ของโรงเรีนซูริม

-transfer- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
档案传输协定[dǎng àn chuán shū xié dìng, ㄉㄤˇ ㄢˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 档案传输协定 / 檔案傳輸協定] File transfer protocol (FTP)
超文件传输协定[chāo wén jiàn chuán shū xié dìng, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 超文件传输协定 / 超文件傳輸協定] hypertext transfer protocol; HTTP
超文本传输协定[chāo wén běn chuán shū xié dìng, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 超文本传输协定 / 超文本傳輸協定] hypertext transfer protocol; HTTP
超文本传送协议[chāo wén běn chuán sòng xié yì, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 超文本传送协议 / 超文本傳送協議] hypertext transfer protocol (HTTP)
讯息传递中介[xùn xī chuán dì zhōng jiè, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 讯息传递中介 / 訊息傳遞中介] message transfer agent; MTA
转注[zhuǎn zhù, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ, 转注 / 轉註] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character
转注字[zhuǎn zhù zì, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ ㄗˋ, 转注字 / 轉註字] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, 六书 / 六書] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借
借调[jiè diào, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄠˋ, 借调 / 借調] temporary transfer (of personnel)
中转柜台[zhōng zhuǎn guì tái, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, 中转柜台 / 中轉櫃檯] transfer desk; correspondence desk
传输协定[chuán shū xié dìng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 传输协定 / 傳輸協定] transfer protocol; transportation protocol
传输模式[chuán shū mó shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄇㄛˊ ㄕˋ, 传输模式 / 傳輸模式] transfer mode; transmission method
转帐[zhuǎn zhàng, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄤˋ, 转帐 / 轉帳] transfer money from or into an account
转移支付[zhuǎn yí zhī fù, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓ ㄈㄨˋ, 转移支付 / 轉移支付] transfer payment (payment from government or private sector for which no good or service is required in return)
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 转嫁 / 轉嫁] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck

-transfer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http
データ転送フェーズ[データてんそうフェーズ, de-ta tensou fe-zu] (n) {comp} data transfer phase
データ転送段階[データてんそうだんかい, de-ta tensoudankai] (n) {comp} data transfer phase
ファイル転送プロトコル[ファイルてんそうプロトコル, fairu tensou purotokoru] (n) {comp} File Transfer Protocol; FTP
ホールピペット;ホール・ピペット[, ho-rupipetto ; ho-ru . pipetto] (n) whole pipette (pipet); transfer pipette; volumetric pipette
乗り換える(P);乗り替える;乗りかえる[のりかえる, norikaeru] (v1,vt) (1) to transfer (trains); to change (bus, train); (2) to change one's mind; to move on to (e.g. a new love interest); to change methods; to change one's way of thinking; (P)
乗換え(P);乗り換え(P);乗り替え;乗替え;乗換[のりかえ, norikae] (n) transfer (trains, buses, etc.); connection; connexion; (P)
勧請[かんじょう, kanjou] (n,vs) (1) praying for the coming of a deity; (2) (See 分霊) ceremonial transfer of a divided tutelary deity to a new location
受渡す;受け渡す[うけわたす, ukewatasu] (v5s) to deliver; to hand over; to transfer
式年遷宮[しきねんせんぐう, shikinensenguu] (n) construction of a new shrine and transfer of the enshrined object from the old to the new, occurring at a regular, preordained time
式年遷宮祭[しきねんせんぐうさい, shikinensenguusai] (n) fixed-interval transfer ceremony (wherein a shrine's sacred object is transferred to a newly constructed main hall)
