stir

แปลว่า


vt คนให้เข้ากัน
ความหมายเหมือนกับ: mix , shake
คำที่เกี่ยวข้อง: กวน
vi ขยับ
ความหมายเหมือนกับ: budge , move
คำที่เกี่ยวข้อง: ค่อยๆ เคลื่อน
vt ขยับ
ความหมายเหมือนกับ: budge , move
คำที่เกี่ยวข้อง: ค่อยๆ เคลื่อน
vt ปลุกเร้า
ความหมายเหมือนกับ: arouse , excite , wake
คำที่เกี่ยวข้อง: กระตุ้น , ทำให้ตื่นเต้น
n การกวน
คำที่เกี่ยวข้อง: การคนให้เข้ากัน
n ความตื่นเต้น
ความหมายเหมือนกับ: commotion , excitation
คำที่เกี่ยวข้อง: ความชุลมุนวุ่นวาย
n คุก (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: jail , prison
คำที่เกี่ยวข้อง: เรือนจำ