start

แปลว่า


vi เริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: ลงมือ , เริ่มทำ , เริ่มต้น , ทำให้เกิด
vt เริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: ลงมือ , เริ่มทำ , เริ่มต้น , ทำให้เกิด

ตัวอย่างประโยค


I started school at the age of 6. ฉันเข้าโรงเรียนตอนอายุ 6 ขวบ
It is a good job to start with. มันเป็นงานที่ดีที่เหมาะจะเริ่มต้น
If you will excuse me, I need to get started. ขอตัวด้วย ฉันจำเป็นต้องเริ่มต้นแล้ว
You have to start thinking about your future. เธอต้องเริ่มต้นคิดเกี่ยวกับอนาคตของตนแล้วนะ
When do I start working? ฉันจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่?