throw

แปลว่า


vt ขว้าง
ความหมายเหมือนกับ: toss
คำที่เกี่ยวข้อง: โยน , ปา , ซัด
vt เหวี่ยง (แขน, คน ฯลฯ)
ความหมายเหมือนกับ: fling
vt ทำให้ออกไปจาก
คำที่เกี่ยวข้อง: ไล่ออก , ทำให้หมดสถานภาพจาก
vt ส่อง (ไฟ)
ความหมายเหมือนกับ: shed
คำที่เกี่ยวข้อง: ฉาย , สาด (ไฟ)
vt ทำให้สับสน
ความหมายเหมือนกับ: bemuse , discombobulate
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้งง
vt จ้องมองอย่างฉับพลัน
vt ทำให้แปลกใจ
vt ระเบิดอารมณ์
vt ทำให้เคลื่อนที่อย่างเร่งรีบ
vt เหวี่ยงหมัด
vt ทำให้เป็นรูป
คำที่เกี่ยวข้อง: ปั้นให้เป็นรูปร่าง
vt เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง
vt แกล้งแพ้ (โดยการติดสินบน)
คำที่เกี่ยวข้อง: ตั้งใจให้แพ้ (โดยการติดสินบน)
vt ปั่นด้าย
n การขว้าง
ความหมายเหมือนกับ: toss
คำที่เกี่ยวข้อง: การโยน , การปา
n ระยะทางที่ขว้างได้
n คะแนนที่ได้จากการขว้าง

รูปภาพ


throw ขว้างขว้าง

ตัวอย่างประโยค


I must have eaten something bad, that's why I wanted to throw up. ฉันต้องทานของไม่ดีบางอย่าง นั่นแหล่ะคือสาเหตุที่ทำให้ฉันอยากอาเจียน

หมวดคำ