振り込め詐欺[ふりこめさぎ, furikomesagi] (n) remittance fraud; bank transfer scam
有効データ転送速度[ゆうこうデータてんそうそくど, yuukou de-ta tensousokudo] (n) {comp} effective data transfer rate
株式譲渡[かぶしきじょうと, kabushikijouto] (n) transfer of stocks
株式譲渡益[かぶしきじょうとえき, kabushikijoutoeki] (n) capital gain; profit on stock transfer
権利譲渡[けんりじょうと, kenrijouto] (n) transfer of rights; demise; quitclaim deed
権利譲渡証書[けんりじょうとしょうしょ, kenrijoutoshousho] (n) transfer certificate title (lot ownership certificates); deed of release
無手順[むてじゅん, mutejun] (n) {comp} ASCII data transfer with XON-XOFF flow control
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P)
移籍[いせき, iseki] (n,vs) changing household registry; transfer (e.g. of one's name in the register); (P)
移転支出[いてんししゅつ, itenshishutsu] (n) transfer payment
税源移譲[ぜいげんいじょう, zeigen'ijou] (n) transfer of tax revenue sources (e.g. to local governments)
繰り入れる;繰入れる[くりいれる, kuriireru] (v1,vt) (1) to transfer (esp. money in); to add (esp. money to an account); (2) to reel in (e.g. net, fishing line)
繰り越す;繰越す[くりこす, kurikosu] (v5s,vt) to carry forward (i.e. on a balance sheet); to transfer
繰入(P);繰り入れ(P);繰入れ[くりいれ, kuriire] (n) inward transfer (of money); carry over (money from previous period); (P)
転移[てんい, ten'i] (n,vs,adj-no) (1) moving (with the times); changing (with the times); (2) metastasis; (3) (See 相転移) transition (i.e. phase transition); (4) transfer (of learning); (5) transference (in psychoanalysis); (P)
送籍[そうせき, souseki] (n,vs) transfer of legal domicile
遷車台[せんしゃだい, senshadai] (n) traverse table; transfer table; car transfer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ転送フェーズ[データてんそうフェーズ, de-ta tensou fe-zu] data transfer phase
データ転送段階[データてんそうだんかい, de-ta tensoudankai] data transfer phase
データ転送速度[データてんそうそくど, de-ta tensousokudo] data transfer rate
ファイル転送[ファイルてんそう, fairu tensou] file transfer
ファイル転送プロトコル[ファイルてんそうプロトコル, fairu tensou purotokoru] File Transfer Protocol (FTP)
ブロック転送[ブロックてんそう, burokku tensou] block transfer
メッセージ転送サービス[メッセージてんそうサービス, messe-ji tensou sa-bisu] message transfer service
メッセージ転送機能体[メッセージてんそうきのうたい, messe-ji tensoukinoutai] Message Transfer Agent, MTA
名目転送速度[めいもくてんそうそくど, meimokutensousokudo] nominal transfer rate
実効転送速度[じっこうてんそうそくど, jikkoutensousokudo] effective transfer rate
技術移転[ぎじゅついてん, gijutsuiten] technology transfer
書き換える[かきかえる, kakikaeru] to overwrite, to rewrite, to renew, to transfer
有効データ転送速度[ゆうこうデータてんそうそくど, yuukou de-ta tensousokudo] effective data transfer rate
無手順[むてじゅん, mutejun] ASCII data transfer with XON-XOFF flow control
転送穿孔翻訳機[てんそうせんこうほんやくき, tensousenkouhonyakuki] transfer interpreter
電子振替決済[でんしふりかえけっさい, denshifurikaekessai] electronic funds transfer (EFT)
電子的資金移動[でんしてきしきんいどう, denshitekishikin'idou] electronic funds transfer
電子資金移動[でんししきんいどう, denshishikin'idou] electronic funds transfer (EFT)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り換える[のりかえる, norikaeru] Thai: เปลี่ยน(รถ) English: to transfer (trains)

-transfer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการถ่ายเทความร้อน[n. exp.] (attrā kān t) EN: heat transfer rate FR:
ใบโอน[n. exp.] (bai ōn) EN: transfer slip ; transfer form FR:
การเคลื่อนย้าย[n.] (kān khleūoe) EN: removal ; transfer ; transportation ; movement ; flow FR: transfert [m] ; flux [m]
การโอน[n.] (kān ōn) EN: transfer FR: transfert [m]
การโอนหุ้น[n. exp.] (kān ōn hun) EN: transfer of share FR:
การโอนกรรมสิทธิ์[n. exp.] (kān ōn kamm) EN: transfer of ownership FR: transfert de propriété [m]
