ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undertake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undertake*, -undertake-

undertake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undertake (vt.) สัญญา See also: ผูกมัดตนเอง Syn. promise, pledge
undertake (vi.) สัญญา See also: ผูกมัดตนเอง
undertake (vi.) รับภาระ See also: รับผิดชอบ, รับหน้าที่, อาสา Syn. engage
undertake (vi.) รับรอง See also: รับประกัน Syn. warrant, guarantee
undertaken (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ undertake
undertaken (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ undertake
undertaker (n.) สัปเหร่อ See also: ผู้จัดการศพ Syn. mortician, funeral director
undertaker (n.) ผู้รับผิดชอบ See also: ผู้รับหน้าที่
English-Thai: HOPE Dictionary
undertake(อันเดอะเทค') vt.,vi. เข้าทำ,ดำเนินการ,อาสา,รับรอง,ประกัน,รับผิดชอบ., Syn. take on
undertaker(อันเดอะเทค'เทอะ) n. ผู้รับหน้าที่,ผู้รับผิดชอบ,สัปเหร่อ,ผู้จัดการศพ,นักวิสาหกิจ
English-Thai: Nontri Dictionary
undertake(vi) พยายาม,อาสา,ยอมรับ,รีบทำ,รับรอง
undertaker(n) สัปเหร่อ,ผู้รับผิดชอบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Undertakers and undertakingผู้จัดงานศพและการจัดงานศพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับหน้าที่ (v.) undertake See also: take charge of Ops. มอบหน้าที่, มอบหมายหน้าที่
สัปเหร่อ (n.) undertaker See also: mortician, funeral director
undertaken (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ undertake
undertaken (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ undertake
undertook (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ undertake
undertook (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ undertake
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I appreciate your agreeing to undertake this.ผมดีใจที่คุณ... ...ยอมรับข้อตกลงนี้
I want you to know that Leonard Saber has been forced to undertake the largest recall of consumer products in history./ ผมอยากจะให้พวกคุณรู้ว่า ลีโอนาร์ด เซเบอร์ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถามเรียกเก็บคืนสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
Chuck, if you fail to complete the mission, which you'll undertake by yourself, then you'll go back to your old life.ชัค ถ้าคุณทำภารกิจไม่สำเร็จ คุณต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองนะ คุณต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม
I must make this my own if I am to undertake it.ฉันจะต้องทำสิ่งนี้ด้วยตัวเอง ถ้าฉันจะรับภาระนี้
To undertake a voyageเตรียมพร้อมจะออกเดินทาง
The tablet says, "Whosoever chooses to undertake these tasks should fear not danger, nor death, nor..."แผ่นจารึกกล่าวว่า"ผู้ใด เลือกที่จะเผชิญภารกิจนี้ ต้องไม่กลัวอันตราย หรือความตาย หรือ- -"
If there's Justice that money will go to the undertakers!ถ้าโลกนี้ยังมีความยุติธรรม สัปเหร่อจะได้เงินนั่นไป
O God, bless, we pray You, our great army and its supreme commander on the eve of a holy war, undertaken for Your sake.ข้าแต่เทพเจ้า ได้โปรดอํานวยพรเเก่ทัพยิ่งใหญ่ของเรา เเละผู้บัญชาการสูงสุด
We're not murderers, in spite of what this undertaker says.เราไม่ได้เป็นฆาตกรแม้สิ่งที่สัปเหร่อนี้กล่าวว่า
Mr Scott Blair has undertaken to publish it... with discretion.นายสก็อตแบลร์ได้ดำเนินการที่จะเผยแพร่มัน ... กับดุลยพินิจ
I see you had that undertaker of a manservant follow me. How typical.ทาสคุณตามไปสอดแนมฉันล่ะสิ
Please do me the service of coming to the unveiling of a new venture I've undertaken.ขอคุณได้โปรดมาชมกิจกรรมใหม่ ที่ผมได้ทำลงไปด้วย

undertake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor
包揽[bāo lǎn, ㄅㄠ ㄌㄢˇ, 包揽 / 包攬] undertake the whole thing; take on everything
从事[cóng shì, ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ, 从事 / 從事] go for; engage in; undertake; to deal with; to handle; to do
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
殡仪员[bìn yí yuán, ㄅㄧㄣˋ ㄧˊ ㄩㄢˊ, 殡仪员 / 殯儀員] undertaker; funeral arranger
自告奋勇[zì gào fèn yǒng, ㄗˋ ㄍㄠˋ ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, 自告奋勇 / 自告奮勇] volunteer for; offer to undertake

undertake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
請け合う;請合う[うけあう, ukeau] (v5u,vt) to assure; to guarantee; to undertake
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1,vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P)
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone)
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping
引き受ける(P);引受ける(P);引受る(io)[ひきうける, hikiukeru] (v1,vt) (1) to be responsible for; (2) to take over; to take up; (3) to guarantee; to undertake; (4) to contract (a disease); (P)
承る(P);受け賜る(iK)[うけたまわる, uketamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to hear; to be told; to know; (2) to receive (order); to undertake; to comply; to take (a reservation, etc.); (P)
葬儀屋[そうぎや, sougiya] (n) (1) funeral parlor (parlour); funeral home; undertaker's; (2) undertaker; mortician; funeral director

undertake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลงมือ[v.] (longmeū) EN: start ; begin ; undertake ; commence FR: commencer ; débuter ; entreprendre ; attaquer ; se mettre à ; engager ; mettre en train
รับฝาก[v. exp.] (rap fāk) EN: accept taking care of ; receive or undertake for delivery FR:
รับคำ[v.] (rapkham) EN: promise ; give one's word ; vow ; pledge ; undertake FR: promettre
รับหน้าเสื่อ[v. exp.] (rapnā seūa) EN: undertake ; take the forefront FR:
รับปาก[v. exp.] (rappāk) EN: give one's word ; promise ; assure ; give an undertaking ; undertake ; agree to take up ; vow ; pledge FR: promettre ; s'engager
สมาทาน[v.] (samāthān) EN: undertake to observe ; agree to observe FR:
สมาทานศีล[v. exp.] (samāthān sī) EN: undertake to observe the precepts FR:
ตกปากตกคำ[v.] (tokpāktokkh) EN: agree to do sth ; promise ; undertake ; give one's word FR:
ผู้รับเหมาก่อสร้าง[n. exp.] (phūrapmao k) EN: building contractor ; contractor ; undertaker of a package deal FR: soumissionnaire [m]
สัปเหร่อ[n.] (sapparoē) EN: undertaker ; mortician ; funeral director FR: entrepreneur des pompes funèbres [m] ; croquemort [m] = croque-mort [m] (fam.)
ตกปากรับคำ[v. exp.] (tok pāk rap) EN: promise ; assure ; give one's word ; give an undertaking ; pledge ; undertake; vow FR: donner sa parole

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undertake
Back to top