การโอนเงิน[n. exp.] (kān ōn ngoe) EN: remittance ; money transfer FR:
การโอนเงินระหว่างธนาคาร[n. exp.] (kān ōn ngoe) EN: bank transfer FR:
การโอนหน่วยกิต[n. exp.] (kān ōn nūay) EN: transfer of credits FR:
การโอนสิทธิ์[n. exp.] (kān ōn sit) EN: assignment ; transfer of title FR:
การโอนย้าย[n. exp.] (kān ōn yāi) EN: transfer FR: transfert [m]
การโอนย้ายโดเมนเนม [n. exp.] (kān ōn yāi ) EN: domain name transfer FR: transfert de nom de domaine [m]
การโอนย้ายข้อมูล[n. exp.] (kān ōn yāi ) EN: data transfer FR: transfert de données [m]
การส่งข้อมูล[n. exp.] (kān song kh) EN: data transfer ; data tranmission FR: transfert de données [m]
การส่งผ่านข้อมูล[n. exp.] (kān song ph) EN: data transfer ; data transmission FR: transfert de données [m]
การถ่ายฝากตัวอ่อน[n. exp.] (kān thāi fā) EN: embryo transfer FR:
การถ่ายโอน[n.] (kān thāi-ōn) EN: transfer ; hand over FR: transfert [m]
การถ่ายเทความร้อน[n. exp.] (kān thāithē) EN: heat transfer FR:
การถ่ายเทมวล[n. exp.] (kān thāithē) EN: mass transfer FR:
การถ่ายเทงานแอเดียแบติก[n. exp.] (kān thāithē) EN: adiabatic work transfer FR:
การถ่ายทอด[n.] (kān thāithø) EN: transfer ; communication FR: transmission [f] ; transfert [m]
การถ่ายทอดเทคโนโลยี[n. exp.] (kān thāithø) EN: technology transfer FR: transfert de technologie [m]
การโยกย้าย[n. exp.] (kān yōkyāi) EN: migration ; transfer FR: déplacement [m] ; transfert [m]
ค่าสัมประสิทธิ์การพามวล[n. exp.] (khā sampras) EN: convective mass transfer coefficient FR:
เคลื่อนที่[v. exp.] (khleūoenthī) EN: change the position ; move ; displace ; shift ; transfer ; remove FR: déplacer ; bouger ; parcourir
เคลื่อนย้าย[v.] (khleūoenyāi) EN: dislocate ; displace ; move ; relocate ; transfer ; shift ; remove FR: déplacer ; délocaliser ; transférer
ขนถ่าย[v.] (khonthāi) EN: transfer ; ship ; discharge FR: décharger
ขนถ่ายสินค้า[v. exp.] (khonthāi si) EN: transfer goods ; ship goods ; discharge goods ; reload goods ; transship goods FR:
กวนน้ำให้ขุ่น[v. exp.] (kūan nām) EN: pour the water of dedication (to transfer merit to other beings) FR:
เงินโอน[n. exp.] (ngoen ōn) EN: transfer payment ; remittance FR:
โอน[v.] (ōn) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money FR: transférer ; transmettre ; convertir
โอนกรรมสิทธิ์[v.] (ōnkammasit) EN: transfer title ; transfer ownership FR:
โอนลอย[v. exp.] (ōn løi) EN: transfer in blank FR:
โอนเงิน[v. exp.] (ōn ngoen) EN: transfer money ; make a remittance FR: transférer de l'argent ; virer de l'argent
โอนสาย[v. exp.] (ōn sāi) EN: transfer the line FR:
โอนสิทธิ์[v. exp.] (ōn sit) EN: transfer a right ; transfer a title FR:
โอนทะเบียน[v. exp.] (ōn thabīen) EN: transfer a registration ; transfer a licence FR:
โอนต่อ[v.] (ōntø) EN: transfer FR:
โอนย้าย[v.] (ōnyāi) EN: transfer ; move FR:
ภาษีการโอนหุ้นโภคภัณฑ์[n. exp.] (phāsī kān ō) EN: stock transfer tax FR:

-transfer- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patentübertragung {f}assignment of patent; transfer of a patent
Bankeinzug {m}automatic debit transfer system
Dateiübertragungsprotokoll {n}FTP : file transfer protocol
Wissenstransfer {m}knowledge transfer
Auslandsüberweisung {f}overseas bank transfer
periphere Übertragung {f}radial transfer
Serienübertragungssignal {n}serial transfer signal
Börsenumsatzsteuer {f}stock exchange transfer tax
Technologietransfer {m}technology transfer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -transfer-
Back to top